Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Tereza Kochová
Konzultant Tomáš Hák
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12

OPONENTURA

2 Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Zpracování jednotlivých oblastí ŽP, jeho otázek a indikátorů je srozumitelné, adekvátně doplněno daty. Ta jsou prezentována jak ve formě vložených tabulek a grafů, tak ve formě příloh, v podobě tabulek a doplňujících odkazů. Toto vyhodnocení umožňuje velmi dobrý základ pro další porovnání s budoucími audity. Je zřetelný významný posun hodnocení oproti prvnímu auditu. Doporučujeme pokračovat ve sledování uváděných a vypočtených indikátorů v čase, v případě některých i jejich dohledání v minulosti.

Audit aktualizovaný o aktuálně zajímavé informace a graficky atraktivně zpracovaný může velmi dobře sloužit i pro PR aktivity vedení města.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a oproti předchozímu auditu se výrazně zlepšil ve vyhodnocení všech otázek a vyhodnocení indikátorů. U otázky 2.1.3 (Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?) není po vzoru ostatních MČ proveden benchmarking s ostatními MČ podobného charakteru.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá všechny povinné a doporučené indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

V této oblasti došlo k silnému zlepšení nejen v problematice odkanalizování městské části a realizace opatření modrozelené infrastruktury, ale zejména u hospodaření s dešťovými vodami a opatření zadržování vody v krajině, spolu s tvorbou příslušných podkladových materiálů, studií a strategických opatření. Neopomenutelný je i silný proaktivní přístup městské části a vznik a postupné zlepšování systémů řízení a kontroly, viz podrobný popis u jednotlivých bodů této kapitoly.


Zásobování pitnou vodou je ve standardní kvalitě zajištěno pro celou aglomeraci Prahy, tedy i pro celou MČ Praha 12. Vodohospodářská infrastruktura je různého stáří a to ovlivňuje případné ztráty pitné vody. Pražské vodohospodářská společnost postupně obnovuje řady v celé Praze.  MČ se snaží napomoci omezení ztrát pitné vody tím, že koordinuje při rekonstrukcích svěřených  komunikací stavební práce s PVS a PVK  (i dalšími vlastníky sítí) tak, aby zároveň docházelo například k obnově vodovodních řadů. Tím dochází k postupnému zkvalitňování vodovodní sítě v  MČ. Zároveň připomínkuje plán rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury PVS a spolupracuje při realizaci. MČ sleduje spotřebu v objektech ve vlastní správě. Pravidelně kontroluje vodoměry. Dva nevyhovující objekty byly prodány. V nové budově radnice je automatické sledování spotřeb energii a byly nainstalovány perlátory, což by mělo generovat úspory. Další úspory přinese pravidelné zapisování spotřeb vody do aplikace e-managera ( plánují se postupně i dálkové a průběžné sledování) a následné vyhodnocování. Do aplikace bude mít přístup vedení městské části i vedení příspěvkových organizací.  

Ohledně omezení odtoku a využívání či zasakování srážkové vody došlo během sledovaného období k nastartování těchto aktivit a v bodě 2.1.4 jsou uvedena převážně dodatečná opatření na starších objektech ve správě městské části. U nových objektů je využití srážkové vody samozřejmostí (např. budova nové radnice).  

Osvětové akce přímo zaměřené konkrétně na hospodaření s pitnou vodou chybějí, ale v širším smyslu jsou součástí např. každoročních osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, Dne Země a souvisejí i s aktivitami k adaptaci na klimatickou změnu, které MČ připravuje. K lepšímu hospodaření s vodou v krajině přispívají i významné aktivity MČ k podpoře ekologické zemědělství.

Trvajícím problémem je kanalizační systém v oblasti Točné a Cholupického Vrchu, jehož realizace se v současné době významně posunula kupředu. Zároveň však městská část obyvatelům domů bez připojení na  centrální ČOV či na  domovní ČOV dotuje vyvážení žump a zasadila se, aby bylo vybudováno lépe dostupné výpustní místo přímo v městské části (je zamýšleno v rámci výstavby nové kanalizace a umístěno tak, aby bylo zprovozněno ještě před dokončením ostatních části nové kanalizace).

Přestože je situace v oblasti čištění odpadních vod složitější než v jiných městských částech, dochází jednoznačně k významnému a plánovitému zlepšování. Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ odpovědně přistupuje k využívání vodních zdrojů – MČ je aktivní v oblasti zadržování vody v krajině, hospodaření s dešťovými srážkami. Významným přínosem je budova nové radnice MČ, kam se přesunuly jednotlivá pracoviště, kde je nastaven automatické sledování spotřeb energií a vody, v rámci výstavby nové budovy byla vybudována retenční nádrž.

Spotřeba vody na obyvatele MČ je v souladu s průměrnou spotřebou Hl. m. Prahy, a je mírně vyšší než celorepublikový průměr. MČ se však snaží motivovat obyvatele k úsporám vody, k retenci a akumulaci vod.  Nakládání se zdroji vody pozitivně ovlivňuje městská Klimatickému plánu hl. m. Prahy do roku 2030.  

Vzhledem k realizaci a dokončení developerských projektů v MČ došlo k navýšení počtu obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci. Město si je vědomo a řeší nedostatky v oblasti nakládání a čištění odpadních vod v oblasti Točné (a již aktivně řešena oblast Cholupického vrchu) a oblasti samot s rekreačními objekty. Dobudování kanalizační infrastruktury je však prioritou MČ, a to i ve spolupráci s Hl. m. Praha.  

V návodné otázky 2.1.7. týkající se změny množství snížení objemu znečišťujících látek vypouštěných do povrchových vod je předložena bilance za dobu od prvního zpracování auditu. Bylo by vhodné sledovat objem vypuštěných znečišťujících látek dlouhodobě tak, aby bylo možné v následujícím auditu vyhodnotit změnu a následně dělat dílčí analýzy souvislostí.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Ekologická stabilita a biologická rozmanitost je podporována vymezením Územního systému ekologické stability (ÚSES) a dále vyhlašováním zvláště chráněných území. ÚSES je vymezen v územním plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy. Městská část Praha 12 není zadavatelem ÚSES a disponuje pozemky, začleněnými do ÚSES, pouze výjimečně. Zhruba polovina lokálních biokoridorů na území městské části, jsou nefunkční, zejména z toho důvodu, že jsou vedeny přes silniční komunikace, přes které nejsou realizovány biomosty. Zhruba polovina lokálních biokoridorů je realizována, k čemuž přispívá i aktivita městské části Praha 12 v podobě několika projektů výsadeb dřevin. Trend ve stavu ÚSES na správním území městské části Praha 12 je zlepšující, nicméně zvyšování podílu realizovaného lokálního ÚSES v budoucnu bude obtížné a bude narážet na zmíněné bariéry, v podobě silnic. Řešení by měl přinést Metropolitní plán, tedy připravovaný nový územní plán, který patrně navrhne novou podobu ÚSES. Městská část Praha 12 nemá možnost na svém území vyhlašovat zvláště chráněná území. Péče o ZCHÚ za účelem zachování nebo zlepšení jejich stavu je v plné kompetenci MHMP příp. Lesů hl. m. Prahy v souladu s plány péče o ZCHÚ. Na území městské části se nachází pět zvláště chráněných území: přírodní památky V Hrobech, Cholupická bažantnice, Modřanská rokle a Komořanské a modřanské tůně a přírodní rezervace Šance. Na území městské části Praha 12 zasahuje jedna evropsky významná lokalita Břežanské údolí (překrývá se s přírodní rezervací Šance). Zvláště chráněná území Prahy 12 chrání širokou škálu přírodních společenstev, od bezlesních po lesní a od vodních po terestrické. Na území městské části Praha 12 je dále 11 památných stromů, jejichž vyhlašování je rovněž v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy.

Městská část Praha 12 ve svém správním území dále podporuje ekologickou stabilitu a biologickou rozmanitost dalšími aktivitami, jako je spolupráce na péči o další biologicky cenná společenstva, nebo o plochy zeleně, které má ve správě. S neziskovou organizací Ekocentrum Koniklec (základní organizace ČSOP) spolupracuje MČ na ochraně a péči o bezkolencovou louku v lokalitě na Beránku, nebo mokřadní společenstvo v Cholupicích poblíž ulice K Dýmači. Městská část Praha 12 aktivně pracuje na zkvalitnění a zvětšení ploch veřejné zeleně jak v intravilánu, např. revitalizací parkových ploch, veřejných prostranství apod., tak i v extravilánu, kde se snaží navracet do volné krajiny krajinné prvky, které postupem času z volné krajiny vymizely, tj. větrolamy, ovocné aleje, sady apod. Jedná se však spíše o fragmenty než rozsáhlé plochy. Do výsadeb jsou voleny také méně obvyklé druhy pro zvýšení biodiverzity a rozmanitosti krajiny. Městská část Praha 12 rovněž vyhradila plochy udržované jako květnaté louky. V lokalitách s cennější druhovou skladbou jsou plochy spásané. Tato opatření přispívají k lepší biodiverzitě a dále jako opatření proti klimatickým změnám. Městská část dále preferuje transformaci tzv. brownfields před výstavbou „na zelené louce“. Největším brownfieldem jsou modřanské strojírny (cca 21 ha), dále pak modřanský cukrovar (cca 9,5 ha), modřanské čokoládovny (cca 7,9 ha), Písková – Gen. Šišky (cca 2,5 ha) a teplárna Komořany (cca 2,1 ha). Na plochy brownfields a na revitalizaci zastaralých či nevhodně využívaných staveb se již v městské části začali soustředit i developeři. Stávající zastavitelné plochy jsou definovány Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. Městská část zpravidla nesouhlasí se změnami územního plánu z nezastavitelného na zastavitelné území.

V poslední řadě se městská část Praha 12 soustředí na odstraňování invazních rostlin. V současné době neevidujeme na území MČ P12 výskyt problematického bolševníku velkolepého a množství křídlatky zůstává přibližně na stejné úrovni. Často se vyskytuje u Vltavy v ochranném pásmu vodního zdroje.  Na pozemcích svěřených MČ ji nechává odstraňovat OŽP, nebo při výskytu na pozemcích jiných vlastníků vyzývá k jejich odstranění. MČ P12 se rovněž potýká s plevelnými druhy v trávnících, zejména při okrajích pěších komunikací, kde se těmto druhům s ohledem na změnu a způsob seče v posledních letech daří a vytlačují původní méně vitální druhy. Nicméně i s tímto problémem MČ P12 bojuje a nastavuje nová pravidla pro seč, tak aby se tyto nežádoucí druhy potlačily. V roce 2020 navázala MČ P12 v této souvislosti spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby na zmapování aktuálního stavu ploch a doporučení případných opatření, která by bylo vhodné realizovat.

Ekologickou stabilitu na území Prahy 12 ilustruje koeficient ekologické stability (KES), který má k roku 2022 hodnotu 0,59. Oproti roku 2019 zůstal KES totožný. KES pro Prahu 12 spadá do kategorie 0,30< KES<1,00: území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Pro srovnání, KES za rok 2020 pro HMP je 0,32. Praha 12 vděčí svému umístění v okrajové části města za vyšší podíl stabilních, krajinotvorných prvků. Stav ekologické stability na území Prahy 12 se ukazuje jako dlouhodobě stabilní a v porovnání s územím celého hl. m. Prahy jako uspokojivý.

Městská část je v podpoře ekologické stability a biologické rozmanitosti velmi aktivní a příkladná.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ se aktivně stará o přírodní kapitál na svém území. Polovina lokálního ÚSES je nefunkční, druhá polovina je realizovaná, a to díky plánovaným a realizovaným výsadbám. Na území MČ se nachází 5 ZCHÚ, 1 EVL a celkem 11 památných stromů. MČ aktivně spolupracuje s MHMP a neziskovými organizacemi na monitoringu stavu výše uvedeného přírodního kapitálu.

V MČ převládá výstavba na brownfields před výstavbou na zelené louce, developeři jsou v rámci plánování projektů povinni spolupodílet se na realizaci veřejných prostranství a variabilních parkových úpravách poskytující podmínky jak pro obyvatele, tak živočichy. Postupně jsou pomalu rozšiřovány plochy veřejné zeleně. Projekty v oblasti zkvalitnění veřejné zeleně jsou realizovány ve spolupráci s mnoha subjekty – soukromými subjekty, obyvateli, spolky, se školami, ekologickými sdruženími, SDH.

I přesto, že KES dosahuje jak v roce 2022, tak v roce 2019 hodnoty 0,59, tedy území intenzivně využívané, má území MČ díky své okrajové poloze vyšší podíl stabilních krajinotvorných prvků.

