Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 14 - 2021

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje
Oponent Karel Bařinka
Konzultant Lucie Holan Pavlištíková
Petra Kolínská
Koordinátor Zora Straková Praha 14

OPONENTURA

1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Nemáme již připomínky.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní, dává odpovědi na všechny otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit vužívá indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ preferuje využívání přednostně zastavitelného území města a minimalizuje zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfields). MČ se rozpíná v souladu s územním plánem. Městská část se maximálně snaží prosazovat diferenciaci využití území, aby vyhovovala fungování jejího spravovaného celku, zajistila dopravní obsluhu, dostupnost a prostupnost území, zdravé životní prostředí a celkově vhodné podmínky pro život obyvatel i návštěvníků.

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Závazná část územního plánu je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Územní plán vymezuje plochy s rozdílným funkčním využitím, včetně podmínek plošného a prostorového uspořádání, což je vzhledem k zájmům celopražským a majetkovým záležitost složitá, komplikovaná a časově náročná. Proto vstupují do jednání zástupci jednotlivých MČ, probíhá vyjednávání a koordinace potřeb mezi hl. m. Praha a MČ. Pořizovatel, tedy hl. m. Praha, zpracovává tzv. Metropolitní plán, ve kterém by se měly odrazit i požadavky jednotlivých MČ.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek. Z popisu je zřejmý přístup města.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Komunikaci s veřejností včetně projednávání velkých záměrů s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje MČ Praha 14 při plánování svého rozvoje. Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování životních podmínek v Praze 14, zajistit transparentnost rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako takovou. Od roku 2012 je zřízena funkce hlavního architekta MČ Praha 14, která je zajištěna na základě smlouvy. Architekt MČ je externím členem Strategického týmu pro plánování a rozvoj a členem komise pro územní rozvoj, takže má včasný přístup ke všem plánovaným realizovaným i udržovaným projektům. Městská část ve spolupráci s ČKA připravila architektonicko – krajinářská soutěž o návrh Revitalizace Centrálního parku Černý Most. MČ také spolupracuje S vysokými školami.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nabídky pozemků či prostor jsou na městské části velmi omezené. Počet evidovaných objektů a ploch brownfields (deprimovaných ploch a nevyužívaných objektů) na území MČ je 10,3 ha. Stav nezměněn. MČ má zájem, aby se přednostně zastavovaly pozemky neudržované, nevyužívané nebo nevhodně využívané v zastavěném území a nerozšiřovala se výstavba na obhospodařovanou zemědělskou půdu.  MČ je sama však nemůže poskytnout z důvodu jejich nedostatku.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez dalších připomínek.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ provádí  regeneraci domů a bytů ve vlastnictví MČ, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť systematicky. Je realizována řada projektů. Obnovu technického vybavení města a inž. sítí provádí MČ, MHMP jim zřízené organizace/správci sítí. Městská část se na obnově technického vybavení a inženýrských sítí podílí především sledováním poruch, jejich četnosti a následně se snaží upozorňovat na nedostatky správce a při obnově komunikací požaduje koordinaci prací na rekonstrukce jednotlivých sítí, aby docházelo k minimalizaci negativních odpadů jak na majetek, tak na komfort bydlení občanů.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

 Připravenost na důsledky globální změny klimatu jsou řešeny zejména na úrovni hl. m. Prahy i na úrovni městské části P14, k čemuž byla vytvořena pracovní skupina pro globální odpovědnost, která se pravidelně schází společně se specialisty klimatického plánu (zástupce společnosti CI2). Skupina se během roku 2020 zabývala mapováním možností rozvoje globální odpovědnosti, trendů, dobré praxe v přístupech a přípravou Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14 a společně se specialisty pro klimatickou změnu se také zabývala tvorbou Klimatického plánu Prahy 14. 

K ovlivnění zmírnění dopadu negativních klimatických jevů může MČ přispět pouze v rámci svých kompetencí. V souvislosti s narůstajícími klimatickými změnami věnuje MČ Praha 14 zvýšenou pozornost zachycování dešťové vody. Byly realizovány projekty k jejímu zadržení prostřednictvím budování retenčních nádrží či akumulačních nádrží. MČ systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Je zaveden energetický management budov ve správě MČ. Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Z předloženého auditu je zřejmé, že Městská část přistupuje k územnímu rozvoji v souladu s principy udržitelného rozvoje. Dostatečné je institucionální zajištění územního rozvoje městské části s podporou IPR. Pozitivní je snaha o kvalitní architektonická řešení projektů městské části a využití architektonických soutěží, i když v některých případech výsledky nebyly pro ÚMČ vždy zcela přesvědčivé.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Z předloženého auditu ve sledovaných oblastech územního rozvoje nelze označit vyloženě slabé stránky.  

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Dostatek témat a projektů veřejné infrastruktury v městské části, u nichž lze uplatnit přístupy udržitelného rozvoje. Nové rozvojové projekty, u kterých bude možné využít opatření na snížení energetické náročnosti a modrozelené infrastruktury. Využití technologií a dalších aplikací v rámci přístupu smart city. 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Změna přístupu vedení města, orientace na jiné, než udržitelné aspekty rozvoje. Nedostatek kapacit a finančních prostředků, např.v důsledku řešení naléhavějších problémů. Nedotažení existujících projektů. Náhlé klimatické změny, přírodní katastrofy. Nedostatečné reakce na strukturální změny, potřeby obyvatel. Nevhodně urbanisticky řešené rozvojové lokality.    

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Předložený audit dokládá kladný přístup Městské části k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou v zásadě řešeny všechny sledované oblasti. Doporučujeme tak v nastoupeném trendu pokračovat. Doporučujeme také průběžně sledovat změny hodnot indikátorů, tendence vývoje. Pro menší projekty městské části lze také využít uzavřené vyzvané soutěže o návrh pro architekty (do IN 30mil.Kč, s plněním hodnoty projekčních prací do výše 2mil.Kč). Tímto lze mimo jiné zaručit odbornou způsobilost zpracovatelů následných stupňů projektové dokumentace a autorských dozorů.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Předložený audit dokládá kladný přístup Městské části k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou v zásadě řešeny všechny sledované oblasti.

Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT

1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ preferuje využívání přednostně zastavitelného území města a minimalizuje zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfields). MČ se rozpíná v souladu s územním plánem. Městská část se maximálně snaží prosazovat diferenciaci využití území, aby vyhovovala fungování jejího spravovaného celku, zajistila dopravní obsluhu, dostupnost a prostupnost území, zdravé životní prostředí a celkově vhodné podmínky pro život obyvatel i návštěvníků.

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Závazná část územního plánu je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Územní plán vymezuje plochy s rozdílným funkčním využitím, včetně podmínek plošného a prostorového uspořádání, což je vzhledem k zájmům celopražským a majetkovým záležitost složitá, komplikovaná a časově náročná. Proto vstupují do jednání zástupci jednotlivých MČ, probíhá vyjednávání a koordinace potřeb mezi hl. m. Praha a MČ. Pořizovatel, tedy hl. m. Praha, zpracovává tzv. Metropolitní plán, ve kterém by se měly odrazit i požadavky jednotlivých MČ.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek. Z popisu je zřejmý přístup města.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Komunikaci s veřejností včetně projednávání velkých záměrů s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje MČ Praha 14 při plánování svého rozvoje. Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování životních podmínek v Praze 14, zajistit transparentnost rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako takovou. Od roku 2012 je zřízena funkce hlavního architekta MČ Praha 14, která je zajištěna na základě smlouvy. Architekt MČ je externím členem Strategického týmu pro plánování a rozvoj a členem komise pro územní rozvoj, takže má včasný přístup ke všem plánovaným realizovaným i udržovaným projektům. Městská část ve spolupráci s ČKA připravila architektonicko – krajinářská soutěž o návrh Revitalizace Centrálního parku Černý Most. MČ také spolupracuje S vysokými školami.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nabídky pozemků či prostor jsou na městské části velmi omezené. Počet evidovaných objektů a ploch brownfields (deprimovaných ploch a nevyužívaných objektů) na území MČ je 10,3 ha. Stav nezměněn. MČ má zájem, aby se přednostně zastavovaly pozemky neudržované, nevyužívané nebo nevhodně využívané v zastavěném území a nerozšiřovala se výstavba na obhospodařovanou zemědělskou půdu.  MČ je sama však nemůže poskytnout z důvodu jejich nedostatku.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez dalších připomínek.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ provádí  regeneraci domů a bytů ve vlastnictví MČ, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť systematicky. Je realizována řada projektů. Obnovu technického vybavení města a inž. sítí provádí MČ, MHMP jim zřízené organizace/správci sítí. Městská část se na obnově technického vybavení a inženýrských sítí podílí především sledováním poruch, jejich četnosti a následně se snaží upozorňovat na nedostatky správce a při obnově komunikací požaduje koordinaci prací na rekonstrukce jednotlivých sítí, aby docházelo k minimalizaci negativních odpadů jak na majetek, tak na komfort bydlení občanů.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

 Připravenost na důsledky globální změny klimatu jsou řešeny zejména na úrovni hl. m. Prahy i na úrovni městské části P14, k čemuž byla vytvořena pracovní skupina pro globální odpovědnost, která se pravidelně schází společně se specialisty klimatického plánu (zástupce společnosti CI2). Skupina se během roku 2020 zabývala mapováním možností rozvoje globální odpovědnosti, trendů, dobré praxe v přístupech a přípravou Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14 a společně se specialisty pro klimatickou změnu se také zabývala tvorbou Klimatického plánu Prahy 14. 

K ovlivnění zmírnění dopadu negativních klimatických jevů může MČ přispět pouze v rámci svých kompetencí. V souvislosti s narůstajícími klimatickými změnami věnuje MČ Praha 14 zvýšenou pozornost zachycování dešťové vody. Byly realizovány projekty k jejímu zadržení prostřednictvím budování retenčních nádrží či akumulačních nádrží. MČ systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Je zaveden energetický management budov ve správě MČ. Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.