Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2021

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Linda Krajčovič
Konzultant Tereza Raabová
Koordinátor Martin Bahenský Praha 10

OPONENTURA

8 Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

nicméně rezervy v aktuálnosti některých informací (zejména kapitola 3 a částečně kapitola 2)

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 přistupuje ke kultuře jako k významné oblasti života na Desítce. Je to nezastupitelná propojka k místním obyvatelům, spolkům a organizacím. Záměrem je vytvořit pevné vazby, vzájemnou důvěru a partnerství při organizaci akcí. Kultura je pevně zakotvena ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2020-2030, stejně tak dotační granty na podporu nejen kulturním organizací. MČ Praha 10 zároveň naplňuje Koncepci rozvoje kultury pro období 2020-2025.    

Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Z práce MČ Praha 10 je zřejmé, že kulturu považuje za strategickou rozvojovou prioritu. Kulturu pojímá v širokém slova smyslu, což jí dává prostor pro zajímavou a pestrou práci se širokou veřejností. Má velmi dobře fungující oddělení strategického rozvoje, které pomáhá naplňování vytýčených plánů, držení dlouhodobého směru a provazování práce napříč úřadem.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 poskytuje podporu organizacím na nehmotné kulturní dědictví (grantový systém). Další granty ale prozatím nevyužívá ani o nich neinformuje. Provozuje virtuální prohlídky, např. Čapkova vila a podporuje propagaci kulturních objektů. 

Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část se snaží - v rámci kapacit - zpřístupňovat, prezentovat a otevírat kulturní dědictví, kterým disponuje. Pracuje s různými ne tolik častými formáty zpřístupňování svých objektů napříč veřejnou správou (virtuální prohlídky, jednorázové akce typu dny otevřených dveří, aktivní práce s tématickými roky). Má relativně nově spuštěn grantový systém na podporu péče o hmotné dědictví, jehož pojetí a implementaci plánuje evaluovat.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 aktivně zapojuje občany do dění ve městě. Vypisuje granty, má k dispozici zásobník projektů nebo participativní rozpočet. Kulturní akce místních aktérů jsou prezentovány na webu MČ Praha 10 a v tištěném měsíčníku Praha 10. S kulturními spolky se aktivně komunikuje. 

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Politika městské části jde jednoznačně směrem k podpoře aktérů - jednak z hlediska růstu finanční podpory, ale i počtu podpořených subjektů, ale i např. zřízení pozice komunitního koordinátora. MČ přesouvá v rámci kapitol podpory kultury finance směrem právě do dotačního řízení a snaží se i dalšími nástroji podporovat přímo aktéry a podmínky pro rozvoj kulturních a komunitních akcí, které vycházejí "zdola" přímo od obyvatel. Prostor pro další rozvoj je spatřován v práci se spektrem kulturní nabídky (saturace "hluchých" míst - ať už z pohledu územního, tak ale i například z pohledu jednotlivých cílových skupin či jednotlivých žánrů kultury). Rezervy - které vnímá i městská část - jsou pak také částečně v propagaci a komunikaci kulturní nabídky. Rezervy jsou bohužel i v samotném zpracování auditu - některé informace jsou neaktuální. Pro příští audit doporučujeme vymezit více kapacit pro jeho kvalitní zpracování v rámci úřadu.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 10 se aktivně stará o veřejný prostor, který považuje za nedílnou součást kulturního prostředí. Důležitým aspektem jsou místní spolky, které vytváří program jednotlivých lokalit. 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část rozumí důležitosti péče o veřejný prostor a vzhled města. Dobrou práci lze ocenit zejména v podpoře spolkového života a akcí a aktivit, které se ve veřejném prostoru odehrávají. Na koncepční práci s mobiliářem, uměním ve veřejném prostoru apod. by pomohlo posílení kapacit např. v rámci oddělení strategického rozvoje.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Z práce MČ Praha 10 je zřejmé, že kulturu považuje za strategickou rozvojovou prioritu. V mnoha aspektech může být (a je) městská část Praha 10 v oblasti kultury inspirací pro další městské části a další města (důraz na podporu kultury vycházející "zdola", otevřenost grantového systému, práce se zpřístupňováním historických vil, nápadité kulturní akce a zejména pozice komunitního koordinátora jako spojky, která udržuje permanentní dialog mezi úřadem a kulturními aktéry v nejširším slova smyslu). Oddělení strategického rozvoje a participace odvádí skvělou práci v koncepční rovině. V rámci terénního šetření v místě vyplynulo, že nositeli informací z oblasti kultury jsou nicméně aktéři mimo samotný odbor kultury - především radní zodpovědný za oblast kultury, což je považováno za systémově nefunkční a zejména pak nestabilní. Tímto směrem - tedy stabilizaci nastaveného systému - doporučujeme investovat další energii a rozvíjet kulturu v městské části.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Městská část má v kultuře skvěle našlápnuto. Jako klíčový aspekt vedoucí k udržitelnosti a dalšímu rozvoji doporučujeme stabilizaci stávajícího systému a jeho větší ukotvení do struktury úřadu.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

8 Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 přistupuje ke kultuře jako k významné oblasti života na Desítce. Je to nezastupitelná propojka k místním obyvatelům, spolkům a organizacím. Záměrem je vytvořit pevné vazby, vzájemnou důvěru a partnerství při organizaci akcí. Kultura je pevně zakotvena ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2020-2030, stejně tak dotační granty na podporu nejen kulturním organizací. MČ Praha 10 zároveň naplňuje Koncepci rozvoje kultury pro období 2020-2025.    

Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Z práce MČ Praha 10 je zřejmé, že kulturu považuje za strategickou rozvojovou prioritu. Kulturu pojímá v širokém slova smyslu, což jí dává prostor pro zajímavou a pestrou práci se širokou veřejností. Má velmi dobře fungující oddělení strategického rozvoje, které pomáhá naplňování vytýčených plánů, držení dlouhodobého směru a provazování práce napříč úřadem.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 poskytuje podporu organizacím na nehmotné kulturní dědictví (grantový systém). Další granty ale prozatím nevyužívá ani o nich neinformuje. Provozuje virtuální prohlídky, např. Čapkova vila a podporuje propagaci kulturních objektů. 

Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část se snaží - v rámci kapacit - zpřístupňovat, prezentovat a otevírat kulturní dědictví, kterým disponuje. Pracuje s různými ne tolik častými formáty zpřístupňování svých objektů napříč veřejnou správou (virtuální prohlídky, jednorázové akce typu dny otevřených dveří, aktivní práce s tématickými roky). Má relativně nově spuštěn grantový systém na podporu péče o hmotné dědictví, jehož pojetí a implementaci plánuje evaluovat.

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 aktivně zapojuje občany do dění ve městě. Vypisuje granty, má k dispozici zásobník projektů nebo participativní rozpočet. Kulturní akce místních aktérů jsou prezentovány na webu MČ Praha 10 a v tištěném měsíčníku Praha 10. S kulturními spolky se aktivně komunikuje. 

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Politika městské části jde jednoznačně směrem k podpoře aktérů - jednak z hlediska růstu finanční podpory, ale i počtu podpořených subjektů, ale i např. zřízení pozice komunitního koordinátora. MČ přesouvá v rámci kapitol podpory kultury finance směrem právě do dotačního řízení a snaží se i dalšími nástroji podporovat přímo aktéry a podmínky pro rozvoj kulturních a komunitních akcí, které vycházejí "zdola" přímo od obyvatel. Prostor pro další rozvoj je spatřován v práci se spektrem kulturní nabídky (saturace "hluchých" míst - ať už z pohledu územního, tak ale i například z pohledu jednotlivých cílových skupin či jednotlivých žánrů kultury). Rezervy - které vnímá i městská část - jsou pak také částečně v propagaci a komunikaci kulturní nabídky. Rezervy jsou bohužel i v samotném zpracování auditu - některé informace jsou neaktuální. Pro příští audit doporučujeme vymezit více kapacit pro jeho kvalitní zpracování v rámci úřadu.

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 10 se aktivně stará o veřejný prostor, který považuje za nedílnou součást kulturního prostředí. Důležitým aspektem jsou místní spolky, které vytváří program jednotlivých lokalit. 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část rozumí důležitosti péče o veřejný prostor a vzhled města. Dobrou práci lze ocenit zejména v podpoře spolkového života a akcí a aktivit, které se ve veřejném prostoru odehrávají. Na koncepční práci s mobiliářem, uměním ve veřejném prostoru apod. by pomohlo posílení kapacit např. v rámci oddělení strategického rozvoje.