Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2021

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Jiřina Vargová
Konzultant Pavel Nováček
Koordinátor Milan Válek Praha 10

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Výčet uváděných aktivit v sebehodnocení kapitoly 10.3 je impozantní, celkem 45 témat. Nutno však upozornit na to, že cca polovina z nich je z hlediska realizace charakterizována coby budoucí záměr (přenos ze strategických rozvojových dokumentů). V auditu, od něhož se očekává shrnutí toho, co se povedlo/nepovedlo za určitou dobu realizovat, je uvádění budoucích záměrů nadbytečné, zahlcující až matoucí. Shodná připomínka platí i pro tématickou kapitolu 10.2 tohoto auditu.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

U všech návodných otázek jsou informace uvedeny.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ne

Audit u všech indikátorů (dle stanovené hodnotící osnovy) informace uvádí. Z tohoto hlediska je vše OK. Leč z informací vyplývá, že MČ dosud k tématické části 10.3 žádný monitoring či vyhodnocování relevantních ECI indikátorů neprováděla, tzn. nesleduje ani ekologickou či uhlíkovou stopu, ani místní příspěvky ke globálním změnám klimatu.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nemá partnerské město v tzv. rozvojovém světě a systematicky zatím nepodporuje konkrétní projekty humanitární pomoci nebo rozvojové spolupráce. Spolupracuje s některými organizacemi, které se zabývají humanitární a rozvojové pomoci. Této oblasti se věnuje nový strategický plán MČ Praha 10, různé programy s podporou uvedené pomoci realizují školy zřizované MČ Praha 10.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 10 má v této tématické části GO velké rezervy. Municipalita si je tohoto stavu vědoma, což dokládá nejen vlastní sebehodnocení, ale i nedávno schválený soubor navržených záměrů a cílů „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Prahy 10 pro období 2020-2030“ (schváleného V/2020), a to konkrétně v jeho „10. oblasti Odpovědná Praha 10-Globální odpovědnost“. Pro municipalitu ucházející se o kategorii B MA21 je dosavadní stav realizovaných aktivit v této tématické části GO neuspokojivý, tedy špatný, avšak se slibným potenciálem ke zlepšování.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 navazuje své projekty a aktivity každoročních Akčních plánů Strategického plánu udržitelného rozvoje (SPUR) MČ Praha 10 na Klimatický závazek hl. m. Prahy, který Zastupitelstvo hl. m. Prahy přijalo dne 20. 6. 2019 svým usnesením č. 8/42.

Akční plán ke SPUR MČ Praha 10 pro rok 2021

Provázanost základních okruhů opatření nutných k naplnění klimatického závazku HMP s cíli a opatřeními SPUR MČ Praha 10 a projekty a aktivitami Akčního plánu MČ Praha 10 pro rok 2021 - podrobný výčet viz níže v kapitole 10.3.

Několik projektů a aktivit se týká také právě zvyšování povědomí o globálních souvislostech vč. klimatických změn. Pro příklad uvádíme 5 z nich:

Název projektu/aktivity: Osvětové akce se zaměřením na podporu alternativní dopravy. (ID 241)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.3. Prostupné území pro bezpečný a bezbariérový pohyb

Opatření: 4.3.2. Vytvářet bezpečný a příjemný prostor pro pohyb pěších

Podpora akcí např. Do práce na kole, Pěšky do školy, Týden mobility, Pražské cyklozvonění.

Stav: námět

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Kancelář starostky/Renata Chmelová

Kapitola rozpočtu: 63


Název projektu/aktivity: Osvěta v oblasti předcházení odpadů. (ID 150)

Oblast: PRAHA 10 UDRŽITELNÁ

Cíl: 3.2. Odpovědné nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku

Opatření: 3.2.1. Snižovat produkci odpadů a podporovat jejich další využití

Minimalizace jednorázových obalů  na úřadě (např. kampaň Dost bylo plastu). Umožnění ekologického třídění odpadů.

 

Stav: pokračující

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor hospodářské správy/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 91


Název projektu/aktivity: Dobrovolnické aktivity občanů a neziskových organizací v oblasti životního prostředí. (ID 130)

Oblast: PRAHA 10 ZELENÁ

Cíl: 2.2. Aktivní zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí

Opatření: 2.2.1. Podporovat a rozšiřovat dobrovolnické aktivity v péči o životní prostředí

Podpora aktivit se zapojením do kampaní např. Den Země, Ukliďme Česko, zakládání komunitních zahrad a realizace komunitního kompostování.

Stav: pokračující

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 21


Název projektu/aktivity: Vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve všech cílových skupinách. (ID 135)

Oblast: PRAHA 10 ZELENÁ

Cíl: 2.2. Aktivní zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí

Opatření: 2.2.2. Podporovat a realizovat osvětu o životním prostředí

Nastavení systému, koordinace předávání informací pro školy v oblasti vzdělávání k udržitelnému rozvoji (předávání materiálů, podpora aktivit škol v návaznosti na školní vzdělávací programy).

Stav: v realizaci

Charakter: neinvestiční

Realizátor: Školy

Garant: Odbor školství/David Kašpar

Kapitola rozpočtu: 91


Název projektu/aktivity: Zjišťování dobré praxe (např. zelená architektura). (ID 676)

Oblast: PRAHA 10 MODERNÍ

Cíl: 11.2. Sebevědomý přístup MČ Praha 10 při rozvoji území

Opatření: 11.2.1. Aktivní přístup ke koordinaci záměrů v území s městskými a státními organizacemi

Informace o realizovaných záměrech v oblasti zelené infrastruktury.

