Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2021

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Dana Kapitulčinová
Konzultant Tomáš Komrzý
Koordinátor Milan Válek Praha 10

OPONENTURA

7 Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj je uskutečňována jak ze strany MČ Praha 10, tak ze strany Magistrátu hl. m. Praha a zřizovateli dalších škol. Školy jsou podporovány v rámci řešení energetických úspor, v oblasti odpadového hospodářství a zapojení do různých projektů na podporu UR. Dochází k síťování škol v rámci MAP, ale i dalších aktivit, např. školení, seminářů, konferencí, společných porad a výjezdních zasedání. Na školách pracují koordinátoři EVVO, se kterými spolupracuje vedoucí Výboru pro životní prostředí ÚMČ.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Realizace a podpora VUR je v MČ Praha 10 na dobré úrovni. MČ aktivně školy a školská zařízení podporuje finančně z různých zdrojů a přispívá na celou řadu aktivit podporujících prvky VUR. MČ má kvalitně zpracovaný Strategický plán udržitelného rozvoje 2020-2030, který obsahuje i oblasti vztahující se ke vzdělávání v této městské části. Školy se zapojují do mnoha různých aktivit a programů (např. Zelená škola, Ekoškola, Záhony pro školky, Pěšky do školy, Do práce na kole, Příběhy našich sousedů, atd.).

MČ dokládá podporu šetrného provozu ve školách a školských zařízeních. Podporuje také síťování učitelů a pedagogických pracovníků. Nejvýznamnější je v této oblasti projekt MAP II. Systematický monitoring a vyhodnocování VUR na školách ani spokojenosti občanů se vzdělávacími institucemi v MČ zatím neprobíhá. Doporučujeme zachovat stěžejní dlouhodobé aktivity projektů MAP I a MAP II i po ukončení realizace těchto projektů.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 podporuje NNO a další organizace zajišťující neformální VUR formou dotačního řízení, přímou podporou z rozpočtu MČ Praha 10, ale i záštitou některých jejich akcí. UR deklaruje MČ ve svém Strategickém plánu i Programovém prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018 - 2022.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území MČ Praha 10 působí celá řada neziskových organizací, které poskytují neformální vzdělávání s prvky UR. Školy s těmito organizacemi dlouhodobě spolupracují. MČ se k problematice udržitelného rozvoje veřejně hlásí ve svém strategickém plánu i v programovém prohlášení na roky 2018-22. MČ také do určité míry podporuje síťování vzdělávacích organizací zabývajícími se prvky UR.

Finanční podpora ochrany ŽP a UR existuje formou každoročního dotačního programu a počet podpořených žádostí i celkový objem poskytnuté finanční podpory se v posledních pěti letech zvyšuje.

Do budoucna můžeme doporučit vznik analýzy neformáního vzdělávání, aby MČ získala bližší vhled do aktivit týkajících se VUR a mohla případně více podpořit oblasti či témata UR, které nejsou ve této MČ tolik zastoupeny. MČ by se do budoucna měla také zaměřit na vytvoření systematické podpory síťování organizací zabývajícími se VUR.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

"Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" stanovuje strategické cíle v 11 oblastech udržitelného rozvoje (zpracováno dle Metodiky pro hodnocení udržitelných měst/městských částí). Naplňování cílů, opatření a jednotlivých projektů tak bude koncepční a tudíž program vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel k problematice udržitelného rozvoje bude systematický. V současné době nedochází k vyhodnocování dopadů akcí na udržitelný rozvoj Desítky.

  

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V současné  době neexistuje ucelený program pro vzdělávání, výchovu a osvětu místních obyvatel v oblasti UR. MČ Praha 10 nicméně nově vytvořila Strategický plán 2020-2030 a Koncepci rozvoje školství pro období 2020-2025, které jsou kvalitně zpracované a jsou tedy velmi dobrým začátkem pro systematickou práci v této oblasti. MČ se snaží své občany informovat o problematice UR a pořádá či podporuje celou řadu osvětových akcí. MČ vyhodnocuje působení těchto akcí na obyvatele a dokládá zřízení nové funkce „koordinátora sousedských aktivit“. Do budoucna doporučujeme tuto funkci udržet, zacílit na všechny cílové skupiny populace a vyhodnocovat působení aktivit na obyvatele v čase.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 realizuje a podporuje volnočasové aktivity pro různé věkové skupiny naplňující zdravý životní styl a to finančně tak i propagací. Dbá na nepoškozování životního prostředí tím, že na požádání dodává organizátorům pytle na odpadky a zajišťuje jejich odvoz. V areálech, které spravuje MČ Praha 10 dbá na pořádek a čistotu.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 podporuje volnočasové aktivity svých obyvatel přispívajících ke zdravému životnímu stylu s co nejnižším dopadem na životní prostředí. Občané různých věkových kategorií zde mohou využívat komunitní centra, dětská hřiště a sportoviště v hojném počtu. MČ nabízí pro volnočasové aktivity dotační pobídky i zvýhodněné nájemné. Deklaruje pořádání akcí tak, aby nezatěžovaly životní prostředí, respektive minimalizovaly jejich dopad.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

·       MČ má kvalitně zpracovaný Strategický plán udržitelného rozvoje 2020-2030 a Koncepci rozvoje školství pro období 2020 - 2025, které obsahují i oblasti vztahující se k VUR v této městské části.

·       K významným projektům podporujícím VUR a síťování relevantních aktérům na území MČ patří MAP a navazující MAP II, ke kterým MČ přispívá také finančně.

·       Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji je realizována prostřednictvím každoročního dotačního programu v oblasti Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a dalších relevantních dotačních programů.

·       MČ dokládá podporu šetrného provozu ve školách a školských zařízeních. Pro všechny budovy školských zařízení nechala MČ vypracovat pasportizace. Existuje pozice energetického manažera na Odboru hospodářské správy.

·       Recyklace několika typů odpadů na školách.

·       Finanční podpora NNO a organizací, které se svými akcemi dotýkají (V)UR.

·       Podpora volnočasových aktivit naplňujících zdravý životní styl (komunitní centra, řada sportovišť a dětských hřišť), finanční podpora pro spolky a kluby formou dotačních programů

·       Funkce „koordinátora sousedských aktivit“, jehož náplní práce je mj. mapování a síťování místních aktérů a posuzování dopadů aktivit na obyvatele.

·       MČ organizuje a podporuje celou řadu osvětových akcí vztahujících se k UR.

·       MČ své občany bezplatně informuje o tématech spojených s řešením problémů vztahujících se k UR (např. sociální bydlení, odpady, ekoporadna).

·       V MČ působí celá řada NNO zabývajících se (V)UR a MČ je podporuje.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

·       Chybějící pozice koordinátora EVVO v cca ½ ZŠ zřizovaných MČ. Neabsolvování specializačního studia koordinátory EVVO z MŠ.  

·       Nedostatečné využití možností projektů Mrkvička a MRKEV (sítí školních zařízení zabývajících se EVVO).   

·       Systematický monitoring a vyhodnocování VUR na školách ani spokojenosti občanů se vzdělávacími institucemi v MČ zatím neprobíhá.

·       MČ nemá v současnosti bližší přehled o návštěvnosti zřizovaných komunitních center.

·       Pokrytí vzdělávacími akcemi u všech cílových skupin populace MČ nemonitoruje a nevyhodnocuje. Město nezmiňuje, zda cílí některé své aktivity také na osoby s hendikepem či jinak znevýhodněné občany (např. vozíčkáře, neslyšící, atp.).

·       Systematická podpora síťování aktérů působících v oblasti VUR na území MČ zatím neexistuje.

K vyhodnocování neformálního vzdělávání, respektive organizací, které se jím zabývají, na území MČ zatím nedochází.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

·       Naplňovat stanovené cíle ve strategických dokumentech vztahujících se k (V)UR.

·       Zrealizovat záměr zpřístupnění školních hřišť za pomoci kustodů pro ještě širší nabídku sportovišť pro veřejnost.

·       Nadále zprostředkovávat některé aktivity vztahující se k (V)UR i online (ještě větší dosah mezi obyvatele a možnost monitoringu a vyhodnocování pomocí moderních IT).

·       Postupně zavádět monitoring a vyhodnocování aktivit vztahujících se k (V)UR – například jako součást náplně práce „koordinátora sousedských aktivit“.

Využívání státních dotačních programů pro (V)UR (např. Operační programy, Nová zelená úsporám, atd.)

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

·       Dopady koronavirové pandemie (nejen) na organizace zabývající se volnočasovými aktivitami a sportem (např. snížený zájem z řad občanů a tím nižší příjmy)

·       Snížení rozpočtu města (z důvodu koronavirové pandemie či dalších neočekávaných událostí) a tím i dotačních prostředků pro organizace zabývajících se prvky VUR

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Do budoucna doporučujeme:

Pravidelně vyhodnocovat naplňování cílů ve strategických dokumentech vztahujících se k (V)UR (Strategický plán udržitelného rozvoje, Koncepce rozvoje školství, atp.).

Zachovat systém síťování, který byl zaveden v rámci realizace projektů MAP I a MAP II, i po ukončení realizace těchto rozsáhlých projektů.

Periodicky opakovat dotazníková šetření (ECI), aby bylo možné hodnotit spokojenost obyvatel (nejen) se vzdělávacími institucemi v čase.

Podpořit zapojení dětí a mladých lidí do chodu města – např. ve formě dětského zastupitelstva či mladých fór (již zmíněno v auditu jako plán do budoucna).

Podpořit zavádění kompostérů a sběru dešťové vody ve všech školách a školských zařízeních, kde je to technicky možné a využitelné.

Udržet funkci koordinátora sousedských aktivit a systematicky vyhodnocovat působení aktivit na obyvatele v čase (zejména u pravidelných akcí).

Zaměřit se na akce pro všechny cílové skupiny populace (včetně osob s hendikepem či jiným znevýhodněním) a systematicky je monitorovat a vyhodnocovat.

Pokračovat v nastavené podpoře osvětových akcí a zaměřit se také na akce specificky představující koncept UR – ať už veřejnosti či vlastním zaměstnancům MČ (např. semináře o UR pro vedení města/zaměstnance úřadu).

Podpořit zapojení MŠ a ZŠ do sítí školních zařízení zabývajících se EVVO (např. Mrkvička a MRKEV).

Vypracovat podrobnější analýzu činností relevantních organizací s ohledem na UR působících na území MČ, aby mohla být případně městskou částí podpořena i méně zastoupená témata.

Zavést monitoring návštěvnosti zřizovaných komunitních center, aby bylo možné alespoň rámcově sledovat návštěvnost těchto institucí v čase.

Zaměřit se na vytvoření systematické podpory síťování aktérů působících v oblasti VUR na území MČ.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

MČ Praha 10 vypracovala svůj audit v kategorii B poprvé, lze tedy hodnotit situaci pouze v současné době a nikoli v čase. Nicméně již první verze auditu byla zpracována velmi kvalitně a v rámci připomínkového řízení došlo k doplnění několika dalších informací (zejména tabulek s dotačními programy za posledních pět let). V MČ již probíhá řada aktivit podporujících VUR v této městské části, do dalších let však existuje prostor ke zlepšení (viz výše silné a slabé stránky). Zaměřit by se MČ měla především na zavedení monitoringu a vyhodnocování nejrůznějších aktivit vztahujících se k VUR – dobře by k tomu mohla posloužit již existující funkce „koordinátora sousedských aktivit“.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj je uskutečňována jak ze strany MČ Praha 10, tak ze strany Magistrátu hl. m. Praha a zřizovateli dalších škol. Školy jsou podporovány v rámci řešení energetických úspor, v oblasti odpadového hospodářství a zapojení do různých projektů na podporu UR. Dochází k síťování škol v rámci MAP, ale i dalších aktivit, např. školení, seminářů, konferencí, společných porad a výjezdních zasedání. Na školách pracují koordinátoři EVVO, se kterými spolupracuje vedoucí Výboru pro životní prostředí ÚMČ.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Realizace a podpora VUR je v MČ Praha 10 na dobré úrovni. MČ aktivně školy a školská zařízení podporuje finančně z různých zdrojů a přispívá na celou řadu aktivit podporujících prvky VUR. MČ má kvalitně zpracovaný Strategický plán udržitelného rozvoje 2020-2030, který obsahuje i oblasti vztahující se ke vzdělávání v této městské části. Školy se zapojují do mnoha různých aktivit a programů (např. Zelená škola, Ekoškola, Záhony pro školky, Pěšky do školy, Do práce na kole, Příběhy našich sousedů, atd.).

MČ dokládá podporu šetrného provozu ve školách a školských zařízeních. Podporuje také síťování učitelů a pedagogických pracovníků. Nejvýznamnější je v této oblasti projekt MAP II. Systematický monitoring a vyhodnocování VUR na školách ani spokojenosti občanů se vzdělávacími institucemi v MČ zatím neprobíhá. Doporučujeme zachovat stěžejní dlouhodobé aktivity projektů MAP I a MAP II i po ukončení realizace těchto projektů.

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 podporuje NNO a další organizace zajišťující neformální VUR formou dotačního řízení, přímou podporou z rozpočtu MČ Praha 10, ale i záštitou některých jejich akcí. UR deklaruje MČ ve svém Strategickém plánu i Programovém prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018 - 2022.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území MČ Praha 10 působí celá řada neziskových organizací, které poskytují neformální vzdělávání s prvky UR. Školy s těmito organizacemi dlouhodobě spolupracují. MČ se k problematice udržitelného rozvoje veřejně hlásí ve svém strategickém plánu i v programovém prohlášení na roky 2018-22. MČ také do určité míry podporuje síťování vzdělávacích organizací zabývajícími se prvky UR.

Finanční podpora ochrany ŽP a UR existuje formou každoročního dotačního programu a počet podpořených žádostí i celkový objem poskytnuté finanční podpory se v posledních pěti letech zvyšuje.

Do budoucna můžeme doporučit vznik analýzy neformáního vzdělávání, aby MČ získala bližší vhled do aktivit týkajících se VUR a mohla případně více podpořit oblasti či témata UR, které nejsou ve této MČ tolik zastoupeny. MČ by se do budoucna měla také zaměřit na vytvoření systematické podpory síťování organizací zabývajícími se VUR.

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

"Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" stanovuje strategické cíle v 11 oblastech udržitelného rozvoje (zpracováno dle Metodiky pro hodnocení udržitelných měst/městských částí). Naplňování cílů, opatření a jednotlivých projektů tak bude koncepční a tudíž program vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel k problematice udržitelného rozvoje bude systematický. V současné době nedochází k vyhodnocování dopadů akcí na udržitelný rozvoj Desítky.

  

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V současné  době neexistuje ucelený program pro vzdělávání, výchovu a osvětu místních obyvatel v oblasti UR. MČ Praha 10 nicméně nově vytvořila Strategický plán 2020-2030 a Koncepci rozvoje školství pro období 2020-2025, které jsou kvalitně zpracované a jsou tedy velmi dobrým začátkem pro systematickou práci v této oblasti. MČ se snaží své občany informovat o problematice UR a pořádá či podporuje celou řadu osvětových akcí. MČ vyhodnocuje působení těchto akcí na obyvatele a dokládá zřízení nové funkce „koordinátora sousedských aktivit“. Do budoucna doporučujeme tuto funkci udržet, zacílit na všechny cílové skupiny populace a vyhodnocovat působení aktivit na obyvatele v čase.