Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Tereza Votočková
Konzultant Jiří Pálka
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Sebehodnocení je zpracováno přehledně a srozumitelně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní, návodné otázky jsou zodpovězené.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Většina indikátorů je vyjádřena, případně hodnoty indikátorů budou získány.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Na Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 12 na období 2013-2020 navázal nový Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 na období 2020 až 2026 (tento strategický plán je v příloze). Opatření (či aktivita),  které by se týkalo přímo a výslovně udržitelného nakupování ve strategického plánu rozvoje není. Aktivity v oblasti udržitelného nakupování však mohou být naplňováním Opatření B2.3. Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického povědomí chování občanů a institucí(str. 25 části Akční plán a zásobník projektů).  Strategický plán MČ v Zásobníku projektů stanovuje u každé aktivity předpokládaný termín realizace ve formě časového rozmezí. Jednotlivé kalendářní roky plnění konkrétní aktivity jsou zobrazeny v Akčním plánu příslušného roku.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

P12 má k dispozici nový strategický plán MČ na rok 2020-2026. Strategický plán je kvalitně zpracovaný, a to analytická i návrhová část, který je příkladně členěn podle oblastí UR tak, jak je pojímá MA 21. Návrhová část USV (ale obecně všech oblastí) stanovuje jak dlouhodobou vizi dané oblasti, tak konkrétní opatření/aktivity, kterými je potřeba se zabývat. Jasně jsou přidělené i odpovědnosti/gesce a je stanovena sada indikátorů.

Časové zarámování (termíny plnění) jednotlivých opatření jsou uvedeny v souvisejících strategických dokumentech. Měřitelnost indikátorů (příp. i kvantifikovaný cílový stav) by mohla být také dosažena v těchto souvisejících strategických materiálech – což bude usnadňovat vyhodnocování, zda a do jaké míry jsou jednotlivá opatření naplňována.

MČ má přehledné webové stránky a aplikaci, které i za oblast USV obsahují dostatek informací pro občany. Obsahují návodné informace (co, kdy, kde) často s propojením na grafické informace (např. mapy sběrných míst odpadu), jsou zveřejňovány aktuality.
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Jak je uvedeno v jednotlivých bodech odpadového hospodářství v Praze 12 prošlo významnými změnami a zásadním vývojem především v souvislosti s potřebami občanů. Hledáme kompromisy, hledáme řešení, snažíme se skloubit ekologii, ekonomiku a lidský úhel pohledu, aby to, co děláme, mělo skutečně smysl - nejen pro občany, ale i pro městskou část a neděláme to proto, že musíme, ale proto, že chceme. Vždy je na čem pracovat, co zlepšovat, ale vzhledem k dalším okolnostem (pandemie, finance, čas,...) je to někdy těžší a někdy lehčí dosáhnout stanovených cílů.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ se snaží rozvíjet a stále zlepšovat hospodaření s odpady. V oblasti jsou kompetence MČ omezené, jsou dány  MHMP v rámci celopražského systému nakládání s odpady. Popis a hodnocení se soustředí tedy na aktivity MČ realizované nad rámec tohoto systému, příp. jak MČ komunikuje/spolupracuje s MHMP a snaží se situaci ovlivnit. MČ se hlásí k principům cirkulární ekonomiky.

V tomto směru je MČ aktivní a snaží se přizpůsobovat umístění stanovišť či četnost svozu svým místním podmínkám, komunikací s občany. Pozitivní vývoj představuje i postupné rozšiřování kompostování. MČ se správně zaměřuje  na problematiku předcházení vzniku odpadu; kde uplatňuje obvyklé příklady dobré praxe, jako prodej či poskytování funkčních věcí, ale i vlastní nápady jako využití dřevní štěpky a starších stavebních prvků. 

Na webových stránkách MČ mohou občané nalézt dostatečné množství informací o možnostech třídění a odevzdávání odpadu, včetně přehledných map s vyznačením sběrných hnízd a kontejnerů.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městská část Praha 12 klade důraz na postupné snižování spotřeb energií a vody. V roce 2020 zavedla městská část Praha 12 energetický management a zahájia monitorování spotřeb energií a vody na objektech ve vlastní správě. V roce 2021 zahájila zavedení energetického managementu dle ISO 50001, které v současné době probíhá a ve 4. čtvrtletí dojde k certifikaci dle ISO 50001.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Je zpracována Energetická koncepce, Energetická pasportizace. Energeticky úsporná opatření na budovách jsou průběžně implementována. Energetická opatření na školských budovách byla realizována,  pilotní projekt Adaptačních opatření ke zmírnění vlivu klimatické změny na školské budově (v partnerství s HMP).  Pracovní pozice samostatného energetického manažera je obsazena, stvrzení zavedeného energetického managementu podle ISO 50 001 vyvrcholí předpokládanou certifikací ještě v tomto roce. Jsou využívány obnovitelné zdroje energie, např fotovoltaika na budově úřadu.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ plní stávající legislativu. Díky tomu nové objekty dosahují pasívního standardu (příklad MŠ).

