Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 13 - 2022

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Pavel Šremer
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Aneta Ečeková Máršálová Praha 13
Hana Zelenková Praha 13
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kvalita vod a šetření s vodou je stále velké a důležité téma, které je diskutováno napříč městskou částí, jak v oblasti přenesené správy, tak samosprávy. Městská část pokračuje v zavádění a propagování opatření k šetření s vodou a v zavádění adaptačních opatření ve veřejně přístupných plochách. Průměrná spotřeba vody na 1 obyvatele se přesto mírně zvýšila, podle informací z PVK je tato situace částečně ovlivněná přesnější fakturací od roku 2018. Nejvyšší hodnota je z roku 2019 – 39,75 m3 na 1 obyvatele a rok, v dalších letech hodnoty opět klesají: 2020 - 39,5 m3, 2021 - 38,53 m3.

Ne vše může městská část ovlivnit, ale je snaha se do procesů aktivně zapojovat. Využívat zdrojů srážkové vody pro zálivky a hlavně retenci vody v krajině. 

Městská část podporuje a sama iniciuje projekty na šetření s pitnou, ale i srážkovou vodou, na čištění odpadních vod, na osvětu, hlavně mezi dětmi a mládeží. Jednotlivé konkrétní projekty jsou popsány v textu dle konkrétních bodů.


Ve srovnání s dalšími subjekty vykazujeme ve spotřebě vody na jednoho obyvatele spíše nižší spotřebu. Překračujeme sice republikový průměr o 13,7 %, ale ve srovnání s průměrnou spotřebou v Praze jsme na úrovni 93,8 % a ze srovnání některých městských částí má nižší spotřebu MČ Praha 14 a vyšší spotřebu vykazuje MČ Praha 7 a MČ Praha 10.

Spotřeba vody v budovách v majetku městské části, kterou můžeme nejvíce ovlivnit, je systematicky sledována, jsou prováděny kontroly funkčnosti zařízení, aby nedocházelo ke ztrátám vody. Veškerá vodohospodářská zařízení včetně veřejných pítek jsou pravidelně kontrolována, popř. opravována, aby nedocházelo k únikům vody z důvodu špatného technického stavu. Byla kompletně zrekonstruována fontána před FZŠ Brdičkova. K zálivkám je využívána voda z retenčních nádrží a jsou využívány zálivkové vaky ke stromům. Tato opatření vedou ke snižování spotřeby vody, ale data za roky 2020 a 2021 jsou ovlivněna omezeními provozu jednotlivých zařízení v rámci opatření proti covid 19.

 

V oblasti řešení odpadních vod je hlavním pozitivem skutečnost, že 99 % obyvatel je napojeno na splaškovou kanalizaci a pro zbývající část území MČ Praha 13 v lokalitě Třebonice je již vydáno pravomocné územní rozhodnutí a požádáno o stavební povolení. A současně většina území MČ Prahy 13 je pokryta oddílnou dešťovou kanalizací, která odvádí povrchovou vodu přes dešťové usazovací nádrže do retenčních nádrží a dále do Prokopského a Motolského potoka. U nové výstavby se preferuje zasakování dešťové vody do zeleně a její využívání pro zálivky. Množství odpadních vod zůstává na obdobné úrovni, ale jejich znečištění se v celém hlavním městě snižuje. Zvýšil se podíl ploch odkud je dešťová voda odváděna oddílnou dešťovou kanalizací nebo je zasakována a využívána v daném území o 3,6 % na 83,6 % zastavěného území proti 1. auditní zprávě.

 

Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V podoblasti vodního hospodářství dosahuje městská část relativně dobrých výsledků.  Spotřeba pitné vody na obyvatele je nižší, než je průměrná spotřeba v Praze, je však vyšší, než v celé České republice (r. 2021: 106 l/os/den v Praze 13 oproti 113 l/os/den průměrné spotřeby na obyvatele v celé Praze a 93,2 l/os/den v ČR). Úřad MČ sleduje spotřebu v jím obhospodařovaných budovách, spotřeba oproti dřívějšímu auditu v nich postupně klesala, byť to bylo pozitivně ovlivněno i covidovými restrikcemi. Úsporná opatření k spotřebě pitné vody jsou realizována, ať už využíváním vody z retenčních nádrží k zálivce, či instalací vaků ke stromům.  V MČ je pracováno s dešťovou vodou. Na 83,6% ze zastavěného území MČ je odváděna dešťová voda oddílnou kanalizací, nebo přímo do povrchových toků či je přímo zasakována. Významně jsou uplatňována opatření k retenci dešťové vody – několik retenčních nádrží, některé zvláště v oblasti Prokopského potoka slouží jako součást parků i k rekreaci obyvatel okolních hustě zalidněných sídlišť. 99% obyvatel MČ je napojeno na kanalizaci a poslední část bez kanalizace v Třebonicích má zažádáno o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že všechny odpadové vody jdou na ústřední ČOV v Praze na Trojském ostrově, je zajištěno relativně kvalitní jejich čištění, oproti minulému auditu je odhadované množství znečišťujících látek, vypouštěných do Vltavy nižší. Za celou tuto podoblast lze hodnotit stav jako relativně dobrý, +1 a trend zlepšující se +1 oproti minulému auditu.

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Došlo z navýšení rozlohy ploch veřejné zeleně ve správě MČ Praha 13 na 195 ha udržovaných ploch, byl vybudován Dalejský park a došlo ve svěření ploch od HMP.

Plochy ÚSES a vymezená přírodní území jsou v kompetenci MHMP, ale městská část se podílí na spolupráci a kontrolách.

Z vlastní iniciativy MČ Praha 13 byl v roce 2021 obnoven biokoridor, protože byla realizována plánovaná obnova aleje okolo cesty od Krtně k Chabům, bylo zde vysazeno 33 ks ovocných dřevin a 1 dub letní ve spolupráci s Nadací KB – Jistota. Do červena 2022 budou ještě dosazeny keře a trvalky v počtu cca 250 ks a kompletní obnova aleje bude dokončena. Součástí obnovy budou i informační a edukační tabule o daném území pro děti i dospělé. Již dokončená opatření jsou pozitivně vnímána veřejností včetně zapojení a participace Nadace KB – Jistota jako partnera společnosti, která podporuje rozvoj lokality, kde má své sídlo a oceňuje tím i přístup MČ k ochraně prostředí. 


Koeficient ekologické stability (KES) se podle nám dostupných informací nemění a zůstává na stejné úrovni (tj. v rozmezí 0,00 – 1,00).

- k.ú. Třebonice - KES 0,00 - 0,10

- k.ú. Stodůlky a k.ú. Řeporyje - KES 0,10 - 0,25

- k.ú. Jinonice (část) - KES 0,50 - 1,00

Rozdíly mezi jednotlivými k. ú. jsou dané lokalitou, zástavbou a dopravou.

Na území MČ Prahy 13 se nachází 4 druhy chráněných území (Přírodní rezervace, Národní přírodní památky, Přírodní památky a Evropsky významná lokalita), celkem je zde 7 chráněných lokalit.

 

MČ Prahy 13 k výstavbě na svém území upřednostňuje nevyužité nebo špatně využité pozemky ve stávajícím zastavěném území obce před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě.

Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy, které je možné využít v územním plánování pro výstavbu a jiné nezemědělské způsoby. Zábory pozemků se vztahují na zemědělskou půdu nacházející se na ploše určené pro toto funkční využití platným územním plánem. Tedy na půdu, u které již byla možnost nezemědělského využití posuzována a to z hlediska širších souvislostí v rámci schvalování územního plánu hl. m. Prahy, kde nezemědělské využití půdy pro požadovaný účel bylo vyhodnoceno jako nezbytné pro rozvoj města.

Pozemky jsou vyjímány ze ZPF podle zákona 334/1992 Sb., zákona. U pozemků I. a II. třídy ochrany (velmi kvalitní půda) se vyjímá ze ZPF jen nezbytná část na výstavbu a na zpevněné plochy, ne celé pozemky.

 

Porovnání výměry od roku 2016 – 2018 a 2019 – 2021

Zahrada 2016 – 2018 zábor  8 368 m2

Zahrada 2019 – 2021 zábor  12 084 m2

Porovnání s I. auditem a II. auditem došlo k navýšení odnětí u zahrad ze ZPF o 3716 m2.

Trvalý travnatý porost 2016 – 2018 zábor 4 069 m2

Trvalý travnatý porost 2019 – 2021 zábor 955 m2

Porovnání s I. auditem a II. auditem došlo ke snížení odnětí u TTT ze ZPF o 3114 m2.

Nezastavěná část  2019 – 2021 zábor  64 m2

Sad  2019 – 2021 zábor 106 m2

Porovnání s I. auditem a II. auditem došlo k navýšení odnětí o sad o 106 m2 a mimo zastavěnou část   o 64 m2.

Přírodní území 0 m2 a les 0 m2.


Na území MČ Prahy 13 evidujeme lokální výskyt křídlatky, kterou odstraňujeme nebo jednáme s vlastníky ploch o jejím odstranění.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

 Tato oblast je slabinou Prahy 13, ponejvíce díky špatnému nastavení starého územního plánu  a pokračující velké výstavbě. Nedochází k posílení ekologické stability území, o čemž vypovídají velmi nízké hodnoty koeficientu ekologické stability pro jednotlivá katastrální území MČ. Územní systém ekologické stability byl obohacen o obnovu biokoridoru-stromořadí u Krtně a zeleň v regionálním biokoridoru Třebonice-Bílá Hora, některé prvky ÚSES jsou však nadále nefunkční (např. biocentrum Stodůlky). Též plocha maloplošných zvláště chráněných území, které přispívají k ekologické stabilitě území je příliš malá, činí jen 1,1 % území MČ.  Dochází k větším záborům ZPF, než v období minulého auditu (140118 m2 za období tří let tohoto auditu oproti 41.511 m2 v minulém období), bylo by potřebné dosáhnout řádového snížení záborů. Lepší je situace s veřejnou zelení, která se rozrostla oproti minulému auditu o 15 ha, takže nyní mohou obyvatelé Prahy 13 využívat celkem 195 ha plochy veřejné zeleně. Rozrostla se plocha okupovaná invazními rostlinami – zvláště křídlatkou, odhadem je nyní na ploše 1000 m2. Bylo by potřebné urychlit eradikaci, než dojde k jejímu rozšíření dále do sídlišť i zvláště chráněných území.