Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2021

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Tomáš Hák
Konzultant Eva Jonešová
Koordinátor Milan Válek Praha 10

OPONENTURA

2 Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit sleduje osnovu návodných otázek i indikátorů. Používá správnou a zaběhnutou terminologii, fyzkální jednotky sledovaných veličin apod.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit sleduje osnovu návodných otázek.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit sleduje osnovu indikátorů. V některých případech je zřejmé, že MČ má problém s daty (znečištění vod, emise do ovzduší, liniová zeleň ad.), ale vždy byl indikátor uveden alespoň jako expertní odhad nebo kvalitativně popsán. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V oblasti hospodaření s vodou lze konstatovat, že spotřeba na osobu stoupala - ze 40,88 m3/osoba/rok v roce 2016 na 41,61 m3/osoba/rok v roce 2019, přičemž mezi lety 2018 a 2019 došlo k poklesu z 42,34 m3/osoba/rok na 41,61 m3/osoba/rok. V budovách ve správě MČ Praha 10 došlo k většímu nárůstu spotřeby, meziročně řádově o nižší desítky procent. Nárůst v jednotkách procent byl zaznamenán u obytných domů. Úsporná opatření týkající se hospodaření s vodou jsou realizována ve veřejném prostoru – zasakovací boxy, zalévací vaky, revitalizace veřejných prostranství. Dále se MČ Praha 10 snaží šířit osvětu pomocí tzv. desater, podporuje v dotačním řízení osvětové akce environmentálních spolků a téma šetrného užívání přírodních zdrojů má vetknutou do strategického plánu. Dle PVK bylo 99,6 % domácností bylo připojeno na ČOV. Podle PVS činí podíl obyvatel napojených na ČOV v Praze 10 za rok 2019: 98,87 % (zdroj: PVS). Kvalita vody v ústí Botiče, který protéká také MČ Praha 10, vykazuje na základě sledovaných ukazatelů zlepšující se trend.  Znečištění vypouštěné ve formě vyčištěných splaškových vod lze odhadnout na základě podílu počtu připojených obyvatel MČ na celkovém podílu připojených obyvatel, který činí 9,3%. Na MČ tedy připadá z množství znečištění vypuštěného z ÚČOV v jednotlivých ukazatelích (viz tabulka). Trend vykazuje klesající tendenci co do vypouštěného znečištění. 

2017

2018

2019

BSK5

(t/rok)

64

57

34

CHSKCr

(t/rok)

358

327

268

NL

(t/rok)

95

82

65

N-NH4

(t/rok)

97

82

22

Ncelk

(t/rok)

225

200

110

Pcelk

(t/rok)

7

8

8

Zlepšení hospodaření s vodou došlo dle odborného odhadu na 0,5 ha rozlohy MČ Praha 10.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V oblasti hospodaření s vodou MČ P-10 má rezervy, které sama vyjadřuje svým sebehodnocením. Spotřeba na osobu mírně stoupala, v budovách ve správě MČ došlo k většímu nárůstu spotřeby, nárůst byl zaznamenán i u obytných domů. Cenová politika zatím nemá větší vliv na spotřebu, pro závěry je ale nutné dlouhodobé sledování a analýzy. Základem pro to jsou včasná a spolehlivá data, která pro některé ukazatele chybí. Pozitivní je přístup MČ k hospodaření s vodou ve veřejném prostoru a v osvětě. Pozitivní odhadnuté hodnoty ukazuje i vypouštěné znečištění,  


 

 

 

 

 

 

Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ekologická stabilita krajiny v MČ Praha 10 je dána silným antropogenním ovlivněním a vysokou urbanizací území. Například plochy ÚSES zabírají jen 2,9 % území MČ. Ze stejných důvodů je nízký i KES (0,146 v roce 2012; 0,143 v roce 2020) značící nízký podíl ekologicky stabilních ploch. Využití krajiny zůstává v posledních letech podobné, mírně se rozrůstají antropogenní povrchy, zejména zástavba, proto se i hodnota KES mírně snižuje. MČ Praha 10 se snaží o MČ pečovat skrze efektivní územní rozvoj, péčí o zeleň a dotační politiku podporující péči o přírodu.

Výměra ploch veřejné zeleně/parků/sadů ve správě MČ Praha 10 stagnuje či mírně klesá. To dokládá i přiložená tabulka ploch parků, sadů a lesoparků (v km2) dle datové vrstvy "současný stav využití území". K poklesu či stagnaci dochází privatizací/prodejem domovního fondu a navazujících ploch zeleně. . V poslední době došlo ke kultivaci prostor před OC Cíl, dále je plánována např. revitalizace předprostoru parku Grébovka v Rybalkově ulici.

 

Využití území / rok

2014

2016

2018

2020

Sady

0.17

0.17

0.15

0.15

Parky

2.20

2.22

2.22

2.21

Lesoparky

0.09

0.09

0.09

0.09

MČ Praha 10 podporu uvedených oblastí řeší ve "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" a to v oblasti 2 Životní prostředí jak zapojením občanů do péče o ŹP, tak zkvalitňováním kvality ŽP.

Doporučení Magistrátu k seči trávy je (viz přílohu) uplatňování i v MČ Praha 10. MČ podporuje komunitní zahrady, ve své příspěvkové organizaci - Kulturní dům Barikádníků byla zahrada založena v roce 2019.

MČ Praha 10 podporuje dobrovolnické aktivity jako např. Den Země, Ukliďme Česko. Do kampaně Ukliďme Česko se každoročně zapojuje i Úřad MČ Praha 10, kdy okolo 50 zaměstnanců uklízí černé skládky a nepořádek na vytipovaných pozemcích městské části.

Oblast zkvalitňování životního prostředí je uvedena také v "Programové prohlášení RMČ Praha 10 na volební období 2018-2022".

Úřad MČ Praha 10 má oddělení městské zeleně a čistoty, které má oblast kvalitního životního prostředí na starosti.

MČ Praha 10 jednoznačně upřednostňuje výstavbu na nevyužívaných či špatně využívaných plochách v zastavěném území obce. Jenže má omezené možnosti řešení této problematiky. Městská část sama na úkor přírodních nezastavěných území nerealizuje výstavbu.

Odborným odhadem za známé rozlohy projektů za roky 2018 až 2020 lze říci, že 28,15 ha nově realizovaných staveb se nachází na plochách transformačních, zanedbaných, na brownfieldech či prolukách a 2,96 ha nových staveb na přírodně cennějších plochách jako lesy, louky či pole. Tzn. 9,5 % rozlohy projektů je postaveno spíše na nevhodných plochách a 90,5 % na vhodných.

Mezi další transformační plochy patří např. oblast Bohdalec-Slatiny (zhotovena urbanistická studie), Průmyslová zóna Malešice či Hagibor. Na těchto plochách se o dalším rozvoji uvažuje nebo již je realizován.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V oblasti ekologické stability krajiny je MČ determinována charakterem zástavby – oblast širšího centra metropole se silným antropogenním ovlivněním. Právě proto je do budoucna žádoucí zvýšenou měrou dbát o udržení všech pozitivních ekologických parametrů (výměra a struktura ploch, kvalita zeleně, chráněná území) nebo je ideálně i zlepšovat. To se bohužel úplně nedaří, přestože MČ sama nerealizuje výstavbu na ekologicky cenných plochách a snaží se naopak využít plochy brownfields.

 


Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zemědělská půda tvoří 14,7 % z rozlohy MČ Praha 10, oproti stavu z roku 2016 došlo k mírnému poklesu rozlohy ze stavu 14,8 %. Setrvalý stav panuje i v případě lesů, které tvoří něco mezi 2 a 3 % rozlohy MČ. Zemědělská půda a lesy tak zabírají v podstatě stále stejně velké rozlohy, přičemž nedochází k rozsáhlým záborům těchto lokalit. Více než polovina lesů je certifikována a MČ podporuje farmáře prostřednictvím prodeje na farmářských trzích. MČ dále podporuje i komunitní zahrady. V MČ Praha 10 sídlí celkem okolo třicítky ekozemědělských společností - ať už obchodníků, podnikatelů, nebo přímo zemědělců. Dle zjištění z databáze eagri však žádný z nich přímo na půdě v MČ Praha 10 nehospodaří. Eroze může být problémem ve svažitějších částech MČ, např. v obdělávané jižní části Trojmezí. Dále je ohrožen pravý břeh Botiče v Záběhlicích, jižní svah Bohdalce a části Vinohradské stráně. Není nám však známo, že by aktuálně docházelo k problémům s erozí.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V oblasti ochrany půdy a území MČ své rezervy opět sama realisticky vyjadřuje svým sebehodnocením. Ekologicky cenné půdy sice příliš neubývá, o hospodaření na ní se ale příliš neví (ani na zemědělské, ani na lesní půdě). MČ je spíše pasívním aktérem, nicméně podporuje komunitní práci na pozemcích a nepřímo i ekologické zemědělství pořádáním trhů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Množství koncentrace sledovaných látek znečišťující ovzduší klesá. Průměrné hodnoty za roky 2014 až 2018 jsou následujííc: NO2 roční ø (µg/m3) - 25,9; PM2,5 roční ø (µg/m3) – 18;  B(a)P roční ø (ng/m3) - 0,9; PM10 roční ø (µg/m3) – 24. Data ČHMÚ.

Největším zdrojem znečištění ovzduší je na území MČ Praha 10 automobilová doprava obdobně jako na celém území hlavního města Prahy. Z dostupných dat vyplývá, že hlavními zdroji emisí oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO) a polétavého prachu (PM10) jsou na území Prahy 10 následující zdroje:

·        Teplárna Malešice v ul. Teplárenská 1,

·        spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice (ZEVO Malešice) v ul. Průmyslová 615/32,

·        firma Mitas a.s. v ul. Švehlova 1900/3,

·        z liniových zdrojů – Jižní spojka.

Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou na území MČ Praha 10 pouze okrajové, protože většina domácnosti je vytápěna centrálně Pražskou teplárenskou a je plynofikována. Lokální topeniště, především na tuhá paliva, se nacházejí v oblasti Slatin a v menších částech Strašnic a Záběhlic. Městská část se dlouhodobě zapojuje do programu výměny kotlů za ekologičtější zdroje. Program stále úspěšně probíhá.

MČ Praha 10 dále například iniciovala veřejné projednání v rámci procesu EIA k záměru rozšíření spalovny Malešice, se kterým nesouhlasí. Proto iniciovala veřejné projednání, kterého se účastnilo přes 200 občanů i starostů dotčených městských částí a přednesli své připomínky.

Délka izolační zeleně v MČ Praha 10 byla odborným odhadem určena na 17 346 m.

TSK spravuje (rozloha násobená intenzitou úklidu) 76 919 120 m2 chodníků a vozovek ročně (zdroj TSK). MČ Praha 10 pak spravuje 154 390 919 m2. Dohromady je tedy uklízeno 231 310 039 m2. MČ Praha 10 uklízí na daných plochách s vyšší intenzitou než TSK, což je dáno povahou ploch.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

 

V oblasti ochrany ovzduší je pozitivní fakt, ze koncentrace sledovaných látek znečišťující ovzduší klesá, nicméně území patří mezi nejvíce zatížené v Praze (měřící stanice se pravidelně řadí mezi ty s nejvyššími hodnotami překročení imisních limitů téměř ve všech sledovaných polutantech) . Zásadním problémem je intenzívní automobilová doprava – MČ výhledově řeší omezení vjezdu a parkování, průjezd po Jižní spojce však udržitelné řešení v krátkodobém horizontu nemá. Více průběžných informací (překračování  emisních limitů ad.) – plně přístupných veřejnosti – by bylo žádoucí alespoň o největších zdrojích znečištění (teplárna, spalovna ad.).

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- plán péče o zvlášť chráněná území
- zpracovaný Generel veřejných prostranství
- zachování ploch a péče o veřejnou zeleň
- podpora kompostování a využití biomasy
- rekonstrukce vodovodních rozvodů (snížení ztrát)
- zavedení sběru použitých rostlinných olejů
- opatření proti suchu (vsakovací boxy ad.)
- dlouhodobá spolupráce s NGOs v ochraně životního prostředí

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- nízký podíl územních systémů ekologické stability na území MČ Praha 10 (2,9 %) proti celopražskému průměru (13,5 %)
- chybějící data o množství znečišťujících látek vypouštěných do povrchových vod (problém i dalších MČ)
- úniky vody v rozvodech ve staré zástavbě

- dlouhodobě špatná kvalita ovzduší (i přes lepšící se trend)


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- zpracování vlastní koncepce MČ Praha 10 nakládání s dešťovou vodou a následná realizace (zadržování, vsakování a znovuvyužití srážkových vod) )
- měření spotřeby pitné vody a opatření pro nezvyšování (v majetku MČ i domácnostech)
- nastavení pravidel pro zemědělce a lesníky hospodařící na území MČ s upřednostněním ekologických přístupů

- další podpora komunitních zahrad, kompostování, recyklace a projektů odpovědné spotřeby
- kampaně k hospodaření s vodou, k odpadům a ke klimatu

- zlepšení ovzduší po dostavbě vnějšího  a vnitřního Pražského okruhu
- ekologizace autobusů MHD
- mitigace klimatické změny - např. zelené střechy a fasády (zejména při výstavbě nových budov)
- nový management sekání trávy v nových klimatických podmínkách
- investice do nových rozvodů vody (snížení ztrát)

- partnerství s jinými MČ nebo městy pro sdílení příkladů dobré praxe

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- slabá podpora koncepce UR a "zelených" témat ve vedení MČ

- zhoršování kvality ovzduší a životního prostředí v důsledku dopravní zátěže a liniových dopravních staveb
- nárůstající potřeba parkování (např. na plochách zeleně)
- horšící se stav zeleně vlivem klimatické změny

- vznik teplotních ostrovů na území MČ

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

MČ Praha 10 demonstruje silný zájem o nastoupení cesty udržitelného rozvoje v tématu životního prostředí. To je zřejmé jak z přípravy některých koncepčních dokumentů (nejen pro díčí environmentální témata, ale i pro celkový rozvojový záměr MČ), tak i z realizace řady opatření. V některých dílčích otázkách chybí přesnější a spolehlivější data, v někerých také důraz na sledování a vyhodnocování opatření.  Sama MČ je si těchto nedostatků vědoma a velmi realisticky svůj výkon hodnotí ve většině oblastí známkou uspokojivou. Audit UR, jakož i další analytické dokumenty, které si MČ zpracovala, dávají dobrý předpoklad k zaplnění bílých míst v monitoringu a ke zlepšení slabších míst v realizaci principů UR v dalším období. Re-audit bude tedy z tohoto pohledu velmi důležitý.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

MČ Praha 10 demonstruje silný zájem o nastoupení cesty udržitelného rozvoje v tématu životního prostředí. To je zřejmé jak z přípravy některých koncepčních dokumentů (nejen pro díčí environmentální témata, ale i pro celkový rozvojový záměr MČ), tak i z realizace řady opatření. V některých dílčích otázkách chybí přesnější a spolehlivější data, v někerých také důraz na sledování a vyhodnocování opatření.  Sama MČ je si těchto nedostatků vědoma a velmi realisticky svůj výkon hodnotí ve většině oblastí známkou uspokojivou. Audit UR, jakož i další analytické dokumenty, které si MČ zpracovala, dávají dobrý předpoklad k zaplnění bílých míst v monitoringu a ke zlepšení slabších míst v realizaci principů UR v dalším období. Re-audit bude tedy z tohoto pohledu velmi důležitý.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V oblasti hospodaření s vodou lze konstatovat, že spotřeba na osobu stoupala - ze 40,88 m3/osoba/rok v roce 2016 na 41,61 m3/osoba/rok v roce 2019, přičemž mezi lety 2018 a 2019 došlo k poklesu z 42,34 m3/osoba/rok na 41,61 m3/osoba/rok. V budovách ve správě MČ Praha 10 došlo k většímu nárůstu spotřeby, meziročně řádově o nižší desítky procent. Nárůst v jednotkách procent byl zaznamenán u obytných domů. Úsporná opatření týkající se hospodaření s vodou jsou realizována ve veřejném prostoru – zasakovací boxy, zalévací vaky, revitalizace veřejných prostranství. Dále se MČ Praha 10 snaží šířit osvětu pomocí tzv. desater, podporuje v dotačním řízení osvětové akce environmentálních spolků a téma šetrného užívání přírodních zdrojů má vetknutou do strategického plánu. Dle PVK bylo 99,6 % domácností bylo připojeno na ČOV. Podle PVS činí podíl obyvatel napojených na ČOV v Praze 10 za rok 2019: 98,87 % (zdroj: PVS). Kvalita vody v ústí Botiče, který protéká také MČ Praha 10, vykazuje na základě sledovaných ukazatelů zlepšující se trend.  Znečištění vypouštěné ve formě vyčištěných splaškových vod lze odhadnout na základě podílu počtu připojených obyvatel MČ na celkovém podílu připojených obyvatel, který činí 9,3%. Na MČ tedy připadá z množství znečištění vypuštěného z ÚČOV v jednotlivých ukazatelích (viz tabulka). Trend vykazuje klesající tendenci co do vypouštěného znečištění. 

2017

2018

2019

BSK5

(t/rok)

64

57

34

CHSKCr

(t/rok)

358

327

268

NL

(t/rok)

95

82

65

N-NH4

(t/rok)

97

82

22

Ncelk

(t/rok)

225

200

110

Pcelk

(t/rok)

7

8

8

Zlepšení hospodaření s vodou došlo dle odborného odhadu na 0,5 ha rozlohy MČ Praha 10.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V oblasti hospodaření s vodou MČ P-10 má rezervy, které sama vyjadřuje svým sebehodnocením. Spotřeba na osobu mírně stoupala, v budovách ve správě MČ došlo k většímu nárůstu spotřeby, nárůst byl zaznamenán i u obytných domů. Cenová politika zatím nemá větší vliv na spotřebu, pro závěry je ale nutné dlouhodobé sledování a analýzy. Základem pro to jsou včasná a spolehlivá data, která pro některé ukazatele chybí. Pozitivní je přístup MČ k hospodaření s vodou ve veřejném prostoru a v osvětě. Pozitivní odhadnuté hodnoty ukazuje i vypouštěné znečištění,  


 

 

 

 

 

 

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ekologická stabilita krajiny v MČ Praha 10 je dána silným antropogenním ovlivněním a vysokou urbanizací území. Například plochy ÚSES zabírají jen 2,9 % území MČ. Ze stejných důvodů je nízký i KES (0,146 v roce 2012; 0,143 v roce 2020) značící nízký podíl ekologicky stabilních ploch. Využití krajiny zůstává v posledních letech podobné, mírně se rozrůstají antropogenní povrchy, zejména zástavba, proto se i hodnota KES mírně snižuje. MČ Praha 10 se snaží o MČ pečovat skrze efektivní územní rozvoj, péčí o zeleň a dotační politiku podporující péči o přírodu.

Výměra ploch veřejné zeleně/parků/sadů ve správě MČ Praha 10 stagnuje či mírně klesá. To dokládá i přiložená tabulka ploch parků, sadů a lesoparků (v km2) dle datové vrstvy "současný stav využití území". K poklesu či stagnaci dochází privatizací/prodejem domovního fondu a navazujících ploch zeleně. . V poslední době došlo ke kultivaci prostor před OC Cíl, dále je plánována např. revitalizace předprostoru parku Grébovka v Rybalkově ulici.

 

Využití území / rok

2014

2016

2018

2020

Sady

0.17

0.17

0.15

0.15

Parky

2.20

2.22

2.22

2.21

Lesoparky

0.09

0.09

0.09

0.09

MČ Praha 10 podporu uvedených oblastí řeší ve "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" a to v oblasti 2 Životní prostředí jak zapojením občanů do péče o ŹP, tak zkvalitňováním kvality ŽP.

Doporučení Magistrátu k seči trávy je (viz přílohu) uplatňování i v MČ Praha 10. MČ podporuje komunitní zahrady, ve své příspěvkové organizaci - Kulturní dům Barikádníků byla zahrada založena v roce 2019.

MČ Praha 10 podporuje dobrovolnické aktivity jako např. Den Země, Ukliďme Česko. Do kampaně Ukliďme Česko se každoročně zapojuje i Úřad MČ Praha 10, kdy okolo 50 zaměstnanců uklízí černé skládky a nepořádek na vytipovaných pozemcích městské části.

Oblast zkvalitňování životního prostředí je uvedena také v "Programové prohlášení RMČ Praha 10 na volební období 2018-2022".

Úřad MČ Praha 10 má oddělení městské zeleně a čistoty, které má oblast kvalitního životního prostředí na starosti.

MČ Praha 10 jednoznačně upřednostňuje výstavbu na nevyužívaných či špatně využívaných plochách v zastavěném území obce. Jenže má omezené možnosti řešení této problematiky. Městská část sama na úkor přírodních nezastavěných území nerealizuje výstavbu.

Odborným odhadem za známé rozlohy projektů za roky 2018 až 2020 lze říci, že 28,15 ha nově realizovaných staveb se nachází na plochách transformačních, zanedbaných, na brownfieldech či prolukách a 2,96 ha nových staveb na přírodně cennějších plochách jako lesy, louky či pole. Tzn. 9,5 % rozlohy projektů je postaveno spíše na nevhodných plochách a 90,5 % na vhodných.

Mezi další transformační plochy patří např. oblast Bohdalec-Slatiny (zhotovena urbanistická studie), Průmyslová zóna Malešice či Hagibor. Na těchto plochách se o dalším rozvoji uvažuje nebo již je realizován.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V oblasti ekologické stability krajiny je MČ determinována charakterem zástavby – oblast širšího centra metropole se silným antropogenním ovlivněním. Právě proto je do budoucna žádoucí zvýšenou měrou dbát o udržení všech pozitivních ekologických parametrů (výměra a struktura ploch, kvalita zeleně, chráněná území) nebo je ideálně i zlepšovat. To se bohužel úplně nedaří, přestože MČ sama nerealizuje výstavbu na ekologicky cenných plochách a snaží se naopak využít plochy brownfields.

 


2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zemědělská půda tvoří 14,7 % z rozlohy MČ Praha 10, oproti stavu z roku 2016 došlo k mírnému poklesu rozlohy ze stavu 14,8 %. Setrvalý stav panuje i v případě lesů, které tvoří něco mezi 2 a 3 % rozlohy MČ. Zemědělská půda a lesy tak zabírají v podstatě stále stejně velké rozlohy, přičemž nedochází k rozsáhlým záborům těchto lokalit. Více než polovina lesů je certifikována a MČ podporuje farmáře prostřednictvím prodeje na farmářských trzích. MČ dále podporuje i komunitní zahrady. V MČ Praha 10 sídlí celkem okolo třicítky ekozemědělských společností - ať už obchodníků, podnikatelů, nebo přímo zemědělců. Dle zjištění z databáze eagri však žádný z nich přímo na půdě v MČ Praha 10 nehospodaří. Eroze může být problémem ve svažitějších částech MČ, např. v obdělávané jižní části Trojmezí. Dále je ohrožen pravý břeh Botiče v Záběhlicích, jižní svah Bohdalce a části Vinohradské stráně. Není nám však známo, že by aktuálně docházelo k problémům s erozí.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V oblasti ochrany půdy a území MČ své rezervy opět sama realisticky vyjadřuje svým sebehodnocením. Ekologicky cenné půdy sice příliš neubývá, o hospodaření na ní se ale příliš neví (ani na zemědělské, ani na lesní půdě). MČ je spíše pasívním aktérem, nicméně podporuje komunitní práci na pozemcích a nepřímo i ekologické zemědělství pořádáním trhů.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Množství koncentrace sledovaných látek znečišťující ovzduší klesá. Průměrné hodnoty za roky 2014 až 2018 jsou následujííc: NO2 roční ø (µg/m3) - 25,9; PM2,5 roční ø (µg/m3) – 18;  B(a)P roční ø (ng/m3) - 0,9; PM10 roční ø (µg/m3) – 24. Data ČHMÚ.

Největším zdrojem znečištění ovzduší je na území MČ Praha 10 automobilová doprava obdobně jako na celém území hlavního města Prahy. Z dostupných dat vyplývá, že hlavními zdroji emisí oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO) a polétavého prachu (PM10) jsou na území Prahy 10 následující zdroje:

·        Teplárna Malešice v ul. Teplárenská 1,

·        spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice (ZEVO Malešice) v ul. Průmyslová 615/32,

·        firma Mitas a.s. v ul. Švehlova 1900/3,

·        z liniových zdrojů – Jižní spojka.

Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou na území MČ Praha 10 pouze okrajové, protože většina domácnosti je vytápěna centrálně Pražskou teplárenskou a je plynofikována. Lokální topeniště, především na tuhá paliva, se nacházejí v oblasti Slatin a v menších částech Strašnic a Záběhlic. Městská část se dlouhodobě zapojuje do programu výměny kotlů za ekologičtější zdroje. Program stále úspěšně probíhá.

MČ Praha 10 dále například iniciovala veřejné projednání v rámci procesu EIA k záměru rozšíření spalovny Malešice, se kterým nesouhlasí. Proto iniciovala veřejné projednání, kterého se účastnilo přes 200 občanů i starostů dotčených městských částí a přednesli své připomínky.

Délka izolační zeleně v MČ Praha 10 byla odborným odhadem určena na 17 346 m.

TSK spravuje (rozloha násobená intenzitou úklidu) 76 919 120 m2 chodníků a vozovek ročně (zdroj TSK). MČ Praha 10 pak spravuje 154 390 919 m2. Dohromady je tedy uklízeno 231 310 039 m2. MČ Praha 10 uklízí na daných plochách s vyšší intenzitou než TSK, což je dáno povahou ploch.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

 

V oblasti ochrany ovzduší je pozitivní fakt, ze koncentrace sledovaných látek znečišťující ovzduší klesá, nicméně území patří mezi nejvíce zatížené v Praze (měřící stanice se pravidelně řadí mezi ty s nejvyššími hodnotami překročení imisních limitů téměř ve všech sledovaných polutantech) . Zásadním problémem je intenzívní automobilová doprava – MČ výhledově řeší omezení vjezdu a parkování, průjezd po Jižní spojce však udržitelné řešení v krátkodobém horizontu nemá. Více průběžných informací (překračování  emisních limitů ad.) – plně přístupných veřejnosti – by bylo žádoucí alespoň o největších zdrojích znečištění (teplárna, spalovna ad.).