Na území MČ P12 aktuálně není evidován výskyt problematického bolševníku velkolepého a množství křídlatky zůstává přibližně na stejné úrovni.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městská část, jako samospráva, je aktivní v oblasti ochrany půdy.  Lesní pozemky MČ  nevlastní, ale všichni zdejší vlastníci lesa hospodaří certifikovaným způsobem nebo o certifikaci usilují.

Státní správa v oblasti ochrany ZPF a lesa zajišťuje své úkoly řádným způsobem. 

Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ aktivně přistupuje k naplňování „Zásady ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve vlastnictví hl. m. Prahy“, díky této snaze byla provedena revize pozemků a některé pozemky byly zapachtovány zemědělcům, kteří projevili zájem o ekologický způsob obhospodařování. MČ se s projektem komplexních opatření na zemědělské půdě s názvem „Šetrné zemědělství v Praze 12“ zúčastnila soutěže Adapterra Awards, kde získala zvláštní cenu za Prahu.

MČ nemá ve správě žádné lesní pozemky, lesy na území MČ obhospodařují celkem 3 vlastníci, Lesy hl.m. Praha s PEFC a FSC certifikací, Lesy ČR s certifikací PEFC, lesy ve vlastnictví Arcibiskupství pražského získávají certifikaci postupně.

MČ nemá zásadní problém s erozí půdy, nicméně v rámci protierozních opatření realizuje výsadbu stromořadí, větrolamů, a zasakovacích nádrží. Rovněž bude realizovat opatření navržená v rámci studie "Posouzení srážko-odtokových poměrů a managementu zemědělské půdy vybraných lokalit v k.ú. Cholupice a Točná“.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu:

 

Kvalita ovzduší na území městské části Praha 12 podle vyhodnocení průměrných ročních imisních koncentrací sledovaných látek znečišťujících ovzduší není stejnoměrná. Hlavními sledovanými znečišťujícími látkami, které jsou vyhodnocovány v modelových výpočtech a dále v rámci imisního monitoringu, jsou prachové částice PM10 a PM2,5, oxidy dusíku NOx, oxid siřičitý SO2, oxid uhelnatý CO a bezo(a)pyren B(a)P. Rozdílné hodnoty zatížení znečišťujícími polutanty jsou způsobeny prostorovým rozložením jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší v území, různorodostí městské a průmyslové zástavby, dopravním zatížením, nadmořskou výškou a rozdílnými rozptylovými podmínkami apod. Méně příznivé rozptylové podmínky se nacházejí v údolní části v okolí řeky Vltavy. Nejlépe provětrávanou lokalitou je výše položené katastrální území Kamýk.

Vyhodnocování kvality ovzduší se provádí pomocí modelových výpočtů ATEM s. r. o. a podle imisního monitoringu, který zajišťuje Český hydrometeorologický ústav. Na území městské části Prahy 12 je jedna měřící stanice v k. ú. Modřany, další v blízkosti - v k. ú. Libuš nazvaná měřící stanice Praha – Libuš. Tato měřící stanice je předměstského typu a nachází se ve výše položené lokalitě v rámci městské části Prahy 12, lépe provětrávané ve srovnání s údolní částí území kolem Vltavy. Naměřené hodnoty na této stanici spolu s modelovými výpočty mají vypovídající hodnotu o stavu ovzduší v městské části Praha 12.

Při hodnocení pětiletých průměrů imisních koncentrací sledovaných látek znečišťujících ovzduší v síti 1 x 1 km za období od roku 2010 je zřejmé, dochází na území městské části Prahy 12 postupně ke snižování imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší. V minulých letech u sledovaných polutantů v pětiletém průměru s výjimkou benzo(a)pyrenu nebyly roční imisní limity překračovány. V posledním pětiletí 2016 – 2020 imisní data již neukazují překračování imisních limitů ani u benzo(a)pyrenu.

Největší podíl na znečišťování ovzduší na území městské části Praha 12 má doprava. Nejvíce emisně zatížené komunikace se nacházejí v ulicích Lhotecká, Generála Šišky, Čs. Exilu a Komořanská a dále Pražský silniční okruh v okolí tunelu v lokalitě Cholupic. Po uvedení Pražského silničního okruhu do provozu došlo v této lokalitě u Cholupic ke zhoršení imisní situace, což je patrné z imisních map publikovaných v Atlasu životního prostředí, poslední aktualizace z roku 2019. Mezi nejvíce zátěžové křižovatky pak  patří křižovatky ulic Generála Šišky – Komořanská a Čs. Exilu – Generála Šišky.

Na území městské části Prahy 12 se v rámci hl. m. Prahy nenacházejí z hlediska znečišťování ovzduší zvlášť významné zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn a předpisů. K nejvlivnějším zdrojům znečišťování ovzduší, které jsou vyjmenovanými zdroji znečišťování ovzduší, se dle informací získaných z odboru ochrany prostředí  Magistrátu hl. m. Prahy a ČHMÚ, řadí Interpharma Praha a. s. v ulici Komořanská, výtopna Komořany v ulici Do Koutů, drtička odpadního dřeva společnosti WOOD Transport Energo a.s. v ulici U Soutoku, Tiskárna Kaliba spol. s r. o. v ulici U Domu služeb, MODŘANY Power a. s. (výrobce potrubních systémů pro energetický průmysl) v ulici Komořanská, Autotrio Praha s. r. o. – servis v ulici Vzpoury a plynové kotelny Policejní akademie v ulici Lhotecká.

V rámci území MČ Praha 12 je největší imisní zátěž dle porovnání čtverců v síti 1 x 1 km s pětiletými imisními průměry za roky 2016 - 2020 zřejmá v údolní části Modřan a Komořan při řece Vltavě.  V této v lokalitě se nacházejí téměř všechny vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší výše uvedené. V  SZ a střední části Modřan jsou zdrojem znečišťování emisně méně významné provozovny, doprava a lokální vytápění v rodinných a bytových domech. V  SV části území v k. ú. Kamýk je zdrojem znečišťování ovzduší doprava, plynové kotelny Policejní akademie, menší plynové kotelny, lokální vytápění v rodinných domech. Nejvyšší imisní hodnoty v pětiletém průměru na území městské části Prahy 12 se nacházejí v lokalitě při soutoku Vltavy a Berounky. V těchto lokalitách lze přisoudit imisní zátěž vedle dopravy právě umístění vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší.

V zimním období je kvalita ovzduší zhoršena rovněž v zástavbě rodinných domů, především v k. ú. Točná a Cholupice vlivem lokálního vytápění rodinných domů, i když v posledním pětiletí není tento dopad v lokalitě až tak výrazný. Je však zřetelný při posuzování krátkodobých koncentrací. V Cholupicích již na rozdíl od Točné proběhla plynofikace území. Nové domy v Točné jsou pak vytápěny převážně tepelnými čerpadly a elektřinou V lokalitě Cholupic a Točné se projevil rovněž vliv komunikace Pražského okruhu.

Dopad lokálních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší na kvalitu ovzduší by měla ovlivnit také výměna kotlů na pevná paliva napojená na teplovodní vytápění. Zákaz vytápění kotli na pevná paliva s emisní třídou 1 a 2 dle ČSN 5-3 od 1.9.2022 se z důvodu energetické krize posouvá o dva roky.  V minulých letech proběhlo několik dotačních titulů s možností získání finanční podpory na výměnu zastaralých kotlů a řada domácností tuto možnost již využila. Možnost získat dotaci na přeměnu vytápění ve prospěch ekologických paliv stále ještě probíhají (v roce 2022 pro sociálně slabé občany a pro obyvatele Prahy Čistá energie Praha).

 

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Kvalita ovzduší byla v letech 2020 a 2021 v MČ příznivá, koncentrace znečišťujících látek do ovzduší dosáhly v tomto období nejnižších hodnot, což však bylo způsobeno i nižší intenzitou dopravy v důsledku pandemie COVID-19. Na zlepšení situace se mohla podílet i výměna starých kotlů a plynofikace v Cholupicích. Nejzásadnějším znečišťovatelem dlouhodobě zůstává doprava následovaná lokálními topeništi.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

 • MČ přímo přejímá a navazuje na strategické dokumenty hl.m. Prahy, aktivně naplňuje Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 a další.
 • Zavedení funkce energetického manažera
 • Dobrá spolupráce mezi MČ a investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury, a to jak v rámci plánování výstavby a naplňování principů adaptace na změnu klimatu, modrozelené infrastruktury, a dalších.
 • Existence cenných přírodních území v intravilánu města, vč. péče o ostatní zeleň.
 • Dobrá péče o svěřený zemědělský fond.
 • Nízký výskyt invazních druhů rostlin (a živočichů).
 • Malý výskyt eroze.
Relativně kvalitní ovzduší.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

 • Nakládání s odpadními vodami se lepší, nicméně v některých oblastech problémy přetrvávají (oblast Točné a Cholupického vrchu).
 • Kvalita ovzduší ovlivněna morfologií terénu, hlavním znečišťovatelem je doprava, hlavní dopravní tahy procházející územím MČ.  

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti • Aktivní přístup k adaptaci na změnu klimatu, principům udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky.
 • Úzká provazba a naplňování Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 a dalších strategických materiálů Hl. m.
 • Využívání brownfields.
 • Dlouhodobá péče o veřejnou zeleň, přírodně cenná území.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

 • Zhoršení kvality ovzduší v důsledku dopravní zátěže na hlavních tazích (potřeba dořešit napojení na pražský okruh).
 • Zhoršení kvality ovzduší v zimním období z lokálních topenišť (jak oblasti se staršími kotly, bez tepelných čerpadel, a v kontextu energetické krize také oblasti plynofikované, Cholupice, Točná).

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Řada dílčích doporučení je uvedena v přiloženém hodnocení jednotlivých návodných otázek. Obecně lze doporučit pokračovat v aktivním řešení otázky problematiky odkanalizování MČ a snižování objemu znečišťujících látek vypouštěných do podzemních vod. V případě ostatních oblastí je doporučeno pokračovat v proaktivním přístupu jako v posledním hodnoceném období.

Obecně v rámci dalšího zkvalitnění auditu je vhodné pokračovat v pravidelném sběru informací a dat, a to v rámci již nastavené metodiky.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Důležitým faktorem je, že MČ si uvědomuje své silné i slabé stránky. Je zapotřebí, aby i nadále MČ aktivně přistupovala k řešení všech dílčích oblastí, a to nejen těch problémových, a spolupracovala při jejich řešení s dalšími zainteresovanými subjekty.

Vzhledem ke kvalitativnímu posunu vyhodnocení mezi prvním a současným auditem by v příštím auditu bylo vhodné zaměřit se na analýzu a hodnocení tak, aby byly zřetelné všechny zátěže a bylo možné hodnocení v čase.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

V této oblasti došlo k silnému zlepšení nejen v problematice odkanalizování městské části a realizace opatření modrozelené infrastruktury, ale zejména u hospodaření s dešťovými vodami a opatření zadržování vody v krajině, spolu s tvorbou příslušných podkladových materiálů, studií a strategických opatření. Neopomenutelný je i silný proaktivní přístup městské části a vznik a postupné zlepšování systémů řízení a kontroly, viz podrobný popis u jednotlivých bodů této kapitoly.


Zásobování pitnou vodou je ve standardní kvalitě zajištěno pro celou aglomeraci Prahy, tedy i pro celou MČ Praha 12. Vodohospodářská infrastruktura je různého stáří a to ovlivňuje případné ztráty pitné vody. Pražské vodohospodářská společnost postupně obnovuje řady v celé Praze.  MČ se snaží napomoci omezení ztrát pitné vody tím, že koordinuje při rekonstrukcích svěřených  komunikací stavební práce s PVS a PVK  (i dalšími vlastníky sítí) tak, aby zároveň docházelo například k obnově vodovodních řadů. Tím dochází k postupnému zkvalitňování vodovodní sítě v  MČ. Zároveň připomínkuje plán rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury PVS a spolupracuje při realizaci. MČ sleduje spotřebu v objektech ve vlastní správě. Pravidelně kontroluje vodoměry. Dva nevyhovující objekty byly prodány. V nové budově radnice je automatické sledování spotřeb energii a byly nainstalovány perlátory, což by mělo generovat úspory. Další úspory přinese pravidelné zapisování spotřeb vody do aplikace e-managera ( plánují se postupně i dálkové a průběžné sledování) a následné vyhodnocování. Do aplikace bude mít přístup vedení městské části i vedení příspěvkových organizací.  

Ohledně omezení odtoku a využívání či zasakování srážkové vody došlo během sledovaného období k nastartování těchto aktivit a v bodě 2.1.4 jsou uvedena převážně dodatečná opatření na starších objektech ve správě městské části. U nových objektů je využití srážkové vody samozřejmostí (např. budova nové radnice).  

Osvětové akce přímo zaměřené konkrétně na hospodaření s pitnou vodou chybějí, ale v širším smyslu jsou součástí např. každoročních osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, Dne Země a souvisejí i s aktivitami k adaptaci na klimatickou změnu, které MČ připravuje. K lepšímu hospodaření s vodou v krajině přispívají i významné aktivity MČ k podpoře ekologické zemědělství.

Trvajícím problémem je kanalizační systém v oblasti Točné a Cholupického Vrchu, jehož realizace se v současné době významně posunula kupředu. Zároveň však městská část obyvatelům domů bez připojení na  centrální ČOV či na  domovní ČOV dotuje vyvážení žump a zasadila se, aby bylo vybudováno lépe dostupné výpustní místo přímo v městské části (je zamýšleno v rámci výstavby nové kanalizace a umístěno tak, aby bylo zprovozněno ještě před dokončením ostatních části nové kanalizace).

Přestože je situace v oblasti čištění odpadních vod složitější než v jiných městských částech, dochází jednoznačně k významnému a plánovitému zlepšování. Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ odpovědně přistupuje k využívání vodních zdrojů – MČ je aktivní v oblasti zadržování vody v krajině, hospodaření s dešťovými srážkami. Významným přínosem je budova nové radnice MČ, kam se přesunuly jednotlivá pracoviště, kde je nastaven automatické sledování spotřeb energií a vody, v rámci výstavby nové budovy byla vybudována retenční nádrž.

Spotřeba vody na obyvatele MČ je v souladu s průměrnou spotřebou Hl. m. Prahy, a je mírně vyšší než celorepublikový průměr. MČ se však snaží motivovat obyvatele k úsporám vody, k retenci a akumulaci vod.  Nakládání se zdroji vody pozitivně ovlivňuje městská Klimatickému plánu hl. m. Prahy do roku 2030.  

Vzhledem k realizaci a dokončení developerských projektů v MČ došlo k navýšení počtu obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci. Město si je vědomo a řeší nedostatky v oblasti nakládání a čištění odpadních vod v oblasti Točné (a již aktivně řešena oblast Cholupického vrchu) a oblasti samot s rekreačními objekty. Dobudování kanalizační infrastruktury je však prioritou MČ, a to i ve spolupráci s Hl. m. Praha.  

V návodné otázky 2.1.7. týkající se změny množství snížení objemu znečišťujících látek vypouštěných do povrchových vod je předložena bilance za dobu od prvního zpracování auditu. Bylo by vhodné sledovat objem vypuštěných znečišťujících látek dlouhodobě tak, aby bylo možné v následujícím auditu vyhodnotit změnu a následně dělat dílčí analýzy souvislostí.

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Ekologická stabilita a biologická rozmanitost je podporována vymezením Územního systému ekologické stability (ÚSES) a dále vyhlašováním zvláště chráněných území. ÚSES je vymezen v územním plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy. Městská část Praha 12 není zadavatelem ÚSES a disponuje pozemky, začleněnými do ÚSES, pouze výjimečně. Zhruba polovina lokálních biokoridorů na území městské části, jsou nefunkční, zejména z toho důvodu, že jsou vedeny přes silniční komunikace, přes které nejsou realizovány biomosty. Zhruba polovina lokálních biokoridorů je realizována, k čemuž přispívá i aktivita městské části Praha 12 v podobě několika projektů výsadeb dřevin. Trend ve stavu ÚSES na správním území městské části Praha 12 je zlepšující, nicméně zvyšování podílu realizovaného lokálního ÚSES v budoucnu bude obtížné a bude narážet na zmíněné bariéry, v podobě silnic. Řešení by měl přinést Metropolitní plán, tedy připravovaný nový územní plán, který patrně navrhne novou podobu ÚSES. Městská část Praha 12 nemá možnost na svém území vyhlašovat zvláště chráněná území. Péče o ZCHÚ za účelem zachování nebo zlepšení jejich stavu je v plné kompetenci MHMP příp. Lesů hl. m. Prahy v souladu s plány péče o ZCHÚ. Na území městské části se nachází pět zvláště chráněných území: přírodní památky V Hrobech, Cholupická bažantnice, Modřanská rokle a Komořanské a modřanské tůně a přírodní rezervace Šance. Na území městské části Praha 12 zasahuje jedna evropsky významná lokalita Břežanské údolí (překrývá se s přírodní rezervací Šance). Zvláště chráněná území Prahy 12 chrání širokou škálu přírodních společenstev, od bezlesních po lesní a od vodních po terestrické. Na území městské části Praha 12 je dále 11 památných stromů, jejichž vyhlašování je rovněž v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy.

