Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 14 - 2021

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Lenka Mařincová
Konzultant Pavel Nováček
Šárka Řechková
Koordinátor Pavlína George Praha 14
Zora Straková Praha 14

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit byl zpracovaný velice detailně. Někdy naopak jsme doporučovali některé informace vypustit, aby text byl přehlednější a neobsahoval nerelevantní údaje.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit pro oblast 10 Globální odpovědnost byl kompletní, na doplňující otázky bylo odpovězeno a některé byly prodiskutovány během osobní návštěvy.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano
Některé nepovinné indikátory nejsou naplněny.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ si je vědoma významu společensky odpovědného chování a správy území, a proto v tomto směru podniká v rámci svých možností určité kroky. V roce 2019 zahájila přípravu  tvorby strategického dokumentu „Plán rozvoje globální odpovědnosti na Praze 14“, jehož návrhová část bude obsahovat opatření týkající se globálních témat a udržitelnosti.  

Od roku 2018 MČ Praha 14 zapojena do ICLEI PODPISEM Aalborgských závazků.

V současnosti MČ Praha 14 nemá partnerské město, nicméně podporuje místní organizace, které spolupráci s rozvojovým světem realizují.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Celkově obast 10.1. můžeme hodnotit jako stabilní - je prokazatelná aktivita a snaha o podporu společensky odpovědného chování  (MČ Praha 14 velice aktivně podporuje férový obchod a spolupracuje s několika obchody a organizacemi), ale zároveň zde vidíme prostor pro další zlepšování. Jak sama MČ Praha 14 uvádí u otázky 10.1.2. - rozvojové spolupráci se systematicky nevěnuje. Ale věříme, že už snaha o tvorbu strategického dokumentu "Plán rozvoje globální odpovědnosti na Praze 14" MČ navede právě k systematičnosti a celkovému uchopení konceptu.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ zajišťuje v rámci realizace MA 21 a naplňování strategických dokumentů informovanost o globálních souvislostech pro všechny obyvatele MČ Praha 14 prostřednictvím realizace školení, seminářů či osvětových kampaní, ale také v rámci spolupráce na rozvoji území a práce v komisích a pracovních skupinách. Zároveň je infomrovanost zvyšována v rámci meziodborové komunikace a spolupráce na ÚMČ Praha 14.

V oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy, realizace osvětových akcí a kampaní, rozvoje území a tvorby dokumentů spolupracuje MČ napříč spektrem zúčastněných stran, jde o zástupce zřízených organizací, jako jsou ZŠ, MŠ a p. o. Praha 14 kulturní, zástupce neziskového a podnikatelského sektoru, odborníky i veřejnost. Zároveň jsou edukační aktivity propojeny s aktivitami dalších subjektů, jako jsou ministerstva, zřízené organizace hl. m. Prahy, apod.

Informovanost  a základní povědomí o globálních tématech, udržitelnosti a snaze MČ propagovat tato témata se na Praze 14 zvyšuje.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Obsahově je kapitola zpracována velice detailně a obsáhle. Z výčtu akcé je zcela zřejmé, že městská část podporuje akce zaměřené na environmentální výchovu a osvětu v oblasti zmírnění dopadu klimatických změn. Velice pozitivně hodnotíme též vznik pracovní skupiny pro globální odpovědnost, což se dá považovat za krok směřující k zavedení systematičnosti do dalších postupů a akcí v rámci působení městské části. Z výčtu je patrné, že MČ hojně spolupracuje s mnoha organizacemi, ale i ona může pořádat  podobné aktivity, což můžeme brát jako doporučení pro další rozvoj v této oblasti.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ Praha 14 funguje jako součást celku hl. m. Prahy a k ovlivnění zmírnění dopadu negativních klimatických jevů může přispět jen částečně v rámci svých kompetencí.

MČ systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Je zaveden energetický management budov ve správě MČ a MČ má zpracovanou Energetickou koncepci i zavedenu funkci Energetického manažera.  MČ dlouhodobě pracuje na opatřeních, která přináší místní odlehčení v rámci dopadu života občanů MČ na ovlivnění klimatických změn. Zásady udržitelnosti a společensky odpovědného chování implementuje do svých strategických i interních dokumentů, realizuje smysluplná opatření a propaguje tyto zásady. MČ má vypočítanou Ekologickou  a uhlíkovou stopu a spolupracuje na šíření nápravných myšlenek, dobré praxe a zavádění udržitelných principů v rámci svého území se subjekty z neziskového i podnikového sektoru, s veřejností ale i s dalšími nadřazenými subjekty, jako jsou ministerstva, MHMP apod.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Celkově hodnotí oblast 10.3. velice pozitivně. MČ naplnila všechny dílčí indikátory a odpovědla na všechny návodné otázky.  Problematiku ekologické stopy, uhlíkové stopy a energetického mangementu mají skvěle zpracovanou a je vidět, že pracují systematicky  a s cílem maximalizovat pozitivní trendy a eliminovat dopady. Z tohoto pohledu je tam též vidět zlepšující se pozitivní trend. U příkladů dobré praxe je obsáhlý výčet akcí, které zcela prokazují aktivnost městské části v oblasti vzdělávání k udržitelnému způsobu života.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Titul Zdravého města brán jako prestiž s dlouhou tradicí

Energetický management – opět systematický přístup –spolupráce s CI2, práce energetického managera a převedení přímo do praxe (viz  příklady dobré praxe)

Velký počet akcí, což svědčí o aktivitě týmu zastřešující MA21

Vznik pracovní skupiny pro Globální odpovědnost

Existuje a naplňuje se územní energetická koncepce měst. části

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Navázat spolupráci s městem v rozvojovém regionu

Vyčlenit konkrétní částku z rozpočtu města na rozvojovou spolupráci

Zařadit nová globální témata – jako např. právě aktuální propojení světa a pandemie

U indikátorů, které mají stabilní trend se dá stále pracovat na zlepšení situace

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Přetavením slabých stránek vznikají příležitosti - především v budování systematického přístupu k rozvojové spolupráci a navazování spolupráce se zahraničím, neziskovým sektorem působícím v této oblasti nebo jako výměna dobré praxi s dalšími městy nebo městskými částmi (nebo magistrátem).


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Jako největší hrozbu vnímáme především možnost ztráty zájmu vedení města podporovat MA 21 (např. v důsledku změny politické scény) nebo alokované prostředky a lidské zdroje směřovat na jinou oblast (např. jako v uplynulém období v důsledku pandemie COVID-19). V případě hrozící další vlny epidemie a v důsledku aplikovaných bezpečnostních opatření by též mohlo dojít k omezení setkávání se a tím rušení vzdělávacích akcí.


Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit v oblasti Globální odpovědnost MČ Praha 14 byl zpracovaný velice pečlivě, experti měli pouze pár doplňujících otázek. Všechny povinné indikátory jsou naplněny a město samo cítí, že prostor pro zlepšení a další posunutí je i v naplnění nepovinných indikátorů, což by vzhledem k tomu, že se MČ uchází o kategorii A bylo i žádoucí. I ze sebehodnocení je patrné, ve kterých oblastech je nadále prostor pro zlepšování a další rozšiřování aktivit. Při návštěve na místě jsme ocenili plodnou debatu a vřelý přístup hlavních aktérů k této oblasti. Oceňujeme vznik Pracovní skupiny pro Globální odpovědnost a velké množství akcí i spolupráce.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit MA 21 v oblastí Globální odpovědnost splňuje nároky na kategorii A. Jak je uvedeno v závěru - pro další obhajobu je ale stále ještě prostor pro posunutí této kategorie na vyšší úroveň.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ si je vědoma významu společensky odpovědného chování a správy území, a proto v tomto směru podniká v rámci svých možností určité kroky. V roce 2019 zahájila přípravu  tvorby strategického dokumentu „Plán rozvoje globální odpovědnosti na Praze 14“, jehož návrhová část bude obsahovat opatření týkající se globálních témat a udržitelnosti.  

Od roku 2018 MČ Praha 14 zapojena do ICLEI PODPISEM Aalborgských závazků.

V současnosti MČ Praha 14 nemá partnerské město, nicméně podporuje místní organizace, které spolupráci s rozvojovým světem realizují.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Celkově obast 10.1. můžeme hodnotit jako stabilní - je prokazatelná aktivita a snaha o podporu společensky odpovědného chování  (MČ Praha 14 velice aktivně podporuje férový obchod a spolupracuje s několika obchody a organizacemi), ale zároveň zde vidíme prostor pro další zlepšování. Jak sama MČ Praha 14 uvádí u otázky 10.1.2. - rozvojové spolupráci se systematicky nevěnuje. Ale věříme, že už snaha o tvorbu strategického dokumentu "Plán rozvoje globální odpovědnosti na Praze 14" MČ navede právě k systematičnosti a celkovému uchopení konceptu.