Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2021

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jan Příkryl
Konzultant Jana Kouřilová
Koordinátor Martin Bahenský Praha 10

OPONENTURA

6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Audit UP je v zásadě přehledný a srozumitelný, v opravené verzi auditu již i více méně úplný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit UR je v tématu 6 kompletní a v opravené verzi auditu již odpovídá na všechny návodné otázky, byť s různou mírou podrobnosti a aktuálnosti. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit UR v opravené verzi využívá povinné i doporučené indikátory - často však jen formálním způsobem (bez hlubšího rozboru obsahu)

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 se ve svém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030" systémově věnuje spolupráci a podpoře podnikatelských subjektů, a to jak v budoucnu vytvoření Koncepce pro rozvoj podnikání, tak spolupráce s podnikateli na akcích MČ nebo na setkáních s podnikateli ke zjišťování jejich potřeb a předávání informací.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Praha 10 se při podpoře podnikání opírá o svůj Strategický plán (SP) a v souladu s ním využívá řadu aktivních nástrojů, jakými jsou průzkumy potřeb, zvýhodněné pronájmy, tržiště, propagace místních malých a středních podniků apod. I v upravené verzi sebehodnocení však chybí komentář k účinnosti dopadů těchto aktivit. Podle statistiky nicméně počet podnikatelských subjektů roste, stejně uspokojivě vyznívá vývoj nezaměstnanosti.


Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nastavila spolupráci s místními podnikateli a firmami v rámci společných setkání, jejich zapojení do tvorby "Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030", společné diskuzi u kulatých stolů tematicky zaměřených a spolupracuje s nimi při pořádání místní veřejných akcí společenských, kulturních nebo sportovních.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Praha 10 se presentuje - z větší části právem - jako MČ s rozvinutou spoluprací mezi samosprávou a podnikateli. Kromě spolupráce na tvorbě SP jde o organizaci pravidelných setkání, společných akcí, kulatých stolů a průzkumu potřeb. V opravené verzi Auditu je správně zdůrazněna role Komise Rady MČ pro rozvoj podnikání jako institucionální základny spolupráce samosprávy a podnikatelů, a popsány jsou zde i nové nástroje podpory (např. zvýhodněné nájmy). K dokonalosti auditu nicméně i nadále chybí kvantifikace, zhodnocení efektivity spolupráce vč. zpětné vazby hodnocení ze strany samotné podnikatelské veřejnosti. 

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Podpora cestovního ruchu je realizována prostřednictvím různých akcí MČ Praha 10, které jsou hojně navštěvovány. MČ Praha 10 má lokální naučné stezky, které objasňují některá zajímavá místa po celé Praze 10. Návštěvník Prahy 10 má možnosti v této městské části se ubytovat, občerstvit, pobavit i poznat zajímavé nemovité památky nebo vily se svojí historií, např. Čapkova vila. MČ Praha 10 je dobře dostupná hromadnou městskou dopravou - autobusy, tramvaje, linka A metra, která je napojena na střed Prahy.
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Cestovní ruch sehrává v ekonomickém a sociálním životě Prahy 10 vcelku okrajovou úlohu, audit i tak zmiňuje podpůrné akce, péči o památky apod., realizované ze strany MČ. Tyto akce však mají spíše lokální charakter - pokud jde o cestovní ruch je Praha 10 "v závěsu" za centrálními částmi metropole. To platí evidentně i o vývoji počtu ubytovaných, který (včetně dopadů Covid - 19 v poslední době) vcelku kopíruje vývoj Prahy jako celku.     

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • koupěschopná poptávka na místním trhu
 • systematická komunikace s místními podnikateli a firmami
 • existující systém podpory místních organizací v pořádání kulturních akcí (finanční, propagační)
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • slabá podpora začínajících podnikatelů formou vzdělávacích seminářů, tzv. podnikatelský inkubátor
 • existence hlučných provozů převážně v nočních hodinách (např. hotely, herny)
 • zdlouhavé úřední postupy (např. při pořizování předzahrádky)
 • pomalé rozšiřování služeb pro občany (zavést poštu, infocentrum na Skalce, knihobudky apod.)

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • podpora vzniku coworkingových center (jako prostoru pro síťování a sdílení dobré praxe)  
 • spolupráce městské části s Hospodářskou komorou 
 • podpora mikro a malých podniků (např. pronájem prostor, zásobník projektů, propagace)  
 • vznik manuálu pro pronájem veřejných prostranství   
 • smysluplný rozvoj obchodních center na sídlištích a jejich blízkého okolí 
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • nezvládnutý urbanistický rozvoj MČ
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

MČ Praha 10 dosahuje v tématu 6 vcelku uspokojivých výsledku a to dlouhodobě. Jako pozitivní se jeví práce s a na Strategickém plánu, hlavně však lze pochválit velmi dobrou strukturu, výsledky a institucionální základ pro rozvíjení aktivní komunikace s místními podnikateli a firmami. Zároveň jsou významně rozvíjeny možnosti pro výměnu informací i mimo oficiální struktury v komisích Rady města. V roce 2020 je evidentní aktivní přístup MČ Prahy 14 k řešení předpokládaných negativních ekonomických dopadů na místní ekonomiku v souvislosti s celonárodními omezeními aplikovaných v důsledku pandemie Covid-19. 

Pokud jde o podporu zaměstnanosti jsou využívány spíše standardní nástroje, což se zdá při současném stavu trhu práce jako dostačující.

MČ Praha 10 nepatří mezi turistické destinace, svou "doplňkovou" úlohu v cestovním ruchu však zvládá dobře (akce pro veřejnost, péče o památky, ubytovací kapacity apod.)


Audit k tématu 6 obsahuje mnoho užitečných informací, které ale bohužel nejsou vždy adekvátně vyhodnoceny. Proto pro další období doporučujeme soustředit pozornost na rozbor efektivity podpůrných aktivit jak při podpoře podnikání, tak cestovního ruchu, tak při operacích na místním trhu práce (vynaložené prostředky versus dosažené výsledky).3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

MČ Praha 10 může vykázat v oblasti místní ekonomiky, podnikání a zaměstnanosti vcelku uspokojivými výsledky. Dle poskytnutých podkladů v opravené verzi auditu lze tuto MČ u tématu 6 hodnotit na úrovni B s tím, že pro další období a vývoj bychom doporučili soustředit se více na kvalitativní (efektivnost aktivit) než na kvantitativní část problematiky. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 se ve svém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030" systémově věnuje spolupráci a podpoře podnikatelských subjektů, a to jak v budoucnu vytvoření Koncepce pro rozvoj podnikání, tak spolupráce s podnikateli na akcích MČ nebo na setkáních s podnikateli ke zjišťování jejich potřeb a předávání informací.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Praha 10 se při podpoře podnikání opírá o svůj Strategický plán (SP) a v souladu s ním využívá řadu aktivních nástrojů, jakými jsou průzkumy potřeb, zvýhodněné pronájmy, tržiště, propagace místních malých a středních podniků apod. I v upravené verzi sebehodnocení však chybí komentář k účinnosti dopadů těchto aktivit. Podle statistiky nicméně počet podnikatelských subjektů roste, stejně uspokojivě vyznívá vývoj nezaměstnanosti.


6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nastavila spolupráci s místními podnikateli a firmami v rámci společných setkání, jejich zapojení do tvorby "Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030", společné diskuzi u kulatých stolů tematicky zaměřených a spolupracuje s nimi při pořádání místní veřejných akcí společenských, kulturních nebo sportovních.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Praha 10 se presentuje - z větší části právem - jako MČ s rozvinutou spoluprací mezi samosprávou a podnikateli. Kromě spolupráce na tvorbě SP jde o organizaci pravidelných setkání, společných akcí, kulatých stolů a průzkumu potřeb. V opravené verzi Auditu je správně zdůrazněna role Komise Rady MČ pro rozvoj podnikání jako institucionální základny spolupráce samosprávy a podnikatelů, a popsány jsou zde i nové nástroje podpory (např. zvýhodněné nájmy). K dokonalosti auditu nicméně i nadále chybí kvantifikace, zhodnocení efektivity spolupráce vč. zpětné vazby hodnocení ze strany samotné podnikatelské veřejnosti. 

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Podpora cestovního ruchu je realizována prostřednictvím různých akcí MČ Praha 10, které jsou hojně navštěvovány. MČ Praha 10 má lokální naučné stezky, které objasňují některá zajímavá místa po celé Praze 10. Návštěvník Prahy 10 má možnosti v této městské části se ubytovat, občerstvit, pobavit i poznat zajímavé nemovité památky nebo vily se svojí historií, např. Čapkova vila. MČ Praha 10 je dobře dostupná hromadnou městskou dopravou - autobusy, tramvaje, linka A metra, která je napojena na střed Prahy.
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Cestovní ruch sehrává v ekonomickém a sociálním životě Prahy 10 vcelku okrajovou úlohu, audit i tak zmiňuje podpůrné akce, péči o památky apod., realizované ze strany MČ. Tyto akce však mají spíše lokální charakter - pokud jde o cestovní ruch je Praha 10 "v závěsu" za centrálními částmi metropole. To platí evidentně i o vývoji počtu ubytovaných, který (včetně dopadů Covid - 19 v poslední době) vcelku kopíruje vývoj Prahy jako celku.