Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 13 - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Eliška Zímová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Aneta Ečeková Máršálová Praha 13
Hana Zelenková Praha 13
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 13 bude dále rozvíjena dle promyšleného územního plánu, schváleného na základě širokého společenského konsenzu a zodpovědného urbanistického přístupu.

Městská část Praha 13 se samozřejmě řídí dle územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05  ze  dne  9.9. 1999  a  vyhl. č. 32/99 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části  ÚPn. hl. m. Prahy, ve znění jejích změn a doplňků a dle změny územního plánu č.Z 1000/00 (vydána usnesením ZHMP č.30/86 dne 22.10.2009 jako opatření obecné povahy č. 6) a Z 2832/00 (vydána usnesením ZHMP č. 39/85 ze dne 6.9.2018 jako opatření obecné povahy č. 55/2018).  Městská část Praha 13 se důsledně zabývá všemi návrhy na změny územního plánu a úzce spolupracuje s MHMP a především IPR Praha. Zároveň každý nový záměr konzultuje MČ P13 s investory (vlastníky pozemků) tak, aby v co největší možné míře minimalizovala negativní dopady do území. V současné době například bylo zahájeno projednávání komplexní změny územního plánu v lokalitě Západní město, kdy ve spolupráci s investory byla zpracována studie, která podchytila nejen všechny dílčí žádosti jednotlivých vlastníků, vše logicky propojila, upravila infrastrukturu a zároveň se podařilo v návrhu vymezit více nezastavitelných ploch (zeleň, sport, rekreace), aby byla zajištěna pohoda bydlení a zároveň se minimalizovala zátěž pro životní prostředí.

Městská část Praha 13 zároveň velmi zodpovědně přistupuje k projednávání nového Metropolitního plánu ve všech fázích legislativního postupu (připomínky, námitky, požadavky na územní studie apod.) tak, aby konečný výsledek odpovídal představám a plánům městské části.


MČ Praha 13 se řídí platným Územním plánem, Metropolitní plán zatím nebyl projednán a schválen.

MČ Praha 13 respektuje uspořádání ploch dle platného Územního plánu. V případě, že MČ P13 nesouhlasí nebo má k připravovaných změnám výhrady, je to řešeno v rámci zákonných prostředků  (odvolání, námitky, připomínky).

 

 

 

Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Není zřejmé, zda se jedná o platný územní plán nebo Metropolitní plán. MČ je spokojená s ÚPD a uspořádáním ploch, nemá výhrady? 

Dle doplnění lze akceptovat a postup MČ je v souladu s bodem 1.5 při řešené ÚPD stávajícího i rozpracovaného.   

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 13 se oblastí udržitelného plánování pravidelně zabývá. Toto ovlivňuje především u svých vlastních investičních záměrů a realizací  např. výstavba domova pro seniory Zity Kabátové  (příklad Dobré praxe), revitalizace vnitrobloků, přístavba Střediska soc. služeb Prahy 13, zateplování a revitalizace školských budov a mnohé další. Záměry soukromých investorů je možné ovlivnit pouze jako účastník řízení či spolupráci ve formě participace s veřejností formou Veřejných projednání.

https://www.praha13.cz/app/search?f=ve%c5%99ejn%c3%a1%20projedn%c3%a1n%c3%ad

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území MČ Praha 13 se jedná pouze o jednu lokalitu „Sluneční náměstí“ o ploše cca 2ha.

Předmětná plocha je v současné době nezastavěná, ale dle platného územního plánu zastavitelná. Jedná se o významné centrum Městské části Prahy 13, sídlo významných veřejných institucí a vstupní bránu do sídliště Nové Butovice. Studie stanovuje regulaci pro stavby, které v území umožňuje územní plán a rozvíjí současný veřejný prostor. Sluneční náměstí a jeho přilehlé okolí by se tak mělo stát místem odpočinku, rekreace, setkávání, centrem umění a služeb. Hlavní město Praha zadalo na podzim roku 2019 IPR úkol, vytvořit koncepční architektonicko-urbanistickou studii. Studii zpracovává atelier ARCHUM architekti.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část vlastní v současné době přibližně 80 bytů v panelových domech, které jsou rozprostřeny po celém území městské části.

Městská část Praha 13 vlastní jen minimální počet bytů, jejichž regenerace probíhá ve spolupráci s SVJ (zateplení fasád, střech a výměnu otvorových prvků bytových domů), u budov mateřských a základních škol a nebytových prostor ve vlastnictví městské části zajišťuje komplexní regeneraci. V parcích, na veřejných prostranstvích a v areálech základních škol obnovuje dětská a sportovní hřiště.

MČ regeneruje 10 objektů základních škol a 23 objektů mateřských škol, kde bylo ve spolupráci s Fondem životního prostředí investováno více jak 500 000 milionů Kč a MČ investovala z vlastního rozpočtu 200 000 milionů Kč. Tyto prostředky byly použity na výměnu oken, zateplení fasád, zřízení nových kotelen, toto vše zajistilo výrazné snížení uhlíkové stopy včetně finanční náročnosti na provoz.

