Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 13 - 2022

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Vojtěch Máca
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Aneta Ečeková Máršálová Praha 13
Hana Zelenková Praha 13
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Rozvoj veřejné dopravy na území MČ je stabilizován, neboť je především v kompetenci společnost ROPID. Průběžně jsou drobné změny s ní projednávány v rámci optimalizace veřejné dopravy na území Prahy 13 s důrazem na provázanost autobusové dopravy na páteřní linku metra B. MČ Praha 13 při jednáních s ROPIDEM především zohledňuje podněty občanů. Zároveň se může veřejnost zapojovat k problematice MHD v rámci našich Veřejných projednání. Zvyšování komfortu MHD zajišťuje společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a to provozováním nízkopodlažních vozidel.

Zvýšením atraktivity cyklistické dopravy bylo na území MČ umožněno sdílení jízdních kol, které lze kombinovat s hromadnou dopravou. Jediným oficiálním místem pro B+R je v areálu záchytného parkoviště P+R u stanice metra Nové Butovice. Dále se doplňují na veřejných prostranstvích či u budov městské části doprovodná infrastruktura (stojany, klece, mobiliář pro pěší aj.). Zároveň u budov ve svém vlastnictví se snaží ulehčit pohyb osobo s omezenou schopností pohybu (např. rampa, výtah aj.).

Problematiku dopravy v klidu se průběžně MČ snaží řešit výstavbou nových parkovacích stání, již v minulém období byla vybudována řada parkovacích ploch a v budoucnu v tomto trendu hodlá pokračovat dle svých finančních možností. 

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Veřejná doprava je na území MČ na dobré úrovni, především zásluhou páteřní linky metra, roli konektorů zastávají výhradně autobusy. Zlepšení spatřuji v novém pokrytí území MČ jedním z provozovatelů systému sdílených kol (Nextbike), i když počet stanic a kol by mohl být jistě vyšší.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

 

Praha 13 realizovala anketní dotazník, který napomohl identifikovat nejpalčivější problémy v dopravě a mobilitě, které obyvatele či návštěvníky Prahy 13, nejvíce či nejčastěji trápí.

Všemi relevantními názory, připomínkami, komentáři či náměty se zabýváme a následně navrhujeme efektivnější řešení dopravy a mobility v Praze 13.

https://mobilita.praha13.cz/aktuality

Byla realizována Veřejná projednání s občany - https://www.praha13.cz/VEREJNE-PROJEDNANI-Plan-udrzitelne-mestske-mobility-23-6-2021.html

V MČ Praha 13 hlavní úlohu v hromadné dopravě hraje trasa metra B, na kterou navazují jednotlivé autobusové linky, u kterých se postupně modernizuje vozový park.

V současné době již Dopravní podnik hl.m.Prahy disponuje pouze nízkopodlažním vozovým parkem autobusů.

Pražská integrovaná doprava je budována s cílem nabídnout cestujícím kvalitní dopravní obsluhu na svém území, která bude nabízet konkurenceschopnou alternativu vůči individuální dopravě.

 

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ v této obasti zahájila koncepční kroky připravou PUMM, pozitivní efekt může přinést nedávné rozšíření bike-sharingu do MČ. Neuspokojivá situace okolo parkování a emisní a hluková zátěž, kongesce a riziko nehod k nimž výraznou měrou přispívá tranzitující silniční motorová doprava ale ukazují jednoznačně na potřebu podstatně intenzivnějšího aktivního řízení poptávky. 

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Postupné zavádění nízkoemisních vozidel (automobily, bicykly, autobusy apod.).

MČ Praha 13 vlastní 3 elektromobily, které jsou využívány úředníky a organizacemi zřízenými MČ P13. Pro úředníky ÚMČ Praha 13 jsou k dispozici také 4 elektrokola a 1 e-skútr.

Zavádění nízko emisních vozidel v MHD je v kompetenci hl. m. Prahy, tj. především její organizací Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situace ohledně vozového parku se jeví spíše stabilní, od minulého hodnocení přibyl 1 e-skútr, což vnímám pozitivně. Využití alternativních pohonů v MHD není v působnosti MČ a je zatím spíše sporadické (i přes klimatický závazek hl.m. Prahy).

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Na území MČ Praha 13 byly realizovány zóny s dopravním omezením (tempo „30“, omezení vjezdu nákladních vozidel...) a obytné zóny. V rámci zón i mimo ně byly realizovány přechody s dělícími ochrannými ostrůvky i přisvětlením. Postupně dochází ve spolupráci s Technologií hl. m. Prahy i k doplňování sloupů veřejného osvětlení k zajištění bezpečného pohybu veřejnosti.

Snahou MČ Praha 13 je ve spolupráci s hl.m. Prahou zvyšování bezpečnosti chodců, a to přisvětlením přechodů, budováním nových přechodů, úpravou světelné signalizace na stávajících přechodech a budováním ostrůvků mezi jízdními pruhy, aby byl přechod frekventovaných komunikací bezpečnější

 

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Voblasti bezpečnosti silničního provozu jsou realizována četná lokální opatření. Žádný podstatný pokrok se však v hodnoceném období neuskutečnil stran primární příčiny - silné tranzitní dopravy a "obležení" parkujícími vozidly návštěvníků Prahy.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Prioritou hl.m.Prahy i městských částí by mělo být budování parkovišť P+R na okrajových částech hl.m.Prahy, čímž bude omezen vjezd vozidel individuální automobilové dopravy do dalších městských částí.

Na konci roku 2021 počalo HMP s výstavbou parkovacího domu v ul. Petržílkova s kapacitou parkovacích stání: 182 pro rezidenty a 197 pro parkoviště P+R. 

Dále se počítá s výstavbou parkoviště P+R s kapacitou pro 600 vozidel v rámci nové stanice metra“ Depo Zličín“  (trasa B). 

Problematika je řešena v rámci Koncepce bezbariérovosti. Z analýzy SWOT jsou evidovány hrozby - Tlak na parkovací kapacity vlivem obyvatel ze Středočeského kraje, kteří pracují v centru Prahy, nechají auto u metra a pokračují do Prahy metrem, povede k prohlubování situace ohledně nedostatku parkovacích míst a znemožní vytvoření vyhrazených parkovacích míst tam, kde chybějí (metro Stodůlky, ulice Kodymova, Poliklinika Centrum Lípa). V očích veřejnosti bude vytvoření vyhrazených parkovacích míst na úkor běžných stání vnímáno více negativně.

V rámci PUMM je problematika řešena v odstavci SC 2.1 Snižovat negativní dopady dopravy na život v MČ (prioritní oblast Moderní infrastruktura) o opatření „Doprava v klidu“ Cílem opatření je optimalizovat využití (obrátkovost) existujících parkovacích míst, zjednodušit přehled a dohled nad situací dopravy v klidu, snížit negativní vlivy ze strany vozidel hledajících volné parkovací místo, zefektivnění platební kázně řidičů apod., a to postupnou realizací dílčích projektových aktivit, která na sebe navazují a vzájemně se doplňují (získání relevantních dat průzkumy, nastavení principů, implementace chytrých řešení pro dopravu v klidu).

https://mobilita.praha13.cz/sites/default/files/prilohy/2021/10/analyticka_cast.pdf

Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Odhlédneme-li od dočasného poklesu dopravy v době platnosti restriktivních protiepidemických opatření, dopravní zátěž území MČ neklesá, neklesá ani zátěž hlukem a u škodlivých emisí je sice počet překročení imisního limitu na stanici AIM nižší než v předchozích letech, nicméně stále je překračován (navíc jsou limitní hodnoty dle soudobého stavu poznání příliš benevolentní).   

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Přehlednost a srozumitelnost auditu je po vyžádaném doplnění dobrá. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a na návodné otázky odpovídá v dostačující míře.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit uvádí hodnoty pro většinu indikátorů, některými ovšem MČ nedisponuje, neboť jsou shromažďovány na úrovni HMP (výkony MHD apod.). Jiné pražské MČ jsou přitom schpné se k takovým datům dostat.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Rozvoj veřejné dopravy na území MČ je stabilizován, neboť je především v kompetenci společnost ROPID. Průběžně jsou drobné změny s ní projednávány v rámci optimalizace veřejné dopravy na území Prahy 13 s důrazem na provázanost autobusové dopravy na páteřní linku metra B. MČ Praha 13 při jednáních s ROPIDEM především zohledňuje podněty občanů. Zároveň se může veřejnost zapojovat k problematice MHD v rámci našich Veřejných projednání. Zvyšování komfortu MHD zajišťuje společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, a to provozováním nízkopodlažních vozidel.

Zvýšením atraktivity cyklistické dopravy bylo na území MČ umožněno sdílení jízdních kol, které lze kombinovat s hromadnou dopravou. Jediným oficiálním místem pro B+R je v areálu záchytného parkoviště P+R u stanice metra Nové Butovice. Dále se doplňují na veřejných prostranstvích či u budov městské části doprovodná infrastruktura (stojany, klece, mobiliář pro pěší aj.). Zároveň u budov ve svém vlastnictví se snaží ulehčit pohyb osobo s omezenou schopností pohybu (např. rampa, výtah aj.).

Problematiku dopravy v klidu se průběžně MČ snaží řešit výstavbou nových parkovacích stání, již v minulém období byla vybudována řada parkovacích ploch a v budoucnu v tomto trendu hodlá pokračovat dle svých finančních možností. 

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Veřejná doprava je na území MČ na dobré úrovni, především zásluhou páteřní linky metra, roli konektorů zastávají výhradně autobusy. Zlepšení spatřuji v novém pokrytí území MČ jedním z provozovatelů systému sdílených kol (Nextbike), i když počet stanic a kol by mohl být jistě vyšší.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

 

Praha 13 realizovala anketní dotazník, který napomohl identifikovat nejpalčivější problémy v dopravě a mobilitě, které obyvatele či návštěvníky Prahy 13, nejvíce či nejčastěji trápí.

Všemi relevantními názory, připomínkami, komentáři či náměty se zabýváme a následně navrhujeme efektivnější řešení dopravy a mobility v Praze 13.

https://mobilita.praha13.cz/aktuality

Byla realizována Veřejná projednání s občany - https://www.praha13.cz/VEREJNE-PROJEDNANI-Plan-udrzitelne-mestske-mobility-23-6-2021.html

V MČ Praha 13 hlavní úlohu v hromadné dopravě hraje trasa metra B, na kterou navazují jednotlivé autobusové linky, u kterých se postupně modernizuje vozový park.

V současné době již Dopravní podnik hl.m.Prahy disponuje pouze nízkopodlažním vozovým parkem autobusů.

Pražská integrovaná doprava je budována s cílem nabídnout cestujícím kvalitní dopravní obsluhu na svém území, která bude nabízet konkurenceschopnou alternativu vůči individuální dopravě.

 

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ v této obasti zahájila koncepční kroky připravou PUMM, pozitivní efekt může přinést nedávné rozšíření bike-sharingu do MČ. Neuspokojivá situace okolo parkování a emisní a hluková zátěž, kongesce a riziko nehod k nimž výraznou měrou přispívá tranzitující silniční motorová doprava ale ukazují jednoznačně na potřebu podstatně intenzivnějšího aktivního řízení poptávky. 

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Postupné zavádění nízkoemisních vozidel (automobily, bicykly, autobusy apod.).

MČ Praha 13 vlastní 3 elektromobily, které jsou využívány úředníky a organizacemi zřízenými MČ P13. Pro úředníky ÚMČ Praha 13 jsou k dispozici také 4 elektrokola a 1 e-skútr.

Zavádění nízko emisních vozidel v MHD je v kompetenci hl. m. Prahy, tj. především její organizací Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situace ohledně vozového parku se jeví spíše stabilní, od minulého hodnocení přibyl 1 e-skútr, což vnímám pozitivně. Využití alternativních pohonů v MHD není v působnosti MČ a je zatím spíše sporadické (i přes klimatický závazek hl.m. Prahy).

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Na území MČ Praha 13 byly realizovány zóny s dopravním omezením (tempo „30“, omezení vjezdu nákladních vozidel...) a obytné zóny. V rámci zón i mimo ně byly realizovány přechody s dělícími ochrannými ostrůvky i přisvětlením. Postupně dochází ve spolupráci s Technologií hl. m. Prahy i k doplňování sloupů veřejného osvětlení k zajištění bezpečného pohybu veřejnosti.

Snahou MČ Praha 13 je ve spolupráci s hl.m. Prahou zvyšování bezpečnosti chodců, a to přisvětlením přechodů, budováním nových přechodů, úpravou světelné signalizace na stávajících přechodech a budováním ostrůvků mezi jízdními pruhy, aby byl přechod frekventovaných komunikací bezpečnější

 

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Voblasti bezpečnosti silničního provozu jsou realizována četná lokální opatření. Žádný podstatný pokrok se však v hodnoceném období neuskutečnil stran primární příčiny - silné tranzitní dopravy a "obležení" parkujícími vozidly návštěvníků Prahy.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Prioritou hl.m.Prahy i městských částí by mělo být budování parkovišť P+R na okrajových částech hl.m.Prahy, čímž bude omezen vjezd vozidel individuální automobilové dopravy do dalších městských částí.

Na konci roku 2021 počalo HMP s výstavbou parkovacího domu v ul. Petržílkova s kapacitou parkovacích stání: 182 pro rezidenty a 197 pro parkoviště P+R. 

Dále se počítá s výstavbou parkoviště P+R s kapacitou pro 600 vozidel v rámci nové stanice metra“ Depo Zličín“  (trasa B). 

Problematika je řešena v rámci Koncepce bezbariérovosti. Z analýzy SWOT jsou evidovány hrozby - Tlak na parkovací kapacity vlivem obyvatel ze Středočeského kraje, kteří pracují v centru Prahy, nechají auto u metra a pokračují do Prahy metrem, povede k prohlubování situace ohledně nedostatku parkovacích míst a znemožní vytvoření vyhrazených parkovacích míst tam, kde chybějí (metro Stodůlky, ulice Kodymova, Poliklinika Centrum Lípa). V očích veřejnosti bude vytvoření vyhrazených parkovacích míst na úkor běžných stání vnímáno více negativně.

V rámci PUMM je problematika řešena v odstavci SC 2.1 Snižovat negativní dopady dopravy na život v MČ (prioritní oblast Moderní infrastruktura) o opatření „Doprava v klidu“ Cílem opatření je optimalizovat využití (obrátkovost) existujících parkovacích míst, zjednodušit přehled a dohled nad situací dopravy v klidu, snížit negativní vlivy ze strany vozidel hledajících volné parkovací místo, zefektivnění platební kázně řidičů apod., a to postupnou realizací dílčích projektových aktivit, která na sebe navazují a vzájemně se doplňují (získání relevantních dat průzkumy, nastavení principů, implementace chytrých řešení pro dopravu v klidu).

https://mobilita.praha13.cz/sites/default/files/prilohy/2021/10/analyticka_cast.pdf

Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Odhlédneme-li od dočasného poklesu dopravy v době platnosti restriktivních protiepidemických opatření, dopravní zátěž území MČ neklesá, neklesá ani zátěž hlukem a u škodlivých emisí je sice počet překročení imisního limitu na stanici AIM nižší než v předchozích letech, nicméně stále je překračován (navíc jsou limitní hodnoty dle soudobého stavu poznání příliš benevolentní).   

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • dopravní obslužnost MHD ve směru do centra Prahy,
 • napojení na silniční/dálniční síť,
 • rozvíjení a doplňování infrastruktury pro nemotorovou i bezbariérovou dopravu,
 • zárodečná infrastruktura pro alternativní pohony,
 • zapojení do vzdělávacích a propagačních aktivit (Pěšky do školy apod.).

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • zatížení tranzitní dopravou na páteřních komunikacích,
 • značná část cílů pravidelných cest (zaměstnání, školy, nemocnice, úřady atd.) mimo území MČ,
 • prakticky nevyužity systémy regulace parkování a ekonomické stimulace,
 • snížená prostupnost území kvůli nadřazeným páteřním komunikacím,
 • omezený potenciál pro multimodalitu kvůli nedostatečné kapacitě P+R i B+R
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • realizace opatření z PUMM,
 • zavedení systému regulace parkování alespoň na nejzatíženějších sídlištích,
 • další podpora rozvoje sdílené mobility (primárně nemotorové),
 • lepší práce s (mnohdy již existujícími) daty o dopravě a životním prostředí.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • neklesající dopravní zátěž i přes realizace řady opatření,
 • nejistota ohledně brzkého řešení příčin odvíjejících se z tranzitu vozidel přes území MČ (Radlická radiála),
 • další růst parkování vozidel dojíždějících v důsledku zavádění modrých zón v okolních MČ,
 • finanční náročnost stávajícího systému PID a jeho budoucí udržitelnost. 
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Zpracování audit plně odpovídá požadavkům na kategorii C. MČ se k problematice dopravy snaží postavit systematicky a s dlouhodobější perspektivou, což nelze než pochválit (i přes limitované kompetence).  V tomto ohledu si klade odpovídající cíle, jako rozvíjení příležitostí pro nemotorovou dopravu a snižování potřeby používání IAD. Za potřebné považuji i aktivnější řízení poptávky  (nejen) v oblasti parkování a rovněž shromažďování, analýzu a vyhodnocování dat o dopravě a životním prostředí na území MČ.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

 v auditu dopravy odpověděla na všechny návodné otázky a uvedla hodnoty většiny indikátorů. Z uvedených odpovědí a indikátorů je zjevné, že MČ je odhodlána řešit dopravu na svém území i když má často omezené možnosti řešení. MČ podnikla koncepční kroky připravou PUMM, věnuje přitom pozornost všem pěti hodnoceným podoblastem v dopravě. Za stěžejní výzvu považuji neuspokojivou situaci okolo parkování a emisní a hlukové zátěže, kongescí a rizik nehod k nimž výraznou měrou přispívá tranzitující silniční motorová doprava. To jednoznačně ukazuje na potřebu podstatně intenzivnějšího aktivního řízení poptávky. V tomto ohledu zdůrazňuji potřebu práce s daty, přitom ani pro PUMM se nedělal kompletní průzkum dopravního chování. I když se jedná o časově a finančně náročnou aktivitu, je dosti zásadní pro efektivní plánování jak dopravní oblužnosti, tak i potenciálu alternativních dopravních módů a udržitelné mobility obecně. Některé MČ sbírají (víceméně pravidelně) alespoň ECI sadu, což umožňuje mimo vlastní plánování také srovnání stavu a trendů s jinými municipalitami. Obdobně to platí i pro data o environmentální zátěži - v dnešní době existují i poměrně nízkonákladové sítě pro měření emisní a hlukové zátěže a často využívají i zapojení komunity, což současně přispívá k lepší tematizaci problému a diskusi o možných a přijatelných opatření ke zlepšení.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek