Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2021

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Lenka Burgerová
Konzultant Eliška Zímová
Koordinátor Martin Bahenský Praha 10

OPONENTURA

1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit sleduje osnovu návodných otázek i indikátorů. Používá správnou terminologii.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit sleduje osnovu návodných otázek, místy je sebehodnocení MČ velmi stručné, řešené odkazy na rozsáhlé strategické materiály.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit sleduje osnovu indikátorů. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má zájem o kvalitní rozvoj svého území ve vztahu k občanům Prahy 10 a návštěvníkům. Z tohoto důvodu se intenzivně zapojuje do tvorby Metropolitního plánu se zapojením veřejnosti, ve "Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" stanovuje vizi, strategické cíle a opatření, které budou od roku 2021 realizovány pomocí ročních Akčních plánů.

Pro informace o veřejném prostoru MČ Praha 10 je zřízena webová stránka.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část intenzivně participuje otázky svého rozvoje s veřejností. 

Městská část se podrobně a intenzivně věnuje brownfieldům a otázkám změny územního plánu. 

Městská část prozatím nepořádá architektonické soutěže a neuplatňuje systémově kvalitativní kritéria při výběru projektantů veřejných staveb a prostranství. 

Nejasné veřejně přístupné kompetence jednotlivých aktérů rozvoje a prostorového uspořádání, zřejmě technický problém (nefunkční stránka mapující činnost, kompetence a rozhodování Oddělení koncepce a rozvoje. Prosím doplnit.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 od srpna 2021 zřízen Odbor Kancelář hlavního architekta ÚMČ Praha 10 (dříve jako "Oddělení koncepce a rozvoje"), ve kterém jsou zaměstnáni architekti, kteří se podílejí na udržitelném projektování a výstavbě, oddělení strategického rozvoje a participace zajišťuje participaci s občany. Občané mají možnost zapojit se do participativního rozpočtu. Kancelář hlavního architekta spolupracuje s ČVUT, externími architekty. V březnu 2019 ZMČ Praha 10 schválilo Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích pro udržitelný rozvoje výstavby Prahy 10. "Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" přispívá k udržitelnému rozvoji.

Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 10 se k roku 2021 zabývá i konkrétními projekty. Jedná se o projekty soukromých investorů (např. bytové domy, objekty veřejné vybavenosti, polyfunkční domy) a dalších investorů – jako např. ostatní MČ, TSK, atd. Jedná se o projekty v různých projekčních fází – koncepční studie, architektonické studie, urbanisticko-krajinářské studie, dokumentace k řízením.

Projekty jsou Komisí aktivně připomínkovány v podobě rozšířených stanovisek. Autoři projektů ve většině případů konzultují projekty s KHA již před zařazením na program komise, za účelem sjednocení kvality projednávaných projektů a případné úspory opakování procesu projednávání KÚR.

Důležitost aktivního korigování architektonicko-urbanistické kvality projektů (prostřednictvím KHA, KÚR) soukromých investorů souvisí s případným následným čerpáním příspěvku do rozpočtu MČ na základě smlouvy dle Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Praha 10 má dobře zpracované informace o prioritách svého rozvoje jak ve strategickém plánu tak v dalších dokumentech a tyto informace jsou přehledně a snadno přístupné na webových stránkách. Praha 10 nemá městského architekta. Komise územního rozvoje je složena především na politickém základě, i když jejími členy jsou i dva nezávislí architekti. Komise se zabývá (hodnoceno na základě zápisů z jednání) především nakládáním s pozemky a změnami ÚP (informační body z VÚRM), méně konkrétními projekty, které mají a budou mít velký vliv na kvalitu prostředí a architektury. Doporučení: posílit odbornou složku orgánů, které se podílejí na rozvoji území a zejména veřejného prostoru.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 vede přehled nevyužívaných pozemků a staveb a jako naplňování "Strategického plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" je udržitelný rozvoj území Prahy 10. Statistické údaje ale nejsou k dispozici.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Tuto oblast je třeba pro další období podrobně zpracovat, včetně statistických údajů.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 tuto problematiku řeší ve "Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2020-2030". Regenerace veřejných prostranství na území MČ Praha 10 je kontinuálním procesem, kterým se KHA/MČ zabývá. K dispozici máme řadu koncepčních dokumentů, které napomáhají hierarchizaci, vytipování i návrhu postupu při obnově dotčených míst. Např. Generel veřejných prostranství včetně všech dílčích generelů, US Botič, US BSBS.