Městská část Praha 12 ve svém správním území dále podporuje ekologickou stabilitu a biologickou rozmanitost dalšími aktivitami, jako je spolupráce na péči o další biologicky cenná společenstva, nebo o plochy zeleně, které má ve správě. S neziskovou organizací Ekocentrum Koniklec (základní organizace ČSOP) spolupracuje MČ na ochraně a péči o bezkolencovou louku v lokalitě na Beránku, nebo mokřadní společenstvo v Cholupicích poblíž ulice K Dýmači. Městská část Praha 12 aktivně pracuje na zkvalitnění a zvětšení ploch veřejné zeleně jak v intravilánu, např. revitalizací parkových ploch, veřejných prostranství apod., tak i v extravilánu, kde se snaží navracet do volné krajiny krajinné prvky, které postupem času z volné krajiny vymizely, tj. větrolamy, ovocné aleje, sady apod. Jedná se však spíše o fragmenty než rozsáhlé plochy. Do výsadeb jsou voleny také méně obvyklé druhy pro zvýšení biodiverzity a rozmanitosti krajiny. Městská část Praha 12 rovněž vyhradila plochy udržované jako květnaté louky. V lokalitách s cennější druhovou skladbou jsou plochy spásané. Tato opatření přispívají k lepší biodiverzitě a dále jako opatření proti klimatickým změnám. Městská část dále preferuje transformaci tzv. brownfields před výstavbou „na zelené louce“. Největším brownfieldem jsou modřanské strojírny (cca 21 ha), dále pak modřanský cukrovar (cca 9,5 ha), modřanské čokoládovny (cca 7,9 ha), Písková – Gen. Šišky (cca 2,5 ha) a teplárna Komořany (cca 2,1 ha). Na plochy brownfields a na revitalizaci zastaralých či nevhodně využívaných staveb se již v městské části začali soustředit i developeři. Stávající zastavitelné plochy jsou definovány Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. Městská část zpravidla nesouhlasí se změnami územního plánu z nezastavitelného na zastavitelné území.

V poslední řadě se městská část Praha 12 soustředí na odstraňování invazních rostlin. V současné době neevidujeme na území MČ P12 výskyt problematického bolševníku velkolepého a množství křídlatky zůstává přibližně na stejné úrovni. Často se vyskytuje u Vltavy v ochranném pásmu vodního zdroje.  Na pozemcích svěřených MČ ji nechává odstraňovat OŽP, nebo při výskytu na pozemcích jiných vlastníků vyzývá k jejich odstranění. MČ P12 se rovněž potýká s plevelnými druhy v trávnících, zejména při okrajích pěších komunikací, kde se těmto druhům s ohledem na změnu a způsob seče v posledních letech daří a vytlačují původní méně vitální druhy. Nicméně i s tímto problémem MČ P12 bojuje a nastavuje nová pravidla pro seč, tak aby se tyto nežádoucí druhy potlačily. V roce 2020 navázala MČ P12 v této souvislosti spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby na zmapování aktuálního stavu ploch a doporučení případných opatření, která by bylo vhodné realizovat.

Ekologickou stabilitu na území Prahy 12 ilustruje koeficient ekologické stability (KES), který má k roku 2022 hodnotu 0,59. Oproti roku 2019 zůstal KES totožný. KES pro Prahu 12 spadá do kategorie 0,30< KES<1,00: území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Pro srovnání, KES za rok 2020 pro HMP je 0,32. Praha 12 vděčí svému umístění v okrajové části města za vyšší podíl stabilních, krajinotvorných prvků. Stav ekologické stability na území Prahy 12 se ukazuje jako dlouhodobě stabilní a v porovnání s územím celého hl. m. Prahy jako uspokojivý.

Městská část je v podpoře ekologické stability a biologické rozmanitosti velmi aktivní a příkladná.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se