Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Karel Bařinka
Konzultant Eliška Zímová
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12

OPONENTURA

1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

K auditu nejsou připomínky, je přehledný a srozumitelný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit je v zásadě dle možností kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ne

Indikátory jsou využity velmi omezeně, což vychází z možností městské části. Zpřístupnění dat pro indikátory je dle informací ÚMČ s příslušným nadřazeným orgánem územního plánování diskutováno.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městská část Praha 12, stejně jako hl. město Praha, systematicky uplatňuje v plném rozsahu nástroje územního plánování. Městská část sama velmi důrazně dbá o harmonický, vyvážený a stabilizovaný rozvoj území, zachování přírodních hodnot, veřejné zeleně a zdravého životního prostředí. Jedná se o jednoznačnou prioritu vedení městské části, která se také jasně promítá v působení MČ ve sledovaném období.

Skutečnost, že se i přes mimořádný tlak na zástavbu daří tlaku na nepřiměřenou zástavbu a zahušťování sídlišť odolávat, je promítnuto v sebehodnocení.

Městská část spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) kontinuálně, zejména formou konzultací jednotlivých záměrů a pořizovaných územních studií s urbanistu IPR - garantem pro území Prahy 12. Tento způsob spolupráce považuje městská část za efektivní, neboť je zaměřena cíleně na jednotlivé problémy, které jsou tímto způsobem sledovány plynule od svého vzniku až po jejich ukončení. Městská část je zároveň zapojena do pilotního programu koordinátorů participativního plánování, který je řízen IPRem.

V rámci připomínkování Metropolitního plánu v roce 2018 městská část uplatnila cca 85 připomínek. Zhruba 75 % z nich bylo zohledněno a do návrhu Metropolitního plánu zapracováno. Aktuálně (26.4.2022 – 30.6.2022) probíhá veřejné projednání Metropolitního plánu, k němuž městská část podává další připomínky (cca 90; zejména se jedná o snížení výšky navrhované zástavby, přesnější zapracování územních studií či doplnění pěších a uličních propojení). V tuto chvíli nelze predikovat úspěšnost zapracování připomínek městské části do finální podoby Metropolitního plánu.

Městská část pro rozhodování v území využívá Územně analytické podklady hl. m. Prahy a zpracované (pořizované) územní studie. Územní studie Komořany, která byla zpracována jako podklad pro změnu územního plánu, bude dle dohody s pořizovatelem studie (odbor územního rozvoje MHMP) dopracována do podoby podkladu pro rozhodování. Uvedené podklady jsou pro městkou část postačující.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Jakým způsobem spolupracuje, nebo koordinuje svoje jednotlivé záměry MČ s IPR? Je spolupráce z Vašeho pohledu dostatečně efektivní? Daří se vizi rozvoje MČ v celém rozsahu prosadit do Metropolitního plánu? Má k dispozici MČ dostatek (územně-plánovacích) dat potřebných pro rozhodování v území?

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část se intenzivně angažuje v oblasti územního plánování a urbanistické struktury. Architekturu a stavební technologie významně ovlivňuje především u svých vlastních investičních záměrů a realizací, např. nová budova radnice, zateplování a revitalizace školských budov, nová mateřská škola Mydlinky či nová základní škola v Komořanech. Záměry jiných investorů má možnost ovlivnit pouze jako účastník řízení či formou doporučení investorovi, je-li ochoten s MČ spolupracovat, případně v souvislosti se správou svěřeného majetku.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městská část podporuje transformaci brownfields. Také investoři a developeři se i díky omezenému množství nezastavěných stavebních pozemků v městské části již začali soustředit na plochy brownfields a na revitalizaci zastaralých či nevhodně využívaných staveb. U většiny ploch městská část komunikuje investory o konkrétním záměru či stavbě. Pokud je nové využití podmíněno změnou územního plánu, městská část s investorem jedná o smysluplném a městotvorném využití území. Plochy brownfields se v městské části postupně proměňují a jejich výměra se snižuje.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

V oblasti regenerace staveb a infrastruktury se městská část soustředí především na opravy a modernizaci školských zařízení (školy, školky). Dále věnuje regeneraci významných veřejných ploch, přičemž nespoléhá jen na své vlastní zdroje, ale aktivně hledá i jiné zdroje financování včetně dotačních programů.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Městská část právě schvaluje dokončený strategický dokument Adaptační strategie na klimatickou změnu, čímž vytváří využitelné portfolio návrhů opatření, a to jak v intravilánu, tak i v extravilánu. Souběžně se stránkou teoretickou však klade důraz i na stránku praktickou - realizuje výsadby dřevin, provádí protierozní zásahy na orné a lesní půdě, iniciuje vznik mokřadů a podílí se na jejich údržbě, pracuje na revitalizaci vodních ploch, mění údržbu trávníků z plošné na mozaikovou seč, intenzivně se zabývá využitím a zasakováním srážkových vod a podporuje a provádí ekologicky šetrné hospodaření na svých zemědělských pozemcích. 

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Z předloženého auditu je zřejmé, že MČ přistupuje k územnímu rozvoji v souladu s principy udržitelného rozvoje.

- Dostatečné je institucionální zajištění územního rozvoje.

- Pozitivní je snaha o kvalitní architektonická řešení projektů města a využití architektonických soutěží.

