Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 14 - 2021

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Lenka Mařincová
Konzultant Pavel Nováček
Šárka Řechková
Koordinátor Zora Straková Praha 14

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit byl zpracovaný velice detailně. Někdy naopak jsme doporučovali některé informace vypustit, aby text byl přehlednější a neobsahoval nerelevantní údaje.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit pro oblast 10 Globální odpovědnost byl kompletní, na doplňující otázky bylo odpovězeno a některé byly prodiskutovány během osobní návštěvy.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano
Některé nepovinné indikátory nejsou naplněny.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ si je vědoma významu společensky odpovědného chování a správy území, a proto v tomto směru podniká v rámci svých možností určité kroky. V roce 2019 zahájila přípravu  tvorby strategického dokumentu „Plán rozvoje globální odpovědnosti na Praze 14“, jehož návrhová část bude obsahovat opatření týkající se globálních témat a udržitelnosti.  

Od roku 2018 MČ Praha 14 zapojena do ICLEI PODPISEM Aalborgských závazků.

V současnosti MČ Praha 14 nemá partnerské město, nicméně podporuje místní organizace, které spolupráci s rozvojovým světem realizují.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Celkově obast 10.1. můžeme hodnotit jako stabilní - je prokazatelná aktivita a snaha o podporu společensky odpovědného chování  (MČ Praha 14 velice aktivně podporuje férový obchod a spolupracuje s několika obchody a organizacemi), ale zároveň zde vidíme prostor pro další zlepšování. Jak sama MČ Praha 14 uvádí u otázky 10.1.2. - rozvojové spolupráci se systematicky nevěnuje. Ale věříme, že už snaha o tvorbu strategického dokumentu "Plán rozvoje globální odpovědnosti na Praze 14" MČ navede právě k systematičnosti a celkovému uchopení konceptu.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ zajišťuje v rámci realizace MA 21 a naplňování strategických dokumentů informovanost o globálních souvislostech pro všechny obyvatele MČ Praha 14 prostřednictvím realizace školení, seminářů či osvětových kampaní, ale také v rámci spolupráce na rozvoji území a práce v komisích a pracovních skupinách. Zároveň je infomrovanost zvyšována v rámci meziodborové komunikace a spolupráce na ÚMČ Praha 14.

V oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy, realizace osvětových akcí a kampaní, rozvoje území a tvorby dokumentů spolupracuje MČ napříč spektrem zúčastněných stran, jde o zástupce zřízených organizací, jako jsou ZŠ, MŠ a p. o. Praha 14 kulturní, zástupce neziskového a podnikatelského sektoru, odborníky i veřejnost. Zároveň jsou edukační aktivity propojeny s aktivitami dalších subjektů, jako jsou ministerstva, zřízené organizace hl. m. Prahy, apod.

Informovanost  a základní povědomí o globálních tématech, udržitelnosti a snaze MČ propagovat tato témata se na Praze 14 zvyšuje.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Obsahově je kapitola zpracována velice detailně a obsáhle. Z výčtu akcé je zcela zřejmé, že městská část podporuje akce zaměřené na environmentální výchovu a osvětu v oblasti zmírnění dopadu klimatických změn. Velice pozitivně hodnotíme též vznik pracovní skupiny pro globální odpovědnost, což se dá považovat za krok směřující k zavedení systematičnosti do dalších postupů a akcí v rámci působení městské části. Z výčtu je patrné, že MČ hojně spolupracuje s mnoha organizacemi, ale i ona může pořádat  podobné aktivity, což můžeme brát jako doporučení pro další rozvoj v této oblasti.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ Praha 14 funguje jako součást celku hl. m. Prahy a k ovlivnění zmírnění dopadu negativních klimatických jevů může přispět jen částečně v rámci svých kompetencí.

MČ systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Je zaveden energetický management budov ve správě MČ a MČ má zpracovanou Energetickou koncepci i zavedenu funkci Energetického manažera.  MČ dlouhodobě pracuje na opatřeních, která přináší místní odlehčení v rámci dopadu života občanů MČ na ovlivnění klimatických změn. Zásady udržitelnosti a společensky odpovědného chování implementuje do svých strategických i interních dokumentů, realizuje smysluplná opatření a propaguje tyto zásady. MČ má vypočítanou Ekologickou  a uhlíkovou stopu a spolupracuje na šíření nápravných myšlenek, dobré praxe a zavádění udržitelných principů v rámci svého území se subjekty z neziskového i podnikového sektoru, s veřejností ale i s dalšími nadřazenými subjekty, jako jsou ministerstva, MHMP apod.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Celkově hodnotí oblast 10.3. velice pozitivně. MČ naplnila všechny dílčí indikátory a odpovědla na všechny návodné otázky.  Problematiku ekologické stopy, uhlíkové stopy a energetického mangementu mají skvěle zpracovanou a je vidět, že pracují systematicky  a s cílem maximalizovat pozitivní trendy a eliminovat dopady. Z tohoto pohledu je tam též vidět zlepšující se pozitivní trend. U příkladů dobré praxe je obsáhlý výčet akcí, které zcela prokazují aktivnost městské části v oblasti vzdělávání k udržitelnému způsobu života.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Titul Zdravého města brán jako prestiž s dlouhou tradicí

Energetický management – opět systematický přístup –spolupráce s CI2, práce energetického managera a převedení přímo do praxe (viz  příklady dobré praxe)

Velký počet akcí, což svědčí o aktivitě týmu zastřešující MA21

Vznik pracovní skupiny pro Globální odpovědnost

Existuje a naplňuje se územní energetická koncepce měst. části

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Navázat spolupráci s městem v rozvojovém regionu

Vyčlenit konkrétní částku z rozpočtu města na rozvojovou spolupráci

Zařadit nová globální témata – jako např. právě aktuální propojení světa a pandemie

U indikátorů, které mají stabilní trend se dá stále pracovat na zlepšení situace

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Přetavením slabých stránek vznikají příležitosti - především v budování systematického přístupu k rozvojové spolupráci a navazování spolupráce se zahraničím, neziskovým sektorem působícím v této oblasti nebo jako výměna dobré praxi s dalšími městy nebo městskými částmi (nebo magistrátem).


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Jako největší hrozbu vnímáme především možnost ztráty zájmu vedení města podporovat MA 21 (např. v důsledku změny politické scény) nebo alokované prostředky a lidské zdroje směřovat na jinou oblast (např. jako v uplynulém období v důsledku pandemie COVID-19). V případě hrozící další vlny epidemie a v důsledku aplikovaných bezpečnostních opatření by též mohlo dojít k omezení setkávání se a tím rušení vzdělávacích akcí.


Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit v oblasti Globální odpovědnost MČ Praha 14 byl zpracovaný velice pečlivě, experti měli pouze pár doplňujících otázek. Všechny povinné indikátory jsou naplněny a město samo cítí, že prostor pro zlepšení a další posunutí je i v naplnění nepovinných indikátorů, což by vzhledem k tomu, že se MČ uchází o kategorii A bylo i žádoucí. I ze sebehodnocení je patrné, ve kterých oblastech je nadále prostor pro zlepšování a další rozšiřování aktivit. Při návštěve na místě jsme ocenili plodnou debatu a vřelý přístup hlavních aktérů k této oblasti. Oceňujeme vznik Pracovní skupiny pro Globální odpovědnost a velké množství akcí i spolupráce.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit MA 21 v oblastí Globální odpovědnost splňuje nároky na kategorii A. Jak je uvedeno v závěru - pro další obhajobu je ale stále ještě prostor pro posunutí této kategorie na vyšší úroveň.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ si je vědoma významu společensky odpovědného chování a správy území, a proto v tomto směru podniká v rámci svých možností určité kroky. V roce 2019 zahájila přípravu  tvorby strategického dokumentu „Plán rozvoje globální odpovědnosti na Praze 14“, jehož návrhová část bude obsahovat opatření týkající se globálních témat a udržitelnosti.  

Od roku 2018 MČ Praha 14 zapojena do ICLEI PODPISEM Aalborgských závazků.

V současnosti MČ Praha 14 nemá partnerské město, nicméně podporuje místní organizace, které spolupráci s rozvojovým světem realizují.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Celkově obast 10.1. můžeme hodnotit jako stabilní - je prokazatelná aktivita a snaha o podporu společensky odpovědného chování  (MČ Praha 14 velice aktivně podporuje férový obchod a spolupracuje s několika obchody a organizacemi), ale zároveň zde vidíme prostor pro další zlepšování. Jak sama MČ Praha 14 uvádí u otázky 10.1.2. - rozvojové spolupráci se systematicky nevěnuje. Ale věříme, že už snaha o tvorbu strategického dokumentu "Plán rozvoje globální odpovědnosti na Praze 14" MČ navede právě k systematičnosti a celkovému uchopení konceptu.