Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Jedlička
Konzultant Vojtěch Máca
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit se zpracován řehledně a srozumitelně. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a návodné otázky jsou zodpovězeny v dostačující míře.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit uvádí hodnoty pro většinu indikátorů, některými ovšem MČ nedisponuje, neboť jsou shromažďovány na úrovni HMP (výkony MHD apod.).

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V této části MČ má dobré výsledky. Některé aktivity jsou vázány na spolupráci s MHD, dopravci, TSK a někdy se hůř prosazují, nicméně komunikace s partnery probíhá. Aktivity, které umí MČ řešit sama se snaží realizovat, především dopravu v klidu a bezpečnost dětí. Některé plánované aktivity nebyly realizovány.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ má omezené možnosti řešit tuto problematiku. I přesto se v rámci svých pravomocí a možností o to pokouší, čehož jsou důkazem realizované aktivity. Je nadále vhodné mít zpracovaný Akční plán aktivit, který bude mít část, která vyhodnotí naplňovaní předešlých aktivit a především bude mít návaznost na financování, bude přidělena odpovědnost a opatření budou prioritizována.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

V části veřejné dopravy MČ nemůže tuto aktivitu ovlivnit, i přesto se snaží ve spolupráci s poskytovateli veřejné dopravy domluvit na co nejvyšším počtu EEV vozidel pro obsluhu MČ. Jako neuspokojivou hodnotím situaci v rámci úřadu a podřízených (zřízených) organizací, kde vozidla EEV téměř nejsou. Hlavním úkolem do budoucna je nastavení pravidel ve výběrových řízeních.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Oblast bezpečnosti silničního provozu MČ řeší velmi odpovědně, postupně realizuje opatření pro zlepšení bezpečnosti. I přesto je zde řada věcí pro zlepšení.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Na území městské části dlouhodobé hlukové zatížení kopíruje hlavní silniční komunikace, především pražský okruh, ulice Modřanská a Komořanská, ul. generály Šišky, ulice Lhotecká a Čs. exilu.  Zdroje a lokalizace znečištění nelze popsat jako jednotný celek, ale je nutné rozlišovat podle sledovaných ukazatelů. Z pohledu znečištění vysoké koncentrace NOX a částečně i benzo(a)pyren a polétavý prach korelují s trasovou uvedených hlavních silničních komunikaci, ale benz(a)pyren či polétavý prach dosahují významných koncentrací i u jiných zdrojů než je doprava. Podrobnosti ke znečištění ovzduší, rozložení, koncentracím, překročením limitů atd.  v MČ Praha 12 jsou uvedeny v auditu oblasti životní prostředí. 

Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ je dopravně zatížená, což se negativně projevuje jak v hlukové zátěži tak ve znečištění ovzduší z dopravy. Aktivity v této oblasti jsou řešeny především magistrátem hl.m. Prahy. MČ iniciovala vlastní měření hluku. Opatření na snížení jsou realizována průběžně, ale většinou je investorem někdo jiný než MČ.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

  • infrastruktura pro alternativní pohony,
  • dopravní obslužnost MHD v docházkové vzálensoti pro většinu obyvatel MČ,
  • rozvíjení a doplňování infrastruktury pro nemotorovou i bezbariérovou dopravu.
  VNITŘNÍ PODMINKY
  Slabé stránky

   • zatížení tranzitní dopravou na páteřních komunikacích,
   • omezený potenciál pro multimodalitu kvůli nedostatečné kapacitě P+R i B+R pro záchyt dojíždějících ze Středočeského kraje,
   • prakticky nevyužity systémy regulace parkování a ekonomické stimulace.
   VNĚJŠÍ PODMINKY
   Příležitosti

     • realizace opatření z PUMM,
     • zavedení systému regulace parkování alespoň na nejzatíženějších sídlištích,
     • další podpora rozvoje sdílené mobility (primárně nemotorové),
     • lepší práce s (mnohdy již existujícími) daty o dopravě a životním prostředí,
      zpracování pasportu kritických míst.
     VNĚJŠÍ PODMINKY
     Hrozby

      • neklesající dopravní zátěž i přes realizace řady opatření,
      • další růst parkování vozidel dojíždějících v důsledku zavádění modrých zón v okolních MČ,
      • finanční náročnost stávajícího systému PID a jeho budoucí udržitelnost. 
      Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
      Závěr pro oblast:

      Zpracování audit plně odpovídá požadavkům na kategorii B. MČ se k problematice dopravy snaží postavit systematicky a s dlouhodobější perspektivou, což nelze než pochválit (i přes některé limitované kompetence).  V tomto ohledu si klade odpovídající cíle, jako rozvíjení příležitostí pro nemotorovou dopravu, snižování potřeby používání IAD, řešení parkování. Za potřebné považuji aktivnější řízení poptávky  (nejen) v oblasti parkování a rovněž shromažďování, analýzu a vyhodnocování dat o dopravě. Jedním z vhodných dokumentů, které by měla MČ zpravovat je analýza kritických míst včetně akčního plánu pro jejich odstranění. Další oblastí, kde by měla MČ zlepšit své aktivity je vozový park MČ a jejich organizací.

