Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2021

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Tereza Votočková
Konzultant Pavel Růžička
Koordinátor Milan Válek Praha 10

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Sebehodnocení je zpracováno přehledně a srozumitelně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní, návodné otázky jsou zodpovězené.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Převážně ano, některé z indikátorů nejsou dosud naplněny.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vnitřní předpis sice existuje, ale principy udržitelného nakupování nejsou při nákupech zohledňovány.    

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 10 má velmi kvalitně zpracovaný Strategický plán, a to analytickou i návrhovou část, který je příkladně členěn podle oblastí UR tak, jak je pojímá MA 21. Návrhová část USV (ale obecně všech oblastí) stanovuje jak dlouhodobou vizi dané oblasti, tak konkrétní opatření/aktivity, kterými je potřeba se zabývat. Jasně jsou přidělené i odpovědnosti/gesce a je stanovena sada indikátorů.

Opatření jsou následně rozpracována v ročních Akčních plánech.

MČ má vcelku přehledné webové stránky, které i za oblast USV obsahují dostatek informací pro občany. Obsahují návodné informace (co, kdy, kde) často s propojením na grafické informace (např. mapy sběrných míst odpadu), jsou zveřejňované aktuality.


Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 umožňuje občanům možnost třídění různých složek, má dostatek stanovišť na komunální i tříděný odpad a motivuje své občany k třídění i předcházení odpadů.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti jsou kompetence MČ omezené, jsou dány  MHMP v rámci celopražského systému nakládání s odpady. Popis a hodnocení se soustředí tedy na aktivity MČ realizované nad rámec tohoto systému, příp. jak MČ komunikuje/spolupracuje s MHMP a snaží se situaci ovlivnit. MČ se hlásí k principům cirkulární ekonomiky.

V tomto směru je MČ aktivní a snaží se přizpůsobovat umístění stanovišť či četnost svozu svým místním podmínkám. Pozitivní vývoj představuje i postupné rozšiřování kompostování. MČ se správě zaměřuje též na problematiku předcházení vzniku odpadu; lze jen doporučit tyto aktivity postupně zintenzivnit.

MČ je aktivně zapojena v mnoha iniciativách z odpadové oblasti, např. Dost bylo plastu, Sešlápni to, Ekoškola, Recyklohraní, Zelená škola.

Na území MČ se nenachází žádný sběrný dvůr, občané využívají bezprostředně přilehlé sběrné dvory v okolních MČ. Z hlediska dostupnosti (dojezdové vzdálenosti) nejsou ze strany občanů vznášeny připomínky.

Velmi pozitivně lze hodnotit dotační program pro NNO- Ten pokrývá i oblast ŽP a USV (zejména zaměření na odpady), do které se – jak se zdá – postupem let hlásí více a více projektů. 

Trendy v množství SKO a tříděných složek pro MČ nejsou k dispozici, jsou uvedena data celopražská.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 v roce přistoupila k nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ ustanovila pozici energetického manažera v září 2019, pozice byla obsazena na určité období, nyní není obsazena. 

Oblast hospodaření s energií je podchycena ve Strategickém plánu, systém energetického managementu je v počáteční fázi.

Přehled projektů energetických úspor je uveden za rok 2018. Za rok 2019 jsou uvedeny údaje o spotřebách, pravidelné vyhodnocování však zřejmě dosud neprobíhá. Přehled úsporných projektů za rok 2019 není uveden.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 zatím systematicky nesleduje  stav výstavby udržitelným směrem. Vydala "Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích", jejíž cílem je udržitelný rozvoj.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Vznikla zajímavá Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích, ta však primárně neřeší problematiku udržitelné výstavby, i když jsou obsaženy odkazy na certifikace typu LEED.

Některé indikátory nejsou sledované, ale naplněné by být mohly. Certifikacemi se developeři většinou chlubí, není to tedy nenaplnitelný indikátor. MČ deklaruje, že „zateplení bylo provedeno téměř v každé veřejné budově“, mělo by tedy být schopné určit i podlahovou plochu.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Kvalitní strategický plán

Realizace velkého množství energeticky úsporných projektů a využití obnovitelných zdrojů

Vytvoření pozice energetického manažera a zavedení EnMS

Odpadové aktivity nad rámec systému hl. m. Prahy

Aktivní zapojení MČ v mnoha iniciativách z odpadové oblasti

Dotační program pro NNO

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Energetický management je stále v počáteční fázi

Pravidelné vyhodnocování dat spotřeby energií dosud neprobíhá

Neexistence formálně stanovených požadavků/principů pro přípravu a realizaci investic z hlediska spotřeby energie a udržitelné výstavby

Neexistence postupu pro zohlednění environmentálních kritérií při nákupu

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Vytvoření energetické koncepce

Realizace energetických opatření v sídle ÚMČ

Prohloubení aktivit v oblasti předcházení vzniku odpadu

Zahrnutí „ne-energetických“ aspektů do výstavby a rekonstrukcí

Existující metodiky a kampaně na podporu udržitelného veřejného zadávání

Finanční mechanismy v novém programovém období 2021-2027

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Nestabilita rámcových podmínek ovlivňujících dlouhodobou návratnost opatření v oblasti USV

Energetická náročnost MČ tažená spotřebou energie v soukromých budovách

Odlišné priority a záměry vedení MĆ v jednotlivých volebních obdobích

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Stav tématu ‚Udržitelná spotřeba a výroba‘ v MČ Praha 10 lze celkově hodnotit jako uspokojivý. V některých oblastech si MČ vede nadprůměrně, v některých oblastech naopak existují rezervy.

Uspokojivě je řešena oblast udržitelné spotřeby, ve které MČ nejenže má dobře zpracovaný strategický plán, stanovuje jak dlouhodobou vizi dané oblasti, tak konkrétní opatření/aktivity, kterými je potřeba se zabývat. Chybí však postup a praktická opatření v nákupu dle environmentálních kritérií.

Aktivní je také v oblasti hospodaření s energií, ve které je zaveden systém energetického managementu a průběžně realizuje energeticky úsporná opatření na budovách ve svém majetku. Využívání OZE je součástí EnMS. V současnosti je však pozice energetického manažera neobsazená a trendy ve spotřebě energií nejsou vyhodnocovány.

Rozvoj v oblasti odpadového hospodářství je do velké míry závislý na „nadřazeném“ systému hl. m. Prahy, přesto však MČ nalézá prostor pro realizaci mnoha aktivit nad jeho rámec, výborná je motivace občanů a zapojení do mnoha iniciativ. Do budoucna se chce MČ více zaměřit na předcházení vzniku odpadu, což hodnotitelé rozhodně podporují.

V mantinelech stanovených hl. m. Prahou se MČ musí pohybovat také v oblasti udržitelné výstavby. Té by se zasloužilo do budoucna věnovat větší pozornost, zejména ve smyslu podchycení opatření jdoucích za horizont energetických úspor ve výstavbě a rekonstrukcích (materiály a recyklace, OZE, dešťová a šedá voda, modro-zelená infrastruktura, atp.).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

MČ splňuje podmínky pro přidělení kategorie B MA21 v oblasti Udržitelná spotřeba a výroba. Hodnotitelé nestanovují pro přidělení žádné podmínky, předpokládají však, že pro další období a následné hodnocení se bude MČ řídit uvedenými doporučeními.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vnitřní předpis sice existuje, ale principy udržitelného nakupování nejsou při nákupech zohledňovány.    

Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 10 má velmi kvalitně zpracovaný Strategický plán, a to analytickou i návrhovou část, který je příkladně členěn podle oblastí UR tak, jak je pojímá MA 21. Návrhová část USV (ale obecně všech oblastí) stanovuje jak dlouhodobou vizi dané oblasti, tak konkrétní opatření/aktivity, kterými je potřeba se zabývat. Jasně jsou přidělené i odpovědnosti/gesce a je stanovena sada indikátorů.

Opatření jsou následně rozpracována v ročních Akčních plánech.

MČ má vcelku přehledné webové stránky, které i za oblast USV obsahují dostatek informací pro občany. Obsahují návodné informace (co, kdy, kde) často s propojením na grafické informace (např. mapy sběrných míst odpadu), jsou zveřejňované aktuality.


3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 umožňuje občanům možnost třídění různých složek, má dostatek stanovišť na komunální i tříděný odpad a motivuje své občany k třídění i předcházení odpadů.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti jsou kompetence MČ omezené, jsou dány  MHMP v rámci celopražského systému nakládání s odpady. Popis a hodnocení se soustředí tedy na aktivity MČ realizované nad rámec tohoto systému, příp. jak MČ komunikuje/spolupracuje s MHMP a snaží se situaci ovlivnit. MČ se hlásí k principům cirkulární ekonomiky.

V tomto směru je MČ aktivní a snaží se přizpůsobovat umístění stanovišť či četnost svozu svým místním podmínkám. Pozitivní vývoj představuje i postupné rozšiřování kompostování. MČ se správě zaměřuje též na problematiku předcházení vzniku odpadu; lze jen doporučit tyto aktivity postupně zintenzivnit.

MČ je aktivně zapojena v mnoha iniciativách z odpadové oblasti, např. Dost bylo plastu, Sešlápni to, Ekoškola, Recyklohraní, Zelená škola.

Na území MČ se nenachází žádný sběrný dvůr, občané využívají bezprostředně přilehlé sběrné dvory v okolních MČ. Z hlediska dostupnosti (dojezdové vzdálenosti) nejsou ze strany občanů vznášeny připomínky.

Velmi pozitivně lze hodnotit dotační program pro NNO- Ten pokrývá i oblast ŽP a USV (zejména zaměření na odpady), do které se – jak se zdá – postupem let hlásí více a více projektů. 

Trendy v množství SKO a tříděných složek pro MČ nejsou k dispozici, jsou uvedena data celopražská.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 v roce přistoupila k nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ ustanovila pozici energetického manažera v září 2019, pozice byla obsazena na určité období, nyní není obsazena. 

Oblast hospodaření s energií je podchycena ve Strategickém plánu, systém energetického managementu je v počáteční fázi.

Přehled projektů energetických úspor je uveden za rok 2018. Za rok 2019 jsou uvedeny údaje o spotřebách, pravidelné vyhodnocování však zřejmě dosud neprobíhá. Přehled úsporných projektů za rok 2019 není uveden.

3.4 Udržitelná výstavba

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 zatím systematicky nesleduje  stav výstavby udržitelným směrem. Vydala "Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích", jejíž cílem je udržitelný rozvoj.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Vznikla zajímavá Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích, ta však primárně neřeší problematiku udržitelné výstavby, i když jsou obsaženy odkazy na certifikace typu LEED.

Některé indikátory nejsou sledované, ale naplněné by být mohly. Certifikacemi se developeři většinou chlubí, není to tedy nenaplnitelný indikátor. MČ deklaruje, že „zateplení bylo provedeno téměř v každé veřejné budově“, mělo by tedy být schopné určit i podlahovou plochu.