Strategie UR, klimatická koncepce,  energetická koncepce a zásady pro investory jsou určující dokumenty, na jejichž základě MČ zvažuje při vlastní nebo investiční výstavbě parametry spotřeby energie, nakládání s dešťovou vodou, nakládání s odpady aj.

Energetický management, nyní ve fázi před certifikací a výkon energetického manažera přispívají k plánování stavebních opatření v souladu s energetickou koncepcí. 

MČ má několik vlastních projektů, které jsou zaměřeny na úspory energií, klimatickou změnu, využití FVE ad. Na území města probíhá investiční projekt, který splňuje komplexní pohled na udržitelnou výstavbu.

K uplatnění všech podmínek udržitelnosti napomáhá výkon developerského týmu, který koordinuje investiční projekty na území MČ. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Kvalitní strategický plán

Realizace množství energeticky úsporných projektů a využití obnovitelných zdrojů

Výkon samostatného energetického manažera a zavedení EnMS

Pilotní projekt adaptačních opatření ke zmírnění vlivu klimatické změny

Odpadové aktivity nad rámec systému hl. m. Prahy

Aktivní zapojení MČ v mnoha iniciativách z odpadové oblasti

Spolupráce s investory včetně zohlednění některých aspektů udržitelné výstavby

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Energetický management je stále v počáteční fázi

Pravidelné vyhodnocování dat spotřeby energií dosud neprobíhá


Systémový přístup v oblasti udržitelného nakupování není dosud uplatňován

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Působení na občany a externí subjekty směrem k udržitelnému chování

Další využívání obnovitelných zdrojů energie

Využití dat z monitoringu spotřeby energií ke stanovení dalších cílů

Prohloubení aktivit v oblasti předcházení vzniku odpadu

Finanční mechanismy v  programovém období 2021-2027

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Nestabilita rámcových podmínek ovlivňujících dlouhodobou návratnost opatření v oblasti USV

Nezájem části obyvatel o téma USV (zejm. odpovědné spotřeby)

Energetická náročnost MČ tažená spotřebou energie v soukromých budovách

Odlišné priority a záměry vedení MĆ v jednotlivých volebních obdobích

 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Stav tématu ‚Udržitelná spotřeba a výroba‘ v MČ Praha 12 lze celkově hodnotit jako dobrý. V některých oblastech si MČ vede nadprůměrně, v některých oblastech se naopak může MČ dále zlepšovat.

Uspokojivě je řešena oblast udržitelné spotřeby, ve které MČ nejenže má dobře zpracovaný strategický plán, stanovuje jak dlouhodobou vizi dané oblasti, tak konkrétní opatření/aktivity, kterými je potřeba se zabývat. Chybí však systémový přístup v nákupu dle environmentálních kritérií, prakticky je však nákup v souladu s kritérii realizován.

Aktivní je také v oblasti hospodaření s energií, ve které je zaveden systém energetického managementu. MČ průběžně realizuje energeticky úsporná opatření na budovách ve svém majetku. Využívání OZE je součástí EnMS. Pozice energetického manažera je vykonávána a MČ směřuje k certifikaci EnMS dle ISO 50001.  MČ má také zpracovanou koncepci k předcházení změny klimatu a realizovala jeden pilotní projekt. Nicméně trendy ve spotřebě energií nejsou dosud vyhodnocovány. 

Rozvoj v oblasti odpadového hospodářství je do velké míry závislý na „nadřazeném“ systému hl. m. Prahy, přesto však MČ nalézá prostor pro realizaci mnoha aktivit nad jeho rámec, je zohledněna komunikace s občany a MČ realizuje mnoho nápadů a iniciativ. Uplatnění aktivit k předcházení vzniku odpadu lze jen potvrdit a rozvoj dále doporučit.

V mantinelech stanovených hl. m. Prahou se MČ musí pohybovat také v oblasti udržitelné výstavby. Na základě koncepčního dokumentu pro investory realizuje jednání s investory i směrem k udržitelnosti. Pozornost věnuje i opatřením jdoucím za horizont energetických úspor ve výstavbě a rekonstrukcích (dešťová voda, modro-zelená infrastruktura.). Zde je stále prostor pro zlepšování v dalším uplatnění OZE a i v souvisejících oblastech (materiály a recyklace, šedá voda).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

MČ splňuje podmínky pro přidělení kategorie B MA21 v oblasti Udržitelná spotřeba a výroba. Hodnotitelé nestanovují pro přidělení žádné podmínky, předpokládají však, že pro další období a následné hodnocení se bude MČ řídit uvedenými doporučeními.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Na Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 12 na období 2013-2020 navázal nový Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 na období 2020 až 2026 (tento strategický plán je v příloze). Opatření (či aktivita),  které by se týkalo přímo a výslovně udržitelného nakupování ve strategického plánu rozvoje není. Aktivity v oblasti udržitelného nakupování však mohou být naplňováním Opatření B2.3. Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického povědomí chování občanů a institucí(str. 25 části Akční plán a zásobník projektů).  Strategický plán MČ v Zásobníku projektů stanovuje u každé aktivity předpokládaný termín realizace ve formě časového rozmezí. Jednotlivé kalendářní roky plnění konkrétní aktivity jsou zobrazeny v Akčním plánu příslušného roku.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

P12 má k dispozici nový strategický plán MČ na rok 2020-2026. Strategický plán je kvalitně zpracovaný, a to analytická i návrhová část, který je příkladně členěn podle oblastí UR tak, jak je pojímá MA 21. Návrhová část USV (ale obecně všech oblastí) stanovuje jak dlouhodobou vizi dané oblasti, tak konkrétní opatření/aktivity, kterými je potřeba se zabývat. Jasně jsou přidělené i odpovědnosti/gesce a je stanovena sada indikátorů.

Časové zarámování (termíny plnění) jednotlivých opatření jsou uvedeny v souvisejících strategických dokumentech. Měřitelnost indikátorů (příp. i kvantifikovaný cílový stav) by mohla být také dosažena v těchto souvisejících strategických materiálech – což bude usnadňovat vyhodnocování, zda a do jaké míry jsou jednotlivá opatření naplňována.

MČ má přehledné webové stránky a aplikaci, které i za oblast USV obsahují dostatek informací pro občany. Obsahují návodné informace (co, kdy, kde) často s propojením na grafické informace (např. mapy sběrných míst odpadu), jsou zveřejňovány aktuality.
3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Jak je uvedeno v jednotlivých bodech odpadového hospodářství v Praze 12 prošlo významnými změnami a zásadním vývojem především v souvislosti s potřebami občanů. Hledáme kompromisy, hledáme řešení, snažíme se skloubit ekologii, ekonomiku a lidský úhel pohledu, aby to, co děláme, mělo skutečně smysl - nejen pro občany, ale i pro městskou část a neděláme to proto, že musíme, ale proto, že chceme. Vždy je na čem pracovat, co zlepšovat, ale vzhledem k dalším okolnostem (pandemie, finance, čas,...) je to někdy těžší a někdy lehčí dosáhnout stanovených cílů.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ se snaží rozvíjet a stále zlepšovat hospodaření s odpady. V oblasti jsou kompetence MČ omezené, jsou dány  MHMP v rámci celopražského systému nakládání s odpady. Popis a hodnocení se soustředí tedy na aktivity MČ realizované nad rámec tohoto systému, příp. jak MČ komunikuje/spolupracuje s MHMP a snaží se situaci ovlivnit. MČ se hlásí k principům cirkulární ekonomiky.

V tomto směru je MČ aktivní a snaží se přizpůsobovat umístění stanovišť či četnost svozu svým místním podmínkám, komunikací s občany. Pozitivní vývoj představuje i postupné rozšiřování kompostování. MČ se správně zaměřuje  na problematiku předcházení vzniku odpadu; kde uplatňuje obvyklé příklady dobré praxe, jako prodej či poskytování funkčních věcí, ale i vlastní nápady jako využití dřevní štěpky a starších stavebních prvků. 

Na webových stránkách MČ mohou občané nalézt dostatečné množství informací o možnostech třídění a odevzdávání odpadu, včetně přehledných map s vyznačením sběrných hnízd a kontejnerů.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městská část Praha 12 klade důraz na postupné snižování spotřeb energií a vody. V roce 2020 zavedla městská část Praha 12 energetický management a zahájia monitorování spotřeb energií a vody na objektech ve vlastní správě. V roce 2021 zahájila zavedení energetického managementu dle ISO 50001, které v současné době probíhá a ve 4. čtvrtletí dojde k certifikaci dle ISO 50001.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Je zpracována Energetická koncepce, Energetická pasportizace. Energeticky úsporná opatření na budovách jsou průběžně implementována. Energetická opatření na školských budovách byla realizována,  pilotní projekt Adaptačních opatření ke zmírnění vlivu klimatické změny na školské budově (v partnerství s HMP).  Pracovní pozice samostatného energetického manažera je obsazena, stvrzení zavedeného energetického managementu podle ISO 50 001 vyvrcholí předpokládanou certifikací ještě v tomto roce. Jsou využívány obnovitelné zdroje energie, např fotovoltaika na budově úřadu.

3.4 Udržitelná výstavba

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ plní stávající legislativu. Díky tomu nové objekty dosahují pasívního standardu (příklad MŠ).

Strategie UR, klimatická koncepce,  energetická koncepce a zásady pro investory jsou určující dokumenty, na jejichž základě MČ zvažuje při vlastní nebo investiční výstavbě parametry spotřeby energie, nakládání s dešťovou vodou, nakládání s odpady aj.

Energetický management, nyní ve fázi před certifikací a výkon energetického manažera přispívají k plánování stavebních opatření v souladu s energetickou koncepcí. 

MČ má několik vlastních projektů, které jsou zaměřeny na úspory energií, klimatickou změnu, využití FVE ad. Na území města probíhá investiční projekt, který splňuje komplexní pohled na udržitelnou výstavbu.

K uplatnění všech podmínek udržitelnosti napomáhá výkon developerského týmu, který koordinuje investiční projekty na území MČ.