Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Zuzana Drhová
Konzultant Ivo Bělonohý
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován pečlivě a přehledně, v některých částech je sice více obsáhlý, ale není to na úkor srozumitelnosti a přehlednosti. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je zpracován věcně a obsahuje všechny potřebné informace, sebehodnocení je podloženo věcnými argumenty a odpovídá na všechny návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá všechny požadované indikátory. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Úřad městské části má nastaven systém provázanosti procesů a dokumentů minimálně na úrovni odpovídající jiným  úřadům městských části Prahy srovnatelné velikosti či obdobných municipalit.  Nad tento rámec se městská část snaží o dosažení vyššího standardu a učinila k tomu konkrétní kroky (např. certifikace ISO, dosažení uznání  všech auditů udrž. rozvoje v roce 2019, dlouhodobé hodnocení MA21 na úrovni C, realizace projektu Efektivní a participativní správa v MČ Praha 12 a v posledním roce i zlepšení prosazování strategického plánování).  Výstupy z těchto hodnocení a projektů však nejsou plně využívány v praxi. Potřebná shoda na cílech a harmonogramu dlouhodobého postupu v této oblasti (s  přesahem volebních období)  není zcela jasná a  jednoznačná.  Nový strategický plán rozvoje MČ, schválený datem 25.6.2020,  je dokumentem, který může pomoci nedostatek dlouhodobého plánování překlenout i v oblasti řízení. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Rozvoj MČ vychází ze strategických dokumentů, zároveň se zde pilotují nové přístupy a opatření (adaptační opatření, nová budova radnice, MŠ v pasivním standardu apod.). MČ má nastavené strategické řízení (SP, potřebné personální kapacity pro jeho vyhodnocování, přípravu projektů apod.)  Je patrná snaha zjišťovat potřeby v území, a to jak zadávanými analýzami (např. demografické studie), tak komunikací s cílem získat zpětnou vazbu od veřejnosti. Akční plán SP je pravidelně vyhodnocován a projednán  Radou MČ. Jako podnět pro další zlepšování vidím v lepší koordinaci, provázanosti a spolupráci agend napříč úřadem MČ a v jasnějším cílení na řešení komplexnějších problémů  (např. změna klimatu) a k tomu nastavených indikátorů. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část- tedy především ÚMČ Praha 12, ale i příspěvkové organizace městské části, vykonávají činnosti na odpovídající úrovni a případné nedostatky jsou bez zbytečných odkladů napravovány.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Tuto oblast hodnotím jako dobrou. Aktuálně se zavádí metoda CAF a oceňuji snahu cíleně komunikovat s veřejností a vycházet potřebám veřejnosti vstříc (cílená komunikace s SVJ, neformální debaty vedení MČ v jednotlivých čtvrtích, dětské parlamenty, provoz nové radnice...).  Hodnotím pozitivně otevřenost MČ, zaměstnanců úřadu  zkoušet nová řešení. Například v oblasti energetického managementu a sledování dat, adaptačních opatření, sdílení věcí apod. a dále se v těchto oblastech zlepšovat. Jako příležitost vidím aplikovat sociálně a ekologicky odpovědné veřejné zakázky v návaznosti na připravenou Strategii odpovědného zadávání, kterou se MČ k těmto principům přihlásí. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Komunikace a spolupráce s veřejností je dlouhodobá priorita MČ Praha 12. Městská část v této oblasti funguje nadstandardně.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ funguje v oblasti komunikace a partnerství nadstandardně a využívá nejrůznější metody a postupy. Je zde zřetelný pozitivní vliv pozice koordinátora participace, který na MČ pilotně působí. Pozitivně hodnotím cílenou komunikaci např. se SVJ, či s dětskými parlamenty či pořádávání neformálních debat  na otevřené téma v různých čtvrtích MČ za účasti zástupců vedení MČ. Také nastavení participativního rozpočtu tak, že své projekty mohou hlásit obyvatelé Prahy 12, kteří zde žijí či pracují, aniž zde musí mít trvalé bydliště, považuji za příklad dobré praxe.        

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na městské části Praha 12 se šetření spokojenosti provádí prostřednictvím např. pocitových map, dotazníků s možností volných vyjádření apod. V roce 2019 byl průzkum spokojenosti veřejnosti v městské části Praha 12 součástí sociologického průzkumu k novému strategickému plánu rozvoje MČ (realizace průzkumu červen/červenec 2019). V současnosti se připravuje obdobné dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel Prahy 12. Letos v rámci pocitové mapy nám bylo doručeno 6000 podnětů, v současnosti se tyto výstupy zpracovávají pro jejich další řešení. V rámci akce Kulaté stoly - Veřejné fórum 2021 jsme zjišťovali spokojenost občanů s realizací této akce. Ankety se zúčastnilo 22 z  60 přítomných. Z ankety vyplynuly závěry, které jsou zveřejněny na webu MČ: v rámci textu závěrečné zprávy - https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=88595

V rámci Setkání mladých - žákovských parlamentů byl zveřejněn dotazník pro žáky 2. stupně ZŠ za účelem sběru informací o povědomosti žáků ohledně náplně činností úřadu MČ v oblasti výkonu státní správy a samosprávy, ten byl v současnosti vyhodnocen a MČ na základě vyhodnocení sestavuje program 2 až 3 workshopů na toto téma. V současnosti připravujeme dotazníkové šetření pro oblast zájmu bytových družstev a společenství vlastníků byt. jednotek. Průběžně je sledován stav vyřizování stížností v rámci Centrální evidence stížností dle platné směrnice č. SM 2020/02, ve které je stanoven postup jednotlivých odborů a zaměstnanců. Závěrem se dá konstatovat, že MČ k otázce zjištění spokojenosti obyvatel přistupuje zodpovědně a využívá různé formy ověřování.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Šetření spokojenosti se provádělo formou dotazníku jako sociologické šetření naposledy v roce 2019 a připravuje se další.  Nicméně probíhají každoroční šetření spokojenosti na akcích jako jsou veřejná fóra či formou pocitových map. S výsledky je seznamována Rada. Tento stav není dlouhodobě uspokojivý, proto doporučuji dopracovat metodiku a přistupovat k šetření spokojenosti více systematicky, včetně vyhodnocování a nastavení, v jakých intervalech se bude provádět sociologické šetření, aby bylo možné sledovat a vyhodnocovat trendy spokojenosti se životem na MČ.  

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- Zavedené metody řízení systému kvality ISO 9001, aktuálně přechod na CAF

- Strategický plán udržitelného rozvoje (SP) zpracovaný participativně, jako základ pro rozvojové projekty MČ

- Personální kapacity pro MA21, strategický plán, aktualizaci akčního plánu a přípravu projektů

- Koordinátorka participace

- Oddělení komunikace     

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

-       -       Rezervy v koordinaci a spolupráci mezi různými agendami UR při naplňování Strategického plánu

-               Absence metodiky pro šetření spokojenosti se životem na MČ

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

-         Sociálně a environmentálně odpovědné veřejné zakázky

-       Metodika pro hodnocení spokojenosti se životem na MČ

-       Lepší koordinace a provazování agend při naplňování cílů UR

-      Analytická činnost, sledování dat při naplňování cílů UR

a    Sledování dat při naplňování cílů  strategických dokumentů  

 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

-     - Ztráta spokojenosti se životem na Praze 12 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučuji se dále zaměřit na následující oblasti:   

   

Sociálně a environmentálně odpovědné veřejné zakázky

-      Metodika pro hodnocení spokojenosti se životem na MČ

-      Lepší koordinace a provazování agend při naplňování cílů UR (napříč úřadem MČ)

       Sběr a analýza dat při naplňování cílů UR

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Celkově hodnotím nastavení správy věci veřejných jako uspokojivou, v některých kriteriích (např. nastavení komunikace s veřejností) je nadstandardní. Doporučuji připravit metodiku pro zjišťování spokojenosti obyvatel se životem na Praze 12, která zatím chybí a pokračovat v práci s daty při nastavování cílů a jejich vyhodnocování  ( např. energetický management)  .     

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Úřad městské části má nastaven systém provázanosti procesů a dokumentů minimálně na úrovni odpovídající jiným  úřadům městských části Prahy srovnatelné velikosti či obdobných municipalit.  Nad tento rámec se městská část snaží o dosažení vyššího standardu a učinila k tomu konkrétní kroky (např. certifikace ISO, dosažení uznání  všech auditů udrž. rozvoje v roce 2019, dlouhodobé hodnocení MA21 na úrovni C, realizace projektu Efektivní a participativní správa v MČ Praha 12 a v posledním roce i zlepšení prosazování strategického plánování).  Výstupy z těchto hodnocení a projektů však nejsou plně využívány v praxi. Potřebná shoda na cílech a harmonogramu dlouhodobého postupu v této oblasti (s  přesahem volebních období)  není zcela jasná a  jednoznačná.  Nový strategický plán rozvoje MČ, schválený datem 25.6.2020,  je dokumentem, který může pomoci nedostatek dlouhodobého plánování překlenout i v oblasti řízení. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Rozvoj MČ vychází ze strategických dokumentů, zároveň se zde pilotují nové přístupy a opatření (adaptační opatření, nová budova radnice, MŠ v pasivním standardu apod.). MČ má nastavené strategické řízení (SP, potřebné personální kapacity pro jeho vyhodnocování, přípravu projektů apod.)  Je patrná snaha zjišťovat potřeby v území, a to jak zadávanými analýzami (např. demografické studie), tak komunikací s cílem získat zpětnou vazbu od veřejnosti. Akční plán SP je pravidelně vyhodnocován a projednán  Radou MČ. Jako podnět pro další zlepšování vidím v lepší koordinaci, provázanosti a spolupráci agend napříč úřadem MČ a v jasnějším cílení na řešení komplexnějších problémů  (např. změna klimatu) a k tomu nastavených indikátorů. 

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část- tedy především ÚMČ Praha 12, ale i příspěvkové organizace městské části, vykonávají činnosti na odpovídající úrovni a případné nedostatky jsou bez zbytečných odkladů napravovány.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Tuto oblast hodnotím jako dobrou. Aktuálně se zavádí metoda CAF a oceňuji snahu cíleně komunikovat s veřejností a vycházet potřebám veřejnosti vstříc (cílená komunikace s SVJ, neformální debaty vedení MČ v jednotlivých čtvrtích, dětské parlamenty, provoz nové radnice...).  Hodnotím pozitivně otevřenost MČ, zaměstnanců úřadu  zkoušet nová řešení. Například v oblasti energetického managementu a sledování dat, adaptačních opatření, sdílení věcí apod. a dále se v těchto oblastech zlepšovat. Jako příležitost vidím aplikovat sociálně a ekologicky odpovědné veřejné zakázky v návaznosti na připravenou Strategii odpovědného zadávání, kterou se MČ k těmto principům přihlásí. 

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Komunikace a spolupráce s veřejností je dlouhodobá priorita MČ Praha 12. Městská část v této oblasti funguje nadstandardně.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ funguje v oblasti komunikace a partnerství nadstandardně a využívá nejrůznější metody a postupy. Je zde zřetelný pozitivní vliv pozice koordinátora participace, který na MČ pilotně působí. Pozitivně hodnotím cílenou komunikaci např. se SVJ, či s dětskými parlamenty či pořádávání neformálních debat  na otevřené téma v různých čtvrtích MČ za účasti zástupců vedení MČ. Také nastavení participativního rozpočtu tak, že své projekty mohou hlásit obyvatelé Prahy 12, kteří zde žijí či pracují, aniž zde musí mít trvalé bydliště, považuji za příklad dobré praxe.        

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na městské části Praha 12 se šetření spokojenosti provádí prostřednictvím např. pocitových map, dotazníků s možností volných vyjádření apod. V roce 2019 byl průzkum spokojenosti veřejnosti v městské části Praha 12 součástí sociologického průzkumu k novému strategickému plánu rozvoje MČ (realizace průzkumu červen/červenec 2019). V současnosti se připravuje obdobné dotazníkové šetření spokojenosti obyvatel Prahy 12. Letos v rámci pocitové mapy nám bylo doručeno 6000 podnětů, v současnosti se tyto výstupy zpracovávají pro jejich další řešení. V rámci akce Kulaté stoly - Veřejné fórum 2021 jsme zjišťovali spokojenost občanů s realizací této akce. Ankety se zúčastnilo 22 z  60 přítomných. Z ankety vyplynuly závěry, které jsou zveřejněny na webu MČ: v rámci textu závěrečné zprávy - https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=88595

V rámci Setkání mladých - žákovských parlamentů byl zveřejněn dotazník pro žáky 2. stupně ZŠ za účelem sběru informací o povědomosti žáků ohledně náplně činností úřadu MČ v oblasti výkonu státní správy a samosprávy, ten byl v současnosti vyhodnocen a MČ na základě vyhodnocení sestavuje program 2 až 3 workshopů na toto téma. V současnosti připravujeme dotazníkové šetření pro oblast zájmu bytových družstev a společenství vlastníků byt. jednotek. Průběžně je sledován stav vyřizování stížností v rámci Centrální evidence stížností dle platné směrnice č. SM 2020/02, ve které je stanoven postup jednotlivých odborů a zaměstnanců. Závěrem se dá konstatovat, že MČ k otázce zjištění spokojenosti obyvatel přistupuje zodpovědně a využívá různé formy ověřování.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Šetření spokojenosti se provádělo formou dotazníku jako sociologické šetření naposledy v roce 2019 a připravuje se další.  Nicméně probíhají každoroční šetření spokojenosti na akcích jako jsou veřejná fóra či formou pocitových map. S výsledky je seznamována Rada. Tento stav není dlouhodobě uspokojivý, proto doporučuji dopracovat metodiku a přistupovat k šetření spokojenosti více systematicky, včetně vyhodnocování a nastavení, v jakých intervalech se bude provádět sociologické šetření, aby bylo možné sledovat a vyhodnocovat trendy spokojenosti se životem na MČ.