Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2021

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Stanislav Wasserbauer
Konzultant Jana Böhmová
Koordinátor Martin Bahenský Praha 10

OPONENTURA

5 Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

I přes poměrně velmi komplikované doplňování auditu ze strany MČ, lze v konečné podobě audit hodnotit jako relativně kvalitní a přehledný. Do budoucna a pro zpracovávání dalšího auditu je však nezbytné, aby si zodpovědní pracovníci MČ Prahy 10 uvědomili, že zdravotní hlediska jsou zajisté mnohem širší téma, než pouze zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče, a že zásadním předpokladem vhodného plánování a rozhodování je identifikace zásadních determinant, které zdraví, tj. celkovou životní pohodu obyvatel ovlivňují a s tím související stanovení priorit. Považuji za nezbytné, aby MČ v kategorii B, a zřejmě usilující i o kategorii A, v blízké budoucnosti zpracovala a schválila Zdravotní plán s danými prioritami, následně jej naplňovala a pravidelně jeho plnění vyhodnocovala. V souvislosti s tím postrádám v tomto auditu i pevný časový rámec jeho tvorby a schválení.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano audit využívá indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 dlouhodobě plánuje v rámci procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb MČ Praha 10. V novém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" je oblast Zdraví řešena v oblasti 5 Zdraví a sport. V "Programovém prohlášení RMČ Praha 10 na volební období 2018-2022" je oblasti zdraví také věnováno. Z důvodu omezených možností městské části je především věnována pozornost spolupráce s organizacemi ve zdravotní oblasti, místní nemocnicí, zdravotním střediskem, zdravotnickou školou v oblasti preventivních a osvětových programů.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je zřejmé, že určitá omezení v oblasti a garance zdraví mohou pro městské části Prahy existovat, jak je v textu opakovaně uvedeno, nicméně veřejné zdraví zahrnuje i ochranu a podporu zdraví a primární prevenci nemocí, oblast životní pohody a kvality života obyvatel, a to je zcela určitě v kompetenci i samotné vaší městské části. Jinak by ani tento audit neměl asi smysl. Předpokladem vhodného plánování a rozhodování je identifikace zásadních determinant, které zdraví, tj. celkovou životní pohodu obyvatel, zde v MČ Praha 10, nejvíce ovlivňují, a snaha o jejich pozitivní ovlivnění. Zdravotní hlediska jsou zajisté mnohem širší téma, než pouze zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče. V tomto významu se zdravotní politika prolíná celou činností městského úřadu, protože základním cílem samosprávy je zabývat celkovou životní pohodou obyvatel a zdravými místními životními podmínkami.

Tato část auditu je zpracována poměrně kvalitně a přehledně. I přes skutečnost, že MČ nemá Zdravotní plán, prokazuje poměrně dobrou úroveň systematického plánování a integraci zdravotních hledisek do plánování, a to i v oblasti podpory zdravého životního stylu, zdravých životních podmínek, sportu i volnočasových aktivit a dalších oblastí, které se zdravím obyvatel souvisí. Nejdůležitější strategický dokument MČ se taktéž zabývá podporou zdraví a prevencí nemocí. Považuji za nezbytné v blízké budoucnosti zpracovat Zdravotní plán s danými prioritami, realizovat jej a pravidelně jeho plnění vyhodnocovat. Postrádám pevný časový rámec jeho tvorby a schválení.

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 dlouhodobě komunitně plánuje sociální, zdravotní a návazné služby. Pořádá mnoho aktivit pro různé věkové skupiny k podpoře zdraví. Spolupracuje s různými organizacemi a spolky v této oblasti. Ve svém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" se této oblasti také věnuje. 

Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 se poměrně kvalitně věnuje aktivitám zaměřeným na podporu a ochranu veřejného zdraví a na budování infrastruktury  pro zlepšení místních životních podmínek a kvality života svých občanů. Z větší části jsou v této oblasti uspokojivé odpovědi, některé připomínky jsou uvedeny u jednotlivých otázek. U některých odpovědí postrádám zejména podrobnější informace o tom, jak MČ konkrétně podporuje jednotlivé aktivity a akce, na které se příslušné návodné otázky ptají.

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má okolo 110 tis. obyvatel, z nichž dle aktualizované Demografické studie tvoří téměř 25 tisíc (tj. 22%) obyvatel senioři nad 65 let. Populace obyvatel MČ Praha 10 je tak starší v porovnání s hl. m. Prahou, tak i celou ČR. Této skutečnosti je proto přizpůsobována kromě sociální i zdravotní politika MČ Praha 10 v mezích její působnosti: provoz tří vlastních domovů pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, klubů seniorů, preventivních i aktivizačních programů atd.

MČ Praha 10 nemá zpracovanou vlastní analýzu zdravotního stavu obyvatel, a to zejména z toho důvodu, že zdravotní ukazatele až na úroveň jednotlivých městských částí nejsou v celostátních databázích k dispozici a doposud se tedy vůbec nesledují. Zdraví obyvatel MČ Praha 10 jako takové však již nyní řeší hlavní koncepční dokument: Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, který jasně deklaruje, že úsilí MČ Praha 10 o opravdovou udržitelnost ve všech sledovaných oblastech UR je myšleno zcela vážně.

Jedinou možností pro všechny pražské městské části, jak aktuálně spolehlivě naplnit požadavky auditu UR v oblasti zdraví, je tak prezentovat data dostupná pouze pro obyvatelstvo celé metropole. Populace MČ Praha 10 však reálně představuje pouhou desetinu obyvatelstva celého hl. m. Prahy. Je tedy na zvážení, zda lze aplikovat poměrnou část sledovaných celopražských dat na onu jednu desetinu populace obyvatel v rámci MČ Praha 10. Dle našeho názoru tímto způsobem nelze zcela spolehlivě provést "sebehodnocení municipality", tedy samotné MČ Praha 10.

MČ Praha 10 - v rámci meziobecní kolegiality pražských městských částí - využila pro potřeby zpracování tohoto auditu Analýzu zdravotního stavu obyvatel MČ Praha 12 z července 2021, a to se souhlasem jak MČ Praha 12, tak i písemného souhlasu zpracovatelky analýzy MVDr. Kateřiny Janovské. Jako zdroj pro zpracování analýzy posloužily údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR z Portálu zdravotnických ukazatelů PZU. Tyto zdroje dále využívají mj. podkladová data z Národního onkologického registru a Státního zdravotního ústavu. Znovu je ale potřeba upozornit, že se jedná o data platná pro hl. m. Prahu jako celek, nikoliv pro jednové městské části.

Vlastní koncepci rozvoje zdraví obyvatel plánuje MČ Praha 10 připravit v následujících letech, a to ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, který má v metropoli oblast zdravotnicví výhradně ve své kompetenci, dále ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, s níž se MČ Praha 10 podařilo v říjnu 2021 uspořádat vůbec první zdravotnický veletrh Zdravá Praha 10, a v neposlední řadě také ve spolupráci s místními zdravotnickými zařízeními a obvodními lékaři. Dosud MČ Praha 10 již provedla nezbytnou aktualizaci své, již zmíněné, Demografické studie, jež je pro další práci - mj. i pro mapování zdraví obyvatel - zcela nezbytná.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Z vaší odpovědi zde uvedené je zřejmé, že stále ne úplně chápete, o co v této oblasti auditu přesně jde. Pokud uvádíte, že „tímto způsobem nelze zcela spolehlivě provést "sebehodnocení municipality", tedy samotné MČ Praha 10“ máte svým způsobem pravdu, ale pokud znáte jiný lepší, spolehlivější, objektivnější, tj. validnější způsob, měli jste ho zde uvést, což jste bohužel v řádném termínu pro dokončení auditu, ani nyní, neudělali. Vámi původně uvedené a doplněné odpovědi byly zpracovány zcela nekvalitně, neodborně, chaoticky a nesprávně, navíc bez srovnání s průměry ČR.
V této konečné podobě nemám k jednotlivým odpovědím připomínky.


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Většina indikátorů zdravotního stavu je v Praze na dobré úrovni, lepší než je průměr v ČR. Týká se to především rozhodujících ukazatelů jako je střední délka života při narození či v 65 letech nebo ukazatele standardizované úmrtnosti celkové i do 65 let. Přestože zdravotní data ÚZIS jsou k dispozici pouze do r. 2019 a v letech 2020 a 2021 došlo ke zhoršení situace vzhledem k pandemii Covid-19, úroveň zdravotního stavu obyvatel v Praze lze posuzovat jako silnou stránku.

 • Pro obyvatele MČ je k dispozici silné zázemí zdravotnických zařízení, a to jak ambulantní, tak i lůžkové a následné péče.
 • MČ zohledňuje demografický vývoj a přizpůsobuje mu i svoji politiku, vč. té zdravotní.
 • V MČ je nastavena komunikace s veřejností, provádí i své průzkumy ke zmapování situace.  
 • Městská část má k dispozici strategické dokumenty, které se také zabývají zdrvím a podporou prevence. 
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

MČ nemá zpracovaný Zdravotní plán, není ani stanoven pevný časový rámec jeho tvorby a schválení.

 • Městská část nemá přímo dotační program na podporu aktivit vycházejících z Programu zdraví 2020, tj. na podporu aktivit  v oblasti podpory zdraví, prevence nemocí  a na zvyšování zdravotní gramotnosti.
 • V MČ dochází ke zvyšování průměrného věku obyvatel, zvyšuje se počet seniorů a pro tuto věkovou kategorii není a v budoucnu nebude dostačující kapacita sociálních služeb ani zdravotních služeb zaměřených na seniory (geriatrické ambulantní služby, zdravotně sociální služby, domovy se zvláštním režimem
 • V MČ je relativně vysoký podíl osob žijících rizikovým způsobem života, sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením.
 • Přílišné spoléhání se na zodpovědnost a garance ze strany Hl. města Prahy.
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • Vytváření a zlepšování podmínek pro zdraví ve městě budováním infrastruktury (pěší trasy, cyklotrasy, zeleň, drobné vodní plochy, hřiště a sportoviště apod.)
 • Zvyšující se zájem občanů o zdraví a správný životní styl.
 • Souvislost zdraví obyvatel s ostatními oblastmi života ve městě - zlepšení v jiných oblastech (např. školství a výchova, sociální služby, kultura) má kladný vliv na zdraví.
 • Značné množství příkladů dobré praxe z jiných měst.
 • Mediální atraktivita tématu zdraví a prevence nemocí, zejména vzhledem k současné epidemiologické situaci.


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • Nepříznivý vývoj a dopady z pandemie Covid-19.
 • Trvalá hrozba jiných mimořádných situací s výrazným negativním dopadem na zdraví obyvatel, jejichž vznik je z pozice MČ prakticky neovlivnitelný (např. povodně či jiné klimatické jevy, epidemie apod.)
 • Negativní vliv sociálních sítí, šíření neověřených a nesprávných polopravd a dezinformací v oblasti péče o zdraví (např. odmítání všech očkování apod.).
 • Postupné zhoršování životního prostředí v MČ vlivem zvyšující se intenzity dopravy a průmyslu.
 • Určitá hospodářská nestabilita, zhoršující se ekonomická situace, nedostatek financí.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Jednotlivá doporučení jsou uvedená v textu u jednotlivých odpovědí, po konzultaci s kolegyní konzultantkou doporučuji pro další období zejména:

 • Urychleně zpracovat a schválit Zdravotní plán, stanovit v něm priority a následně Zdravotní plán postupně naplňovat a hodnotit jeho plnění.
 • Vytvořit grantový program podporující programy a projekty podpory zdraví, primární prevence nemocí a zvyšování zdravotní gramotnosti.
 • Při strategickém plánování, vč. Zdravotního plánu se řídit validními daty, které spolehlivě a objektivně hodnotí jednotlivé ukazatele zdravotního stavu obyvatel MČ, respektive Hl. města Prahy.
 • Využívat podkladová data (z analýzy zdravotního stavu, z průzkumů a anket apod.) pro modifikace a cílené zacílení intervenčních programů i pro směřování zdravotní politiky městské části.
 • V problémových oblastech se inspirovat příklady dobré praxe z jiných měst.
 • Ačkoliv demografický vývoj ukazuje stárnutí populace, stejnou pozornost jako seniorské věkové skupině je nutno věnovat mladé generaci (dětem a mladých dospělým) v oblasti výchovy ke zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti. Kompetentnost v této oblasti je nejlepší zárukou dobrého zdraví v budoucí dospělosti. 
 • Zvýšenou pozornost věnovat v dalším období podpoře aktivní mobility občanů. Týká se to především pěší chůze, která by se opět měla stát hlavním typem pohybu v okruhu bydliště, místních škol, zájmových činností apod.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje a zlepšování zdraví obyvatel. Souhlas s úrovní kategorie B.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

5 Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 dlouhodobě plánuje v rámci procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb MČ Praha 10. V novém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" je oblast Zdraví řešena v oblasti 5 Zdraví a sport. V "Programovém prohlášení RMČ Praha 10 na volební období 2018-2022" je oblasti zdraví také věnováno. Z důvodu omezených možností městské části je především věnována pozornost spolupráce s organizacemi ve zdravotní oblasti, místní nemocnicí, zdravotním střediskem, zdravotnickou školou v oblasti preventivních a osvětových programů.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je zřejmé, že určitá omezení v oblasti a garance zdraví mohou pro městské části Prahy existovat, jak je v textu opakovaně uvedeno, nicméně veřejné zdraví zahrnuje i ochranu a podporu zdraví a primární prevenci nemocí, oblast životní pohody a kvality života obyvatel, a to je zcela určitě v kompetenci i samotné vaší městské části. Jinak by ani tento audit neměl asi smysl. Předpokladem vhodného plánování a rozhodování je identifikace zásadních determinant, které zdraví, tj. celkovou životní pohodu obyvatel, zde v MČ Praha 10, nejvíce ovlivňují, a snaha o jejich pozitivní ovlivnění. Zdravotní hlediska jsou zajisté mnohem širší téma, než pouze zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče. V tomto významu se zdravotní politika prolíná celou činností městského úřadu, protože základním cílem samosprávy je zabývat celkovou životní pohodou obyvatel a zdravými místními životními podmínkami.

Tato část auditu je zpracována poměrně kvalitně a přehledně. I přes skutečnost, že MČ nemá Zdravotní plán, prokazuje poměrně dobrou úroveň systematického plánování a integraci zdravotních hledisek do plánování, a to i v oblasti podpory zdravého životního stylu, zdravých životních podmínek, sportu i volnočasových aktivit a dalších oblastí, které se zdravím obyvatel souvisí. Nejdůležitější strategický dokument MČ se taktéž zabývá podporou zdraví a prevencí nemocí. Považuji za nezbytné v blízké budoucnosti zpracovat Zdravotní plán s danými prioritami, realizovat jej a pravidelně jeho plnění vyhodnocovat. Postrádám pevný časový rámec jeho tvorby a schválení.

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 dlouhodobě komunitně plánuje sociální, zdravotní a návazné služby. Pořádá mnoho aktivit pro různé věkové skupiny k podpoře zdraví. Spolupracuje s různými organizacemi a spolky v této oblasti. Ve svém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" se této oblasti také věnuje. 

Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 se poměrně kvalitně věnuje aktivitám zaměřeným na podporu a ochranu veřejného zdraví a na budování infrastruktury  pro zlepšení místních životních podmínek a kvality života svých občanů. Z větší části jsou v této oblasti uspokojivé odpovědi, některé připomínky jsou uvedeny u jednotlivých otázek. U některých odpovědí postrádám zejména podrobnější informace o tom, jak MČ konkrétně podporuje jednotlivé aktivity a akce, na které se příslušné návodné otázky ptají.

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má okolo 110 tis. obyvatel, z nichž dle aktualizované Demografické studie tvoří téměř 25 tisíc (tj. 22%) obyvatel senioři nad 65 let. Populace obyvatel MČ Praha 10 je tak starší v porovnání s hl. m. Prahou, tak i celou ČR. Této skutečnosti je proto přizpůsobována kromě sociální i zdravotní politika MČ Praha 10 v mezích její působnosti: provoz tří vlastních domovů pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, klubů seniorů, preventivních i aktivizačních programů atd.

MČ Praha 10 nemá zpracovanou vlastní analýzu zdravotního stavu obyvatel, a to zejména z toho důvodu, že zdravotní ukazatele až na úroveň jednotlivých městských částí nejsou v celostátních databázích k dispozici a doposud se tedy vůbec nesledují. Zdraví obyvatel MČ Praha 10 jako takové však již nyní řeší hlavní koncepční dokument: Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, který jasně deklaruje, že úsilí MČ Praha 10 o opravdovou udržitelnost ve všech sledovaných oblastech UR je myšleno zcela vážně.

Jedinou možností pro všechny pražské městské části, jak aktuálně spolehlivě naplnit požadavky auditu UR v oblasti zdraví, je tak prezentovat data dostupná pouze pro obyvatelstvo celé metropole. Populace MČ Praha 10 však reálně představuje pouhou desetinu obyvatelstva celého hl. m. Prahy. Je tedy na zvážení, zda lze aplikovat poměrnou část sledovaných celopražských dat na onu jednu desetinu populace obyvatel v rámci MČ Praha 10. Dle našeho názoru tímto způsobem nelze zcela spolehlivě provést "sebehodnocení municipality", tedy samotné MČ Praha 10.

MČ Praha 10 - v rámci meziobecní kolegiality pražských městských částí - využila pro potřeby zpracování tohoto auditu Analýzu zdravotního stavu obyvatel MČ Praha 12 z července 2021, a to se souhlasem jak MČ Praha 12, tak i písemného souhlasu zpracovatelky analýzy MVDr. Kateřiny Janovské. Jako zdroj pro zpracování analýzy posloužily údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR z Portálu zdravotnických ukazatelů PZU. Tyto zdroje dále využívají mj. podkladová data z Národního onkologického registru a Státního zdravotního ústavu. Znovu je ale potřeba upozornit, že se jedná o data platná pro hl. m. Prahu jako celek, nikoliv pro jednové městské části.

Vlastní koncepci rozvoje zdraví obyvatel plánuje MČ Praha 10 připravit v následujících letech, a to ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, který má v metropoli oblast zdravotnicví výhradně ve své kompetenci, dále ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, s níž se MČ Praha 10 podařilo v říjnu 2021 uspořádat vůbec první zdravotnický veletrh Zdravá Praha 10, a v neposlední řadě také ve spolupráci s místními zdravotnickými zařízeními a obvodními lékaři. Dosud MČ Praha 10 již provedla nezbytnou aktualizaci své, již zmíněné, Demografické studie, jež je pro další práci - mj. i pro mapování zdraví obyvatel - zcela nezbytná.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Z vaší odpovědi zde uvedené je zřejmé, že stále ne úplně chápete, o co v této oblasti auditu přesně jde. Pokud uvádíte, že „tímto způsobem nelze zcela spolehlivě provést "sebehodnocení municipality", tedy samotné MČ Praha 10“ máte svým způsobem pravdu, ale pokud znáte jiný lepší, spolehlivější, objektivnější, tj. validnější způsob, měli jste ho zde uvést, což jste bohužel v řádném termínu pro dokončení auditu, ani nyní, neudělali. Vámi původně uvedené a doplněné odpovědi byly zpracovány zcela nekvalitně, neodborně, chaoticky a nesprávně, navíc bez srovnání s průměry ČR.
V této konečné podobě nemám k jednotlivým odpovědím připomínky.