Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Jiřina Vargová
Konzultant Pavel Nováček
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je přehledný a srozumitelný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Po doplnění OK.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ne

MČ Praha 12 zatím nepřistoupila k vyhodnocení ani ekologické stopy (hl.indik.), ani stopy uhlíkové (doplň.indik.), nesnažila se využít ani hodnocení místního příspěvku ke globálním změnám klimatu.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V roce 2021 se MČ Praha 12 pokoušela obnovit kontakt s s 15. městským obvodem Budapešti. Bylo dohodnuto setkání na září 2021 na zasedání V4 v Olomouci, které se zúčastnil starosta J. Adamec a místostarosta P. Šula. Bohužel zástupci Budapeště nedorazili z důvodu covidu. Datem 16. 9. 2014 Rada MČ souhlasila s navázáním kontaktu s finskou obcí Nurmijärvi za účelem partnerství, ale v současné době je kontakt mezi těmito subjekty neaktivní. 

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V současné době se samospráva MČ Prahy 12 snaží udržovat spolupráci s 15. městským obvodem Budapešti. Partnerství s municipalitou z rozvojových oblastí není zatím navázáno. Na území MČ je úroveň dostupnosti fairtreidových výrobků a koupě výrobků z různých chráněných dílen NNO uspokojivá. Pozitivní je jak uskutečňování pravidelných různorodých komunitně humanitárních sbírek, tak jejich iniciace či organizace přímo samosprávou MČ, s tím, že jejich výtěžek je předáván osvědčeným humanitárním organizacím pomáhajícím potřebným jak v rámci ČR, tak v rozvojových oblastech v zahraničí. Pozitivní jsou i aktivity spojené s adopcí na dálku, realizované zdejšími školami. V letošním roce místní samospráva poprvé vyčlenila z rozpočtu MČ 2 finanční dary, každý po 50 tis. Kč, coby pomoc Ukrajině po jejím napadení ruskou armádou. MČ je členem NSZM ČR.

U uchazeče přestupujícího z kategorie C do kategorie B MA21, tzn. na začátku systematického zlepšování, lze tento stav hodnotit celkově za uspokojivý (0).

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Na základě zrealizovaných aktivit (viz. podkapitoly 10.2.1. + 10.2.2. + web MA21 MČ Praha12), je možné uvedené snahy směřující ke zvyšování povědomí o globálních souvislostech a odpovědnostech mezi veřejností Prahy 12, hodnotit úrovní dobrou (+1).

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Celkový stávající přístup MČ k systematickému řešení jak energetických problémů, tak ke zmírňování klimatických změn, lze hodnotit coby uspokojivý.

Nutno však apelovat na potřebu systematického sledování ekologických a uhlíkových stop, a to z důvodů zjišťování nejen efektivity realizovaných opatření vůči klimatickým změnám, potažmo globální odpovědnosti, ale i z hlediska jejich vývojových trendů za území MČ. Sledování těchto indikátorů není nutné provádět každoročně, stačí v delších časových periodách.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • uskutečňování pravidelných různorodých komunitně humanitárních sbírek na území MČ;

 • spolupráce s osvědčenými humanitárními organizacemi pomáhajícími potřebným, jak v rámci ČR, tak v rozvojových oblastech v zahraničí;

 • uvolnění 2. finančních darů (celkem 100 tis. Kč) z rozpočtu MČ pro Ukrajinu;

 • dobrá spolupráce MČ s organizacemi EVVO;

 • již zaveden systém ke zvyšování komunitního povědomí občanů Prahy 12 o tématech udržitelného rozvoje, globálních souvislostech a odpovědnostech;

 • zpracována energetická koncepce MČ;

 • zřízena pozice energetického manažera;

 • zpracována energetická pasportizace objektů ve vlastnictví MČ;

 • realizace opatření vedoucí k energetickým úsporám provozu těchto objektů;

 • dobrá praxe v realizaci i podpoře i jiných projektů s efekty k UR;

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

 • absence akčního plánu MČ Prahy 12 zaměřeného na podporu aktivit globální odpovědnosti, včetně etického obchodu;

 • absence hodnocení ekologické stopy pro území MČ;

 • absence hodnocení uhlíkové stopy či místního příspěvku ke globálním změnám klimatu;

 • absence partnerství s municipalitou z rozvojové země;

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

 • formou intenzivní propagační podpory a užší spolupráce s místními i okolními subjekty, lze postupně rozšiřovat nejen informace o etickém a udržitelném obchodování, ale také podporovat příležitosti a možnosti k jejich realizaci na území MČ;

 • rozšířením širšího spektra kampaní UR, osvěty o globálních souvislostech a podporou motivačních soutěží, lze docílit nejen vyšší míru povědomí, ale i aktivního zapojení místních subjektů a komunity do realizace aktivit s pozitivními efekty vůči UR a GO;

 • zavedením pravidelné finanční podpory z rozpočtu MČ na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, vč. zavedení pravidel pro její poskytování, lze předpokládat rozšíření realizačního spektra projektů s efekty vůči UR a GO a s pomocí rozvojovým oblastem i potřebným, a to projektů realizovaných nejen organizacemi MČ, ale i ostatními místními subjekty;

 • posílením sběru dat potřebných pro analýzy ekologických i uhlíkových stop a jejich pravidelným vyhodnocováním (optimálně po 5. letech), je možné nejen sledovat vývojové trendy vlivů aktivit odehrávajících se na území MČ na prostředí a klima, ale i identifikovat míry pozitivního či negativního ovlivňování prostředí a klimatu významnými aktivitami na území již realizovanými či probíhajícími;

 • přebíráním příkladů dobrých praxí z realizací projektů posilujících UR a GO, a to nejen od municipalit a subjektů ČR či zahraničních, ale i prostřednictvím členství v některé z dalších mezinárodních organizací podporujících UR a GO, lze urychlit a zkvalitnit celý systém zavádění principů UR i GO do praxe na území Prahy 12;

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

 • okolnosti vedoucí ke změnám vůle vedení a zastupitelů Prahy 12 zavádět principy UR a GO do běžné praxe MČ;

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Tento audit je předkládán municipalitou ucházející se prvním rokem o kategorii B. K VII2022 byl zjištěn následující stav sledování a plnění indikátorů za globální odpovědnost (GO).

Z 5. hlavních indikátorů GO:

 • 2x úroveň dobrá (1) – u spolupráce MČ se střediskem EVVO či s jinou organizací EV+GV a u konání osvětových akcí ke změnám klimatu;

 • 2x úroveň uspokojivá (0) – u podpory etického obchodu municipalitou a u mezinárodní rozvojové spolupráce;

 • 1x úroveň špatná (-1) – absence vyhodnocování ekologické stopy.

Z 5. doplňkových indikátorů GO:

 • 1x úroveň velmi dobrá (2) – u praxe v oblasti realizace projektů s pozitiv. efekty vůči UR;

 • 2x úroveň uspokojivá (0) – u poskytování příspěvků na humanitární nebo rozvojovou pomoc a v zastoupení města u mezinár. org. zabývající se UR;

 • 2x úroveň špatná (-1) absence partnerství s municipalitou z rozvojové země + absence sledování emisí CO2, návazně absence vyhodnocování uhlíkové stopy.


Pro zlepšování tohoto stavu doporučuji (s ohledem na priority důležitosti hlavních, potažmo doplňkových indikátorů) následující kroky:

 • udržet dobrou úroveň aktivit tvořících silné stránky SWOT analýzy stavu GO;

 • zvýšit úsilí k rozšiřování a zkvalitňování aktivit nyní hodnocených pouze coby uspokojivých či špatných + skýtajících příležitosti pro zlepšení stavu GO na území Prahy 12, viz. příležitosti SWOT analýzy;

 • v závislosti na možnostech MČ postupně odstraňovat slabé stránky SWOT analýzy.


3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Z pohledu uchazeče o kategorii B, byť jsou v tomto prvním auditu pro tuto kategorii za globální oblast identifikovány slabé stránky, lze stávající úroveň založení potřebného systému realizace aktivit přispívajících k postupnému zkvalitňování jednotlivých podoblastí tématu GO, a to jak v rámci komunity, tak municipality městské části Praha 12, hodnotit za uspokojivou s následujícími dvěma podmínkami do dalšího auditu GO:

 • zahájit sběr dat potřebných pro analýzu ekologické stopy Prahy 12, včetně jejího stanovení;

 • zahájit sběr dat potřebných pro analýzy a stanovení uhlíkové stopy za celé území Prahy 12, případně za hlavní aktivity provozované místní samosprávou.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V roce 2021 se MČ Praha 12 pokoušela obnovit kontakt s s 15. městským obvodem Budapešti. Bylo dohodnuto setkání na září 2021 na zasedání V4 v Olomouci, které se zúčastnil starosta J. Adamec a místostarosta P. Šula. Bohužel zástupci Budapeště nedorazili z důvodu covidu. Datem 16. 9. 2014 Rada MČ souhlasila s navázáním kontaktu s finskou obcí Nurmijärvi za účelem partnerství, ale v současné době je kontakt mezi těmito subjekty neaktivní. 

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V současné době se samospráva MČ Prahy 12 snaží udržovat spolupráci s 15. městským obvodem Budapešti. Partnerství s municipalitou z rozvojových oblastí není zatím navázáno. Na území MČ je úroveň dostupnosti fairtreidových výrobků a koupě výrobků z různých chráněných dílen NNO uspokojivá. Pozitivní je jak uskutečňování pravidelných různorodých komunitně humanitárních sbírek, tak jejich iniciace či organizace přímo samosprávou MČ, s tím, že jejich výtěžek je předáván osvědčeným humanitárním organizacím pomáhajícím potřebným jak v rámci ČR, tak v rozvojových oblastech v zahraničí. Pozitivní jsou i aktivity spojené s adopcí na dálku, realizované zdejšími školami. V letošním roce místní samospráva poprvé vyčlenila z rozpočtu MČ 2 finanční dary, každý po 50 tis. Kč, coby pomoc Ukrajině po jejím napadení ruskou armádou. MČ je členem NSZM ČR.

U uchazeče přestupujícího z kategorie C do kategorie B MA21, tzn. na začátku systematického zlepšování, lze tento stav hodnotit celkově za uspokojivý (0).

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Na základě zrealizovaných aktivit (viz. podkapitoly 10.2.1. + 10.2.2. + web MA21 MČ Praha12), je možné uvedené snahy směřující ke zvyšování povědomí o globálních souvislostech a odpovědnostech mezi veřejností Prahy 12, hodnotit úrovní dobrou (+1).

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Celkový stávající přístup MČ k systematickému řešení jak energetických problémů, tak ke zmírňování klimatických změn, lze hodnotit coby uspokojivý.

Nutno však apelovat na potřebu systematického sledování ekologických a uhlíkových stop, a to z důvodů zjišťování nejen efektivity realizovaných opatření vůči klimatickým změnám, potažmo globální odpovědnosti, ale i z hlediska jejich vývojových trendů za území MČ. Sledování těchto indikátorů není nutné provádět každoročně, stačí v delších časových periodách.