Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2021

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Vojtěch Máca
Konzultant Hana Brůhová-Foltýnová
Koordinátor Martin Bahenský Praha 10

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Hodnocení v zásadě odpovídá kategorii B, a po provedeném doplnění ho považuji hodnocení za akceptovatelné.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, všechny návodné otázky jsou zodpovězeny.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit v převažující míře používá povinné a doporučené indikátory, v některých případech však nejsou pro úroveň MČ dostupné či zcela smysluplné.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 intenzivně jedná s hl. m. Praha, Dopravním podnikem Praha, ROPID, TSK Praha a dalšími o stálém zvyšování komfortu veřejné dopravy. Věnuje se rozvíjení alternativního druhu dopravy. tyto oblasti jsou řešeny i v nově zpracovaném "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030".

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnocení uspokojivá uděleno proto, že v MČ je zřejmá podpora veřejné dopravy (i když ta spadá primárně do gesce hl.m. Prahy v rámci PID), podpora dalších alternativních druhů dopravy byla v hodnoceném období zřetelně slabší - délka oddělených cyklostezek je malá, obousměrky na místních komunikacích jsou ojedinělé; cyklopruhy nejsou vždy vyznačeny uživatelsky přívětivě, opatření Cyklogenerelu z roku 2014 nebyla ve významné míře naplněna; u chodníků se realizují hlavně opravy a není ani sledován indikátor bezbariérovosti.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Občanům je nabízena alternativa v podobě dostupné městské hromadné dopravy, podpory cyklodopravy, budování prostupného území pro pěší.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Řízení poptávky po dopravě je v zásadě uspokojivé, s dobrou nabídkou veřejné dopravy a nově i zlepšujícího se napojení příměstské vlakové dopravy. Podmínky pro nemotorové módy se ale zlepšují jen velmi pomalu a regulace parkování vstoupila v platnost teprve na sklonku hodnonceného období.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nemá ve svém vozovém parku nízkoemisní vozidla, Dopravní podnik Praha zavádí na některých linkách elektrobusy. Dobíjecí stanice pro elektromobily jsou umístěny v některých nákupních centrech, MČ si dělá průzkum, kde by mohly být umístěny na území MČ.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Se sebehodnocením MČ souhlasím, s jediným nízkoemisním (resp. bezemisním) vozidlem ve vozovém parku vozidel MČ a jí zřízených organizací nelze stav označit za uspokojivý.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bezpečnost silničního provozu je sledována, riziková místa jsou ve spolupráci s Policií ČR a správcem komunikace řešena. Ve školách jsou pravidelně zajišťovány preventivní programy. 

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Stav lze hodnotit jako uspokojivý, jsou realizovány jak preventivní programy pro děti, tak jsou odstraňována krizová nehodová místa a rovněž bylo realizováno několik (spíše menších) zklidňujících opatření.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 řeší problematiku dopravy v několika strategických dokumentech, "Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" byl posouzen procesem SEA - vliv na životní prostředí. Systematické vyhodnocování zatížení MČ Praha 10 dopravu není ze strany MČ zatím realizováno.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z hlediska zpracovaných strategií je téma pokryto v zásadě dobře, avšak MČ sama vliv na zdraví a ŽP zjevně nevyhodnocuje (což je ovšem částečně odůvodněno rozdělením kompetencí mezi hl. m. a MČ).

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • dobrá dopravní obslužnost MHD/PID ve směru do centra Prahy,
 • postupné rozvíjení a doplňování infrastruktury pro alternativní (nemotorovou) dopravu,
 • postupné zavádění ekonomických nástrojů,
 • dobře zpracovaný strategický plán,
 • alespoň zárodečně existuje infrastruktura pro alternativní pohony.
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • relativně omezený potenciál pro multimodalitu, mj. kvůli malé kapacitě P+R a B+R,
 • sama MČ nepoužívá nízkoemisní vozidla a ani je nepožaduje / nezvýhodňuje ve výběrových řízeních na zajištění služeb pro MČ,
 • vysoký podíl IAD na dělbě přepravní práce a vysoké nároky na zábor veřejných prostor pro parkování.
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • snižování potřeby využití IAD pro krátké cesty, např. prostřednictvím rozvoje sdílené mobility (zejm. nemotorové),
 • doplňování infrastruktury pro nemotorovou dopravu (stojanů/klecí na kola u škol a veřejných budov),
 • při obnově vozového parku MČ volit bez-/nízkoemisní vozidla,
 • uplatňování podmínek využívání environmentálně šetrných vozidel ve výběrových řízeních na zajištění služeb pro MČ,
 • více využít ekonomické motivace v rámci zpoplatnění parkování (zvýšení a větší diferenciace sazeb),
 • ovlivňování dopravního chování při cestách do škol (příkladem může být např. projekt PĚŠKOBUS realizovaný na ZŠ Litvínovská nebo projekt Školní ulice testovaný ZŠ Hanspaulka)
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • další navýšení intenzit dopravy,
 • dlouhodobé vlivy expozice obyvatelstva znečištěnému ovzduší a dopravnímu hluku,
 • pokračování dominance IAD a tlaku na zábor veřejného prostoru pro infrastrukturu pro IAD (zejm. pro parkování),
 • další odklady dobudování nadřazené silniční infrastruktury (MO, D0).
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Sebehodnocení je provedeno na úrovni dostačující pro kategorii B.

MČ má dobré koncepční a strategické podklady a měla by na jejich základě usilovně rozvíjet příležitosti pro uplatnění nemotorové dopravy, aktivně regulovat parkování a snižovat potřebu používání IAD pro krátké cesty. Dále by se měla chopit příležitosti jít příkladem ve využívání nemotorových a bezemisních vozidel a tato vozidla požadovat i v zadávaných veřejných zakázkách (je-li to relevantní).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

V auditu dopravy MČ odpověděla na všechny návodné otázky a uvedla hodnoty většiny indikátorů. Z uvedených odpovědí a indikátorů je zjevné, že si MČ uvědomuje potřebu řešit dopravu na svém území a v rovině strategické  má připravenou řadu dílčích řešení a zlepšení. V tomto ohledu lze zejména uvítat postupné zavádění zón placeného stání.

Aktivity MČ by se ale měly odehrávat v celé šíři možných opatření od těch, které redukují potřebu cestování (elektronizace, homeworking, edukace atd.), přes podporu přesunu na bezemisní a nízkoemisní dopravu (vč. MHD) až po zlepšování využívaných dopravních prostředků (vč. využívání nemotorových a bez-/nízkoemisních vozidel samotnou MČ). Zkušenosti a příklady dobré praxe (především ze zahraničí - např. Kodaň, Paříž, Hamburk či Barcelona) ukazují i na nezbytnost přijímání regulačních opatření a obecně řízení poptávky, i přes nesnáze s nalézáním optimální úrovně této regulace. Zde existuje prostor k většímu využití nových technologií a analýzám velkých dat (a to i v reálném čase), které mohou významně přispět jak k zefektivnění dopravního systému (vč. dopadů na životní prostředí a zdraví), tak i přijatelnosti regulačních zásahů veřejností.

Je také důležité si uvědomit, že ani dokončení nadřazených dopravních komunikací (MO, D0) stávající dopravní problémy zásadně nevyřeší (jak ostatně ukazuje míra indukce dopravy díky tunelu Blanka), a proto nedává smysl s dalšími opatřeními (tj. primárně regulací IAD) čekat až na jejich dokončení, protože by to znamenalo vystavovat obyvatele MČ zátěži znečištěného ovzduší, hluku a dalších negativních vlivů po dobu řádově další desítky let. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 intenzivně jedná s hl. m. Praha, Dopravním podnikem Praha, ROPID, TSK Praha a dalšími o stálém zvyšování komfortu veřejné dopravy. Věnuje se rozvíjení alternativního druhu dopravy. tyto oblasti jsou řešeny i v nově zpracovaném "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030".

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hodnocení uspokojivá uděleno proto, že v MČ je zřejmá podpora veřejné dopravy (i když ta spadá primárně do gesce hl.m. Prahy v rámci PID), podpora dalších alternativních druhů dopravy byla v hodnoceném období zřetelně slabší - délka oddělených cyklostezek je malá, obousměrky na místních komunikacích jsou ojedinělé; cyklopruhy nejsou vždy vyznačeny uživatelsky přívětivě, opatření Cyklogenerelu z roku 2014 nebyla ve významné míře naplněna; u chodníků se realizují hlavně opravy a není ani sledován indikátor bezbariérovosti.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Občanům je nabízena alternativa v podobě dostupné městské hromadné dopravy, podpory cyklodopravy, budování prostupného území pro pěší.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Řízení poptávky po dopravě je v zásadě uspokojivé, s dobrou nabídkou veřejné dopravy a nově i zlepšujícího se napojení příměstské vlakové dopravy. Podmínky pro nemotorové módy se ale zlepšují jen velmi pomalu a regulace parkování vstoupila v platnost teprve na sklonku hodnonceného období.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nemá ve svém vozovém parku nízkoemisní vozidla, Dopravní podnik Praha zavádí na některých linkách elektrobusy. Dobíjecí stanice pro elektromobily jsou umístěny v některých nákupních centrech, MČ si dělá průzkum, kde by mohly být umístěny na území MČ.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Se sebehodnocením MČ souhlasím, s jediným nízkoemisním (resp. bezemisním) vozidlem ve vozovém parku vozidel MČ a jí zřízených organizací nelze stav označit za uspokojivý.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bezpečnost silničního provozu je sledována, riziková místa jsou ve spolupráci s Policií ČR a správcem komunikace řešena. Ve školách jsou pravidelně zajišťovány preventivní programy. 

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Stav lze hodnotit jako uspokojivý, jsou realizovány jak preventivní programy pro děti, tak jsou odstraňována krizová nehodová místa a rovněž bylo realizováno několik (spíše menších) zklidňujících opatření.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 řeší problematiku dopravy v několika strategických dokumentech, "Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" byl posouzen procesem SEA - vliv na životní prostředí. Systematické vyhodnocování zatížení MČ Praha 10 dopravu není ze strany MČ zatím realizováno.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z hlediska zpracovaných strategií je téma pokryto v zásadě dobře, avšak MČ sama vliv na zdraví a ŽP zjevně nevyhodnocuje (což je ovšem částečně odůvodněno rozdělením kompetencí mezi hl. m. a MČ).