Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Tomáš Komrzý
Konzultant Josef Herink
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12

OPONENTURA

7 Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

VUR ve školách a jeho podpora je realizováno na dobré úrovni, VUR i jeho podpora je stabilní. 

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Realizace a podpora VUR je ve školách a školských zařízeních MČ Praha 12 na dobré úrovni. Naprosto stěžejní je realizace projektů MAP. Za využití dotační podpory těchto projektů je realizováno široké spektrum kvalitních aktivit. Velmi pozitivní a široké dopady má také dlouhodobá realizace komplexních aktivit na podporu integrace cizinců. Počet jmenovaných koordinátorů EVVO je na školách bohužel nedostatečný. Obdobnou situaci lze konstatovat u zapojení do celorepublikových projektů škol zabývajících se EVVO Mrkvička a MRKEV. Druhý nedostatek je však kompenzován aktivitami realizovanými v rámci MAP. MČ deklaruje podporu šetrného provozu ve školách a školských zařízeních. Pozitivní je existence funkce energetického manažera. Síťování učitelů a vychovatelů je realizováno prostřednictvím projektů MAP.      Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část i jí zřizované organizace široce spolupracují s poskytovateli služeb k podpoře environmentální osvěty a vzdělávání a zapojují se do různých projektů a programů týkajících se UR a zejména EVVO. Podrobnosti jsou například uvedeny ve výročních zprávách škol nebo výroční zprávě MČ.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na území MČ Praha 12 působí celá řada organizací s různorodou právní formou, které poskytují neformální vzdělávání s prvky UR. Úřad MČ a školy s těmito organizacemi dlouhodobě spolupracují. Dotační podpora těchto subjektů od MČ Praha 12 je v současné době dostatečná. Síťování organizací probíhá v rámci MAP. Velkým pozitivem je zapojení MČ do pilotního projektu - Programu koordinátorů participace. 

Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ má zakotven(o) (V)UR ve svých strategických dokumentech. Realizace projektů MAP je zásadní také v oblasti systematického plánování VUR. Nejen zde lze zdůraznit důležitost existence pozice koordinátor MA 21 a zároveň zachování pozice koordinátor participace po ukončení finanční podpory projektu. Bezplatná informační podpora v oblasti UR je občanům MČ k dispozici na velmi dobré úrovni. Velkým pozitivem je pravidelné vyhodnocování realizace akcí. 

Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Spektrum volnočasových služeb v MČ je trvale velmi bohaté.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Podpora a rozvoj volnočasových aktivit jsou zakotveny ve Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 - 2026 (2.4 Tematická oblast D Volnočasové aktivity). Pozitivy jsou velké množství dětských hřišť a možnost využívání většiny sportovních areálů širokou veřejností. Přístup pracovníků MČ k realizaci akcí podpořený jejich systematickým vyhodnocováním by mohl být příkladem pro jiné MČ.  

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

·   Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 pro období 2020 - 2026. Vedle Opatření k rozvoji environmentálního vzdělávání a posilování ekologického povědomí dokumentem prolínají prvky (V)UR.

Kvalitně zpracovaný Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu Praha 12. Směrem k MA 21 je zacílen především na tematiku Školy v komunitě.   

Aktivní přístup k implementaci principů MA 21 ze strany Úřadu MČ Praha 12, v rámci kterého byla zřízena pozice koordinátor MA 21.  

Realizace na sebe navazujících projektů MAP zahrnujících celou řadu kvalitních na sebe navazujících aktivit a odhodlání Úřadu MČ Praha 12 v realizaci těchto rozsáhlých projektů pokračovat.   

Široké zapojení organizací do dlouhodobé realizace aktivit na podporu integrace cizinců.

Síťování v rámci projektů MAP. Činnost 11 pracovních skupin s cílem podpory a zvyšování kvality vzdělávání.

Podpora šetrného provozu ve školách a školských zařízeních. Zpracování Strategie energetického managementu. Zřízení funkce energetického managera.

Existence celé řady různorodých organizací poskytujících neformální vzdělávání s prvky (V)UR. Spolupráce Úřadu MČ na realizaci jejich aktivit.

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a Katalog volnočasových aktivit a jejich každoroční aktualizace. Každoroční realizace Veletrhu volnočasových aktivit.  

Zapojení do pilotních projektů (Program koordinátorů participace, MŠ Pastelka - pasivní objekt).

Systematické vyhodnocování akcí pořádaných MČ včetně případného stanovení opatření k nápravě nedostatků. 

Podpora volnočasových aktivit naplňujících zdravý životní styl: Velké množství veřejně přístupných hřišť (především dětských). Zpřístupnění většiny sportovních areálů ZŠ široké veřejnosti. 

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Koordinátor EVVO jmenován pouze v 15 % škol MČ Prahy 12.

Zapojení škol do celorepublikových projektů škol realizujících EVVO MRKEV a Mrkvička a mezinárodního projektu Ekoškola.

Neexistence následujících monitoringů a vyhodnocování: Realizace VUR na školách. Spokojenost občanů se vzdělávacími institucemi. Monitoring a vyhodnocování organizací, resp. jejich aktivit v rámci VUR. Pokrytí všech cílových skupin VUR.  

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Dlouhodobá komplexní realizace místně zakotveného učení ve školách MČ za využití zkušeností z jiných částí ČR.  

Využití evropských a národních dotačních zdrojů nejen pro oblast VUR, ale i oblast obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, solární kolektory,…), hospodaření s dešťovou vodou, atd.

Zachování pozice koordinátor participace po ukončení dotační podpory pilotního projektu.

Postupné zavádění chybějících monitoringů a vyhodnocování (nejen v rámci MAP), např. jako součást náplně práce koordinátora MA 21 či koordinátora participace (konkrétní monitoring viz slabé stránky).

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Závislost dlouhodobé systematické činnosti na dotačních zdrojích pro projekty MAP. Ukončení dotační podpory prostřednictvím projektů MAP.

Omezení finančních možností MČ (z důvodu energetické krize či jiných neočekávaných událostí) a snížení podpory aktivit VUR. 

Nezájem nové politické reprezentace o pokračování v kvalitní realizaci výchovy a vzdělávání v rámci MA 21.Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Na základě provedeného Auditu lze konstatovat, že MČ Praha 12 přistupuje ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj zodpovědně. Některé aktivity (síťování v rámci MAP, aktivity k integraci cizinců, Veletrh volnočasových aktivit,...) by mohly sloužit jako modelový příklad pro jiné MČ či města. Dílčí doporučení k dalšímu zkvalitnění realizace VUR na území MČ Praha 12 jsou uvedeny u příslušných částí Auditu. 

 

Přístup pracovníků MČ ke zpracování tohoto Auditu lze hodnotit pozitivně, což dokládá jeho kvalitní zpracování. Děkujeme za příjemnou spolupráci. Návštěva na místě nebyla vzhledem k zaměření hodnocené oblasti a zcela dostatečnému množství informací v Auditu a na www MČ realizována.   

 

Do budoucna doporučujeme především:

Pravidelně vyhodnocovat naplňování cílů stanovených ve strategických dokumentech MČ Praha 12 vztahujících se k (V)UR.

Podpořit jmenování koordinátorů EVVO ve školách MČ a zapojení škol do celorepublikových projektů MRKEV a Mrkvička a mezinárodního projektu Ekoškola.    

Zachovat systém síťování, který byl zaveden v rámci projektů MAP, i v případě ukončení realizace těchto projektů.  

Využít dotační zdroje na zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Zachovat funkci koordinátora participace i po ukončení realizace pilotního projektu.

Realizovat výše specifikované monitoringy a jejich výstupy využívat k dalšímu rozvoji činnosti. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

VUR ve školách a jeho podpora je realizováno na dobré úrovni, VUR i jeho podpora je stabilní. 

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Realizace a podpora VUR je ve školách a školských zařízeních MČ Praha 12 na dobré úrovni. Naprosto stěžejní je realizace projektů MAP. Za využití dotační podpory těchto projektů je realizováno široké spektrum kvalitních aktivit. Velmi pozitivní a široké dopady má také dlouhodobá realizace komplexních aktivit na podporu integrace cizinců. Počet jmenovaných koordinátorů EVVO je na školách bohužel nedostatečný. Obdobnou situaci lze konstatovat u zapojení do celorepublikových projektů škol zabývajících se EVVO Mrkvička a MRKEV. Druhý nedostatek je však kompenzován aktivitami realizovanými v rámci MAP. MČ deklaruje podporu šetrného provozu ve školách a školských zařízeních. Pozitivní je existence funkce energetického manažera. Síťování učitelů a vychovatelů je realizováno prostřednictvím projektů MAP.      7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část i jí zřizované organizace široce spolupracují s poskytovateli služeb k podpoře environmentální osvěty a vzdělávání a zapojují se do různých projektů a programů týkajících se UR a zejména EVVO. Podrobnosti jsou například uvedeny ve výročních zprávách škol nebo výroční zprávě MČ.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na území MČ Praha 12 působí celá řada organizací s různorodou právní formou, které poskytují neformální vzdělávání s prvky UR. Úřad MČ a školy s těmito organizacemi dlouhodobě spolupracují. Dotační podpora těchto subjektů od MČ Praha 12 je v současné době dostatečná. Síťování organizací probíhá v rámci MAP. Velkým pozitivem je zapojení MČ do pilotního projektu - Programu koordinátorů participace. 

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ má zakotven(o) (V)UR ve svých strategických dokumentech. Realizace projektů MAP je zásadní také v oblasti systematického plánování VUR. Nejen zde lze zdůraznit důležitost existence pozice koordinátor MA 21 a zároveň zachování pozice koordinátor participace po ukončení finanční podpory projektu. Bezplatná informační podpora v oblasti UR je občanům MČ k dispozici na velmi dobré úrovni. Velkým pozitivem je pravidelné vyhodnocování realizace akcí. 

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Spektrum volnočasových služeb v MČ je trvale velmi bohaté.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Podpora a rozvoj volnočasových aktivit jsou zakotveny ve Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 - 2026 (2.4 Tematická oblast D Volnočasové aktivity). Pozitivy jsou velké množství dětských hřišť a možnost využívání většiny sportovních areálů širokou veřejností. Přístup pracovníků MČ k realizaci akcí podpořený jejich systematickým vyhodnocováním by mohl být příkladem pro jiné MČ.