      3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

      Hodnotící výrok pro oblast:

      Zpracovatelé auditu dopravy odpověděly na všechny návodné otázky a uvedly hodnoty většiny indikátorů. Z uvedených odpovědí a indikátorů je zjevné, že MČ je odhodlána řešit dopravu na svém území i když má často omezené možnosti. MČ udělala koncepční kroky v oblasti dopravy zapojením do zpracování PUMM a následnou realizací navrhovaných opatření. Za stěžejní výzvy MČ považují neuspokojivou situaci okolo parkování, kongesce a rizika nehod k nimž výraznou měrou přispívá tranzitní motorová doprava. Zde se ukazuje potřeba intenzivně řešit řízení poptávky. S tímto souvisí aktivní pořizování a práce s daty. I když se jedná o časově a finančně náročnou aktivitu, je dosti zásadní pro efektivní plánování jak dopravní obslužnosti, tak i potenciálu alternativních dopravních módů a udržitelné mobility obecně. Některé MČ sbírají (víceméně pravidelně) alespoň ECI sadu, což umožňuje mimo vlastní plánování také srovnání stavu a trendů s jinými municipalitami.

      Stav hodnocení:
      Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

      AUDIT

      4 Doprava

      Hodnocení oblasti

      4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

      STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
      Celkové hodnoceni oblasti:
      4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
      Oblast 4.1
      Hodnoceni:
      2
      Velmi dobrá
      Trend:
      1
      Zlepšující se
      Oblast 4.1
      Hodnoceni:
      1
      Dobrá
      Trend:
      1
      Zlepšující se

      V této části MČ má dobré výsledky. Některé aktivity jsou vázány na spolupráci s MHD, dopravci, TSK a někdy se hůř prosazují, nicméně komunikace s partnery probíhá. Aktivity, které umí MČ řešit sama se snaží realizovat, především dopravu v klidu a bezpečnost dětí. Některé plánované aktivity nebyly realizovány.

      4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

      STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
      Celkové hodnoceni oblasti:
      4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
      Oblast 4.2
      Hodnoceni:
      0
      Uspokojivá
      Trend:
      0
      Stabilní
      Oblast 4.2
      Hodnoceni:
      1
      Dobrá
      Trend:
      0
      Stabilní

      MČ má omezené možnosti řešit tuto problematiku. I přesto se v rámci svých pravomocí a možností o to pokouší, čehož jsou důkazem realizované aktivity. Je nadále vhodné mít zpracovaný Akční plán aktivit, který bude mít část, která vyhodnotí naplňovaní předešlých aktivit a především bude mít návaznost na financování, bude přidělena odpovědnost a opatření budou prioritizována.

      4.3 Nízkoemisní vozidla

      STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
      Celkové hodnoceni oblasti:
      4.3 Nízkoemisní vozidla
      Oblast 4.3
      Hodnoceni:
      1
      Dobrá
      Trend:
      1
      Zlepšující se
      Oblast 4.3
      Hodnoceni:
      -1
      Špatná
      Trend:
      0
      Stabilní

      V části veřejné dopravy MČ nemůže tuto aktivitu ovlivnit, i přesto se snaží ve spolupráci s poskytovateli veřejné dopravy domluvit na co nejvyšším počtu EEV vozidel pro obsluhu MČ. Jako neuspokojivou hodnotím situaci v rámci úřadu a podřízených (zřízených) organizací, kde vozidla EEV téměř nejsou. Hlavním úkolem do budoucna je nastavení pravidel ve výběrových řízeních.

      4.4 Bezpečnost silničního provozu

      STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
      Celkové hodnoceni oblasti:
      4.4 Bezpečnost silničního provozu
      Oblast 4.4
      Hodnoceni:
      1
      Dobrá
      Trend:
      1
      Zlepšující se
      Oblast 4.4
      Hodnoceni:
      1
      Dobrá
      Trend:
      0
      Stabilní

      Oblast bezpečnosti silničního provozu MČ řeší velmi odpovědně, postupně realizuje opatření pro zlepšení bezpečnosti. I přesto je zde řada věcí pro zlepšení.

      4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

      STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
      Celkové hodnoceni oblasti:
      4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
      Oblast 4.5
      Hodnoceni:
      1
      Dobrá
      Trend:
      1
      Zlepšující se

      Na území městské části dlouhodobé hlukové zatížení kopíruje hlavní silniční komunikace, především pražský okruh, ulice Modřanská a Komořanská, ul. generály Šišky, ulice Lhotecká a Čs. exilu.  Zdroje a lokalizace znečištění nelze popsat jako jednotný celek, ale je nutné rozlišovat podle sledovaných ukazatelů. Z pohledu znečištění vysoké koncentrace NOX a částečně i benzo(a)pyren a polétavý prach korelují s trasovou uvedených hlavních silničních komunikaci, ale benz(a)pyren či polétavý prach dosahují významných koncentrací i u jiných zdrojů než je doprava. Podrobnosti ke znečištění ovzduší, rozložení, koncentracím, překročením limitů atd.  v MČ Praha 12 jsou uvedeny v auditu oblasti životní prostředí. 

      Oblast 4.5
      Hodnoceni:
      0
      Uspokojivá
      Trend:
      0
      Stabilní