Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Simona Škarabelová
Konzultant Tereza Raabová
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12

OPONENTURA

8 Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Všechny vstupní podněty a připomínky byly po zaslání připomínek a následném osobním setkání (červen 2022) zapracovány. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní, snaží se zodpovědět na všechny návodné otázky. A to i v případě, že nelze přesně odpovědět (např. existence příslušných strategických dokumentů). V této souvislosti se nabízí využít jiný dokument (Strategický plán MČ Praha 12 na léta 2020-2026), který se příslušným oblastem na území MČ věnuje. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, využívá, případně hledá podobné ukazatele.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Postoj MČ Praha 12 vůči kultuře a kulturnímu dění obecně je velice vstřícný. V posledních letech byla tato oblast velice silně zasažena restrikcemi souvisejícími s COVID 19, MČ se snažila místním spolkům a organizacím pomoci, jednak formou pravidelně udílených grantů v oblasti kultury, sportu a volného času, ale například i zdarma poskytnutých prostor pro konání akcí. (A to především po rozvolnění opatření, např. letní festival klasické hudby – Modřanské hudební léto Ladislava Zelenky).

Městská část zřizuje dvě kulturní organizace Husovu knihovnu a Kulturní centrum 12, které připravují pro obyvatele Prahy 12 rozmanitý program pro všechny věkové kategorie, zejména pro děti, mládež a seniory. Vzájemná spolupráce je na velice dobré úrovni. Velmi dobrá spolupráce funguje i ve vztahu s místními volnočasovými organizacemi (největší je DDM Modřany) a spolky. Výsledkem této dlouhodobě úspěšné spolupráce je každoroční Veletrh volnočasových aktivit, kde se mají možnost všechny místní spolky představit a realizovat. S tím souvisí i vydávání katalogu s nabídkou činností pro děti, mládež a seniory, vždy na aktuální školní rok.

https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=85789

V průběhu celého roku se koná velké množství kulturních akcí, s větší či menší tradicí. Akce, které pořádá městská část, jsou zdarma. (Vítání jara, Čarodějnice, Den dětí, Den Prahy 12, Mikuláš, Rozsvěcení vánočního stromu, sochařské a malířské sympozium) V rámci přípravy oslovujeme vždy lokální spolky  se kterými společně vytváříme tematickou programovou náplň akcí. (Nezadáváme akce „na klíč,“ snažíme se o maximální možné zapojení místních lidí).

Pro konání akcí využívá MČ i zdejší spolky několik lokací – pro venkovní akce jsou to Sofijské a Obchodní náměstí, park u Modřanské zvonice a oplocený areál zahrady Viničního domku. Akce v interiéru se odehrávají převážně ve Viničním domku, v areálu Zvonice, v Sokolovně, v prostorách Modřanského biografu a nyní nově i v prostorách radnice - v obřadní síni a zastupitelském sále (koncerty, kulaté stoly, výstavy, tiskové konference) a ve foyer, kde je každý měsíc instalována nová výstava, kdy preferujeme místní umělce, spolky a organizace. O akce je velký zájem jak z řad veřejnosti, tak umělců. Výstavní prostor je zamluven na více než rok dopředu a  mnohdy je ve foyer instalováno i několik výstav najednou.

Zástupci MČ nezapomínají ani na významné občany a pamětníky. Pravidelně se koná setkání s válečnými pamětníky. V květnových, říjnových a listopadových dnech zajišťujeme důstojnou připomínku důležitých historických událostí (konec 1. a 2. světové války, Den vzniku samostatného československého státu, Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva a Den válečných veteránů).

O všech kulturních a společenských událostech jsou občané Prahy 12 pravidelně informováni prostřednictvím Novin Prahy 12, webových stránek a sociálních sítí. S občany komunikujeme jednak při osobních setkáních, ale pravidelně odpovídáme i na emaily a zprávy zaslané prostřednictvím Facebooku a Instagramu. Odesíláme rovněž tisková sdělení, informujeme místní i celoplošný rozhlas. V neposlední řadě informuje i formou tištěných plakátů.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 12 se staví k oblasti kultury velmi vstřícně. Nabízí svým občanům širokou nabídku kulturně společenského vyžití, navazující na historické kořeny a tradice, nebo nově se rozvíjející kreativní odvětví (brownfield Cukrkandl).

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vztah MČ k historickému dědictví lze hodnotit kladně, snažíme se připomínat nejrůznějšími způsoby důležité dějinné milníky a udržovat tak historické povědomí nejen pro současnou, ale i následující generace.


MČ má v péči historickou budovu Viničního domku, Modřanskou zvonici máme pronajatou za symbolickou cenu od Římskokatolické farnosti. V areálu bývalého cukrovaru by po dobudování zástavby měla vzniknout zastřešená hala, kde bude možné kulturní a jiné akce pořádat. Zároveň se připravuje soutěž na doplnění budoucí zástavby cukrovaru uměleckými díly. MČ rovněž spolupracuje se stavební společností Skanska na budoucí podobě veřejných prostor areálu cukrovaru. V plánu je např. využití komína bývalého cukrovaru jako rozhledny nebo využití podzemních prostor pro budoucí pivovar.

Historie Prahy 12 byla podrobně zpracována paní PhDr. Danutou Beranovou do dvoudílné Malé kroniky Prahy 12 (v loňském roce byl pro velký zájem veřejnosti zajištěn dotisk), paní Beranová se taky aktivně podílí na psaní článků do Novin Prahy 12, její záběr je velice široký, spolupracuje nejen s odborníky z archivů, ale i s amatérskými historiky a pamětníky, proto mají její články jak vysokou vypovídací hodnotu, tak jsou zároveň i velice čtenářsky atraktivní.

 

Historické fotografie jsou zpracovány rovněž knižně v publikaci srovnávacích fotografií s názvem Praha 12 – proměny v čase. Fotografie v digitální podobě jsou k nahlédnutí i na našem webu.

 

https://www.praha12.cz/vismo/galerie2.asp?id_galerie=2065&pocet=24&stranka=1

 

Ve spolupráci s místní TJ Sokol Modřany bylo v uplynulém roce zrealizováno několik projektů s cílem podpořit historické povědomí nejen o organizaci samotné, ale i o jejich vlasteneckých ideálech. V rámci Památného dne sokolstva byla u radniční budovy vztyčena sokolská vlajka a v interiéru instalována výstava poukazující na místní vlastenecky smýšlející členy této organizace. Na výročí vzniku republiky pak ve spolupráci s MČ proběhl i první ročník Sokolského běhu republiky.

 

https://www.praha12.cz/praha-12-vyvesila-sokolskou-vlajku/d-85981

 

Velice intenzivní spolupráce probíhá v tomto směru i s ostatními spolky, například s cholupickými hasiči nebo Spolkem pro Komořany.

 

Úctu k předchozím generacím vyjadřují zástupci Městské části pravidelným kladením věnců a kytic ve dnech státních svátků a dalších významných dnech – v Den vzniku samostatné československé republiky 28. 10., v Den boje studentů za svobodu a demokracii 17. 11. a v Den válečných veteránů 11. 11.

 

Velké pietní shromáždění na počest padlých se pak koná každoročně na začátku května u příležitosti oslav konce 2. světové války. S pietou a úctou k padlým předkům úzce souvisí i péče o válečné hroby, kterou má na starosti odbor kultury.

 

Druhou světovou válkou je inspirován i projekt, rozšířený za podpory MČ v roce 2020, s názvem Stezka svobody. Jedná se o pietní místo, které bylo spojeno s okruhem naučné stezky.

 

https://www.praha12.cz/stezka-svobody-1938-1945/d-75638

 

V rámci projektů podpořených z participativního rozpočtu by měla v letošním roce vzniknout první část projektu naučné stezky Modřanská cesta historií, mapující významná místa Modřan.

 

Podobný návrh, umístit na vybrané lokality Prahy 12, které jsou spojeny s významnou osobností nebo důležitým historickým činem, informační tabule, vzešel také z veřejného fora-kulatých stolů, které se konalo v říjnu loňského roku.

 

K již realizovaným projektům, které odkazují na bohatou historii zdejší lokality, patří i Parkové muzeum Staré Modřany.

 

https://www.praha12.cz/parkove-muzeum-stare-modrany/d-63320

Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Jde převážně o Viniční domek, Modřanská zvonice, či např. areál brownfield, kde vznikl kulturně - společenský prostor Cukrkandl. Vydávány jsou také publikace k historii této MČ.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kulturní odbor MČ se snaží rozmanitou nabídkou pořádaných, popř. podporovaných kulturních akcí vyjít vstříc všem občanům napříč věkovým spektrem (koncerty, výstavy, festivaly, sochařská sympozia).

Největší akcí, kterou MČ pořádá v součinnosti s místními spolky a organizacemi je zářijový Den Prahy 12, který je pravidelně spojen jednak s představením projektů participativního rozpočtu a také s Veletrhem volnočasových aktivit. Tato akce nabízí jednak občanům možnost osobního seznámení se zástupci jednotlivých institucí a zároveň také dostávají prostor k sebeprezentaci i zástupci spolků a volnočasových institucí.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Nabídka kulturních akcí na MČ Praha 12 je rozmanitá, respektuje historické milníky území, reaguje na přání obyvatel, snad jen složení kulturní komise by mohlo být obohaceno o více odbornou složku.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

K jednoznačnému zatraktivnění MČ přispěla budova nové radnice. Došlo jednak ke sjednocení celého úřadu ze sedmi detašovaných pracovišť na jedno centrální, zároveň se tu otevřely nové možnosti k pořádání kulturních a komunitních akcí, a to díky vybudování multifunkčního sálu. K vzájemnému setkávání lze nově využít i obřadní síň a prostory vstupního foyer radniční budovy, které částečně sloužící k výstavám děl místních autorů.

Zajímavý je i design budovy samotné, projekt vychází z historie Modřan, jejichž součástí byl od roku 1861 do roku 2005 cukrovar. Nová budova proto dostala podobu kostek cukru. V letošním roce bude možné budovu radnice poprvé navštívit i v rámci oblíbeného festivalu architektury Open House Praha 2022.

Díky výhodnému umístění nabízí MČ svým obyvatelům také dostatek zeleně a tudíž i místa pro rekreaci. Podél Vltavy je vybudována oblíbená cyklostezka, která vede kolem památkově chráněných Modřanských a Komořanských tůní a dále kolem oddechové louky (v ulici U Soutoku), která by dle současného Strategického plánu měla být v následujícím období revitalizována.

Spolku SASVA se ve spolupráci s MČ podařilo vybudovat dětské hřiště v lokalitě Belárie.

Další možností je procházka Modřanskou roklí, kde je vybudovaná Naučná stezka https://www.praha12.cz/navstivte-obnovenou-naucnou-stezku-modranskou-rokli/d-54186

Naučná stezka vede rovněž mezi Komořany, Točnou a Závistí a nese název Stezka svobody. https://www.praha12.cz/stezka-svobody-1938-1945/os-1224

V rámci příspěvku z participativního rozpočtu by měla v letošním roce vzniknout i  první část naučné stezky Modřanská cesta historií.

Více volnočasových aktivit pro občany naleznete na: http://www.praha12.cz/volnocasove-aktivity/ms-64088/p1=64088

Aktuálně řeší radnice rekonstrukci Sofijského a Komořanského náměstí a probíhá příprava k realizaci Točenského náměstí. V řešení je rovněž i revitalizace parku v Povodňové, kde by mělo vzniknout místo pro komunitní setkávání. Realizován už zde byl veřejný gril, tento nápad vzešel od občanů a byl podpořen v rámci participativního rozpočtu.


Oblast 8.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Zdá se, že v MČ Praha 12 se daří soužití starousedlíků i nově příchozích do této MČ. Občané se zapojují do připomínkování záměrů MČ, vyjadřují se k investičním záměrům. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

kompetentní a pozitivně naladění zaměstnanci

občané, kteří nejen pasivně přijímají existující kulturní nabídku, ale sami ji i nově iniciují, zapojují se do participativních procesů v území

obnovené brownfield

Existující Strategický plán rozvoje MČ Praha 12, který je pravidelně aktualizován

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

veřejných prostředků je tradičně nedostatek, neb "veřejná ruka" je zdánlivě bezedná

oblast kultury původně jako součást odboru školství, nyní jako součást odboru komunikace

složení komise kultury rozhodující o dotacích do oblasti kultury je uspořádáno jen na základě poltického klíče, chybí názor odborníků

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

historické kulturní dědictví v území, o které je možné pečovat

brownfield

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

komunální volby, které mohou promíchat složení na radnici MČ Prahy 12, což se může promítnout i do rozpočtu

válka na Ukrajině a s ní související energetická krize, která prodraží provoz všech městských zařízení i akcí

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

MČ Praha 12 se stará o kulturně společenské vyžití svých obyvatel s akcentem na historické památky svého území, a to vše v souladu se zásadami Místní agendy udržitelného rozvoje 21. Prvotní dotazy a připomínky oponentky k oblasti Kultura byly zohledněny a zapracovány.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

MČ Praha 12 je na dobré cestě k excelentnímu stavu tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje, na to, že se letos uchází poprvé o kategorii B. Držím palce v takto započaté cestě :)

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

8 Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Postoj MČ Praha 12 vůči kultuře a kulturnímu dění obecně je velice vstřícný. V posledních letech byla tato oblast velice silně zasažena restrikcemi souvisejícími s COVID 19, MČ se snažila místním spolkům a organizacím pomoci, jednak formou pravidelně udílených grantů v oblasti kultury, sportu a volného času, ale například i zdarma poskytnutých prostor pro konání akcí. (A to především po rozvolnění opatření, např. letní festival klasické hudby – Modřanské hudební léto Ladislava Zelenky).

Městská část zřizuje dvě kulturní organizace Husovu knihovnu a Kulturní centrum 12, které připravují pro obyvatele Prahy 12 rozmanitý program pro všechny věkové kategorie, zejména pro děti, mládež a seniory. Vzájemná spolupráce je na velice dobré úrovni. Velmi dobrá spolupráce funguje i ve vztahu s místními volnočasovými organizacemi (největší je DDM Modřany) a spolky. Výsledkem této dlouhodobě úspěšné spolupráce je každoroční Veletrh volnočasových aktivit, kde se mají možnost všechny místní spolky představit a realizovat. S tím souvisí i vydávání katalogu s nabídkou činností pro děti, mládež a seniory, vždy na aktuální školní rok.

https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=85789

V průběhu celého roku se koná velké množství kulturních akcí, s větší či menší tradicí. Akce, které pořádá městská část, jsou zdarma. (Vítání jara, Čarodějnice, Den dětí, Den Prahy 12, Mikuláš, Rozsvěcení vánočního stromu, sochařské a malířské sympozium) V rámci přípravy oslovujeme vždy lokální spolky  se kterými společně vytváříme tematickou programovou náplň akcí. (Nezadáváme akce „na klíč,“ snažíme se o maximální možné zapojení místních lidí).

Pro konání akcí využívá MČ i zdejší spolky několik lokací – pro venkovní akce jsou to Sofijské a Obchodní náměstí, park u Modřanské zvonice a oplocený areál zahrady Viničního domku. Akce v interiéru se odehrávají převážně ve Viničním domku, v areálu Zvonice, v Sokolovně, v prostorách Modřanského biografu a nyní nově i v prostorách radnice - v obřadní síni a zastupitelském sále (koncerty, kulaté stoly, výstavy, tiskové konference) a ve foyer, kde je každý měsíc instalována nová výstava, kdy preferujeme místní umělce, spolky a organizace. O akce je velký zájem jak z řad veřejnosti, tak umělců. Výstavní prostor je zamluven na více než rok dopředu a  mnohdy je ve foyer instalováno i několik výstav najednou.

Zástupci MČ nezapomínají ani na významné občany a pamětníky. Pravidelně se koná setkání s válečnými pamětníky. V květnových, říjnových a listopadových dnech zajišťujeme důstojnou připomínku důležitých historických událostí (konec 1. a 2. světové války, Den vzniku samostatného československého státu, Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva a Den válečných veteránů).

O všech kulturních a společenských událostech jsou občané Prahy 12 pravidelně informováni prostřednictvím Novin Prahy 12, webových stránek a sociálních sítí. S občany komunikujeme jednak při osobních setkáních, ale pravidelně odpovídáme i na emaily a zprávy zaslané prostřednictvím Facebooku a Instagramu. Odesíláme rovněž tisková sdělení, informujeme místní i celoplošný rozhlas. V neposlední řadě informuje i formou tištěných plakátů.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 12 se staví k oblasti kultury velmi vstřícně. Nabízí svým občanům širokou nabídku kulturně společenského vyžití, navazující na historické kořeny a tradice, nebo nově se rozvíjející kreativní odvětví (brownfield Cukrkandl).

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vztah MČ k historickému dědictví lze hodnotit kladně, snažíme se připomínat nejrůznějšími způsoby důležité dějinné milníky a udržovat tak historické povědomí nejen pro současnou, ale i následující generace.


MČ má v péči historickou budovu Viničního domku, Modřanskou zvonici máme pronajatou za symbolickou cenu od Římskokatolické farnosti. V areálu bývalého cukrovaru by po dobudování zástavby měla vzniknout zastřešená hala, kde bude možné kulturní a jiné akce pořádat. Zároveň se připravuje soutěž na doplnění budoucí zástavby cukrovaru uměleckými díly. MČ rovněž spolupracuje se stavební společností Skanska na budoucí podobě veřejných prostor areálu cukrovaru. V plánu je např. využití komína bývalého cukrovaru jako rozhledny nebo využití podzemních prostor pro budoucí pivovar.

Historie Prahy 12 byla podrobně zpracována paní PhDr. Danutou Beranovou do dvoudílné Malé kroniky Prahy 12 (v loňském roce byl pro velký zájem veřejnosti zajištěn dotisk), paní Beranová se taky aktivně podílí na psaní článků do Novin Prahy 12, její záběr je velice široký, spolupracuje nejen s odborníky z archivů, ale i s amatérskými historiky a pamětníky, proto mají její články jak vysokou vypovídací hodnotu, tak jsou zároveň i velice čtenářsky atraktivní.

 

Historické fotografie jsou zpracovány rovněž knižně v publikaci srovnávacích fotografií s názvem Praha 12 – proměny v čase. Fotografie v digitální podobě jsou k nahlédnutí i na našem webu.

 

https://www.praha12.cz/vismo/galerie2.asp?id_galerie=2065&pocet=24&stranka=1

 

Ve spolupráci s místní TJ Sokol Modřany bylo v uplynulém roce zrealizováno několik projektů s cílem podpořit historické povědomí nejen o organizaci samotné, ale i o jejich vlasteneckých ideálech. V rámci Památného dne sokolstva byla u radniční budovy vztyčena sokolská vlajka a v interiéru instalována výstava poukazující na místní vlastenecky smýšlející členy této organizace. Na výročí vzniku republiky pak ve spolupráci s MČ proběhl i první ročník Sokolského běhu republiky.

 

https://www.praha12.cz/praha-12-vyvesila-sokolskou-vlajku/d-85981

 

Velice intenzivní spolupráce probíhá v tomto směru i s ostatními spolky, například s cholupickými hasiči nebo Spolkem pro Komořany.

 

Úctu k předchozím generacím vyjadřují zástupci Městské části pravidelným kladením věnců a kytic ve dnech státních svátků a dalších významných dnech – v Den vzniku samostatné československé republiky 28. 10., v Den boje studentů za svobodu a demokracii 17. 11. a v Den válečných veteránů 11. 11.

 

Velké pietní shromáždění na počest padlých se pak koná každoročně na začátku května u příležitosti oslav konce 2. světové války. S pietou a úctou k padlým předkům úzce souvisí i péče o válečné hroby, kterou má na starosti odbor kultury.

 

Druhou světovou válkou je inspirován i projekt, rozšířený za podpory MČ v roce 2020, s názvem Stezka svobody. Jedná se o pietní místo, které bylo spojeno s okruhem naučné stezky.

 

https://www.praha12.cz/stezka-svobody-1938-1945/d-75638

 

V rámci projektů podpořených z participativního rozpočtu by měla v letošním roce vzniknout první část projektu naučné stezky Modřanská cesta historií, mapující významná místa Modřan.

 

Podobný návrh, umístit na vybrané lokality Prahy 12, které jsou spojeny s významnou osobností nebo důležitým historickým činem, informační tabule, vzešel také z veřejného fora-kulatých stolů, které se konalo v říjnu loňského roku.

 

K již realizovaným projektům, které odkazují na bohatou historii zdejší lokality, patří i Parkové muzeum Staré Modřany.

 

https://www.praha12.cz/parkove-muzeum-stare-modrany/d-63320

Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Jde převážně o Viniční domek, Modřanská zvonice, či např. areál brownfield, kde vznikl kulturně - společenský prostor Cukrkandl. Vydávány jsou také publikace k historii této MČ.

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kulturní odbor MČ se snaží rozmanitou nabídkou pořádaných, popř. podporovaných kulturních akcí vyjít vstříc všem občanům napříč věkovým spektrem (koncerty, výstavy, festivaly, sochařská sympozia).

Největší akcí, kterou MČ pořádá v součinnosti s místními spolky a organizacemi je zářijový Den Prahy 12, který je pravidelně spojen jednak s představením projektů participativního rozpočtu a také s Veletrhem volnočasových aktivit. Tato akce nabízí jednak občanům možnost osobního seznámení se zástupci jednotlivých institucí a zároveň také dostávají prostor k sebeprezentaci i zástupci spolků a volnočasových institucí.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Nabídka kulturních akcí na MČ Praha 12 je rozmanitá, respektuje historické milníky území, reaguje na přání obyvatel, snad jen složení kulturní komise by mohlo být obohaceno o více odbornou složku.

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

K jednoznačnému zatraktivnění MČ přispěla budova nové radnice. Došlo jednak ke sjednocení celého úřadu ze sedmi detašovaných pracovišť na jedno centrální, zároveň se tu otevřely nové možnosti k pořádání kulturních a komunitních akcí, a to díky vybudování multifunkčního sálu. K vzájemnému setkávání lze nově využít i obřadní síň a prostory vstupního foyer radniční budovy, které částečně sloužící k výstavám děl místních autorů.

Zajímavý je i design budovy samotné, projekt vychází z historie Modřan, jejichž součástí byl od roku 1861 do roku 2005 cukrovar. Nová budova proto dostala podobu kostek cukru. V letošním roce bude možné budovu radnice poprvé navštívit i v rámci oblíbeného festivalu architektury Open House Praha 2022.

Díky výhodnému umístění nabízí MČ svým obyvatelům také dostatek zeleně a tudíž i místa pro rekreaci. Podél Vltavy je vybudována oblíbená cyklostezka, která vede kolem památkově chráněných Modřanských a Komořanských tůní a dále kolem oddechové louky (v ulici U Soutoku), která by dle současného Strategického plánu měla být v následujícím období revitalizována.

Spolku SASVA se ve spolupráci s MČ podařilo vybudovat dětské hřiště v lokalitě Belárie.

Další možností je procházka Modřanskou roklí, kde je vybudovaná Naučná stezka https://www.praha12.cz/navstivte-obnovenou-naucnou-stezku-modranskou-rokli/d-54186

Naučná stezka vede rovněž mezi Komořany, Točnou a Závistí a nese název Stezka svobody. https://www.praha12.cz/stezka-svobody-1938-1945/os-1224

V rámci příspěvku z participativního rozpočtu by měla v letošním roce vzniknout i  první část naučné stezky Modřanská cesta historií.

Více volnočasových aktivit pro občany naleznete na: http://www.praha12.cz/volnocasove-aktivity/ms-64088/p1=64088

Aktuálně řeší radnice rekonstrukci Sofijského a Komořanského náměstí a probíhá příprava k realizaci Točenského náměstí. V řešení je rovněž i revitalizace parku v Povodňové, kde by mělo vzniknout místo pro komunitní setkávání. Realizován už zde byl veřejný gril, tento nápad vzešel od občanů a byl podpořen v rámci participativního rozpočtu.


Oblast 8.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Zdá se, že v MČ Praha 12 se daří soužití starousedlíků i nově příchozích do této MČ. Občané se zapojují do připomínkování záměrů MČ, vyjadřují se k investičním záměrům.