Stav: záměr

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Martin Valovič

Kapitola rozpočtu: 11


Oblast 10.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Opět, dobrým potenciálem je existence schválených rozvojových dokumentů MČ Prahy 10, jejichž součástí jsou i rozvojové cíle a aktivity zaměřené jak na environmentální témata, klimatické změny i globální odpovědnost, tak na rozvoj osvěty k nim, včetně přitom společné spolupráce s místními organizacemi a komunitou. Tuto spolupráci na Praze 10 lze hodnotit coby uspokojivou. Avšak u municipality ucházející se o kategorii B MA21, nestačí k návodné otázce opsat ze strategicko rozvojových dokumentů relevantní navrhované cíle a opatření. Měly by tu být uvedeny konkrétní aktivity a akce jež jsou na území MČ realizovány nebo jejich realizace probíhá. Ke každé z nich by také měly být podány bližší informace (dokumentace či web odkazy), z nichž lze získat potřebné podrobnosti pro hodnocení. Uvádění navrhovaných budoucích záměrů je v auditu irelevantní, až matoucí. Špatnou vizitkou je také absence aktivit místní komunitou realizovaných z hlediska prevence či nápravy klimatických změn. Na základě všech těchto důvodů nelze nyní souhlasit se sebehodnocením a celkovou úroveň stavu řešení této tématické části považovat za dobrou či uspokojivou.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 navazuje své projekty a aktivity každoročních Akčních plánů Strategického plánu udržitelného rozvoje (SPUR) MČ Praha 10 na Klimatický závazek hl. m. Prahy, který Zastupitelstvo hl. m. Prahy přijalo dne 20. 6. 2019 svým usnesením č. 8/42.

Akční plán ke SPUR MČ Praha 10 pro rok 2021

Provázanost základních okruhů opatření nutných k naplnění klimatického závazku HMP s cíli a opatřeními SPUR MČ Praha 10 a projekty a aktivitami Akčního plánu MČ Praha 10 pro rok 2021:

1/ Stanovit výchozí úroveň uhlíkové stopy města v souladu s mezinárodními standardy a stanovit přípustné množství dodatečných emisí skleníkových plynů do roku 2050 (uhlíkový rozpočet) tak, aby byla dodržena doporučení IPCC, tj. stabilizovat nárůst globální teploty na Zemi na úrovni cca 1,5 °C oproti stavu před průmyslovou revolucí.

·         Celopražské téma s možností zapojení MČ Praha 10 do standardů

2/ Vypracovat dlouhodobou Strategii dekarbonizace Prahy do roku 2050 a její akční plán do roku 2030 – Akční plán SECAP. Výběr vhodných opatření a harmonogram jejich implementace bude respektovat zásady ekonomické efektivity, tedy přednostně budou navržena k realizaci opatření snižující uhlíkovou stopu s negativními či nízkými náklady a až poté ta ostatní (středně a vysokonákladová).

·         Celopražské téma, MČ Praha 10 je participátorem aktivit

3/ Na základě Akčního plánu SECAP navrhnout rozpočtový výhled na jeho realizaci do roku 2030 tak, aby mohl být začleněn do Zásad, Harmonogramu a Metodiky pro sestavení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021.

·         Celopražské téma s možností zapojení MČ Praha 10 do standardů

4/ Integrovat principy environmentálního účetnictví do strategického a finančního řízení města s cílem kvantifikovat vliv rozpočtu HMP a jeho dílčích příjmových i výdajových položek na uhlíkovou stopu města případně další aspekty ovlivňující kvalitu života obyvatel města.

·         Celopražské téma s potenciálem přijetí obdobných principů ze strany MČ

5/ Navrhnout konkrétní opatření na podporu urychlené renovace celého domovního fondu na území Prahy s cílem maximálně využít disponibilního ekonomického potenciálu úspor energie.

Název projektu/aktivity: Kulturní dům Barikádníků (ID 54)

Oblast: PRAHA 10 OTEVŘENÁ

Cíl: 1.2. Městská část je dobrým hospodářem

Opatření: 1.2.1. Hospodárné nakládání s majetkem

Rekonstrukce včetně energetického snížení náročnosti budovy.

Stav: v přípravě

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor majetkoprávní/David Kašpar

Kapitola rozpočtu: 82

 

Název projektu/aktivity: Poliklinika Malešice. (ID 57)

Oblast: PRAHA 10 OTEVŘENÁ

Cíl: 1.2. Městská část je dobrým hospodářem

Opatření: 1.2.1. Hospodárné nakládání s majetkem

Rekonstrukce objektu.

Stav: v realizaci

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor majetkoprávní/Olga Koumarová

Kapitola rozpočtu: 82

 

Název projektu/aktivity: Radnice Úřadu městské části Praha 10. (ID 108)

Oblast: PRAHA 10 OTEVŘENÁ

Cíl: 1.2. Městská část je dobrým hospodářem

Opatření: 1.2.3. Budova úřadu odpovídající 21. století

Rekonstrukce radnice včetně snížení energetické náročnosti budovy.

Stav: v přípravě

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor majetkoprávní/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 82

 

Název projektu/aktivity: Snížení energetické náročnosti školských budov. (ID 315)

Oblast: PRAHA 10 VZDĚLANÁ

Cíl: 7.1. Inspirativní a vstřícné prostředí obecních škol s dostatečnou kapacitou

Opatření: 7.1.2. Oprava a modernizace stávajících mateřských a základních škol

Zateplení budov školských zařízení.

 

Stav: v přípravě

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor majetkoprávní/Olga Koumarová

Kapitola rozpočtu: 83

 

6/ Navrhnout konkrétní opatření na podporu výstavby nových budov pro bytové a nebytové účely na území Prahy tak, aby jejich energetické nároky spojené s výstavbou a provozem včetně dopravy využívané následně uživateli budov vyvolávaly minimální či lépe žádné dodatečné emise skleníkových plynů.

·         Celopražské téma s možností zapojení MČ Praha 10 do standardů

7/ Změnit pravidla nákupu elektrické energie pro potřeby města a všech jeho podřízených organizací tak, aby vyvolala výstavbu nových výrobních kapacit využívající obnovitelné zdroje energie s výhledem krytí alespoň poloviny současných i budoucích potřeb města do roku 2030; stejný postup pak rozšířit i mezi ostatní spotřebitele energie ve městě v takovém rozsahu, aby do roku 2030 byly tyto nové výrobny schopny pokrýt alespoň 50 % veškerých potřeb elektřiny na území Prahy.

Název projektu/aktivity: Energetický management městské části Praha 10. (ID 142)

Oblast: PRAHA 10 UDRŽITELNÁ

Cíl: 3.1. Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací

Opatření: 3.1.1. Energeticky efektivní správa budov

Sledování veškerých spotřeb energií budov ve správě městské části Praha 10, centralizovaný nákup energií, zpracování a provádění Energetického auditu.

Stav: v realizaci

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor hospodářské správy/Lucie Sedmihradská

Kapitola rozpočtu: 91

 

8/ Identifikovat a postupně začít realizovat obdobné kroky v segmentu vytápění (a chlazení) budov tak, aby se podařilo do roku 2030 snížit uhlíkovou stopu o alespoň polovinu.

·         Celopražské téma s možností zapojení MČ Praha 10 do standardů

9/ Identifikovat a postupně začít realizovat obdobné kroky v oblasti automobilové dopravy na území města s cílem zajistit do roku 2030 více než poloviční snížení dopravních výkonů automobily se spalovacími motory na konvenční paliva ve prospěch vozidel s nízkoemisním pohonem (zejména elektromobilů, automobilů na plynový a vodíkový pohon), a to včetně autobusové MHD.

Název projektu/aktivity: Spolupráce na přípravě tramvajové tratě Počernická. (ID 172)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.1. Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava

Opatření: 4.1.1. Aktivně se podílet na plánování rozvoje městské hromadné dopravy

Projednání podmínek možné výstavby tramvajové trati v Počernické ulici (Vinohradské hřbitovy - Sídliště Malešice), jež obslouží sídlištní zástavbu Malešic.

Stav: v přípravě

Charakter: neinvestiční

Realizátor: Dopravní podnik HMP

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Železniční zastávka Praha-Zahradní Město. (ID 176)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.1. Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava

Opatření: 4.1.1. Aktivně se podílet na plánování rozvoje městské hromadné dopravy

Podpora výstavby železniční zastávky.

Stav: v realizaci

Charakter: investiční

Realizátor: Správa železnic

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Železniční zastávka Praha-Eden. (ID 177)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.1. Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava

Opatření: 4.1.1. Aktivně se podílet na plánování rozvoje městské hromadné dopravy

Podpora výstavby železniční zastávky.

Stav: v realizaci

Charakter: investiční

Realizátor: Správa železnic

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Nádraží železniční zastávky Praha - Vršovice. (ID 178)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.1. Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava

Opatření: 4.1.1. Aktivně se podílet na plánování rozvoje městské hromadné dopravy

Podpora rekonstrukce nádraží (nástupiště).

Stav: v realizaci

Charakter: investiční

Realizátor: Správa železnic

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Železniční zastávka Praha - Malešice / DEPO Hostivař. (ID 179)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.1. Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava

Opatření: 4.1.1. Aktivně se podílet na plánování rozvoje městské hromadné dopravy

Spolupráce na projekční přípravě železniční zastávky Praha - Malešice / DEPO Hostivař.

Stav: v přípravě

Charakter: neinvestiční

Realizátor: Správa železnic

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Železniční trať Praha-Libeň - Praha-Malešice. (ID 180)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.1. Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava

Opatření: 4.1.1. Aktivně se podílet na plánování rozvoje městské hromadné dopravy

Podpora rekonstrukce železniční trati vedoucí k její zkapacitnění.

Stav: v přípravě

Charakter: investiční

Realizátor: Správa železnic

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Tramvajová smyčka Depo Hostivař. (ID 182)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.1. Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava

Opatření: 4.1.1. Aktivně se podílet na plánování rozvoje městské hromadné dopravy

Podpora výstavby nové tramvajové smyčky Depo Hostivař za účelem zlepšení přestupních vazeb na metro A návazné autobusové linky ve východním sektoru města.

Stav: záměr

Charakter: investiční

Realizátor: Dopravní podnik HMP

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Tramvajová smyčka Zahradní Město. (ID 183)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.1. Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava

Opatření: 4.1.1. Aktivně se podílet na plánování rozvoje městské hromadné dopravy

Podpora výstavby nové tramvajové smyčky Zahradní Město za účelem zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými, autobusovými linkami a linkami příměstské a dálkové železnice.

Stav: v přípravě

Charakter: investiční

Realizátor: Dopravní podnik HMP

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Parkovací domy v ul. V Olšinách a ul. Jahodová. (ID 196)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.2. Zklidňovat automobilovou dopravu

Opatření: 4.2.1. Utvářet kvalitní systém parkování sloužící obyvatelům Prahy 10

Studie proveditelnosti a zahájení projekční přípravy.

Stav: v přípravě

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Navýšení parkovacích kapacit. (ID 197)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.2. Zklidňovat automobilovou dopravu

Opatření: 4.2.1. Utvářet kvalitní systém parkování sloužící obyvatelům Prahy 10

Navýšení parkovacích míst na nevyužitém pozemku v ulici Dřevčická.

Stav: záměr

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Zóny placeného stání. (ID 198)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.2. Zklidňovat automobilovou dopravu

Opatření: 4.2.1. Utvářet kvalitní systém parkování sloužící obyvatelům Prahy 10

Zavedení parkovacích zón v Zahradním Městě. Úprava systému parkovacích zón na základě jejich vyhodnocení.

Stav: v přípravě

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Chodníkový program. (ID 210)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.2. Zklidňovat automobilovou dopravu

Opatření: 4.2.2. Prosazovat úpravy dopravně nebezpečných a rizikových míst

Konstantní rešerše problémových míst a jejich předání k řešení správci komunikací s podkladovým materiálem.

Stav: pokračující

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Prvky Smart Cities. (ID 211)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.2. Zklidňovat automobilovou dopravu

Opatření: 4.2.2. Prosazovat úpravy dopravně nebezpečných a rizikových míst

Iniciování umístění informačního zařízení na stanicích metra pro odjezdy TRAM a BUS.

Stav: záměr

Charakter: neinvestiční

Realizátor: Dopravní podnik HMP

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Dobíjecí stanice. (ID 221)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.2. Zklidňovat automobilovou dopravu

Opatření: 4.2.3. Podporovat alternativní druhy dopravy

Podpora umístění dobíjecích stanic pro elektromobily.

Stav: v přípravě

Charakter: investiční

Realizátor: PRE/ČEZ

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Cyklostojany. (ID 223)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.2. Zklidňovat automobilovou dopravu

Opatření: 4.2.3. Podporovat alternativní druhy dopravy

Spolupráce s BESIP k instalaci cyklostojanů po městskou část Praha 10.

Stav: záměr

Charakter: neinvestiční

Realizátor: Magistrát hl. m. Praha

Garant: Odbor dopravy/Martin Sekal

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Drážní promenáda. (ID 233)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.3. Prostupné území pro bezpečný a bezbariérový pohyb

Opatření: 4.3.1. Vytvářet bezpečný a příjemý prostor pro pohyb pěších

Podpora vybudování liniového parku v kombinaci s cykloopatřeními.

Stav: v přípravě

Charakter: neinvestiční

Realizátor: Magistrát hl. m. Praha

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Martin Valovič

Kapitola rozpočtu: 31

 

Název projektu/aktivity: Osvětové akce se zaměřením na podporu alternativní dopravy. (ID 241)

Oblast: PRAHA 10 DOSTUPNÁ

Cíl: 4.3. Prostupné území pro bezpečný a bezbariérový pohyb

Opatření: 4.3.2. Vytvářet bezpečný a příjemný prostor pro pohyb pěších

Podpora akcí např. Do práce na kole, Pěšky do školy, Týden mobility, Pražské cyklozvonění.

Stav: námět

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Kancelář starostky/Renata Chmelová

Kapitola rozpočtu: 63

 

Název projektu/aktivity: Participativní rozpočet - Moje stopa. (ID 120)

Oblast: PRAHA 10 ZELENÁ

Cíl: 2.1. Kvalitní péče o životní prostředí

Opatření: 2.1.2. Udržovat čistotu veřejných prostranství

Opravme zchátralé schody u MŠ Hřibská - vítězný projekt.

Stav: v realizaci

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 21

 

10/ Při nákupu energeticky náročných výrobků a služeb prosazovat přísné požadavky na uhlíkovou stopu, které budou muset být dodavateli dodržovány, chtějí-li se ucházet o veřejné prostředky města.

a současně

11/ Pozornost bude rovněž zaměřena na omezení užití či spotřeby ostatních výrobků na území města, jejichž výroba, doprava a spotřeba příp. i zneškodnění (tj. posouzením metodou Hodnocení životního cyklu - Life Cycle Assessment) způsobuje výrazně vyšší emise skleníkových plynů, zatímco lze na trhu nalézt jinak rovnocenné alternativy mající výrazně menší uhlíkovou stopu.

Název projektu/aktivity: Spotřební materiál s ohledem na udržitelný rozvoj. (ID 144)

Oblast: PRAHA 10 UDRŽITELNÁ

Cíl: 3.1. Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací

Opatření: 3.1.2. Prosazovat společenskou odpovědnost při nákupech

Nákup materiálu, jehož spotřeba produkuje minimální množství odpadu, který lze ekologicky likvidovat a recyklovat.

Stav: záměr

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor hospodářské správy/Lucie Sedmihradská

Kapitola rozpočtu: 91

 

Název projektu/aktivity: Elektrospotřebiče s ohledem na udržitelný rozvoj. (ID 145)

Oblast: PRAHA 10 UDRŽITELNÁ

Cíl: 3.1. Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací

Opatření: 3.1.2. Prosazovat společenskou odpovědnost při nákupech

Nákup elektrospotřebičů ve vysokém energetickém standardu.

Stav: v realizaci

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor hospodářské správy/Lucie Sedmihradská

Kapitola rozpočtu: 91

 

12/ Zásady cirkulární ekonomiky budou zavedeny v hospodaření s odpady a vodou na území města. Cílem je postupně co nejvíce rozšířit zachytávání a zpětné využití dešťových i šedých vod a důsledně prosazovat zásady prevence vzniku odpadů, minimalizace jejich produkce a co největšího zpětného využití (přednostně materiálovým případně energetickým způsobem).

Název projektu/aktivity: Osvěta v oblasti předcházení odpadů. (ID 150)

Oblast: PRAHA 10 UDRŽITELNÁ

Cíl: 3.2. Odpovědné nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku

Opatření: 3.2.1. Snižovat produkci odpadů a podporovat jejich další využití

Minimalizace jednorázových obalů  na úřadě (např. kampaň Dost bylo plastu). Umožnění ekologického třídění odpadů.

 

Stav: pokračující

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor hospodářské správy/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 91

 

Název projektu/aktivity: Zvýšení retence vody v plochách zeleně. (ID 626)

Oblast: PRAHA 10 ODPOVĚDNÁ

Cíl: 10.2. Lokálně reagovat na změny klimatu

Opatření: 10.2.1. Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění a dopadům změny klimatu

Omezení odtoku dešťové vody ze svažitých ploch městské zeleně do kanalizace.

Stav: námět

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 21

 

13/ Doporučit k zavedení a vyhodnocovat na území hl. m. Prahy v co největší míře opatření v souladu s Adaptační strategií na změnu klimatu a jejím akčním plánem.

Název projektu/aktivity: Stromy za narozené děti. (ID 112)

Oblast: PRAHA 10 ZELENÁ

Cíl: 2.1. Kvalitní péče o životní prostředí

Opatření: 2.1.1. Zvyšovat kvalitu veřejné zeleně

Rozšiřování termoregulačních schopností stromů a zároveň zadržování vody v městské krajině se zvýšením zájmu místních obyvatel o veřejná prostranství a o jejich péči.

Stav: v realizaci

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 21

 

Název projektu/aktivity: Předprostor parku Grébovka (Rybalkova). (ID 113)

Oblast: PRAHA 10 ZELENÁ

Cíl: 2.1. Kvalitní péče o životní prostředí

Opatření: 2.1.1. Zvyšovat kvalitu veřejné zeleně

Revitalizace předprostoru - dosadba nových stromů, výměna nepropustných cest za propustné, revitalizace trávníků, zřízení závlahy.

Stav: v realizaci

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 21

 

Název projektu/aktivity: Umístění mobilní zeleně. (ID 114)

Oblast: PRAHA 10 ZELENÁ

Cíl: 2.1. Kvalitní péče o životní prostředí

Opatření: 2.1.1. Zvyšovat kvalitu veřejné zeleně

Umístění co největšího množství stromů, případně vzrostlých keřů do lokalit, kde není např. s ohledem na inženýrské sítě možné realizovat běžnou výsadbu. Dílčím cílem se zlepšení estetiky a snížení hlučnosti v místě realizace.

Stav: v realizaci

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 21

 

Název projektu/aktivity: Rozvojové péče o dřeviny. (ID 115)

Oblast: PRAHA 10 ZELENÁ

Cíl: 2.1. Kvalitní péče o životní prostředí

Opatření: 2.1.1. Zvyšovat kvalitu veřejné zeleně

Osazování zavlažovacích vaků, kapkové závlahy, zapravování materiálů s vyšším poutáním vody a i běžná zálivka do uzpůsobených závlahových míst. Snaha o zapojení občanů do péče o stromy.

Stav: v realizaci

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 21

 

Název projektu/aktivity: Park Solidarita. (ID 116)

Oblast: PRAHA 10 ZELENÁ

Cíl: 2.1. Kvalitní péče o životní prostředí

Opatření: 2.1.1. Zvyšovat kvalitu veřejné zeleně

Dílčí revitalizace parkové plochy, která již částečně neplní své funkce. V parku je nutná dosadba nových stromů, částečná výměna nepropustných cest za propustné, revitalizace trávníků, zřízení závlahy.

Stav: v realizaci

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 21

 

Název projektu/aktivity: Zelené plochy. (ID 122)

Oblast: PRAHA 10 ZELENÁ

Cíl: 2.1. Kvalitní péče o životní prostředí

Opatření: 2.1.2. Udržovat čistotu veřejných prostranství

Údržba a úklid zelených ploch, předzahrádek, obnova květinových záhonů a závěsných truhlíků.

Stav: pokračující

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 21

 

Název projektu/aktivity: Dobrovolnické aktivity občanů a neziskových organizací v oblasti životního prostředí. (ID 130)

Oblast: PRAHA 10 ZELENÁ

Cíl: 2.2. Aktivní zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí

Opatření: 2.2.1. Podporovat a rozšiřovat dobrovolnické aktivity v péči o životní prostředí

Podpora aktivit se zapojením do kampaní např. Den Země, Ukliďme Česko, zakládání komunitních zahrad a realizace komunitního kompostování.

Stav: pokračující

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 21

 

Název projektu/aktivity: Dotační program na oblast podpory - Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. (ID 132)

Oblast: PRAHA 10 ZELENÁ

Cíl: 2.2. Aktivní zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí

Opatření: 2.2.1. Podporovat a rozšiřovat dobrovolnické aktivity v péči o životní prostředí

Podpora projektů se zaměřením na ochranu životního prostředí a udrřitelný rozvoj.

Stav: pokračující

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor kultury a projektů/David Kašpar

Kapitola rozpočtu: 64

 

Název projektu/aktivity: Vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve všech cílových skupinách. (ID 135)

Oblast: PRAHA 10 ZELENÁ

Cíl: 2.2. Aktivní zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí

Opatření: 2.2.2. Podporovat a realizovat osvětu o životním prostředí

Nastavení systému, koordinace předávání informací pro školy v oblasti vzdělávání k udržitelnému rozvoji (předávání materiálů, podpora aktivit škol v návaznosti na školní vzdělávací programy).

Stav: v realizaci

Charakter: neinvestiční

Realizátor: Školy

Garant: Odbor školství/David Kašpar

Kapitola rozpočtu: 91

 

Název projektu/aktivity: Participativní rozpočet - Moje stopa. (ID 508)

Oblast: PRAHA 10 KULTURNÍ

Cíl: 8.3. Pestrá nabídka volnočasových aktivit

Opatření: 8.3.1. Podporovat volnočasové aktivity pro širokou veřejnost

Nový park Skalka - vítězný projekt.

Stav: v realizaci

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 21

 

Název projektu/aktivity: Adaptační opatření proti efektu tepelného ostrova ve veřejných prostranstvích městské části Praha 10. (ID 624)

Oblast: PRAHA 10 ODPOVĚDNÁ

Cíl: 10.2. Lokálně reagovat na změny klimatu

Opatření: 10.2.1. Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění a dopadům změny klimatu

Osazení zejména nových mlhovišť, pítek pro ptáky, menších vodních prvků aj. pro snížení teploty v letních horkých měsících.

Stav: záměr

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Jana Komrsková

Kapitola rozpočtu: 21

 

Název projektu/aktivity: Botič - Okolí Makuchovy lávky a promenáda podél Botiče. (ID 647)

Oblast: PRAHA 10 MODERNÍ

Cíl: 11.1. Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru

Opatření: 11.1.2. Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů

Postupná přeměna a kultivace okolních ploch koryta Botiče, které by se do budoucna mohly pro tamní návštěvníky, ještě více zatraktivnit. Obnovení mobiliáře a doplnění dalšími prvky, např. pobytovými schodišti či menšími bodovými schody k sezení na břehu.

Stav: v realizaci

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Martin Valovič

Kapitola rozpočtu: 11

 

Název projektu/aktivity: Botič - Lesopark Olgy Havlové. (ID 648)

Oblast: PRAHA 10 MODERNÍ

Cíl: 11.1. Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru

Opatření: 11.1.2. Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů

Vytvoření sítě cest a propojení, jež by zpřístupnily zelené plochy i koryto toku Botiče ve více směrech (zpřístupnění areálu z ulice Na Lávce či propojením od Jižní spojky), instalování prvků volnočasových aktivit (dětské hřiště, grilovací místo, místo s ohništěm, fit park aj.), prvky naučné stezky, možnost sezónního občerstvení. Vodní plocha bude doplněna o vyhlídková mola či cesty nad korytem.

Stav: záměr

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Martin Valovič

Kapitola rozpočtu: 11

 

Název projektu/aktivity: Botič - Záběhlický jez a jeho okolní plochy. (ID 649)

Oblast: PRAHA 10 MODERNÍ

Cíl: 11.1. Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru

Opatření: 11.1.2. Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů

Doplnění vhodného mobiliáře a prvků volnočasových a sportovních aktivit v okolí Záběhlického jezu

Stav: v realizaci

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Martin Valovič

Kapitola rozpočtu: 11

 

Název projektu/aktivity: Park a prostranství kolem metra Strašnická (pobytové plochy). (ID 653)

Oblast: PRAHA 10 MODERNÍ

Cíl: 11.1. Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru

Opatření: 11.1.2. Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů

Zpracování kompletní projektové dokumentace pro revitalizaci prostoru, aby působil přehledně a poskytoval odpočinková místa.

Stav: záměr

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Martin Valovič

Kapitola rozpočtu: 11

 

Název projektu/aktivity: Prostor u Kulturního domu Barikádníků. (ID 657)

Oblast: PRAHA 10 MODERNÍ

Cíl: 11.1. Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru

Opatření: 11.1.2. Tvorba a důsledné používání podrobnějších plánovacích nástrojů

Zpracování prováděcího projektu s možnou realizací revitalizace plochy u KD Barikádníků.

 

Stav: záměr

Charakter: investiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Martin Valovič

Kapitola rozpočtu: 11

 

Název projektu/aktivity: Zjišťování dobré praxe (např. zelená architektura). (ID 676)

Oblast: PRAHA 10 MODERNÍ

Cíl: 11.2. Sebevědomý přístup MČ Praha 10 při rozvoji území

Opatření: 11.2.1. Aktivní přístup ke koordinaci záměrů v území s městskými a státními organizacemi

Informace o realizovaných záměrech v oblasti zelené infrastruktury.

Stav: záměr

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor životního prostředí a rozvoje/Martin Valovič

Kapitola rozpočtu: 11

 

14/ Aktivně vyhledávat a využívat všechny dostupné národní i mezinárodní finanční nástroje podpory implementace Strategie dekarbonizace a zahájit dialog s vládou ČR a ústředními orgány státní správy o možnostech přijetí dodatečných podpůrných opatření do národní legislativy (např. v podobě účinného antifosilního zákona).

Název projektu/aktivity: Využívání finančních zdrojů pro rozvoj bydlení z Magistrátu hl. m. Praha a z dalších dotačních programů. (ID 611)

Oblast: PRAHA 10 PŘÁTELSKÁ

Cíl: 9.4. Dostupné a sociální bydlení

Opatření: 9.4.3. Vytvořit podmínky pro městskou bytovou výstavbu

Zaslání žádostí předem vytipovaných bytů o poskytnutí dotace.

Stav: v realizaci

Charakter: neinvestiční

Realizátor: MČ Praha 10

Garant: Odbor bytů a nebytových prostor/Petr Beneš

Kapitola rozpočtu: 81

Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Za pozitivní zjištění stávajícího stavu této části GO, lze uvést realizaci některých aktivit "dobrých praxí" podporujících UR MČ a také zřízení samostatné pozice energetického manažera . Opět velkým příslibem jsou budoucí realizace opatření vyplývají z implementace nejen již několikrát uváděného „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Prahy 10 pro období 2020-2030“ , ale i z „Implementačního plánu Strategie adaptace hl.města Prahy na klimatickou změnu“ (schváleného ZHMP 2018). Nedostatkem však je absence nejen koncepčně strategicko rozvojového přístupu zajištění a hospodaření s energiemi, tzn. absence energetické koncepce a jejího následného systematického plnění, ale i absence monitoringu a vyhodnocování ECI indikátorů relevantních k této tématické části, tzn. nesledování ani ekologické či uhlíkové stopy, ani místních příspěvků ke globálním změnám klimatu. Tato sledování jsou nutná jak z hlediska vyhodnocování jejich vývojových trendů pro území MČ, tak i z důvodů hodnocení celkové efektivity zde realizovaných aktivit vůči klimatickým změnám. Hodnocení těchto ECI indikátorů stačí provádět v pětiletých časových periodách.

Na základě uvedených zjištění, i v porovnání s ostatními srovnatelnými municipalitami kategorie B MA21, není nyní férové ponechat navrhované sebehodnocení na úrovni dobré.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • Zpracován a od V/2020 schválen „Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Prahy 10 pro období 2020-2030“, jehož součástí jsou i rozvojové záměry a cíle týkající se témat globální odpovědnosti, a to konkrétně v jeho „10. oblasti Odpovědná Praha 10-Globální odpovědnost“ ;

 • tento dokument je slibným potenciálem ke zlepšování kvality udržitelného rozvoje, potažmo i systematické realizace potřebných kroků globální odpovědnosti;

 • zahájena spolupráce s některými organizacemi zabývajícími se humanitární a rozvojovou pomocí;

 • navázána komunikace s velvyslankyní Jihoafrické republiky v ČR za účelem možného meziobecního partnerství Jihoafrické republiky s MČ Praha 10, současně s tím i podpory zahraniční rozvojové spolupráce;

 • finanční podpora mezinárodní spolupráce, avšak zatím ne směrem k rozvojovým zemím;

 • podpora myšlence etického obchodu nákupem fairtrade občerstvení a umožnění prezentace výrobků chráněných dílen a sociálních podniků prostřednictvím farmářských trhů na území Prahy 10;

 • členství v Národní síti Zdravých měst ČR (od r. 2016);

 • zapojení některých z MŠ a ZŠ v různých projektech rozvojové pomoci;

 • zahájena spolupráce MČ s řadou ekologických organizací;

 • dobrá praxe v předcházení vzniku odpadů, třídění různých složek, zapojení do kampaně "Dost bylo plastu";

 • u některých budov v majetku MČ již uskutečněny kroky ke snižování energetické náročnosti.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • Absence partnerství s některým městem z tzv. rozvojového světa;

 • nesystematická finanční podpora rozvojové spolupráce i projektů humanitární pomoci;

 • absence koncepční a systematické podpory etického obchodu;

 • absence koncepčního a systematického přístupu k řešení konkrétních problémů prevence, zmírňování i náprav důsledků klimatických změn na území Prahy 10;

 • absence osvětových akcí pro veřejnost a místní komunitu nejen z hlediska prevence, zmírňování či náprav důsledků klimatických změn, ale i globální odpovědnosti;

 • neidentifikace realizovaných konkrétních projektů, aktivit, akcí přispívajících k prevenci, zmírňování či k nápravám důsledků klimatických změn, ale i z hlediska globální odpovědnosti;

 • nahodilá spolupráce s organizacemi (NNO, MŠ i ZŠ, podnikatelé) za účelem řešení konkrétních problémů prevence, zmírňování i náprav důsledků klimatických změn, ale i globální odpovědnosti;

 • absence sledování a vyhodnocování ekologických stop, a to jak pro celé území Prahy 10, tak pro objekty v majetku MČ;

 • absence sledování a vyhodnocování uhlíkových stop, a to jak pro celé území Prahy 10, tak pro objekty v majetku MČ;

 • absence uceleného vyhodnocování místních příspěvků ke globálním změnám klimatu;

 • absence koncepčního a systematického přístupu k zajišťování a hospodaření s energiemi, tj. absence energetické koncepce a jejího následného plnění;

 • absence energetického managementu MČ;

 • personální neobsazenost pozice energetického manažera ÚMČ.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Ke zkvalitňování celé této tématické oblasti GO lze dospět souběžnými "cestami" s:

 • doplněním koncepčního přístupu k dílčím tématům GO (viz. relevantní  kapitoly auditu);

 • postupným řešením i vyhodnocováním nejen jejich systematické podpory (finančně dotační, osvětově vzdělávací, morální i humanitární,), ale i přínosů, nezdarů, trendů vývoje a vlivů na udržitelný rozvoj;

 • rozšiřováním a zlepšováním spolupráce s místní komunitou (občany, NNO, podnikateli, vzdělávacími organizacemi, aj.) ve vazbě na témata GO;

 • realizací participativně identifikovaných záměrů, vhodnými aktivitami, projekty;

 • pravidelným monitoringem a vyhodnocováním všech indikátorů GO;

 • příležitostí je mj. i pozitivní dokončení rozjednané možnosti společného partnerství s Jihoafrickou republikou.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

 • Ztráta politické podpory při realizaci aktivit, akcí a projektů naplňujících cíle ze strategických rozvojových koncepcí UR, včetně GO;

 • nedostatek finančních prostředků na realizaci těchto aktivit, akcí a projektů;

 • celosvětově se zhoršující klima;

 • lockdowny či různá hromadná společensko epidemiologická omezení při pandemických situacích, zabraňující nejen participaci obyvatel při osvětových a vzdělávacích aktivitách, ale i zapojení veřejnosti, organizací, subjektů Prahy 10 do spolupráce s vedením MČ při řešení tématik UR, potažmo GO a následně i při realizaci jednotlivých aktivit, akcí a projektů naplňujících cíle UR Prahy 10.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Text auditu za tématickou oblast Globální odpovědnost MČ Praha 10 je identitický s textem auditu GO zpracovaným za rok 2019. Zpracovatel byl na tento poznatek upozorněn v V/2021, a to s výzvou k aktualizaci informací ve všech podkapitolách tématické oblasti. V aktualizované verzi IX/2021 byly doplněny v kapitole 10.2 a 10.3 pouze ze strategicko rozvojových dokumentů MČ opsané relevantní návrhy cílů a opatření, s upřesněním, který návrh je již realizován a který zůstává zatím pouze záměrem. Jakými konkrétními aktivitami, akcemi či projekty byly či jsou návrhy naplňovány, z auditu zřejmé není. Zřejmé však je, které povinné i nepovinné indikátory jsou či nejsou monitorovány a vyhodnocovány, a také jaké kroky a dokumenty chybí.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Pro municipalitu kategorie C MA21 by výše vyhodnocený stav řešení celé oblasti GO mohl být uznán za uspokojivý. Ovšem pro kategorii B MA21 již tento stav zcela uspokojivému hodnocení neodpovídá. Ze sebehodnocení je zřejmé, že si je municipalita této situace vědoma. Zároveň z auditu vyplývá dobrý základ a připravený potenciál pro postupné zlepšování tohoto stavu, a to realizací konkrétních kroků, aktivit, akcí a projektů. Na základě těchto aspektů, lze nyní v závěrečném hodnocení připustit stav uspokojivý, avšak s podmínkami. Tyto podmínky jsou již v podobě „příležitostí“ formulovány „v cestě ke zkvalitňování“ témat GO MČ Praha 10. Kontrolou jejich naplňování bude za 3 roky nově zpracovaný audit celé 10. tématické oblasti UR.


Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nemá partnerské město v tzv. rozvojovém světě a systematicky zatím nepodporuje konkrétní projekty humanitární pomoci nebo rozvojové spolupráce. Spolupracuje s některými organizacemi, které se zabývají humanitární a rozvojové pomoci. Této oblasti se věnuje nový strategický plán MČ Praha 10, různé programy s podporou uvedené pomoci realizují školy zřizované MČ Praha 10.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 10 má v této tématické části GO velké rezervy. Municipalita si je tohoto stavu vědoma, což dokládá nejen vlastní sebehodnocení, ale i nedávno schválený soubor navržených záměrů a cílů „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Prahy 10 pro období 2020-2030“ (schváleného V/2020), a to konkrétně v jeho „10. oblasti Odpovědná Praha 10-Globální odpovědnost“. Pro municipalitu ucházející se o kategorii B MA21 je dosavadní stav realizovaných aktivit v této tématické části GO neuspokojivý, tedy špatný, avšak se slibným potenciálem ke zlepšování.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 navazuje své projekty a aktivity každoročních Akčních plánů Strategického plánu udržitelného rozvoje (SPUR) MČ Praha 10 na Klimatický závazek hl. m. Prahy, který Zastupitelstvo hl. m. Prahy přijalo dne 20. 6. 2019 svým usnesením č. 8/42.

Akční plán ke SPUR MČ Praha 10 pro rok 2021

Provázanost základních okruhů opatření nutných k naplnění klimatického závazku HMP s cíli a opatřeními SPUR MČ Praha 10 a projekty a aktivitami Akčního plánu MČ Praha 10 pro rok 2021 - podrobný výčet viz níže v kapitole 10.3.

Několik projektů a aktivit se týká také právě zvyšování povědomí o globálních souvislostech vč. klimatických změn. Pro příklad uvádíme 5 z nich:

Název projektu/aktivity: Osvětové akce se zaměřením na podporu alternativní dopravy. (ID 241)