Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Viktor Květoň
Konzultant Jana Kouřilová
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12

OPONENTURA

6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Hodnocení oblasti

Včas a kvalitně zprostředkovat zaměstnání je prvořadým posláním ÚP, vede statistiky o míře nezaměstnanosti, počtu neobsazených pracovních míst apod., za MČ Praha 12 se nepodařilo data získat.

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu

MČ Praha 12 dává příležitost i místním podnikatelům např. zadáváním veřejných zakázek,  vhodné jsou např. rozsáhlejší veřejné zakázky na stavební práce, údržbu, bytového fondu  a některé služby (např. úklid, péče o zeleň). MČ jako zadavatel může stanovit podmínky zaměstnávání ještě před podpisem smlouvy.

Samospráva se zabývá řešením otázky nezaměstnanosti na našem území. Je snaha o zaměstnávání osob znevýhodněných, za dodržování zásady rovného zacházení. Cílem realizace aktivní politiky zaměstnanosti aby nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti pomohly k návratu na trh práce
osobám, které by se vzhledem ke svému věku, ke svým vzdělanostním, zdravotním a osobnostním dispozicím bez této podpory jen stěží uplatnily na volném trhu práce a slouží rovněž jako prevence proti sociálnímu vyloučení nebo dlouhodobé nezaměstnanosti.

Na webových stránkách úřadu jsou zveřejňována volná pracovní místa a výběrová řízení na ÚMČ Praha 12 a další nabídky. Stejným způsobem nabízí volná místa Úřad práce na Praze 4. Kontaktní pracoviště doporučuje registraci zájemci o zaměstnání již v době před ztrátou zaměstnání. Úřad práce poskytuje poradenství a pomoc při orientaci na trhu práce, pomoc při hledání nového zaměstnání, vzdělávací programy, rekvalifikační kurzy. ÚP má poskytovat  individualizované služby dle profilace klientů, služby zaměstnanosti nejsou ještě zcela efektivní, nemají zcela odpovídající personální kapacity, je třeba co nejvíce digitalizovat služby. V souvislosti s pandemií Covid-19 se služby zaměstnanosti musí vypořádat s přesuny klientů mezi povoláními a sektory a možným nárůstem jejich počtu.

Osob znevýhodněných na trhu práce je velká škála. Např. osoby se zdravotním postižením, nekvalifikovaní, starší 55 let, absolventi,  mladí do 24 let bez pracovní zkušenosti, osoby po rodičovské dovolené, osoby po propuštění z trestu odnětí svobody, osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů.

Nezaměstnanost vyvolává chudobu, chudoba vede k předluženosti a sociálnímu vyloučení. Těmito osobami se zabývá OSV a pomáhá je začleňovat. Je snaha eliminovat nezaměstnanost, která vede k chudobě, ta mnohdy k předluženosti, někdy až k bezdomovectví.

Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12 vede sociální dialog s  tzv. vyloučenými osobami. Spolupracuje s Probační a mediační službou, s neziskovou organizací Naděje, obecně prospěšnou společností   DropIn o.p.s., nízkoprahovým klubem  Proxima Sociale.

Cílem projektu je snížení stigmatizace cílové skupiny, která je způsobená jejím sociálním a velmi často i zdravotním handicapem. Zvýšit vzdělanost cílové skupiny, její samostatnost a orientaci v běžném sociálním životě. Snížení předsudků z diskriminace ze strany potenciálních zaměstnavatelů.

Klienti za období  31. 5. - 31. 12. 2021 odpracovali 1 869 hodin a 20minut, hodinová mzda 120 Kč/hodina byla klientům vyplácena formou dohody o provedení práce (60 Kč z dotace MHMP a 60 Kč z rozpočtu MČ Praha 12). Pro MČ Praha 12 bylo přínosem zvelebení a uklizení veřejných prostor a pro klienty možnost získání výdělku, pracovních návyků a jistoty, zvyšování odpovědnosti za svoje jednání.
U všech klientů, kteří v projektu dlouhodobě vydrželi, se podařilo zvýšit pracovní návyky. Práce probíhaly v intervalu 4x týdně pod dohledem pracovního terapeuta. Projekt byl realizován ve spolupráci s odborem životního prostředí, odborem dopravy, SBO Praha – Modřany, příspěvkové organizace
a Střediskem prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s..

Ve spolupráci s Probační a mediační službou sociální kurátor ÚMČ Praha 12 mimo jiné sleduje chování osob ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, poskytuje  individuální poradenskou pomoc,  působí na ně ve smyslu vedení řádného života, snížení rizika recidivy, zda se zapojili do rodinného a pracovního života, to vše  s cílem, aby v budoucnu vedli řádný život a sehnali zaměstnání.

Zvyšuje se výskyt nehlášené, nelegální práce, jak vyplývá z rozhodnutí o přestupcích a ukládání správních trestů pokuty ukládané  Inspektoráty práce. Zaměstnávání  formou tzv. Schwarzsystému je nutno vymýtit.

podporuje zaměstnanost rodin s malými dětmi. Pečuje o dostatek cenově a místně  dostupných služeb péče o děti a tak přispívá k vyšší účasti rodičů na trhu práce.  Počet odmítnutých žádostí o přijetí do mateřské školy  v r. 2017 – 2019 má klesající tendenci:

Rok

Nepřijaté děti

2021

129

2020

114

2019

136

2018

150

2017

177

 

Jde hlavně o děti dvouleté. Ve sledovaném období byly otevřeny dvě nové třídy v Mateřské škole Tyršovka v Praze 12 (od školního roku 2019/2020). Pracuje se na rozšíření Mateřské školy Oáza v Praze 12 o dvě třídy (plánované otevření k 1. 9. 2022) a na nové čtyřtřídní mateřské škole – Mydlinky, kde se předpokládá  otevření od září 2023. Celkem MČ Praha 12 zřizuje 18 mateřských škol. Na našem území jsou provozovány 2 Dětské skupiny, které jsou příspěvkovými organizacemi MČ. Mimo to na MČ jsou soukromé jesle a DS. Domníváme se, že kapacita je tedy dostatečná a to v souladu s programem podpory zaměstnanosti rodin s malými dětmi.

Situace na trhu práce vytváří příležitost pro vytváření pracovních úvazků na kratší časový úsek, který napomáhá osobám  např. pečujícím o děti, nebo nemohoucí příbuzné.

Na Úřadě MČ Prahy 12 je podporováno  flexibilní zaměstnávání, zkrácené pracovní úvazky.Podpora zaměstnanosti ÚMČ Praha 12

 

 

Zkrácený úvazek

 

19

 

Zaměstnanci se ZTP

 

2

 

Vzniku nových podniků jde radnice aktivně naproti nabídkou pronájmů. Na tomto úseku je zaznamenán pozitivní vývoj.

Jedním ze základních předpokladů úspěchu v podnikání je provozování  kanceláře, podniku, provozovny v zajímavé lokalitě. Proto  MČ nabízí volné prostory pro podnikání v samém centru Modřan. Např. přímo v budově radnice na adrese Generála Šišky, jsou k dispozici volné, zcela nové, prostory pro podnikání. Jsou inzerovány na webových stránkách MČ.  Několik provozoven (5) - firma se stínící technikou, pojišťovna, kavárna, restaurace, realitní kancelář, kopírovací stanice Robocopy, v radnici  již úspěšně funguje. V nabídce je i  varianta sdílených kanceláří.

 

 

 

 

K pronájmu jsou podnikatelům k dispozici prostory v bývalém OD Prior na adrese Sofijské nám.

Přehled nabízených volných prostor v bývalém OD Prior na Sofijském náměstí. Rozděleno na  původní objekt a rekonstruovanou tzv. Novou pasáž.

 

Podnikatelé si ale uvědomují riziko dodatečných stavebních vícenákladů spojených s  úpravou nabízených prostor - navyšování nákladů za stavební a jiné dodavatelské práce při zařizování nové provozovny v důsledku inflace i riziko časového prodlení při případné rekonstrukci prodejních míst pro realizaci svých aktivit.

Podnikatelé mají možnost na území MČ Praha 12 využívat ke svému podnikání i místa  pro nabídku a prodej zboží a pro nabídku poskytovaných služeb mimo kolaudovanou  provozovnu určenou k tomuto účelu, místa jsou  uvedena v nařízení hl. m. Prahy Tržní řád, který tuto nabídku reguluje.

6.1.1 Disponuje MČ nástroji na podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů?

Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

Zájemce o podnikání či nastávající poskytovatel služby, v režimu živnostenského zákona,  může učinit podání na kterémkoliv živnostenském úřadě v republice, (od 1. 7. 2008) může využít širokou síť poboček kontaktních míst veřejné správy.  

Výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání vykonávají v přenesené působnosti živnostenské úřady, kde zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady, úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti při správě živnostenského podnikání.

Živnostenský úřad podává klientům v oblasti živnostenského podnikání potřebné informace, poskytuje konzultace při osobním nebo telefonickém styku.  Dále je na www ÚMČ P 12, aktuálně seznamuje o novinkách v této oblasti, informuje o povinnostech plynoucích z legislativních změn.

Informace a upozornění Odboru živnostenského: Informace pro podnikatele: Praha 12

Začínajícím podnikatelům při ohlášení živnosti/žádosti o koncesi a zaměstnavatelům je na přepážkách je k dispozici dopis, ve kterém vysvětlujeme pobídku k navázání spolupráce a partnerství s městskou částí. Nově i na webových stránkách.

Počet ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 15 – 64 letech

Městská část Praha 12 má  35 556  ekonomicky aktivních obyvatel. S MČ Prah Libuš jakožto obec s rozšířenou působností má 42 691 obyvatel.

K 31. 12. 2020 měla MČ Praha 12, s výměrou 2 333 ha, 5 částí (Kamýk, Modřany, Komořany, Cholupice, Točná) 57 999 obyvatel celkem, a Praha –Libuš na výměře 524 ha, se 2 částmi (Písnice, Libuš) 10 646 obyvatel. Celkem vykonává MČ Praha 12 přenesenou působnost pro  68 645 obyvatel.


Počet vydaných průkazů živnostenského oprávnění k 31. 12. 2021

Aktivních živností je v evidenci MČ Praha 12  k 7. 2. 2022 celkem 27 765.

 

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V níže uvedených komentářích jsou míchány informace o MČ a informace o stavu v Česku, přičemž není zřejmé proč. Navíc např. odstavce o míře nezaměstnanosti, obecné íře nezaměstnanosti a ekonomické aktivitě jsou překopírovány z webu, týkají se celého Česka a není zřejé, jakou mají vazbu na tento audit. Prosím o úpravu těchto, ale i dalších odstavců.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Spolupráce s místními podniky probíhá a je zdokumentována. Příklad dobré praxe v oblasti spolupráce s místními podniky je také uveden.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Podpora cestovního ruchu je tradičně dobrá, MČ pořádá řadu kulturních a společenských akcí. Celková návštěvnost turisty byla významně ovlivněna pandemií covid a vládními opatřeními, které se promítly do organizace akcí i do celkové návštěvnosti a přenocování.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

MČ podporuje zaměstnanost rodin s malými dětmi

Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12 vede sociální dialog s  tzv. vyloučenými osobami

MČ Praha 12 podporuje místní podnikatele v rámci veřejných zakázek

Vzniku nových podniků jde radnice aktivně naproti nabídkou pronájmů

Pravidelné setkávání zástupců MČ s místními podnikateli

MČ podporuje cestovní ruch hlavně rozšiřováním cyklistických stezek

Každý rok se pořádají tradiční kulturní akce (jarmarky, festivaly a další společenské akce k různým oslavám, výročím atd..)

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Městská část Praha 12 nemá zpracovanou koncepci podpory podnikání.

Městská část aktivně nevyhodnocuje své aktivity (tzv. "evidence based" přístup chybí)

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Vyšší integrace ukrajinských osob může být příležitostí pro místní trh práce i podnikatelské prostředí

Geografická poloha v rámci Prahy

Vývoj na trhu práce v rámci městské části bude vždy reflektovat vývoj v celém hl. m. Praze

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Pandemie Covid-19 zvrátila pozitivní trendy na trhu práce i v oblasti vývoje podnikatelských subjektů. Vzhledem k nepredikovatelnosti dalšího vývoje to lez považovat za vnější hrozbu (ikdyž s evidentně nižší pravděpodobností)

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Podpora lokální ekonomiky a podnikatelského prostředí je uspokojivá. Nicméně řada trendů v této oblasti je ovlivněna významem hl. m. Prahy jako celku. V dalších letetch by proto bylo vhodné více zdůraznit aktivní přístup a výsledky specifické výhradně pro Prahu 12.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelnéh rozvoje. Oceňuji proaktivní a entuziastický přístup MČ k situaci na trhu práce a v oblasti podpory podnikatelského prostředí.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Hodnocení oblasti

Včas a kvalitně zprostředkovat zaměstnání je prvořadým posláním ÚP, vede statistiky o míře nezaměstnanosti, počtu neobsazených pracovních míst apod., za MČ Praha 12 se nepodařilo data získat.

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu

MČ Praha 12 dává příležitost i místním podnikatelům např. zadáváním veřejných zakázek,  vhodné jsou např. rozsáhlejší veřejné zakázky na stavební práce, údržbu, bytového fondu  a některé služby (např. úklid, péče o zeleň). MČ jako zadavatel může stanovit podmínky zaměstnávání ještě před podpisem smlouvy.

Samospráva se zabývá řešením otázky nezaměstnanosti na našem území. Je snaha o zaměstnávání osob znevýhodněných, za dodržování zásady rovného zacházení. Cílem realizace aktivní politiky zaměstnanosti aby nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti pomohly k návratu na trh práce
osobám, které by se vzhledem ke svému věku, ke svým vzdělanostním, zdravotním a osobnostním dispozicím bez této podpory jen stěží uplatnily na volném trhu práce a slouží rovněž jako prevence proti sociálnímu vyloučení nebo dlouhodobé nezaměstnanosti.

Na webových stránkách úřadu jsou zveřejňována volná pracovní místa a výběrová řízení na ÚMČ Praha 12 a další nabídky. Stejným způsobem nabízí volná místa Úřad práce na Praze 4. Kontaktní pracoviště doporučuje registraci zájemci o zaměstnání již v době před ztrátou zaměstnání. Úřad práce poskytuje poradenství a pomoc při orientaci na trhu práce, pomoc při hledání nového zaměstnání, vzdělávací programy, rekvalifikační kurzy. ÚP má poskytovat  individualizované služby dle profilace klientů, služby zaměstnanosti nejsou ještě zcela efektivní, nemají zcela odpovídající personální kapacity, je třeba co nejvíce digitalizovat služby. V souvislosti s pandemií Covid-19 se služby zaměstnanosti musí vypořádat s přesuny klientů mezi povoláními a sektory a možným nárůstem jejich počtu.

Osob znevýhodněných na trhu práce je velká škála. Např. osoby se zdravotním postižením, nekvalifikovaní, starší 55 let, absolventi,  mladí do 24 let bez pracovní zkušenosti, osoby po rodičovské dovolené, osoby po propuštění z trestu odnětí svobody, osoby se záznamem v evidenci rejstříku trestů.

Nezaměstnanost vyvolává chudobu, chudoba vede k předluženosti a sociálnímu vyloučení. Těmito osobami se zabývá OSV a pomáhá je začleňovat. Je snaha eliminovat nezaměstnanost, která vede k chudobě, ta mnohdy k předluženosti, někdy až k bezdomovectví.

Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12 vede sociální dialog s  tzv. vyloučenými osobami. Spolupracuje s Probační a mediační službou, s neziskovou organizací Naděje, obecně prospěšnou společností   DropIn o.p.s., nízkoprahovým klubem  Proxima Sociale.

Cílem projektu je snížení stigmatizace cílové skupiny, která je způsobená jejím sociálním a velmi často i zdravotním handicapem. Zvýšit vzdělanost cílové skupiny, její samostatnost a orientaci v běžném sociálním životě. Snížení předsudků z diskriminace ze strany potenciálních zaměstnavatelů.

Klienti za období  31. 5. - 31. 12. 2021 odpracovali 1 869 hodin a 20minut, hodinová mzda 120 Kč/hodina byla klientům vyplácena formou dohody o provedení práce (60 Kč z dotace MHMP a 60 Kč z rozpočtu MČ Praha 12). Pro MČ Praha 12 bylo přínosem zvelebení a uklizení veřejných prostor a pro klienty možnost získání výdělku, pracovních návyků a jistoty, zvyšování odpovědnosti za svoje jednání.
U všech klientů, kteří v projektu dlouhodobě vydrželi, se podařilo zvýšit pracovní návyky. Práce probíhaly v intervalu 4x týdně pod dohledem pracovního terapeuta. Projekt byl realizován ve spolupráci s odborem životního prostředí, odborem dopravy, SBO Praha – Modřany, příspěvkové organizace
a Střediskem prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s..

Ve spolupráci s Probační a mediační službou sociální kurátor ÚMČ Praha 12 mimo jiné sleduje chování osob ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, poskytuje  individuální poradenskou pomoc,  působí na ně ve smyslu vedení řádného života, snížení rizika recidivy, zda se zapojili do rodinného a pracovního života, to vše  s cílem, aby v budoucnu vedli řádný život a sehnali zaměstnání.

Zvyšuje se výskyt nehlášené, nelegální práce, jak vyplývá z rozhodnutí o přestupcích a ukládání správních trestů pokuty ukládané  Inspektoráty práce. Zaměstnávání  formou tzv. Schwarzsystému je nutno vymýtit.

podporuje zaměstnanost rodin s malými dětmi. Pečuje o dostatek cenově a místně  dostupných služeb péče o děti a tak přispívá k vyšší účasti rodičů na trhu práce.  Počet odmítnutých žádostí o přijetí do mateřské školy  v r. 2017 – 2019 má klesající tendenci:

Rok

Nepřijaté děti

2021

129

2020

114

2019

136

2018

150

2017

177

 

Jde hlavně o děti dvouleté. Ve sledovaném období byly otevřeny dvě nové třídy v Mateřské škole Tyršovka v Praze 12 (od školního roku 2019/2020). Pracuje se na rozšíření Mateřské školy Oáza v Praze 12 o dvě třídy (plánované otevření k 1. 9. 2022) a na nové čtyřtřídní mateřské škole – Mydlinky, kde se předpokládá  otevření od září 2023. Celkem MČ Praha 12 zřizuje 18 mateřských škol. Na našem území jsou provozovány 2 Dětské skupiny, které jsou příspěvkovými organizacemi MČ. Mimo to na MČ jsou soukromé jesle a DS. Domníváme se, že kapacita je tedy dostatečná a to v souladu s programem podpory zaměstnanosti rodin s malými dětmi.

Situace na trhu práce vytváří příležitost pro vytváření pracovních úvazků na kratší časový úsek, který napomáhá osobám  např. pečujícím o děti, nebo nemohoucí příbuzné.

Na Úřadě MČ Prahy 12 je podporováno  flexibilní zaměstnávání, zkrácené pracovní úvazky.Podpora zaměstnanosti ÚMČ Praha 12

 

 

Zkrácený úvazek

 

19

 

Zaměstnanci se ZTP

 

2

 

Vzniku nových podniků jde radnice aktivně naproti nabídkou pronájmů. Na tomto úseku je zaznamenán pozitivní vývoj.

Jedním ze základních předpokladů úspěchu v podnikání je provozování  kanceláře, podniku, provozovny v zajímavé lokalitě. Proto  MČ nabízí volné prostory pro podnikání v samém centru Modřan. Např. přímo v budově radnice na adrese Generála Šišky, jsou k dispozici volné, zcela nové, prostory pro podnikání. Jsou inzerovány na webových stránkách MČ.  Několik provozoven (5) - firma se stínící technikou, pojišťovna, kavárna, restaurace, realitní kancelář, kopírovací stanice Robocopy, v radnici  již úspěšně funguje. V nabídce je i  varianta sdílených kanceláří.

 

 

 

 

K pronájmu jsou podnikatelům k dispozici prostory v bývalém OD Prior na adrese Sofijské nám.

Přehled nabízených volných prostor v bývalém OD Prior na Sofijském náměstí. Rozděleno na  původní objekt a rekonstruovanou tzv. Novou pasáž.

 

Podnikatelé si ale uvědomují riziko dodatečných stavebních vícenákladů spojených s  úpravou nabízených prostor - navyšování nákladů za stavební a jiné dodavatelské práce při zařizování nové provozovny v důsledku inflace i riziko časového prodlení při případné rekonstrukci prodejních míst pro realizaci svých aktivit.

Podnikatelé mají možnost na území MČ Praha 12 využívat ke svému podnikání i místa  pro nabídku a prodej zboží a pro nabídku poskytovaných služeb mimo kolaudovanou  provozovnu určenou k tomuto účelu, místa jsou  uvedena v nařízení hl. m. Prahy Tržní řád, který tuto nabídku reguluje.

6.1.1 Disponuje MČ nástroji na podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů?

Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

Zájemce o podnikání či nastávající poskytovatel služby, v režimu živnostenského zákona,  může učinit podání na kterémkoliv živnostenském úřadě v republice, (od 1. 7. 2008) může využít širokou síť poboček kontaktních míst veřejné správy.  

Výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání vykonávají v přenesené působnosti živnostenské úřady, kde zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady, úspěšně složili zkoušku odborné způsobilosti při správě živnostenského podnikání.

Živnostenský úřad podává klientům v oblasti živnostenského podnikání potřebné informace, poskytuje konzultace při osobním nebo telefonickém styku.  Dále je na www ÚMČ P 12, aktuálně seznamuje o novinkách v této oblasti, informuje o povinnostech plynoucích z legislativních změn.

Informace a upozornění Odboru živnostenského: Informace pro podnikatele: Praha 12

Začínajícím podnikatelům při ohlášení živnosti/žádosti o koncesi a zaměstnavatelům je na přepážkách je k dispozici dopis, ve kterém vysvětlujeme pobídku k navázání spolupráce a partnerství s městskou částí. Nově i na webových stránkách.

Počet ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 15 – 64 letech

Městská část Praha 12 má  35 556  ekonomicky aktivních obyvatel. S MČ Prah Libuš jakožto obec s rozšířenou působností má 42 691 obyvatel.

K 31. 12. 2020 měla MČ Praha 12, s výměrou 2 333 ha, 5 částí (Kamýk, Modřany, Komořany, Cholupice, Točná) 57 999 obyvatel celkem, a Praha –Libuš na výměře 524 ha, se 2 částmi (Písnice, Libuš) 10 646 obyvatel. Celkem vykonává MČ Praha 12 přenesenou působnost pro  68 645 obyvatel.


Počet vydaných průkazů živnostenského oprávnění k 31. 12. 2021

Aktivních živností je v evidenci MČ Praha 12  k 7. 2. 2022 celkem 27 765.

 

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V níže uvedených komentářích jsou míchány informace o MČ a informace o stavu v Česku, přičemž není zřejmé proč. Navíc např. odstavce o míře nezaměstnanosti, obecné íře nezaměstnanosti a ekonomické aktivitě jsou překopírovány z webu, týkají se celého Česka a není zřejé, jakou mají vazbu na tento audit. Prosím o úpravu těchto, ale i dalších odstavců.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Spolupráce s místními podniky probíhá a je zdokumentována. Příklad dobré praxe v oblasti spolupráce s místními podniky je také uveden.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Podpora cestovního ruchu je tradičně dobrá, MČ pořádá řadu kulturních a společenských akcí. Celková návštěvnost turisty byla významně ovlivněna pandemií covid a vládními opatřeními, které se promítly do organizace akcí i do celkové návštěvnosti a přenocování.