MČ odsouhlasila na posledním ZMČ provedení rekuperace 3 objektů škol včetně slunečních kolektorů na střechách budov v těchto ZŠ. Po vyhodnocení celé akce bude pokračovat na další budovy škol na území MČ. Tato aktivita je též realizována ve spolupráci s fondem životního prostředí.

Městská část dále realizovala výměnu oken na poliklinikách na území naší městské části. Jednalo se o 3 budovy poliklinik a zateplení fasád budov těchto poliklinik. Dále dochází soustavně k revitalizacím vnitrobloků, dětských hřišť, cyklotras a dalších.

MČ má snahu ve spolupráci s MHMP o výkup pozemků v soukromém vlastnictví, které se nacházejí v Centrálním parku a v dalších lokalitách určených pro zeleň a rekreaci, které slouží veškeré veřejnosti. 

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 13 nemá zpracovaný vlastní plán opatření proti suchu, jelikož jako pražská MČ vycházíme ze strategie hl. m. Prahy.

Většina koncepčních dokumentů je zpracovávána hl. městem Praha a my je jako městská část připomínkujeme nebo do nich za MČ zpracováváme dílčí podklady.

V loňském roce 2020 jsme se jako MČ podíleli na zpracování  Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024, který byl schválen 7. 9. 2020 na zasedání Rady hl. m. Prahy.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_ma_plan_jak_reagovat_na_klimaticke.html

Plán opatření proti suchu, respektive krizového hospodaření s vodou vodoprávní úřad zpracovaný nemá a není to ani jeho primárním úkolem. 

Je to záležitost územního plánování, tedy obce Hl.m. Prahy (ust. § 87b zákona č. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Cílem naši městské části do budoucna je soustavné rozvíjení a stále větší aktivita v případech, kdy je sama stavebníkem tak, aby šla příkladem pro ostatní stavebníky. Např. je vhodné, vybírat si takové projektanty, kteří do svých projektů dobrovolně zakomponují  prvky, které umožní dobré hospodaření se srážkovými vodami. Mohou to být povrchové retenční či retenčně-vsakovací objekty zakomponované do sadových úprav kolem budov. Případně zelené střechy, které  zmenší objem odváděné vody, ta alespoň částečně zůstane na místě spadu srážky, postupným odpařováním zlepší klima v horkých dnech, sníží teplotu v budovách.  

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 13 bude dále rozvíjena dle promyšleného územního plánu, schváleného na základě širokého společenského konsenzu a zodpovědného urbanistického přístupu.

Městská část Praha 13 se samozřejmě řídí dle územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05  ze  dne  9.9. 1999  a  vyhl. č. 32/99 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části  ÚPn. hl. m. Prahy, ve znění jejích změn a doplňků a dle změny územního plánu č.Z 1000/00 (vydána usnesením ZHMP č.30/86 dne 22.10.2009 jako opatření obecné povahy č. 6) a Z 2832/00 (vydána usnesením ZHMP č. 39/85 ze dne 6.9.2018 jako opatření obecné povahy č. 55/2018).  Městská část Praha 13 se důsledně zabývá všemi návrhy na změny územního plánu a úzce spolupracuje s MHMP a především IPR Praha. Zároveň každý nový záměr konzultuje MČ P13 s investory (vlastníky pozemků) tak, aby v co největší možné míře minimalizovala negativní dopady do území. V současné době například bylo zahájeno projednávání komplexní změny územního plánu v lokalitě Západní město, kdy ve spolupráci s investory byla zpracována studie, která podchytila nejen všechny dílčí žádosti jednotlivých vlastníků, vše logicky propojila, upravila infrastrukturu a zároveň se podařilo v návrhu vymezit více nezastavitelných ploch (zeleň, sport, rekreace), aby byla zajištěna pohoda bydlení a zároveň se minimalizovala zátěž pro životní prostředí.

Městská část Praha 13 zároveň velmi zodpovědně přistupuje k projednávání nového Metropolitního plánu ve všech fázích legislativního postupu (připomínky, námitky, požadavky na územní studie apod.) tak, aby konečný výsledek odpovídal představám a plánům městské části.


MČ Praha 13 se řídí platným Územním plánem, Metropolitní plán zatím nebyl projednán a schválen.

MČ Praha 13 respektuje uspořádání ploch dle platného Územního plánu. V případě, že MČ P13 nesouhlasí nebo má k připravovaných změnám výhrady, je to řešeno v rámci zákonných prostředků  (odvolání, námitky, připomínky).

 

 

 

Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Není zřejmé, zda se jedná o platný územní plán nebo Metropolitní plán. MČ je spokojená s ÚPD a uspořádáním ploch, nemá výhrady? 

Dle doplnění lze akceptovat a postup MČ je v souladu s bodem 1.5 při řešené ÚPD stávajícího i rozpracovaného.   

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 13 se oblastí udržitelného plánování pravidelně zabývá. Toto ovlivňuje především u svých vlastních investičních záměrů a realizací  např. výstavba domova pro seniory Zity Kabátové  (příklad Dobré praxe), revitalizace vnitrobloků, přístavba Střediska soc. služeb Prahy 13, zateplování a revitalizace školských budov a mnohé další. Záměry soukromých investorů je možné ovlivnit pouze jako účastník řízení či spolupráci ve formě participace s veřejností formou Veřejných projednání.

https://www.praha13.cz/app/search?f=ve%c5%99ejn%c3%a1%20projedn%c3%a1n%c3%ad

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území MČ Praha 13 se jedná pouze o jednu lokalitu „Sluneční náměstí“ o ploše cca 2ha.

Předmětná plocha je v současné době nezastavěná, ale dle platného územního plánu zastavitelná. Jedná se o významné centrum Městské části Prahy 13, sídlo významných veřejných institucí a vstupní bránu do sídliště Nové Butovice. Studie stanovuje regulaci pro stavby, které v území umožňuje územní plán a rozvíjí současný veřejný prostor. Sluneční náměstí a jeho přilehlé okolí by se tak mělo stát místem odpočinku, rekreace, setkávání, centrem umění a služeb. Hlavní město Praha zadalo na podzim roku 2019 IPR úkol, vytvořit koncepční architektonicko-urbanistickou studii. Studii zpracovává atelier ARCHUM architekti.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část vlastní v současné době přibližně 80 bytů v panelových domech, které jsou rozprostřeny po celém území městské části.

Městská část Praha 13 vlastní jen minimální počet bytů, jejichž regenerace probíhá ve spolupráci s SVJ (zateplení fasád, střech a výměnu otvorových prvků bytových domů), u budov mateřských a základních škol a nebytových prostor ve vlastnictví městské části zajišťuje komplexní regeneraci. V parcích, na veřejných prostranstvích a v areálech základních škol obnovuje dětská a sportovní hřiště.

MČ regeneruje 10 objektů základních škol a 23 objektů mateřských škol, kde bylo ve spolupráci s Fondem životního prostředí investováno více jak 500 000 milionů Kč a MČ investovala z vlastního rozpočtu 200 000 milionů Kč. Tyto prostředky byly použity na výměnu oken, zateplení fasád, zřízení nových kotelen, toto vše zajistilo výrazné snížení uhlíkové stopy včetně finanční náročnosti na provoz.

MČ odsouhlasila na posledním ZMČ provedení rekuperace 3 objektů škol včetně slunečních kolektorů na střechách budov v těchto ZŠ. Po vyhodnocení celé akce bude pokračovat na další budovy škol na území MČ. Tato aktivita je též realizována ve spolupráci s fondem životního prostředí.

Městská část dále realizovala výměnu oken na poliklinikách na území naší městské části. Jednalo se o 3 budovy poliklinik a zateplení fasád budov těchto poliklinik. Dále dochází soustavně k revitalizacím vnitrobloků, dětských hřišť, cyklotras a dalších.

MČ má snahu ve spolupráci s MHMP o výkup pozemků v soukromém vlastnictví, které se nacházejí v Centrálním parku a v dalších lokalitách určených pro zeleň a rekreaci, které slouží veškeré veřejnosti. 

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 13 nemá zpracovaný vlastní plán opatření proti suchu, jelikož jako pražská MČ vycházíme ze strategie hl. m. Prahy.

Většina koncepčních dokumentů je zpracovávána hl. městem Praha a my je jako městská část připomínkujeme nebo do nich za MČ zpracováváme dílčí podklady.

V loňském roce 2020 jsme se jako MČ podíleli na zpracování  Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024, který byl schválen 7. 9. 2020 na zasedání Rady hl. m. Prahy.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_ma_plan_jak_reagovat_na_klimaticke.html

Plán opatření proti suchu, respektive krizového hospodaření s vodou vodoprávní úřad zpracovaný nemá a není to ani jeho primárním úkolem. 

Je to záležitost územního plánování, tedy obce Hl.m. Prahy (ust. § 87b zákona č. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Cílem naši městské části do budoucna je soustavné rozvíjení a stále větší aktivita v případech, kdy je sama stavebníkem tak, aby šla příkladem pro ostatní stavebníky. Např. je vhodné, vybírat si takové projektanty, kteří do svých projektů dobrovolně zakomponují  prvky, které umožní dobré hospodaření se srážkovými vodami. Mohou to být povrchové retenční či retenčně-vsakovací objekty zakomponované do sadových úprav kolem budov. Případně zelené střechy, které  zmenší objem odváděné vody, ta alespoň částečně zůstane na místě spadu srážky, postupným odpařováním zlepší klima v horkých dnech, sníží teplotu v budovách.  

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno