Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2021

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Hana Geissler
Konzultant Roman Haken
Koordinátor Martin Bahenský Praha 10

OPONENTURA

9 Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je z velké části zpracován přehledně a srozumitelně, místy se v množství detailních informací ztrácí poznatky relevantní a klíčové. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Převážně ano, v auditu jsou však dílčí podotázky (např. 9.2.4 či 9.2.6.), kde zpracovatel klíčové otázky hodnotitelů nezodpověděl. Text popisuje převážně pozitivní skutečnosti, identifikaci existujících problémů je věnována malá pozornost.


Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit ve většině případů využívá povinné a doporučené indikátory, ne vždy je však hodnota aktuální. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 disponujeme Zásadami pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 (2019), dle nichž přiděluje MČ byty na základě potřeb žadatelů. Disponuje i dvěma krizovými byty. Zároveň nabízí široké množství programů a podporuje svoji dotační politikou místní spolky a služby věnující se prevenci a terénním službám. V roce 2019 zřídila Kontaktní centrum pro bydlení, kde se mohou občané dozvědět informace z této oblasti.

MČ Praha 10 podepsala v roce 2019 "Memorandum o spolupráci v rámci Sítě Partnerství". Ta spojuje obce a neziskové organizace, které usilují o efektivní řešení bytové nouze a bezdomovectví.

Městská část Praha 10 v sociální oblasti musí pracovat s tím, jak je nastavena sociální politika celého státu. Řešení většiny sociálních (níže naznačených) témat přesahuje možnosti a  kompetence jedné městské části. Městská část pak svými jednotlivými projekty reaguje na identifikované potřeby, případně v rámci dotačního řízení (nejvyšší částka v sociální oblasti v Praze) podporuje organizace, které zajišťují sociální a návazné služby.


Na MČ Praha 10 působí 35 sociálních pracovníků (31,4 úvazku), kteří jsou v přímém kontaktu s osobami nebo rodinami v nepříznivé sociální situaci (sociálně slabými, s finančními problémy, osamělými, se závislostmi apod.). Tito pracovníci obyvatelům Prahy 10 pomáhají s řešením jejich problémů.


V současné době se potýkáme s problémy s vyřizováním dávek pro naše klienty, a to zejména v souvislosti s fungováním/spoluprací s přetíženým Úřadem práce ČR. Za důležitý a náročný úkol považujeme individuální sociální prací a spoluprací s úřadem práce nastavit takový systém, aby nebyli poškozováni sociálně slabí obyvatelé městské části.


Úkolem městské části by také mělo být udržet stávající síť služeb pro její obyvatele (případně ji vhodně rozvíjet), a to služeb poskytovaných městskou částí, jejími příspěvkovými organizacemi i dalšími organizacemi (NNO, jiné příspěvkové organizace apod.)


S ohledem na současný vývoj očekáváme vyšší potřebu finančního (dluhového) a právního poradenství, na což zatím nejsme připraveni.


V následujícím období by bylo také vhodné zaměřit se na prevenci ztráty bydlení a předcházet tak situaci, která je pro sociální systém (městskou část) řešitelná jen s daleko vyššími náklady.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Trend ve vývoji sociálně potřebných domácností je na území MČ v souladu se celospolečenským vývojem pozitivní. MČ zatím nepozoruje významný dopad pandemie na růst sociálně potřebných, v kontextu přidávající se vysoké inflace a rostoucích cen základních komodit je třeba sociální situaci obyvatel věnovat nadále pozornost.

 

MČ má zpracované koncepční dokumenty k problematice bydlení, k přidělování krizových bytů a rozdělování bytů z vlastního bytového fondu přistupuje koncepčně. Přesto bytové potřeby obyvatel stále převyšují možnosti MČ a Praha 10 se zavazuje k budování dostupného a sociálního bydlení, stejně tak deklaruje potřebu zaměřovat se více na prevenci ztráty bydlení.

 

Situace v oblasti zadluženosti je dlouhodobě stabilní. V době pandemie však bylo poradenství omezeno a do budoucna MČ očekává větší potřebu této služby.

 

Achillovou patou sociální politiky MČ je spolupráce s úřadem práce, kde díky přetížení často vázne vyřízení dávek pro sociálně slabé. Zmíněn je také problém se získáváním dat od ÚP. Nastavení systémové a efektivní spolupráce s úřadem práce, (byť je v mnohém tato spolupráce komplikována státní politikou a vnějšími faktory), je důležitým cílem do dalších let.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 se intenzivně věnuje potírání nerovností, a to na základě Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 – 2020. Podporuje místní spolky a sociální služby pomocí dotační politiky. Provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci. Věnuje se i bezbariérovému přístupu do veřejných institucí a snižování nerovnostem ve školách. 


Odbor sociální ÚMČ Praha 10 spolupracuje s více než se 100 poskytovateli sociálních a návazných služeb, kteří poskytují své služby našim občanům, a to za účelem tvorby sítě sociálních a návazných služeb a zajištění vyšší dostupnosti služeb. Jednou ze zásad poskytování sociálních služeb je nediskriminační přístup.


Aby taková síť na městské části i nadále fungovala, je nutné zachovat finanční podporu v rámci dotačního řízení pro tyto organizace minimálně ve stejném objemu.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oblast dostupnosti veřejných služeb a potírání nerovností se v Praze 10 opírá o Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb, který vychází z dlouhodobého komunitního plánování. MČ spolupracuje s mnoha poskytovateli sociálních, zdravotních, vzdělávacích a návazných služeb, jimž prostřednictvím dotačního řízení poskytuje finanční podporu. Právě zachování objemu financí je považováno za základní atributu pro budoucí udržení služeb.

 

Na MČ působí 35 sociálních pracovníků, kteří realizují individuální podporu sociálně potřebným klientům. Požadavky na sociální práci se zvyšují, navýšení počtu sociálních pracovníků by bylo přínosné. Typové pozice (např. koordinátoři pro určitou cílovou skupinu) dle zpracovatele municipalitě nechybí.

 

Ad podotázky zaměřující se na podporu rodin a nerovnosti ve vzdělávání: MČ usiluje o podporu komunitních center a budování kvalitní a dostatečné nabídky MŠ, ZŠ a volnočasových aktivit. Kapacita míst v MŠ se zdá být napjatá, rodiče poptávající péči o děti mladší 3 let jsou odkazováni na soukromé subjekty. Pozornost v následujících letech je také třeba věnovat nerovnostem ve vzdělávání, které vznikly následkem distančního vzdělávání a pandemických uzávěr.

 

Ad podotázky týkající se péče o skupiny se specifickými potřebami a poskytování sociálních služeb (9.2.4. a 9.2.6.): Nezodpovězeny zůstávají otázky týkající se dostupnosti služeb, vývoje poptávky, proměně potřeb klientů, existujícím dílčím i systémovým problémům, se kterými se MČ v této oblasti setkává. Pozornost není věnována ani vnějším proměnným, např. chybí hlubší reflexe pandemického roku či anticipace zvyšování potřeby péče díky stárnutí populace. Audit je zde – i přes objem informací – zpracován neuspokojivě.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část se komplexně věnuje zajištění kvalitní sociálně péče a potírání sociálně-patologických jevů. Velmi podstatným nástrojem je strategické plánování sociálních služeb již od roku 2004. 


MČ Praha 10 nemá sociálně vyloučené lokality, ale vyskytují se zde objekty/ulice/místa se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů. Veřejnost vnímá problémy související s pohybem osob bez přístřeší či pod vlivem návykových látek velmi negativně. Jedná se o ojedinělé případy, které jsou však intenzivní a toto jejich působení má dopad na veřejné mínění. Stejně tak se v některých případech nedaří bezproblémová integrace osob z nejistého bydlení při přidělení sociálního bytu.  

 

V dalším období je proto nutné se zaměřit na prohlubování spolupráce s organizacemi, které poskytují podporu při zabydlování. Taktéž kapacita sociálních pracovníků neumožňuje se této problematice věnovat s vyšší intenzitou. Selhávání klientů ve větším rozsahu by systém sociálního bydlení mohlo zásadně ohrozit. Podmínkou fungujícího sociálního bydlení je taktéž fungující systém nepojistných sociálních dávek. I v této oblasti je proto nutné zlepšit spolupráci s Úřadem práce, který vyplácení dávek zajišťuje.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Dle výzkumu MČ, jsou téměř čtyři pětiny obyvatel spokojeny s místem, kde žijí. Zvýšený výskyt sociálně-patologických jevů se koncentruje do několika lokalit a nepředstavují systémový problém, přesno na ně občané reagují citlivě. Podpora vyloučeným skupinám je nabízena sociálními pracovníky MČ a pracovníky neziskových a komunitních organizací. I tato intervenci by mohla být větší v případě zvýšení kapacity sociální práce, stejně tak zde podporu klientů komplikuje neoptimální součinnost s úřadem práce a prodlevy ve  vyřizování a vyplácení dávek.

 

Podpora komunitní politiky je ukotvena v koncepčních dokumentech MČ, probíhá komunitní plánování. Zapojování občanů do veřejného života, komunitních projektů a sousedských aktivit či rozvoj dobrovolnictví je cílem mnoha nástrojů uplatněných municipalitou. Na základě poskytnutých informací se však zdá, že není vybudován systém participace a otevírání možností pro zapojení občanů probíhá ad hoc. Pandemie sdružování a občanskou angažovanost utlumila, důležité je nadále participaci občanů podněcovat a vytvářet možnosti a hledat nové způsoby pro zapojení. 

 

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 analyzuje kriminalitu v lokalitách, intenzivně spolupracuje se složkami IZS a podporuje je. Má zpracované plány (např. povodňový plán) pro případ živelných katastrof. Zjišťuje mezi občany míru bezpečnosti a pocit jejího vnímání. Sleduje počty trestných činů a lokality jejich páchání.

MČ Praha 10 si je vědoma, že vytvoření bezpečného prostředí ovlivňuje mnoho faktorů a je potřebné, aby se na něm podílely jak složky Integrovaného záchranného systému, tak i další organizace a občané. Osvětou a informovaností se zvyšují schopnosti občanů reagovat na nebezpečí způsobem odpovídajícím jejich věku a posilovat potřebu bezpečné prostředí chránit.

V oblasti bezpečnosti bychom proto rádi realizovali více akcí zaměřených na primární prevenci kriminality a sociopatologických jevů. Aktuálně proto již žádáme pro rok 2022 o grant ze strany MHMP z Programu adiktologických služeb pro městské části, a to na dva projekty v oblasti protidrogové prevence: 1/ AT poradna poskytující poradenství a úkony nehrané ze zdravotního pojištění, 2/ školní projekt AntiFetFest.

Zároveň jednáme s městskou policií hl. m. Prahy o navýšení dnes nedostatečné personální kapacity strážníků, navýšení četnosti policejních kontrol v lokalitách s vyšší mírou kriminality, rozšiřování kamerového systému na problémových místech atd. Zásadní bariérou je zde ale obecně situace na trhu práce v ČR a nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků městské policie.

V dalších letech bychom také společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy pokračovali v revitalizaci zanedbaného veřejného prostranství v okolí metra Skalka a Strašnická, kde je evidován zvýšený výskyt sociopatologických jevů a kde se občané cítí ze všech částí MČ Praha 10 nejméně bezpečně. Je zde ale problém roztříštěnosti vlastnických práv, tak jako je tomu ostatně i na mnoha dalších místech napříč Prahou 10.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V souladu s celorepublikovým trendem nadále dochází na území MČ k poklesu trestných činů. Přesto je míra kriminality v hlavním městě, vč. tří obvodů na území MČ Praha 10, celorepublikově nadprůměrná.

 

MČ mapuje pocit bezpečí obyvatel stejně jako kriminalitu a k řešení problematiky přistupuje v souladu se svými kompetencemi komplexně – tzn. spoluprací s policií a IZS a preventivními a osvětovými akcemi pro občany. Stejně jako v případě poddimenzovanosti pracovníků úřadu práce, i v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality MČ udává závislost situace na personálních kapacitách policie a jejich navýšení by vnímala jako přínosné.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- strategický přístup k sociální tématice zavazující se ke koncepčnímu řešení mnoha oblastí, etablovaný proces komunitního plánování

- široká nabídka sociálních, vzdělávacích a návazných služeb pro rozličné sociální skupiny obyvatel poskytovaných zřizovanými a  spolupracujícími nestátními organizacemi

- vysoká míra spokojenosti obyvatel s místem, kde žijí, jejich zájem o věci veřejné

- neexistence významných sociálně-vyloučených lokalit, klesající míra kriminality

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- bytové potřeby obyvatel převyšující možnosti MČ

- napjaté kapacity v zařízeních pro předškolní děti

- nízké kapacity sociálních pracovníků MČ při poskytování individuální podpory sociálně potřebným klientům

- neoptimálně nastavená spolupráce s úřadem práce

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- do toho času klesající počet sociálně potřebných domácností, zlepšování životní úrovně obyvatelstva

- velké množství organizací (neziskových, komunitních, odborných apod.) působících na území MČ i Prahy, které jsou otevřené spolupráci v sociální oblasti

- rozvíjení spolupráce s MHM, s úřadem práce, policií a dalšími veřejnými subjekty

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- inflace a nepřiměřěný růst základních komodit (energie, potraviny), růst chudoby, vč. bytové tísně, a sociálně potřebných domácností

- nekončící pandemie, další uzávěry a omezení - růst nerovností ve vzdělávání, negativní dopady na zdraví 

- nedostatek sociálních pracovníků (malý rozpočet na pracovníky, nízké ohodnocení, neatraktivita profese)

- personální poddimenzovanost úřadů práce a policie, na nichž je v řešení určitých témat v sociální agendě MČ závislá

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

MČ Praha 10 bych nesmírně přála, aby se ji dařilo naplňovat vytyčené (v auditu hojně citované) strategické cíle pro sociální oblast a implementovat opatření a projekty v této oblasti. 

Z hlediska tvorby efektivní politiky považuji za klíčový dlouhodobý monitoring vývoje počtu sociálně potřebných domácností a vývoje výskytu sociálně-patologických jevů. Vhodné by také bylo věnovat analytickou pozornost mapování potřeb obyvatel, dostupnosti jednotlivých služeb a predikovat budoucí potřeby a poptávku po službách. V souvislostí s pandemii pak je třeba zaměřit pozornost na jevy, které mohou být skryté a negativně se projevit v budoucnosti (např. domácí násilí, růst chudoby a zadluženosti, zvětšování nerovností ve vzdělávání, hlubší sociální exkluze osob závislých na péči a jejich rodinných pečujících apod.).

Nadále je důležité vytvářet systém participace občanů na věcech veřejných, případná pandemická omezení pro zapojení kompenzovat využíváním online nástrojů, a podněcovat lidi k zapojení do komunitních projektů či dobrovolnictví.

Doporučuji také rozvíjet partnerské vztahy se spolupracujícími organizacemi a subjekty z veřejného (úřad práce, policie, MHP, další MČ aj.) a nestátního sektoru (poskytovateli služeb) a celkově prohlubovat vzájemné zasíťování a součinnost při řešení relevantních agend.

V neposlední řadě je důležité pečovat o své vlastní sociální pracovníky a vytvářet na úřadě dobré podmínky pro výkon této práce. Právě kvalita sociální práce a její kapacity jsou na obecní úrovní hlavním arsenálem k efektivní pomoci sociálně potřebným občanům.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Přístup MČ ke zpracování auditu v sociální oblasti byl celkově velmi liknavý. Do zpracování auditu vložil zpracovatel minimum možného času a s připomínkami hodnotitelů bylo nedostatečně zacházeno jako s potenciálně podnětný impulsem pro tvorbu dlouhodobě udržitelné politiky. Zapracovány byly zejména s ohledem na to, aby byl audit uznán. Jedno kolo konzultací bylo přeskočeno, termíny překročeny, prostor na diskusi mezi zpracovatelem a hodnotiteli o obsahu a smyslu auditu tak nezbyl. 

Přese vše však lze na základě poskytnutých informací a dat základním způsobem posoudit realizovanou sociální politiku municipality a vyvodit hlavní závěr, že MČ Praha 10 věnuje většině okruhů v rámci sociální oblasti dostatečnou pozornost a stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje je uspokojivý a odpovídá kategorii B. 

Případné budoucí usilování o kategorii A doporučuji podmínit alespoň jedním kvalitním obhájením kategorie B.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

9 Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 disponujeme Zásadami pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 (2019), dle nichž přiděluje MČ byty na základě potřeb žadatelů. Disponuje i dvěma krizovými byty. Zároveň nabízí široké množství programů a podporuje svoji dotační politikou místní spolky a služby věnující se prevenci a terénním službám. V roce 2019 zřídila Kontaktní centrum pro bydlení, kde se mohou občané dozvědět informace z této oblasti.

MČ Praha 10 podepsala v roce 2019 "Memorandum o spolupráci v rámci Sítě Partnerství". Ta spojuje obce a neziskové organizace, které usilují o efektivní řešení bytové nouze a bezdomovectví.

Městská část Praha 10 v sociální oblasti musí pracovat s tím, jak je nastavena sociální politika celého státu. Řešení většiny sociálních (níže naznačených) témat přesahuje možnosti a  kompetence jedné městské části. Městská část pak svými jednotlivými projekty reaguje na identifikované potřeby, případně v rámci dotačního řízení (nejvyšší částka v sociální oblasti v Praze) podporuje organizace, které zajišťují sociální a návazné služby.


Na MČ Praha 10 působí 35 sociálních pracovníků (31,4 úvazku), kteří jsou v přímém kontaktu s osobami nebo rodinami v nepříznivé sociální situaci (sociálně slabými, s finančními problémy, osamělými, se závislostmi apod.). Tito pracovníci obyvatelům Prahy 10 pomáhají s řešením jejich problémů.


V současné době se potýkáme s problémy s vyřizováním dávek pro naše klienty, a to zejména v souvislosti s fungováním/spoluprací s přetíženým Úřadem práce ČR. Za důležitý a náročný úkol považujeme individuální sociální prací a spoluprací s úřadem práce nastavit takový systém, aby nebyli poškozováni sociálně slabí obyvatelé městské části.


Úkolem městské části by také mělo být udržet stávající síť služeb pro její obyvatele (případně ji vhodně rozvíjet), a to služeb poskytovaných městskou částí, jejími příspěvkovými organizacemi i dalšími organizacemi (NNO, jiné příspěvkové organizace apod.)


S ohledem na současný vývoj očekáváme vyšší potřebu finančního (dluhového) a právního poradenství, na což zatím nejsme připraveni.


V následujícím období by bylo také vhodné zaměřit se na prevenci ztráty bydlení a předcházet tak situaci, která je pro sociální systém (městskou část) řešitelná jen s daleko vyššími náklady.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Trend ve vývoji sociálně potřebných domácností je na území MČ v souladu se celospolečenským vývojem pozitivní. MČ zatím nepozoruje významný dopad pandemie na růst sociálně potřebných, v kontextu přidávající se vysoké inflace a rostoucích cen základních komodit je třeba sociální situaci obyvatel věnovat nadále pozornost.

 

MČ má zpracované koncepční dokumenty k problematice bydlení, k přidělování krizových bytů a rozdělování bytů z vlastního bytového fondu přistupuje koncepčně. Přesto bytové potřeby obyvatel stále převyšují možnosti MČ a Praha 10 se zavazuje k budování dostupného a sociálního bydlení, stejně tak deklaruje potřebu zaměřovat se více na prevenci ztráty bydlení.

 

Situace v oblasti zadluženosti je dlouhodobě stabilní. V době pandemie však bylo poradenství omezeno a do budoucna MČ očekává větší potřebu této služby.

 

Achillovou patou sociální politiky MČ je spolupráce s úřadem práce, kde díky přetížení často vázne vyřízení dávek pro sociálně slabé. Zmíněn je také problém se získáváním dat od ÚP. Nastavení systémové a efektivní spolupráce s úřadem práce, (byť je v mnohém tato spolupráce komplikována státní politikou a vnějšími faktory), je důležitým cílem do dalších let.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 se intenzivně věnuje potírání nerovností, a to na základě Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 – 2020. Podporuje místní spolky a sociální služby pomocí dotační politiky. Provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci. Věnuje se i bezbariérovému přístupu do veřejných institucí a snižování nerovnostem ve školách. 


Odbor sociální ÚMČ Praha 10 spolupracuje s více než se 100 poskytovateli sociálních a návazných služeb, kteří poskytují své služby našim občanům, a to za účelem tvorby sítě sociálních a návazných služeb a zajištění vyšší dostupnosti služeb. Jednou ze zásad poskytování sociálních služeb je nediskriminační přístup.


Aby taková síť na městské části i nadále fungovala, je nutné zachovat finanční podporu v rámci dotačního řízení pro tyto organizace minimálně ve stejném objemu.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Oblast dostupnosti veřejných služeb a potírání nerovností se v Praze 10 opírá o Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb, který vychází z dlouhodobého komunitního plánování. MČ spolupracuje s mnoha poskytovateli sociálních, zdravotních, vzdělávacích a návazných služeb, jimž prostřednictvím dotačního řízení poskytuje finanční podporu. Právě zachování objemu financí je považováno za základní atributu pro budoucí udržení služeb.

 

Na MČ působí 35 sociálních pracovníků, kteří realizují individuální podporu sociálně potřebným klientům. Požadavky na sociální práci se zvyšují, navýšení počtu sociálních pracovníků by bylo přínosné. Typové pozice (např. koordinátoři pro určitou cílovou skupinu) dle zpracovatele municipalitě nechybí.

 

Ad podotázky zaměřující se na podporu rodin a nerovnosti ve vzdělávání: MČ usiluje o podporu komunitních center a budování kvalitní a dostatečné nabídky MŠ, ZŠ a volnočasových aktivit. Kapacita míst v MŠ se zdá být napjatá, rodiče poptávající péči o děti mladší 3 let jsou odkazováni na soukromé subjekty. Pozornost v následujících letech je také třeba věnovat nerovnostem ve vzdělávání, které vznikly následkem distančního vzdělávání a pandemických uzávěr.

 

Ad podotázky týkající se péče o skupiny se specifickými potřebami a poskytování sociálních služeb (9.2.4. a 9.2.6.): Nezodpovězeny zůstávají otázky týkající se dostupnosti služeb, vývoje poptávky, proměně potřeb klientů, existujícím dílčím i systémovým problémům, se kterými se MČ v této oblasti setkává. Pozornost není věnována ani vnějším proměnným, např. chybí hlubší reflexe pandemického roku či anticipace zvyšování potřeby péče díky stárnutí populace. Audit je zde – i přes objem informací – zpracován neuspokojivě.

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část se komplexně věnuje zajištění kvalitní sociálně péče a potírání sociálně-patologických jevů. Velmi podstatným nástrojem je strategické plánování sociálních služeb již od roku 2004. 


MČ Praha 10 nemá sociálně vyloučené lokality, ale vyskytují se zde objekty/ulice/místa se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů. Veřejnost vnímá problémy související s pohybem osob bez přístřeší či pod vlivem návykových látek velmi negativně. Jedná se o ojedinělé případy, které jsou však intenzivní a toto jejich působení má dopad na veřejné mínění. Stejně tak se v některých případech nedaří bezproblémová integrace osob z nejistého bydlení při přidělení sociálního bytu.  

 

V dalším období je proto nutné se zaměřit na prohlubování spolupráce s organizacemi, které poskytují podporu při zabydlování. Taktéž kapacita sociálních pracovníků neumožňuje se této problematice věnovat s vyšší intenzitou. Selhávání klientů ve větším rozsahu by systém sociálního bydlení mohlo zásadně ohrozit. Podmínkou fungujícího sociálního bydlení je taktéž fungující systém nepojistných sociálních dávek. I v této oblasti je proto nutné zlepšit spolupráci s Úřadem práce, který vyplácení dávek zajišťuje.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Dle výzkumu MČ, jsou téměř čtyři pětiny obyvatel spokojeny s místem, kde žijí. Zvýšený výskyt sociálně-patologických jevů se koncentruje do několika lokalit a nepředstavují systémový problém, přesno na ně občané reagují citlivě. Podpora vyloučeným skupinám je nabízena sociálními pracovníky MČ a pracovníky neziskových a komunitních organizací. I tato intervenci by mohla být větší v případě zvýšení kapacity sociální práce, stejně tak zde podporu klientů komplikuje neoptimální součinnost s úřadem práce a prodlevy ve  vyřizování a vyplácení dávek.

 

Podpora komunitní politiky je ukotvena v koncepčních dokumentech MČ, probíhá komunitní plánování. Zapojování občanů do veřejného života, komunitních projektů a sousedských aktivit či rozvoj dobrovolnictví je cílem mnoha nástrojů uplatněných municipalitou. Na základě poskytnutých informací se však zdá, že není vybudován systém participace a otevírání možností pro zapojení občanů probíhá ad hoc. Pandemie sdružování a občanskou angažovanost utlumila, důležité je nadále participaci občanů podněcovat a vytvářet možnosti a hledat nové způsoby pro zapojení. 

 

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 analyzuje kriminalitu v lokalitách, intenzivně spolupracuje se složkami IZS a podporuje je. Má zpracované plány (např. povodňový plán) pro případ živelných katastrof. Zjišťuje mezi občany míru bezpečnosti a pocit jejího vnímání. Sleduje počty trestných činů a lokality jejich páchání.

MČ Praha 10 si je vědoma, že vytvoření bezpečného prostředí ovlivňuje mnoho faktorů a je potřebné, aby se na něm podílely jak složky Integrovaného záchranného systému, tak i další organizace a občané. Osvětou a informovaností se zvyšují schopnosti občanů reagovat na nebezpečí způsobem odpovídajícím jejich věku a posilovat potřebu bezpečné prostředí chránit.

V oblasti bezpečnosti bychom proto rádi realizovali více akcí zaměřených na primární prevenci kriminality a sociopatologických jevů. Aktuálně proto již žádáme pro rok 2022 o grant ze strany MHMP z Programu adiktologických služeb pro městské části, a to na dva projekty v oblasti protidrogové prevence: 1/ AT poradna poskytující poradenství a úkony nehrané ze zdravotního pojištění, 2/ školní projekt AntiFetFest.

Zároveň jednáme s městskou policií hl. m. Prahy o navýšení dnes nedostatečné personální kapacity strážníků, navýšení četnosti policejních kontrol v lokalitách s vyšší mírou kriminality, rozšiřování kamerového systému na problémových místech atd. Zásadní bariérou je zde ale obecně situace na trhu práce v ČR a nedostatečné finanční ohodnocení pracovníků městské policie.

V dalších letech bychom také společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy pokračovali v revitalizaci zanedbaného veřejného prostranství v okolí metra Skalka a Strašnická, kde je evidován zvýšený výskyt sociopatologických jevů a kde se občané cítí ze všech částí MČ Praha 10 nejméně bezpečně. Je zde ale problém roztříštěnosti vlastnických práv, tak jako je tomu ostatně i na mnoha dalších místech napříč Prahou 10.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V souladu s celorepublikovým trendem nadále dochází na území MČ k poklesu trestných činů. Přesto je míra kriminality v hlavním městě, vč. tří obvodů na území MČ Praha 10, celorepublikově nadprůměrná.

 

MČ mapuje pocit bezpečí obyvatel stejně jako kriminalitu a k řešení problematiky přistupuje v souladu se svými kompetencemi komplexně – tzn. spoluprací s policií a IZS a preventivními a osvětovými akcemi pro občany. Stejně jako v případě poddimenzovanosti pracovníků úřadu práce, i v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality MČ udává závislost situace na personálních kapacitách policie a jejich navýšení by vnímala jako přínosné.