1. návrh Akčního plánu pro rok 2022 (prováděcí dokument ke Strategickému plánu) obsahuje na nadcházejí rok tato konkrétní opatření:


9.4.2.Zajišťování oprav  bytového fondu  ve správě MČ Praha 10Rekonstrukce volných bytů ve správě MČ Praha 10 v roce 2022Opravy, popř. technické zhodnocení volných bytů. 
9.4.3.Vytvořit podmínky pro městskou bytovou výstavbuFinanční zdroje pro rozvoj bydlení z Magistrátu hl. m. Praha a z dalších dotačních programů.Využívání finančních zdrojů, zaslání žádostí předem vytipovaných bytů o poskytnutí dotace. 
9.4.2.Zajišťování oprav bytového fondu ve správě MČ Praha 10Bytové domy - oprava a údržbaPostupné obnovení bytových domů ve svěřené správě MČ Praha 10.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Regeneraci staršího bytového fondu zařadila Praha 10 ve svém strategickém plánu pod oblast sociální prostředí, strategický cíl dostupné a sociální bydlení. Prosím zformulujte alespoň v bodech cíle a současnou činnost MČ ve shora uvedených oblastech, pouze odkaz na strategický dokument činí tento bod nehodnotitelným.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má schválený "Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030", ve kterém se oblasti 2 Životní prostředí a 10 Globální odpovědnost, věnujeme změně klimatu: cíl 2.1.3 Šetrné nakládání s přírodními zdroji, cíl 10.2.1 Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění a dopadům změny klimatu.

V souvislosti s plněním Strategického plánu sestavuje MČ každoročně tzv. Akční plán. Zároveň MČ Praha 10 navazuje své projekty a aktivity Akčních plánů na tzv. Klimatický závazek hl. m. Prahy, který Zastupitelstvo hl. m. Prahy přijalo dne 20. 6. 2019 svým usnesením č. 8/42.

Akční plán ke SPUR MČ Praha 10 pro rok 2021

Magistrát hl. m. Prahy žádáme o finanční prostředky na některá opatření ke zmírnění klimatických změn v návaznosti na "Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu". Bez finanční podpory HMP je možné zejména zvyšovat povědomí obyvatel o globálních souvislostech vč. klimatických změn - tzv. osvětové projekty.

Celý seznam projektů najdete v přílohách.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Opatření deklarovaná ve strategickém plánu pokrývají široké spektrum možných činností. Některá je možné realizovat i bez finanční pomoci HMP. Vhodným nástrojem prioritizace projektů v této oblasti je participace. Která opatření MČ plánuje realizovat i bez finanční podpory HMP?

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Praha 10 má dobře zpracované informace o prioritách svého rozvoje jak ve strategickém plánu, tak v dalších dokumentech a tyto informace jsou přehledně a snadno přístupné na webových stránkách. Doplněna byla informace o zřízení Odboru kanceláře hlavního architekta ÚMČ Praha 10 s platností od srpna 2021, ve kterém jsou zaměstnáni architekti, kteří se budou podílet na udržitelném projektování a výstavbě, oddělení strategického rozvoje a participace zajišťuje participaci s občany. Městská část intenzivně participuje a kvalitně prezentuje participaci otázek svého rozvoje s veřejností.  

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Na webových stránkách postrádám podrobnou informaci o činnosti a projektech řešených v odboru. Komise územního rozvoje je složena především na politickém základě, i když jejími členy jsou i dva nezávislí architekti. Komise se zabývá (hodnoceno na základě zápisů z jednání) především nakládáním s pozemky a změnami ÚP (informační body z VÚRM), méně konkrétními projekty, které mají a budou mít velký vliv na kvalitu prostředí a architektury. Pro další období by bylo vhodné posílit odbornou složku tohoto orgánů, které se podílejí na rozvoji území a zejména veřejného prostoru. Předpokládám, že zřízení odboru Hlavního architekta bude akcelerovat množství projednávaných projektů.

V oblasti regenerace nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků s staveb je třeba pro další období podrobné a přehledné zpracování, včetně definování scénářů možného vývoje pro jednotlivé pozemky a stavby tak, aby přispěly k posílení komunitních služeb a udržitelnému rozvoji Prahy 10. Městská část pokračuje v prodeji bytů z bytového fondu a pozemků, v současné situaci bych předpokládala spíše akvizice a držení těchto komodit, doporučuji pro další období pečlivou analýzu rizik zvolené strategie.

V oblasti participace pro další období doporučuji zaměřit se na podporu zastoupení marginalizovaných skupin obyvatel na participačních projektech (formulujte strategii, kterou chcete použít).


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Angažmá architektů a vznik nového útvaru umožní formulovat precizněji a s vědomím všech souvislostí rozvojové strategie v oblasti urbanismu, architektury a veřejného prostoru. Předpokládám smysluplnou spolupráci s IPR, vysokými školami a aktivní vyhledávání externích možností financování projektů a využívání grantových příležitostí, které nabízejí jednotlivé státní programy, včetně rozvojových projektů na snížení energetické náročnosti a pro modrozelenou infrastrukturu.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Současné prodeje bytů a pozemků mohou negativně ovlivnit možnosti rozvoje veřejného prostoru a veřejných služeb do budoucna.


Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Městská část intenzivně participuje otázky svého rozvoje s veřejností, pro další období se zaměřte na zapojení v participaci marginalizovaných skupin obyvatel (senioři, děti, sociálně znevýhodnění).  

Zásadním úkolem pro další období je zaměření se na systémové využití kvalitativní kritéria při výběru projektantů veřejných staveb a prostranství a pořádání architektonických soutěží za účelem zvýšení kvality veřejných staveb a veřejného prostoru. 

Městská část se podrobně a intenzivně věnuje brownfieldům a otázkám změny územního plánu, má kvalitně zpracovaný generel veřejných prostranství. V této oblasti je ale třeba podrobně prezentovat také scénáře dalšího možného vývoje v jednotlivých oblastech, popsat rozhodovací procesy a možnosti veřejnosti do nich vstupovat. To bude především úkol Hlavního architekta. Kompetence jednotlivých aktérů rozvoje Prahy 10 stále nejsou z veřejné prezentace zcela jasné, oproti tomu strategické rozvojové dokumenty Prahy 10 jsou velmi kvalitně zpracovány.

Komise územního rozvoje je složena především na politickém základě, i když jejími členy jsou i dva nezávislí architekti. Komise se zabývá (hodnoceno na základě zápisů z jednání) především nakládáním s pozemky a změnami ÚP (informační body z VÚRM), méně konkrétními projekty, které mají a budou mít velký vliv na kvalitu prostředí a architektury. Pro další období bude vhodné výrazně posílit odbornou složku tohoto orgánu.

Oproti kvalitně zpracované obecné strategii rozvoje prezentované ve strategických dokumentech postrádám daty podloženou a na udržitelnost zaměřenou strategii v oblasti regenerace nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků s staveb. Městská část pokračuje v prodeji bytů z bytového fondu a prodeji pozemků, v současné situaci bych předpokládala spíše akvizice a držení těchto komodit. Zde je třeba pro další období zpracovat a kvalitními a podrobnými daty podložit a zdůvodnit strategii zacházení s byty a pozemky. Byty a pozemky svěřené do správy MČ by měly mít jasnou koncepci využití a definovaný scénář možného vývoje tak, aby přispěly k posílení komunitních služeb a udržitelnému rozvoji Prahy 10. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami

AUDIT

1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má zájem o kvalitní rozvoj svého území ve vztahu k občanům Prahy 10 a návštěvníkům. Z tohoto důvodu se intenzivně zapojuje do tvorby Metropolitního plánu se zapojením veřejnosti, ve "Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" stanovuje vizi, strategické cíle a opatření, které budou od roku 2021 realizovány pomocí ročních Akčních plánů.

Pro informace o veřejném prostoru MČ Praha 10 je zřízena webová stránka.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část intenzivně participuje otázky svého rozvoje s veřejností. 

Městská část se podrobně a intenzivně věnuje brownfieldům a otázkám změny územního plánu. 

Městská část prozatím nepořádá architektonické soutěže a neuplatňuje systémově kvalitativní kritéria při výběru projektantů veřejných staveb a prostranství. 

Nejasné veřejně přístupné kompetence jednotlivých aktérů rozvoje a prostorového uspořádání, zřejmě technický problém (nefunkční stránka mapující činnost, kompetence a rozhodování Oddělení koncepce a rozvoje. Prosím doplnit.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 od srpna 2021 zřízen Odbor Kancelář hlavního architekta ÚMČ Praha 10 (dříve jako "Oddělení koncepce a rozvoje"), ve kterém jsou zaměstnáni architekti, kteří se podílejí na udržitelném projektování a výstavbě, oddělení strategického rozvoje a participace zajišťuje participaci s občany. Občané mají možnost zapojit se do participativního rozpočtu. Kancelář hlavního architekta spolupracuje s ČVUT, externími architekty. V březnu 2019 ZMČ Praha 10 schválilo Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích pro udržitelný rozvoje výstavby Prahy 10. "Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" přispívá k udržitelnému rozvoji.

Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 10 se k roku 2021 zabývá i konkrétními projekty. Jedná se o projekty soukromých investorů (např. bytové domy, objekty veřejné vybavenosti, polyfunkční domy) a dalších investorů – jako např. ostatní MČ, TSK, atd. Jedná se o projekty v různých projekčních fází – koncepční studie, architektonické studie, urbanisticko-krajinářské studie, dokumentace k řízením.

Projekty jsou Komisí aktivně připomínkovány v podobě rozšířených stanovisek. Autoři projektů ve většině případů konzultují projekty s KHA již před zařazením na program komise, za účelem sjednocení kvality projednávaných projektů a případné úspory opakování procesu projednávání KÚR.

Důležitost aktivního korigování architektonicko-urbanistické kvality projektů (prostřednictvím KHA, KÚR) soukromých investorů souvisí s případným následným čerpáním příspěvku do rozpočtu MČ na základě smlouvy dle Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Praha 10 má dobře zpracované informace o prioritách svého rozvoje jak ve strategickém plánu tak v dalších dokumentech a tyto informace jsou přehledně a snadno přístupné na webových stránkách. Praha 10 nemá městského architekta. Komise územního rozvoje je složena především na politickém základě, i když jejími členy jsou i dva nezávislí architekti. Komise se zabývá (hodnoceno na základě zápisů z jednání) především nakládáním s pozemky a změnami ÚP (informační body z VÚRM), méně konkrétními projekty, které mají a budou mít velký vliv na kvalitu prostředí a architektury. Doporučení: posílit odbornou složku orgánů, které se podílejí na rozvoji území a zejména veřejného prostoru.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 vede přehled nevyužívaných pozemků a staveb a jako naplňování "Strategického plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030" je udržitelný rozvoj území Prahy 10. Statistické údaje ale nejsou k dispozici.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Tuto oblast je třeba pro další období podrobně zpracovat, včetně statistických údajů.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 tuto problematiku řeší ve "Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2020-2030". Regenerace veřejných prostranství na území MČ Praha 10 je kontinuálním procesem, kterým se KHA/MČ zabývá. K dispozici máme řadu koncepčních dokumentů, které napomáhají hierarchizaci, vytipování i návrhu postupu při obnově dotčených míst. Např. Generel veřejných prostranství včetně všech dílčích generelů, US Botič, US BSBS.

1. návrh Akčního plánu pro rok 2022 (prováděcí dokument ke Strategickému plánu) obsahuje na nadcházejí rok tato konkrétní opatření:


9.4.2.Zajišťování oprav  bytového fondu  ve správě MČ Praha 10Rekonstrukce volných bytů ve správě MČ Praha 10 v roce 2022Opravy, popř. technické zhodnocení volných bytů. 
9.4.3.Vytvořit podmínky pro městskou bytovou výstavbuFinanční zdroje pro rozvoj bydlení z Magistrátu hl. m. Praha a z dalších dotačních programů.Využívání finančních zdrojů, zaslání žádostí předem vytipovaných bytů o poskytnutí dotace. 
9.4.2.Zajišťování oprav bytového fondu ve správě MČ Praha 10Bytové domy - oprava a údržbaPostupné obnovení bytových domů ve svěřené správě MČ Praha 10.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Regeneraci staršího bytového fondu zařadila Praha 10 ve svém strategickém plánu pod oblast sociální prostředí, strategický cíl dostupné a sociální bydlení. Prosím zformulujte alespoň v bodech cíle a současnou činnost MČ ve shora uvedených oblastech, pouze odkaz na strategický dokument činí tento bod nehodnotitelným.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má schválený "Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030", ve kterém se oblasti 2 Životní prostředí a 10 Globální odpovědnost, věnujeme změně klimatu: cíl 2.1.3 Šetrné nakládání s přírodními zdroji, cíl 10.2.1 Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění a dopadům změny klimatu.

V souvislosti s plněním Strategického plánu sestavuje MČ každoročně tzv. Akční plán. Zároveň MČ Praha 10 navazuje své projekty a aktivity Akčních plánů na tzv. Klimatický závazek hl. m. Prahy, který Zastupitelstvo hl. m. Prahy přijalo dne 20. 6. 2019 svým usnesením č. 8/42.

Akční plán ke SPUR MČ Praha 10 pro rok 2021

Magistrát hl. m. Prahy žádáme o finanční prostředky na některá opatření ke zmírnění klimatických změn v návaznosti na "Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu". Bez finanční podpory HMP je možné zejména zvyšovat povědomí obyvatel o globálních souvislostech vč. klimatických změn - tzv. osvětové projekty.

Celý seznam projektů najdete v přílohách.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Opatření deklarovaná ve strategickém plánu pokrývají široké spektrum možných činností. Některá je možné realizovat i bez finanční pomoci HMP. Vhodným nástrojem prioritizace projektů v této oblasti je participace. Která opatření MČ plánuje realizovat i bez finanční podpory HMP?