Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2021

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Zuzana Drhová
Konzultant Jana Uchytilová
Koordinátor Milan Válek Praha 10

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován velmi pečlivě a přehledně, v rámci hodnocení byly zprovozněny některé odkazy, na které se zpracovatelé odkazují.  Po formální stránce mu není co vytknout.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je zpracován věcně a obsahuje všechny potřebné informace, sebehodnocení je podloženo věcnými argumenty a odpovídá na všechny návodné otázky, 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá všechny požadované indikátory. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úroveň nastavení a provázanost procesů je dlouhodobě sledována v rámci normy ISO 9001, kterou MČ Praha 10 zavedla v roce 2004. V roce 2020 zpracovala MČ Praha 10 Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, pro jehož naplňování je zpracovávána metodika pro strategické a projektové řízení. Současně je MČ Praha 10 zapojena do Benchmarkingové iniciativy, místní Agendy 21 a je členem Národní sítě Zdravých měst ČR. Do rozvoje Prahy 10 zapojuje veřejnost a různé cílové skupiny. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Shoduji se se sebehodnocením. Oceňuji vysokou úroveň nastavení procesního řízení, kde je Strategický plán živým zastřešujícím dokumentem v hierarchii ostatních dokumentů a kdy jsou vytvářeny předpoklady pro lepší horizontální koordinaci v rámci úřadu při naplňování strategických cílů. Např. ustavením odborné skupiny, která se pravidelně schází a projekty a strategické dokumenty společně řeší.  Vše je navíc dobře dohledatelné na webových stránkách, což je také nad běžným standardem.   

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecně vzato lze efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů hodnotit pouze jako uspokojivé, a to i přesto, že celkem tři dílčí části vykazuje MČ Praha 10 jako prováděné velmi dobře (orientace úřadu na občana, komunikace v rámci samosprávy i snaha o společenskou odpovědnosti a ekologii). Na druhou stranu představuje významnou hrozbu neudržitelné financování městské části a také nehospodárné zacházení se zdroji způsobené zejména havarijním stavem budovy Úřadu MČ Praha 10.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Shoduji se sebehodnocením,  i když MČ postupuje v některých sledovaných oblastech nadstandardně, jsou tu zároveň rizika, kterých si je MČ vědoma,  které si sebou nese MČ z minulých let,  ale zároveň není zcela jednoduché je řešit  a budou vyžadovat také spolupráci  s hl.m. Prahou.        

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecně vzato lze komunikaci a partnerství MČ Praha 10 hodnotit jako velmi uspokojivou, a to i bez ohledu na to, že zásadním principem současného vedení je tzv. "otevřená radnice". Jako nedostatky se jeví zejména nedostatečná spolupráce s podnikateli, absence partnerství se srovnatelnou municipalitou v zahraničí pro získání inspirace při rozvoji MČ Praha 10 nebo dosavadní nezveřejňování pravidelné roční Zprávy z přezkoumání QMS.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Oceňuji velmi kvalitně zpracované sebehodnocení výstižně popisující aktuální stav, včetně příležitostí pro další zlepšení. Situaci hodnotím také jako dobrou.  

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecně vzato lze zájem MČ Praha 10 o průběžné sledování a vyhodnocování spokojenosti svých občanů a obyvatel vnímat jako dobré. Relevantním podkladem pro porovnávání trendu bude každé 2-3 roky prováděno šetření v rámci dotazníku sady ECI: Spokojenost s místním společenstvím (prvně šetření uskutečněno v roce 2019).

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Stav této oblasti hodnotím ve shodě se sebehodnocením jako dobrý. Oceňuji šíři nástrojů a metod, které jsou pro získávání zpětné vazby od občanů získávány, i to jak s nimi dále ÚMČ pracuje. Šetření dle metodiky ECI proběhlo v roce 2019 poprvé a bude zajímavé sledovat a analyzovat  vývoj spokojenosti v čase.      


 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- Řízení systému kvality ISO 9001 od r. 2014

- Strategický plán udržitelného rozvoje (SP) zpracovaný participativně,  schválený r. 2020

- Odborná PS pro strategický plán se zastoupením politického vedení i vedení odborů ÚMČ

- Výkonné oddělení pro strategii a participaci (ustavené v roce 2019)   

 

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- Neudržitelnost stavu financí, nevyrovnané rozpočty, kdy provozní náklady i investice musí být kryté prodejem majetku 

- Neobsazenost některých potřebných pozic s vysokou odborností (př. energetický manažer)

- Nevyhovující budova ÚMČ vyžadující rekonstrukci    

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- Spokojenost občanů se životem na MČ, aktivní veřejnost, která se zapojuje do akcí pořádaných ÚMČ 

- Partnerství se zahraničními městy a MČ/výměna zkušeností/společné projekty typu "urban labs"

- spolupráce s univerzitami

- Větší zapojení místních podnikatelů a podniků do rozvoje MČ  

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- Nespolupráce vnějších partnerů (včetně hl.m. Prahy) na řešení udržitelnosti dlouhodobého výhledu finančních rozpočtů MČ

- Ztráta zájmu veřejnosti podílet se na rozvoji MČ v důsledku situací jakou je např. zkušenost s COVID-19.  

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučuji pokračovat v nastaveném směru - tedy cestou akčních plánů implementovat a vyhodnocovat naplňování SP, pokračovat v šetření spokojenosti obyvatel s kvalitou života na MČ (metodika ECI), shromažďovat a analyzovat dostupná data. 

Více zapojit podnikatelský sektor a navázat s ním partnerské vztahy. Zkoušet nové postupy např. v oblasti cirkulárrjí ekonomiky, navázat partnerství s univerzitami a zkoušet nové postupy formou "urban labs".  

    

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

V hodnocené oblasti správy věcí veřejných je MČ Praha 10 v mnoha aspektech nadstandardní -  je to zejména  transparentnost úřadu a vstřícnost k občanům, dále pak šíře nástrojů a metod, které se používají pro komunikaci s veřejností  a pro získávání od veřejnosti zpětné vazby (hodnocení velmi dobré).  I další oblasti jsou hodnoceny převážně jako dobré a je zde předpoklad při udržení a rozvoji stávajícího stavu  obhájit i kategorii A .      

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úroveň nastavení a provázanost procesů je dlouhodobě sledována v rámci normy ISO 9001, kterou MČ Praha 10 zavedla v roce 2004. V roce 2020 zpracovala MČ Praha 10 Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, pro jehož naplňování je zpracovávána metodika pro strategické a projektové řízení. Současně je MČ Praha 10 zapojena do Benchmarkingové iniciativy, místní Agendy 21 a je členem Národní sítě Zdravých měst ČR. Do rozvoje Prahy 10 zapojuje veřejnost a různé cílové skupiny. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Shoduji se se sebehodnocením. Oceňuji vysokou úroveň nastavení procesního řízení, kde je Strategický plán živým zastřešujícím dokumentem v hierarchii ostatních dokumentů a kdy jsou vytvářeny předpoklady pro lepší horizontální koordinaci v rámci úřadu při naplňování strategických cílů. Např. ustavením odborné skupiny, která se pravidelně schází a projekty a strategické dokumenty společně řeší.  Vše je navíc dobře dohledatelné na webových stránkách, což je také nad běžným standardem.   

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecně vzato lze efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů hodnotit pouze jako uspokojivé, a to i přesto, že celkem tři dílčí části vykazuje MČ Praha 10 jako prováděné velmi dobře (orientace úřadu na občana, komunikace v rámci samosprávy i snaha o společenskou odpovědnosti a ekologii). Na druhou stranu představuje významnou hrozbu neudržitelné financování městské části a také nehospodárné zacházení se zdroji způsobené zejména havarijním stavem budovy Úřadu MČ Praha 10.

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Shoduji se sebehodnocením,  i když MČ postupuje v některých sledovaných oblastech nadstandardně, jsou tu zároveň rizika, kterých si je MČ vědoma,  které si sebou nese MČ z minulých let,  ale zároveň není zcela jednoduché je řešit  a budou vyžadovat také spolupráci  s hl.m. Prahou.        

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecně vzato lze komunikaci a partnerství MČ Praha 10 hodnotit jako velmi uspokojivou, a to i bez ohledu na to, že zásadním principem současného vedení je tzv. "otevřená radnice". Jako nedostatky se jeví zejména nedostatečná spolupráce s podnikateli, absence partnerství se srovnatelnou municipalitou v zahraničí pro získání inspirace při rozvoji MČ Praha 10 nebo dosavadní nezveřejňování pravidelné roční Zprávy z přezkoumání QMS.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Oceňuji velmi kvalitně zpracované sebehodnocení výstižně popisující aktuální stav, včetně příležitostí pro další zlepšení. Situaci hodnotím také jako dobrou.  

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obecně vzato lze zájem MČ Praha 10 o průběžné sledování a vyhodnocování spokojenosti svých občanů a obyvatel vnímat jako dobré. Relevantním podkladem pro porovnávání trendu bude každé 2-3 roky prováděno šetření v rámci dotazníku sady ECI: Spokojenost s místním společenstvím (prvně šetření uskutečněno v roce 2019).

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Stav této oblasti hodnotím ve shodě se sebehodnocením jako dobrý. Oceňuji šíři nástrojů a metod, které jsou pro získávání zpětné vazby od občanů získávány, i to jak s nimi dále ÚMČ pracuje. Šetření dle metodiky ECI proběhlo v roce 2019 poprvé a bude zajímavé sledovat a analyzovat  vývoj spokojenosti v čase.