Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 7 - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Zdeněk Frélich
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jakub Prašivka Praha 7
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část sleduje spotřebu vody v rámci energetického managementu. Tyto data jsou však díky špatné dostupnosti ( roční fakturace) dostupná až se zpožděním a spolu s faktem, že ÚMČ sídlí od března 2020 v nové budově znemožňují porovnatelnost s obdobím před 03/2020 ( v té době ÚMČ sdílel budovu s GFŘ a není možné oddělit spotřebu za ÚMČ). V rámci vyjadřování se ke stavebním záměrum MČ požaduje opatření k zasakování a využívání dešťové vody. 

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ekologická stabilita krajiny v MČ Praha 7 je ovlivněna silným antropogenním vlivem a vysokou urbanizací území. Například plochy ÚSES zabírají jen 7,36 % území MČ. Využití krajiny zůstává v posledních letech podobné, mírně se rozrůstají antropogenní povrchy, zejména zástavba. MČ Praha 7 se snaží o MČ pečovat skrze efektivní územní rozvoj, péčí o zeleň a dotační politiku podporující péči o přírodu (podpora rekultivace vnitrobloků).

Výměra ploch veřejné zeleně/parků/sadů ve správě MČ Praha 7 stagnuje. V poslední době došlo k založení nových uličních stromořadí v ulici Janovského, kde bylo vysazeno 7 stromů a k rozšíření stromořadí v ulici U Průhonu, kde nově bylo vysazeno 12 stromů a v ulici Jana Zajíce 7 stromů. Některé zaplevelené komunikační trávníky byly přeměněny na květinové nízkoúdržbové záhony (před stanicí metra Vltavská, ul. Čechova, ul. nábř. Kpt. Jaroše a ul. U Akademie). Záhony také lákají hmyz např. včely, čmeláci, motýly a další hmyz.


  K mírnému nárůstu zpevněných ploch dochází ve vnitroblocích na úkor zahrad, tedy ke zmenšování ploch ZPF. Je to dáno revizí souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Ke zpevnění těchto ploch zahrad však došlo již v minulosti.


Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území městské části se nenachází zemědělská půda, zahrady (pouze ve vnitroblocích) ani pozemky určené k plnění funkce lesa. MČ v rámci svých možností podporuje farmářské trhy.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hlavní město Praha je jednou z několika rozsáhlejších oblastí České republiky, které se vyznačují problematickou kvalitou ovzduší. Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, ke zhoršené kvalitě ovzduší na území Prahy přispívají kromě dopravy i lokální topeniště. Zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Ke sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřicích stanic (stanice ČHMÚ a dalších organizací). Od roku 1992 je na území hl. m. Prahy pravidelně prováděno modelové hodnocení kvality ovzduší. Základním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v této oblasti je v roce 2021 vydaný Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ - Aglomerace Praha – CZ01, který vypracovalo MŽP. – citace z portálu životního prostředí hl. m. Prahy. Největším zdrojem znečištění ovzduší je na území MČ Praha 7 automobilová doprava obdobně jako na celém území hlavního města Prahy. Dalším méně výrazným znečišťovatelem ovzduší je železniční doprava a stavby. Opatření, která může městská část zavádět, jsou omezená. Jedná se především o úklidy chodníků a zpevněných ploch. Také možnosti výsadby izolační zeleně jsou omezené z důvodu existence sítí a jejich ochranných pásem a také z důvodu vlastnických vztahů. Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou na území MČ Praha 7 pouze okrajové, protože většina domácnosti je vytápěna centrálně Pražskou teplárenskou nebo je plynofikována. Izolační zeleň podél komunikací je pouze v ul. Argentinská, Milady Horákové, Korunovační a Veletržní a to pouze v některých úsecích.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
K auditu nemáme připomínek z hlediska přehlednosti a srozumitelnosti.
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a dává odpověď na všechny návodné otázky. U řady otázek oceňujeme jejich detailnost.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá povinné a doporučené indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část sleduje spotřebu vody v rámci energetického managementu. Tyto data jsou však díky špatné dostupnosti ( roční fakturace) dostupná až se zpožděním a spolu s faktem, že ÚMČ sídlí od března 2020 v nové budově znemožňují porovnatelnost s obdobím před 03/2020 ( v té době ÚMČ sdílel budovu s GFŘ a není možné oddělit spotřebu za ÚMČ). V rámci vyjadřování se ke stavebním záměrum MČ požaduje opatření k zasakování a využívání dešťové vody. 

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ekologická stabilita krajiny v MČ Praha 7 je ovlivněna silným antropogenním vlivem a vysokou urbanizací území. Například plochy ÚSES zabírají jen 7,36 % území MČ. Využití krajiny zůstává v posledních letech podobné, mírně se rozrůstají antropogenní povrchy, zejména zástavba. MČ Praha 7 se snaží o MČ pečovat skrze efektivní územní rozvoj, péčí o zeleň a dotační politiku podporující péči o přírodu (podpora rekultivace vnitrobloků).

Výměra ploch veřejné zeleně/parků/sadů ve správě MČ Praha 7 stagnuje. V poslední době došlo k založení nových uličních stromořadí v ulici Janovského, kde bylo vysazeno 7 stromů a k rozšíření stromořadí v ulici U Průhonu, kde nově bylo vysazeno 12 stromů a v ulici Jana Zajíce 7 stromů. Některé zaplevelené komunikační trávníky byly přeměněny na květinové nízkoúdržbové záhony (před stanicí metra Vltavská, ul. Čechova, ul. nábř. Kpt. Jaroše a ul. U Akademie). Záhony také lákají hmyz např. včely, čmeláci, motýly a další hmyz.


  K mírnému nárůstu zpevněných ploch dochází ve vnitroblocích na úkor zahrad, tedy ke zmenšování ploch ZPF. Je to dáno revizí souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Ke zpevnění těchto ploch zahrad však došlo již v minulosti.


Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území městské části se nenachází zemědělská půda, zahrady (pouze ve vnitroblocích) ani pozemky určené k plnění funkce lesa. MČ v rámci svých možností podporuje farmářské trhy.

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Hlavní město Praha je jednou z několika rozsáhlejších oblastí České republiky, které se vyznačují problematickou kvalitou ovzduší. Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, ke zhoršené kvalitě ovzduší na území Prahy přispívají kromě dopravy i lokální topeniště. Zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Ke sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřicích stanic (stanice ČHMÚ a dalších organizací). Od roku 1992 je na území hl. m. Prahy pravidelně prováděno modelové hodnocení kvality ovzduší. Základním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v této oblasti je v roce 2021 vydaný Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ - Aglomerace Praha – CZ01, který vypracovalo MŽP. – citace z portálu životního prostředí hl. m. Prahy. Největším zdrojem znečištění ovzduší je na území MČ Praha 7 automobilová doprava obdobně jako na celém území hlavního města Prahy. Dalším méně výrazným znečišťovatelem ovzduší je železniční doprava a stavby. Opatření, která může městská část zavádět, jsou omezená. Jedná se především o úklidy chodníků a zpevněných ploch. Také možnosti výsadby izolační zeleně jsou omezené z důvodu existence sítí a jejich ochranných pásem a také z důvodu vlastnických vztahů. Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou na území MČ Praha 7 pouze okrajové, protože většina domácnosti je vytápěna centrálně Pražskou teplárenskou nebo je plynofikována. Izolační zeleň podél komunikací je pouze v ul. Argentinská, Milady Horákové, Korunovační a Veletržní a to pouze v některých úsecích.

Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Především děkujeme za přípravu velmi kvalitně zpracovaného auditu, který odpovídá na všechny otázky a podává vystihující obrázek na území vaší městské části. 

Audit je kvalitně popsán ve všech oblastech životního prostředí, doporučené připomínky byly zapracovány. Na základě auditu uvádíme pouze tato dílčí doporučení:

1) Průběžná aplikace adaptačních opatření do investičních akcí na území vaší MČ - modrozelená infrastruktura, péče o zeleň, podpora vsaku, retence a využití dešťové vody

2) Doporučujeme aktivně spolupracovat při zajištění funkčnosti ÚSES - lze jednat s vlastníky o koupi nebo pronájmu příslušných pozemků a podporovat realizační projekty.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek