Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jana Böhmová
Konzultant Jana Nedbalová
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12

OPONENTURA

5 Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně a srozumitelně s dobrou vypovídací hodnotou. Připomínky v průběhu oponentury byly vypořádána.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit odpovídá na všechny návodné otázky v potřebné míře, podávají přehled o situaci v MČ v oblasti podpory zdraví.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá ve svých odpovědích doporučené indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městská část Praha 12 aktivně podporuje téma zdraví a zdravého životního stylu. Podpora a důraz na tuto oblast jsou zakotveny i do strategických dokumentů jako je Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 na období 2020 až 2026, v něm zejména Priorita C3: Zdraví obyvatel.

V dalším období MČ plánuje zpracovat podrobný Plán zdraví jako samostatný dokument, který bude zohledňovat mimo jiné trendy prokázané ve studii Analýza zdravotního stavu obyvatel městské části Praha 12, jejíž výstupy se zavázala městská část využívat usnesením Rady MČ č. R-139-018-21, ze dne 5. 10. 2021. Aktivity v této oblasti jsou koordinovány s činnostmi odboru sociálních věcí (OSV) a odboru školství (OŠK).

Spolupráce, zejména v oblasti prevence a osvěty, je navázána také s externími subjekty lokalizovanými na území MČ, jako je například Poliklinika Modřany a Adiktologické centrum Drop In Praha 12.

 

Obecně MČ dbá na to, aby pro občany byly zajištěny přístupné parky vhodné pro sport (běh, cyklistika, jezdectví), tak i pro duševní odpočinek a relaxaci. Snažíme se zajistit občanům více zeleně, dbáme na výsadbu stromů, revitalizace parků a aktivně komunikujeme s veřejností prostřednictvím participativního rozpočtu, kde občané mohou podávat své podněty pro zlepšení úrovně života.

 

ÚMČ Praha 12 se také aktivně zapojuje do financování sportovních aktivit, které chápeme jako podporu zdravého životního stylu a prevenci. Podpora je poskytována buď přímo na jednotlivé akce, nebo zprostředkovaně dotacemi pro sportovní kluby a spolky. Snažíme se cílit na všechny věkové kategorie. Každoročně je tímto směrem alokováno 2,6 mil. Kč a podpořeno je vždy více než 40 subjektů, resp. více než 60 projektů.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Zdravotní hlediska jsou provázána ve strategických dokumentech MČ a přenášena jsou do praktického rozhodování. Audit se snaží komplexně popsat situaci v MČ, je zpracován věcně, obsahuje potřebné informace i relevantní odkazy. Zdravotní plán MČ bude schválen v letošním roce.

Po doplnění informací v auditu a jeho dopracování nemám již závažnější připomínky. Z doplněných údajů vyplývá, že městská část Praha 12 řeší problematiku prevence nemocí a podporu veřejného zdraví, problematiku promítá do strategických dokumentů. Realizovaných aktivit v MČ je široká škála. Při zpracování Zdravotního plánu vycházíte z kvalitně zpracované Analýzy zdravotního stavu, nicméně je třeba počítat s tím, že uvedená data v analýze ještě nezahrnují údaje ovlivněné epidemii covid-19. 


Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 12 se ve svých strategiích krom jiného zabývá  podporou zdraví a zároveň i prevencí nemocí jak  jednotlivců, tak  i celých skupin. Například v rámci nového strategického plánu pro rok 2020-2026 je tato oblast podrobně zahrnuta v části tematické oblasti C - Kvalita života obyvatel pod prioritou C3 - Zdraví obyvatel (prolíná se ale i ostatními prioritami této oblasti - vzdělávání, sociální oblast, bezpečnost obyvatel. 

V této oblasti využívá znalosti svého území a odborné erudice sociálních a školských pracovníků. Spolupracujeme s různými organizacemi a spolky v činnými v této oblasti. Je navázána spolupráce s Poliklinikou Modřany (CODUM s.r.o.) a s Českým hydrometeorologickým ústavem, tyto subjekty nám poskytují odborné pracovníky z oblasti zdravotnictví a z oblasti ochrany ovzduší pro účely účasti na námi pořádaných akcích jako je např. Veletrh sociálních služeb, Den zdraví, Antifetfest,  apod. Úřad městské části v rámci prevence dbá i o dodržování preventivních prohlídek svých zaměstnanců z pozice zaměstnavatele ve spolupráci s odborným lékařem Polikliniky Modřany. 

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

 MČ vypořádala předchozí připomínky. Audit v této části podává obsáhlý výčet akcí a aktivit zaměřených na podporu zdraví svých občanů a zlepšení kvality jejich života. je možno sledovat nejen zájem o podporu zdravého vývoje dětí a mladistvých ale pozornost je zaměřována na všechny věkové kategorie, přičemž se rozšiřuje nabídka služeb a aktivit pro seniory.Opět stejně jako v oblasti 5.1 jsou mnohé části auditu opsány z loňského roku. Doporučuji vyjádřit t k jakému posunu za rok došlo (zlepšení/zhoršení).Vyhodnocuje pravidelně MČ stav v této oblasti? MČ realizuje mnoho aktivit a osvětových akcí pro veřejnost.

Jsou aktivity MČ provázány uvnitř úřadu? 

popište trendy v jednotlivých otázkách - dochází ke zlepšení, zhoršení. Zda dosahujete plánovaných výsledků.

je třeba dobře nastavit indikátory, které pomáhají právě sledovat trendy, jestli se situace zlepšuje nebo zhoršuje.

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pořízení Zdravotního plánu je obsaženo ve Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 12 na období 2020 až 2026, bohužel doposud pořízen nebyl. V červnu 2022 byl tajemnicí ÚMČ ustanoven Pracovní tým pro tvorbu Zdravotního plánu. Analýza zdravotního stavu obyvatel městské části Praha 12 byla zpracována v červenci 2021 a je nezbytným podkladem pro pořízení Zdravotního plánu, který bude základnou pro stanovení podrobné strategie v této oblasti. Měl by dle strategického plánu MČ obsahovat analytickou a návrhovou část s 2 letou periodou vyhodnocování. Ze zpracované analýzy zdravotního stavu lze s jistým poměrem údaje převzít na jednotlivé městské části. Městská část realizuje plno akcí a osvětových aktivit v oblasti zdraví, sportu a výchovy ke správnému životnímu stylu napříč věkovými kategoriemi, ale podrobnou koncepci v této chvíli nahrazuje strategický plán MČ do roku 2026 a další strategie - komunitní plán rozvoje sociálních služeb, program rozvoje sportu a volného času, místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP Praha 12). Zpracování specializovaného Zdravotního plánu je pro městskou část nutností právě pro nastavení indikátorů za účelem zjištění trendu vývoje v této oblasti, která prozatím byla monitorována pouze citovanou analýzou.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ vypořádala předchozí připomínky. Analýza zdravotního stavu byla zpracována před vypuknutím epidemie Covid-19, uprchlické krize a ekonomické krize. Analýza je však zpracována s ohledem na datum vzniku velmi kvalitně na odborné úrovni, vyhodnocuje všechny významné ukazatele zdravotního stavu obyvatel a demografický vývoj v dostatečně dlouhém časovém rozpětí. Data jsou srovnávána s průměrem ČR.


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- MČ strategicky plánuje i v oblasti podpory veřejného zdraví

- MČ aktivně komunikuje a participuje se svými občany (veřejná fóra, žákovský parlament, dotazníková šetření)

- MČ realizuje aktivizační programy k podpoře zdravotně hendikepovaných občanů

- MČ má zpracovaný dotační systém, podporuje obnovu a údržbu dětských hřišť 

- Existuje podpora sociálně slabých rodin v zájmu sportovních a vzdělávacích akcí v MČ

- Zapojení školních jídelen do zdraví podporujících projektů jako Zdravá školní jídelna

- Fungující spolupráce s organizacemi a spolky erudovanými v prevenci rizikového chování

- Střední délka života obyvatel se prodlužuje

- velmi nízká kojenecká a dětská úmrtnost


VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- Nadprůměrný index stáří, hrozí riziko, že s rostoucím počtem seniorů nebudou dostačující kapacity v sociálních a zdravotnických službách 

- Dosud není schválen/předložen v auditu Zdravotní plán MČ, schválení ZP je plánováno do konce roku.

- V MČ je relativně vysoký podíl osob žijících rizikovým způsobem života, sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- Zvyšování kvality života všech obyvatel MČ

- Podpora vedení města i spolupracujících subjektů

- Zkvalitňování správy města 

- možnost využívání metodické podpory ze strany NSZM ČR a sdílení dobré praxe

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- Neúčast nebo nezájem odborných partnerů o spolupráci

- Nerovnoměrné zastoupení populačních skupin v participaci ve veřejně projednávaných tématech

- Klientelismus ve vztahu k poptávaným službám

- snižování rozpočtu dotačních titulů

- Nepříznivý demografický vývoj a jeho související dopady v oblastech zdravotnické, sociální i ekonomické

- narůstající byrokracie

- hrozby mimořádných událostí s hrozícími negativními důsledky na zdraví obyvatel i další oblasti jejich života

- hospodářská a ekonomická nestabilita

- negativní dopady nezdravého způsobu života (nesprávná výživa, nedostatek pohybu, stres, návykové látky (alkohol, kouření, ad.))

 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit oblasti Zdraví splňuje podmínky kladené dle Metodiky na hodnocení měst a MČ v kategorii B. MČ Prahy 12 se věnuje ochraně a podpoře zdraví svých obyvatel. Těmto tématům věnuje náležitou pozornost. Další zlepšení postupu umožní schválení Zdravotního plánu.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Velmi dobrý stav v oblasti zdraví z hlediska udržitelného rozvoje, bez zásadních připomínek.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

5 Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městská část Praha 12 aktivně podporuje téma zdraví a zdravého životního stylu. Podpora a důraz na tuto oblast jsou zakotveny i do strategických dokumentů jako je Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 na období 2020 až 2026, v něm zejména Priorita C3: Zdraví obyvatel.

V dalším období MČ plánuje zpracovat podrobný Plán zdraví jako samostatný dokument, který bude zohledňovat mimo jiné trendy prokázané ve studii Analýza zdravotního stavu obyvatel městské části Praha 12, jejíž výstupy se zavázala městská část využívat usnesením Rady MČ č. R-139-018-21, ze dne 5. 10. 2021. Aktivity v této oblasti jsou koordinovány s činnostmi odboru sociálních věcí (OSV) a odboru školství (OŠK).

Spolupráce, zejména v oblasti prevence a osvěty, je navázána také s externími subjekty lokalizovanými na území MČ, jako je například Poliklinika Modřany a Adiktologické centrum Drop In Praha 12.

 

Obecně MČ dbá na to, aby pro občany byly zajištěny přístupné parky vhodné pro sport (běh, cyklistika, jezdectví), tak i pro duševní odpočinek a relaxaci. Snažíme se zajistit občanům více zeleně, dbáme na výsadbu stromů, revitalizace parků a aktivně komunikujeme s veřejností prostřednictvím participativního rozpočtu, kde občané mohou podávat své podněty pro zlepšení úrovně života.

 

ÚMČ Praha 12 se také aktivně zapojuje do financování sportovních aktivit, které chápeme jako podporu zdravého životního stylu a prevenci. Podpora je poskytována buď přímo na jednotlivé akce, nebo zprostředkovaně dotacemi pro sportovní kluby a spolky. Snažíme se cílit na všechny věkové kategorie. Každoročně je tímto směrem alokováno 2,6 mil. Kč a podpořeno je vždy více než 40 subjektů, resp. více než 60 projektů.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Zdravotní hlediska jsou provázána ve strategických dokumentech MČ a přenášena jsou do praktického rozhodování. Audit se snaží komplexně popsat situaci v MČ, je zpracován věcně, obsahuje potřebné informace i relevantní odkazy. Zdravotní plán MČ bude schválen v letošním roce.

Po doplnění informací v auditu a jeho dopracování nemám již závažnější připomínky. Z doplněných údajů vyplývá, že městská část Praha 12 řeší problematiku prevence nemocí a podporu veřejného zdraví, problematiku promítá do strategických dokumentů. Realizovaných aktivit v MČ je široká škála. Při zpracování Zdravotního plánu vycházíte z kvalitně zpracované Analýzy zdravotního stavu, nicméně je třeba počítat s tím, že uvedená data v analýze ještě nezahrnují údaje ovlivněné epidemii covid-19. 


5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 12 se ve svých strategiích krom jiného zabývá  podporou zdraví a zároveň i prevencí nemocí jak  jednotlivců, tak  i celých skupin. Například v rámci nového strategického plánu pro rok 2020-2026 je tato oblast podrobně zahrnuta v části tematické oblasti C - Kvalita života obyvatel pod prioritou C3 - Zdraví obyvatel (prolíná se ale i ostatními prioritami této oblasti - vzdělávání, sociální oblast, bezpečnost obyvatel. 

V této oblasti využívá znalosti svého území a odborné erudice sociálních a školských pracovníků. Spolupracujeme s různými organizacemi a spolky v činnými v této oblasti. Je navázána spolupráce s Poliklinikou Modřany (CODUM s.r.o.) a s Českým hydrometeorologickým ústavem, tyto subjekty nám poskytují odborné pracovníky z oblasti zdravotnictví a z oblasti ochrany ovzduší pro účely účasti na námi pořádaných akcích jako je např. Veletrh sociálních služeb, Den zdraví, Antifetfest,  apod. Úřad městské části v rámci prevence dbá i o dodržování preventivních prohlídek svých zaměstnanců z pozice zaměstnavatele ve spolupráci s odborným lékařem Polikliniky Modřany. 

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

 MČ vypořádala předchozí připomínky. Audit v této části podává obsáhlý výčet akcí a aktivit zaměřených na podporu zdraví svých občanů a zlepšení kvality jejich života. je možno sledovat nejen zájem o podporu zdravého vývoje dětí a mladistvých ale pozornost je zaměřována na všechny věkové kategorie, přičemž se rozšiřuje nabídka služeb a aktivit pro seniory.Opět stejně jako v oblasti 5.1 jsou mnohé části auditu opsány z loňského roku. Doporučuji vyjádřit t k jakému posunu za rok došlo (zlepšení/zhoršení).Vyhodnocuje pravidelně MČ stav v této oblasti? MČ realizuje mnoho aktivit a osvětových akcí pro veřejnost.

Jsou aktivity MČ provázány uvnitř úřadu? 

popište trendy v jednotlivých otázkách - dochází ke zlepšení, zhoršení. Zda dosahujete plánovaných výsledků.

je třeba dobře nastavit indikátory, které pomáhají právě sledovat trendy, jestli se situace zlepšuje nebo zhoršuje.

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pořízení Zdravotního plánu je obsaženo ve Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 12 na období 2020 až 2026, bohužel doposud pořízen nebyl. V červnu 2022 byl tajemnicí ÚMČ ustanoven Pracovní tým pro tvorbu Zdravotního plánu. Analýza zdravotního stavu obyvatel městské části Praha 12 byla zpracována v červenci 2021 a je nezbytným podkladem pro pořízení Zdravotního plánu, který bude základnou pro stanovení podrobné strategie v této oblasti. Měl by dle strategického plánu MČ obsahovat analytickou a návrhovou část s 2 letou periodou vyhodnocování. Ze zpracované analýzy zdravotního stavu lze s jistým poměrem údaje převzít na jednotlivé městské části. Městská část realizuje plno akcí a osvětových aktivit v oblasti zdraví, sportu a výchovy ke správnému životnímu stylu napříč věkovými kategoriemi, ale podrobnou koncepci v této chvíli nahrazuje strategický plán MČ do roku 2026 a další strategie - komunitní plán rozvoje sociálních služeb, program rozvoje sportu a volného času, místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP Praha 12). Zpracování specializovaného Zdravotního plánu je pro městskou část nutností právě pro nastavení indikátorů za účelem zjištění trendu vývoje v této oblasti, která prozatím byla monitorována pouze citovanou analýzou.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ vypořádala předchozí připomínky. Analýza zdravotního stavu byla zpracována před vypuknutím epidemie Covid-19, uprchlické krize a ekonomické krize. Analýza je však zpracována s ohledem na datum vzniku velmi kvalitně na odborné úrovni, vyhodnocuje všechny významné ukazatele zdravotního stavu obyvatel a demografický vývoj v dostatečně dlouhém časovém rozpětí. Data jsou srovnávána s průměrem ČR.