- Pozitivně lze hodnotit řešení revitalizace brownfields na území MČ.

- Aktivní obyvatelstvo, kterým není lhostejný územní rozvoj.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Z předloženého auditu nelze vyvodit žádné zásadní slabé stránky.

- Zmínit je třeba omezenou přístupnost k datům územního rozvoje, které jsou řešeny z úrovně HMP.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- Dostatek témat a projektů u nichž lze uplatnit přístupy udržitelného rozvoje.

- Nové rozvojové projekty, u kterých bude možné využít opatření na snížení energetické náročnosti a modrozelené infrastruktury.

- Využití technologií a dalších aplikací v rámci přístupu smart city. 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- Změna přístupu vedení MČ,

- orientace na jiné, než udržitelné aspekty rozvoje.

- Nedostatek kapacit a finančních prostředků, např.v důsledku řešení naléhavějších problémů.

- Nedotažení existujících projektů.

- Náhlé klimatické změny, přírodní katastrofy.

- Nedostatečné reakce na strukturální změny, potřeby obyvatel.

- Nevhodně urbanisticky řešené rozvojové lokality.   

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Předložený audit dokládá kladný přístup MČ k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou v zásadě dle možností řešeny všechny sledované oblasti. Doporučujeme tak v nastoupeném trendu pokračovat. Doporučujeme také průběžně sledovat změny hodnot indikátorů (a především získat potřebná data), tendence vývoje. Pro menší projekty MČ lze také využít uzavřené vyzvané soutěže o návrh pro architekty (do IN 30mil.Kč, s plněním hodnoty projekčních prací do výše 2mil.Kč). Tímto lze mimo jiné zaručit odbornou způsobilost zpracovatelů následných stupňů projektové dokumentace a autorských dozorů.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Je zřejmé, že MČ Praha 12 se problematikou zdravého a zároveň udržitelného územního rozvoje intenzívně zabývá. Prakticky by mohlo být jen několik málo doporučení pro další rozvojové projekty, např.z oblasti Smart Cities. Uspokojivý stav je prakticky jen proto, že nebylo možné posoudit všechny indikátory vzhledem k problematické dostupností podkladů. Děkuji za skvělou spolupráci při auditu.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městská část Praha 12, stejně jako hl. město Praha, systematicky uplatňuje v plném rozsahu nástroje územního plánování. Městská část sama velmi důrazně dbá o harmonický, vyvážený a stabilizovaný rozvoj území, zachování přírodních hodnot, veřejné zeleně a zdravého životního prostředí. Jedná se o jednoznačnou prioritu vedení městské části, která se také jasně promítá v působení MČ ve sledovaném období.

Skutečnost, že se i přes mimořádný tlak na zástavbu daří tlaku na nepřiměřenou zástavbu a zahušťování sídlišť odolávat, je promítnuto v sebehodnocení.

Městská část spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) kontinuálně, zejména formou konzultací jednotlivých záměrů a pořizovaných územních studií s urbanistu IPR - garantem pro území Prahy 12. Tento způsob spolupráce považuje městská část za efektivní, neboť je zaměřena cíleně na jednotlivé problémy, které jsou tímto způsobem sledovány plynule od svého vzniku až po jejich ukončení. Městská část je zároveň zapojena do pilotního programu koordinátorů participativního plánování, který je řízen IPRem.

V rámci připomínkování Metropolitního plánu v roce 2018 městská část uplatnila cca 85 připomínek. Zhruba 75 % z nich bylo zohledněno a do návrhu Metropolitního plánu zapracováno. Aktuálně (26.4.2022 – 30.6.2022) probíhá veřejné projednání Metropolitního plánu, k němuž městská část podává další připomínky (cca 90; zejména se jedná o snížení výšky navrhované zástavby, přesnější zapracování územních studií či doplnění pěších a uličních propojení). V tuto chvíli nelze predikovat úspěšnost zapracování připomínek městské části do finální podoby Metropolitního plánu.

Městská část pro rozhodování v území využívá Územně analytické podklady hl. m. Prahy a zpracované (pořizované) územní studie. Územní studie Komořany, která byla zpracována jako podklad pro změnu územního plánu, bude dle dohody s pořizovatelem studie (odbor územního rozvoje MHMP) dopracována do podoby podkladu pro rozhodování. Uvedené podklady jsou pro městkou část postačující.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Jakým způsobem spolupracuje, nebo koordinuje svoje jednotlivé záměry MČ s IPR? Je spolupráce z Vašeho pohledu dostatečně efektivní? Daří se vizi rozvoje MČ v celém rozsahu prosadit do Metropolitního plánu? Má k dispozici MČ dostatek (územně-plánovacích) dat potřebných pro rozhodování v území?

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část se intenzivně angažuje v oblasti územního plánování a urbanistické struktury. Architekturu a stavební technologie významně ovlivňuje především u svých vlastních investičních záměrů a realizací, např. nová budova radnice, zateplování a revitalizace školských budov, nová mateřská škola Mydlinky či nová základní škola v Komořanech. Záměry jiných investorů má možnost ovlivnit pouze jako účastník řízení či formou doporučení investorovi, je-li ochoten s MČ spolupracovat, případně v souvislosti se správou svěřeného majetku.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní