Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 7 - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiřina Vargová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jakub Prašivka Praha 7
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část má uzavřené partnerství s několika zahraničními městy. protože však v rámci spolupráce neprobíhají konkrétní aktivity, zůstává tento potenciál nenaplněn. Přehled o subjektech zabývajících se Fair Trade zatím není a přímá podpora probíhá formou dotací, které nejsou na tuto oblast specificky zaměřeny. Podpora Fair Trade tak probíhá spíše nákupem těchto výrobků pro spotřeby ÚMČ. 

V oblasti humanitárních sbírek je MČ aktivní, tyto jsou však zaměřeny především na aktéry a akce v rámci samotné MČ. 

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V porovnání s jinými municipalitami, má samospráva MČ Praha 7 v této kapitole GO výrazné rezervy (viz. níže jednotlivé podkapitoly). Stav nynější mezinárodní rozvojové spolupráce navrhuji hodnotit bodovým vyjádřením -1, stavem špatným, s vysokým rozvojovým potenciálem.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 7 jakožto realizátor MA 21 pravidelně organizuje osvětné aktivity pro veřejnost. Ve snaze o zvyšování povědomí o závažnosti klimatické krize byl vyhlášen stav klimatické nouze. Spolupráce s NNO v určité míře probíhá, je zde však prostor pro zlepšení.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě již zrealizovaných aktivit uvedených níže v podkapitolách 10.2.1. + 10.2.2., je možné hodnotit potenciál ke zvyšování povědomí místní komunity o globálních souvislostech za uspokojivý.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část začala se sledováním ECI indikátoru Místní příspěvek ke globální změně klimatu. Probíhá monitorování kvality ovzduší, dochází ke zřizování trvalkových záhonů a výsadbě stromů a při revitalizaci ulic je problematika klimatu reflektována (stromy, vodní prvky, cyklopruhy, cyklostezky). Je zaveden energetický management a MČ snaží postupnou integrací principů udržitelnosti do svého fungování mírnit dopady své činnosti na životní prostředí. 

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitivním aspektem je od roku 2016 schválený Strategický plán rozvoje městské části Praha 7 pro období 2016 – 2022, v němž se Praha 7 aktivně hlásí k myšlenkám udržitelného rozvoje a k úsilí o to, aby tyto principy vzaly za své místní firmy, instituce a široká veřejnost. Cílem 5.4 tohoto plánu je mj. i zajistit adaptaci MČ P7 na změnu klimatu. K tomuto cíli je přiřazen indikátor uhlíková stopa, jejíž první vyhodnocení zde proběhlo v roce 2020.

Na webových stránkách MČ https://www.praha7.cz/temata/strategicky-plan/akcni-plan/ se lze průběžně seznamovat od r. 2018 s každoročně aktualizovanými akčními plány MČ i s jejich vyhodnocováním, tzn. s konkrétními aktivitami v daném roce nejen realizovanými, ale i přispívajícími k adaptaci Prahy 7 na změnu klimatu. Přístup MČ k systematickému řešení klimatických i energetických aspektů lze hodnotit coby dobrý.

Nutno však apelovat na potřebu sledovat i ekologickou stopu (hlavní indikátor MA21) , a to z důvodů zjišťování nejen efektivity realizovaných opatření na území MČ vůči globální odpovědnosti, ale i z hlediska jejích vývojových trendů v tomto území. Sledování jak ekologické, tak uhlíkové stopy není nutné provádět každoročně, stačí v časových periodách (5 - 10 let).

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část má uzavřené partnerství s několika zahraničními městy. protože však v rámci spolupráce neprobíhají konkrétní aktivity, zůstává tento potenciál nenaplněn. Přehled o subjektech zabývajících se Fair Trade zatím není a přímá podpora probíhá formou dotací, které nejsou na tuto oblast specificky zaměřeny. Podpora Fair Trade tak probíhá spíše nákupem těchto výrobků pro spotřeby ÚMČ. 

V oblasti humanitárních sbírek je MČ aktivní, tyto jsou však zaměřeny především na aktéry a akce v rámci samotné MČ. 

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V porovnání s jinými municipalitami, má samospráva MČ Praha 7 v této kapitole GO výrazné rezervy (viz. níže jednotlivé podkapitoly). Stav nynější mezinárodní rozvojové spolupráce navrhuji hodnotit bodovým vyjádřením -1, stavem špatným, s vysokým rozvojovým potenciálem.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 7 jakožto realizátor MA 21 pravidelně organizuje osvětné aktivity pro veřejnost. Ve snaze o zvyšování povědomí o závažnosti klimatické krize byl vyhlášen stav klimatické nouze. Spolupráce s NNO v určité míře probíhá, je zde však prostor pro zlepšení.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě již zrealizovaných aktivit uvedených níže v podkapitolách 10.2.1. + 10.2.2., je možné hodnotit potenciál ke zvyšování povědomí místní komunity o globálních souvislostech za uspokojivý.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část začala se sledováním ECI indikátoru Místní příspěvek ke globální změně klimatu. Probíhá monitorování kvality ovzduší, dochází ke zřizování trvalkových záhonů a výsadbě stromů a při revitalizaci ulic je problematika klimatu reflektována (stromy, vodní prvky, cyklopruhy, cyklostezky). Je zaveden energetický management a MČ snaží postupnou integrací principů udržitelnosti do svého fungování mírnit dopady své činnosti na životní prostředí. 

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitivním aspektem je od roku 2016 schválený Strategický plán rozvoje městské části Praha 7 pro období 2016 – 2022, v němž se Praha 7 aktivně hlásí k myšlenkám udržitelného rozvoje a k úsilí o to, aby tyto principy vzaly za své místní firmy, instituce a široká veřejnost. Cílem 5.4 tohoto plánu je mj. i zajistit adaptaci MČ P7 na změnu klimatu. K tomuto cíli je přiřazen indikátor uhlíková stopa, jejíž první vyhodnocení zde proběhlo v roce 2020.

Na webových stránkách MČ https://www.praha7.cz/temata/strategicky-plan/akcni-plan/ se lze průběžně seznamovat od r. 2018 s každoročně aktualizovanými akčními plány MČ i s jejich vyhodnocováním, tzn. s konkrétními aktivitami v daném roce nejen realizovanými, ale i přispívajícími k adaptaci Prahy 7 na změnu klimatu. Přístup MČ k systematickému řešení klimatických i energetických aspektů lze hodnotit coby dobrý.

Nutno však apelovat na potřebu sledovat i ekologickou stopu (hlavní indikátor MA21) , a to z důvodů zjišťování nejen efektivity realizovaných opatření na území MČ vůči globální odpovědnosti, ale i z hlediska jejích vývojových trendů v tomto území. Sledování jak ekologické, tak uhlíkové stopy není nutné provádět každoročně, stačí v časových periodách (5 - 10 let).

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno