Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 14 - 2021

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje
Oponent Olga Starostová
Konzultant Hana Geissler
Linda Sokačová
Koordinátor Pavlína George Praha 14
Zora Straková Praha 14

OPONENTURA

9 Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je velmi dobře zpracovaný, prosím o dopracování otázek u hodnocení jednotlivých bodů. Oceňuji precizní způsob zpracování, dostatečné množství důkazů, tj. statistik, případových studií a analýz.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Zatím převážně ano, prosím o doplnění odpovědí na otázky či opravy, viz. jednotlivé položky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 14 se v rámci svých aktivit zaměřuje na ohrožené skupiny obyvatel. 

Na území městské části je velké množství bytů v majetku hl. m. Prahy a městské části (v součtu se jedná cca o 4500 bytů. Největší počet těchto bytů je na sídlišti Černý Most, dále na sídlišti Lehovec a menší počet také ve Starých Kyjích. Byty ve veřejném vlastnictví jsou ve větší míře pronajímány zranitelným skupinám obyvatel, což vytváří zvýšené nároky na infrastrukturu a služby, včetně služeb zdravotních a sociálních. S vyšší koncentrací magistrátních bytů souvisí také riziko vzniku vyloučených lokalit. Městská část Praha 14 má s Magistrátem hl. m. Prahy navázanou intenzivní spolupráci v oblasti využití bytového fondu.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením mají možnost využít Program sociálního bydlení, kdy v souladu s Koncepcí sociálního bydlení ČR 2015 – 2021 byl v rámci projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v městské části Praha 14“ byl vytvořen strategický dokument Koncepce sociálního bydlení v Městské části Praha 14. V rámci tohoto programu jsou vytvořeny mechanismy pro poskytnutí krizového bydlení a také nabízeno i dluhové poradenství. Městská část podporuje ze svého rozpočtu služby pro osoby bez přístřeší. V rámci dotačního řízení podporuje NNO, která vykonává terénní práci s osobami bez přístřeší.  Na základě smlouvy s organizací Naděje dojíždí na území městské části mobilní sociální služba, a to 2x týdně na určená stanoviště. Mobilní sociální služba je upravená sanitka pro tyto účely, která poskytuje základní lékařské ošetření, potravinovou pomoc a sociální poradenství.

 Městská část má vytvořenou síť svých „páteřních“ sociálních služeb, která pokrývá potřeby ohrožených rodin a dětí. Na území fungují sociální služby zaměřené na podporu rodičovských kompetencí, zaměřené na smysluplné trávení volného času ohrožených dětí. Aktivity nízkoprahových center jsou doplněny o pravidelné volnočasové aktivity realizované přímo Odborem sociálních věci a zdravotnictví. Na území Městské části fungují 3 kluby seniorů, dále Městská část poskytuje seniorům plavenky a pořádá Kurzy sebeobrany. Lze sledovat klesající trend počtu sociálně potřebných rodin.

Klienti odboru sociálních věcí a zdravotnictví si často stěžují na nedodržování lhůt pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi ze strany Úřadu práce ČR. Důvodem je především nedostatek pracovníků v této instituci a vysoká míra fluktuace zaměstnanců. Finanční nejistota, která je s tímto spojená dostává mnoho osob v hmotné nouzi do obtížně řešitelných situací a nezřídka ohrožuje také jejich setrvání ve stabilním bydlení.


Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úvod je zaměřen hodně na problematiku bydlení a dluhovou problematiku. Navrhuji stručně doplnit o témata bezdomovectví, ženy samoživitelek, osamělých seniorů a dětí ze sociálně slabých rodin. Zkrátka šířeji, jako vhled do tématu 9.1.

Výborně doplněno

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností je řešeno prostřednictvím realizace komunitního plánování sociálních služeb, podporou vzniku a fungování komunitních center a realizací projektů.  MČ Praha 14 nezřizuje žádné organizace poskytující sociální či návazné služby. Služby jsou poskytovaný prostřednictví kompletní sítě sociálních a návazných služeb, jejichž provozovatelé jsou podporováni v rámci dotačních titulů.  Od r. 2009 městská část komunitně plánuje, má vytvořenu komplexní síť sociálních služeb, na území městské části působí i sociální služby s tzv. celopražskou působností, vstup do těchto služeb není pro občany MČ nijak omezen. Dlouhodobě se nejen MČ Praha 14 potýká z nedostatečnými kapacitami služeb osobní asistence, což je způsobeno personální krizí nikoli nedostatečně nastavenými kapacitami v Krajské síti sociálních služeb. Informace o sociálních službách na Městské části je pravidelně aktualizovány na webových stránkách, dále pak tyto informace jsou součástí základního poradenství poskytovaného sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Na webu MČ je vytvořena mapa sociálních služeb na území MČ Praha 14 i s relevantními odkazy, zvláštní pozornost je věnována tzv. páteřním sociálním službám. Informace jsou také poskytovány v radničním měsíčníku "Čtrnáctka" ve formě konkrétních příběhů osob, které se do obtížné situace dostali.

 MČ disponuje poměrně velkým počtem komunitních center a klade si do budoucna za cíl vytvoření komunitních center ve všech lokalitách Prahy 14.Nabídka aktivit je v těchto centrech široká. Návštěvnost komunitních center postupně roste. V roce 2020 klesala z důvodu koronavirové pandemie vyjma komunitních center zaměřených na nízkoprahové a terénní práce, programy a poskytování sociálních služeb. Finanční podpora ve formě dotací MČ jednotlivým komunitním centrům narůstá. Městská část monitoruje kvalitu a přístup k inkluzivnímu vzdělávání, realizuje projekty zaměřené na začleňování dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem. 

Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez námitek

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 14 vytváří podmínky pro zapojení obyvatel do veřejného a komunitního života. Zároveň monitoruje participační procesy prostřednictvím evidence veřejných projednání, včetně počtu účastníků. Spolupráce se samotnou veřejností se neustále vyvíjí a posouvá. Proces zapojování veřejnosti se dále prohlubuje nejen v míře zapojení, ale i napříč jednotlivými fázemi procesů. S odkazem na výsledky dotazníkového šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel městské části Praha 14“ (2018) lze konstatovat, že obyvatelé hodnotí průměrně (známkou 6,5 na deseti bodové stupnici) spokojenost s možností účastnit se místního plánování, což je mírné zlepšení oproti roku 2015. Zároveň občané ale nepovažují možnost účasti na místním plánování za důležitou oblast života, kdy na škále od 1 do 6 (od nejvíce po nejméně důležitou) byla zaznamenána známka 4,9, což je ještě méně než v roce 2015.

MČ Praha 14 podporuje komunitní aktivity komplexním způsobem (finančně, organizačně, na bázi spolupráce s NNO...) a zřízená komunitní centra v jednotlivých lokalitách a konkrétní realizované projekty svým zaměřením napomáhají sociální inkluzi.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Výzkum z roku 2015 je už 6 let starý, to je hodně, situace může být významně odlišná. Jsou nějaká čerstvější data, které je možné využit.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Z hlediska úrovně kriminality se MČ Praha 14 nijak nevymyká celopražské situaci. Pozitivně lze hodnotit vývoj nápadu trestné činnosti v posledních letech, a to včetně poklesu počtu nejzávažnějších násilných trestných činů. MČ Praha 14  má zpracovaný příslušný aktuální koncepční materiál - Program prevence kriminality. Věnuje se aktivitám a programům z oblasti prevence kriminality náležitou pozornost, zapojuje relevantní aktéry. MČ realizuje specificky zaměřené programy, které jsou vnitřně provázané.Klesající trend počtu trestných činů  je důsledkem dobře nastavené primární i sekundární prevence na ZŠ, dobře nastavené sociální práce s dětmi ohroženými sociálních vyloučením a také preventivního působení Městské policie i Policie ČR.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nemám námitek

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

MČ Praha 14 má mnoho téma v oblasti sociální, které má skvěle strategicky zpracované anebo je výborně realizuje:: integrační aktivity v rámci MČ i vzdělávacího systému včetně projektů na integraci cizinců (určitě může být její přístup vzorový pro další obce), participace občanů, která stále narůstá, bytová politika a strategie, koncepce prevence kriminality, fungující mezigenerační komunitní centra, strategie v oblasti péče a podpory stárnoucích občanů, dobrovolnictví - jeho podpora a rozvoj, navíc s odvahou kriticky o problémech přemýšlet a přistupovat k nim s chutí nalézt řešení. A to i při stávající personální krizi, která postihuje sociální služby, např. asistenční služby velmi významně.Vnitřně se daří spooupracovat sociálnímu odboru s jinými oblastmi i s úřadem práce. Daří se spolupráce s NO v rámci vytváření efektivní sítě sociální péče a podpory v městské části. Funkční je takéí spolupráce s HMP.

V městské části probíhá tranformace psychiatrické péče, zatím není CDZ.MČ podporuje chráněné bydlení a bytový fond vyčleněný i pro tuto cílovou skupinu.


VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Nejvýznamnější aktuální ohroření je nedostatek pracovníků, jak v rámci sociální práce ve veřejné správě, tak v rámci služeb. Dále je to podstav pracovníků na sociálním odboru.

Seniorská podpora s ohledem na dlouhověkou společnost a nárůst do roku 2030 je zatím hdoně v oblasti strategie, je důležitá její realizace a naplnění vize proměny terénní pečovatelské služby a rezidenčních služeb s důrazem na měřítko a komunitní charakter, tak jak se to daří v činnosti spolků a komunitních center.

Tématem je bytová politika a sociální byldení, které je zpracováno v Koncepci, nicméně čekací lhůt ya možná podpora je časově dlouhá.Plánovaná je výstavba sociálních bytů. Spolupráce s HMP se daří.Otázkou je saturace trhu a obava z exkluze v bytové poliltice mezi MČ. Zatím dána počtem bytů ve vlastnictví MČ nebo HMP na územé MČ Praha 14.

V městské části probíhá tranformace psychiatrické péče, zatím není CDZ.


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

MČ má řadu skvělých výstupů, důvěru občanů s ohledem na jejich zájem a participaci. Určitě je dobré  v rámci spolupráce s hraničními MČ vytvořit společné strategie spolupráce a rozvoje sociální oblasti, aby byly propojené. Současně některé služby jsou poskytovány na krajské úrovni (např. specializované poradenství), zde se nabízí otázka další rozvojové koncepce ve spolupráci s HMP.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Současná postpandemická situace a nárůst inflace je významnou hrozbou, která se určitě projeví významně v oblasti sociální, možná i v oblasti kriminality.Lze předpokládat zvýšenou potřebu sociálních služeb, poradesntví ze strany občanů.

Další hrozbou je stále nízká nezaměstnanost a nedostatek pracovníků v mnoha odvětvích, nejen v sociální sféře. Otázka zajímavosti sociální práce je celoevropským úkolem, který nelze podpořit pouze navýšením mzdy, ale také zvýšením společenské prestiže.Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

MČ Praha 14 je v řadě oblastí velmi aktivní a inovativní (inkluze cizinců, dobrovolnictví, nízkoprahová a mezigenerační komunitní centra, koncepce bytové politiky). Její přístup k tématům je koncepční, komunikace otevřená. Reflexivně přistupuje k řešení jednotlivých oblastí. V rámci strategií je důležitá  postupná realizace a průběžná evaluace. Směřování je jednoznačně ke zkvalitňování sociální oblasti v rámci MČ.


Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT

9 Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 14 se v rámci svých aktivit zaměřuje na ohrožené skupiny obyvatel. 

Na území městské části je velké množství bytů v majetku hl. m. Prahy a městské části (v součtu se jedná cca o 4500 bytů. Největší počet těchto bytů je na sídlišti Černý Most, dále na sídlišti Lehovec a menší počet také ve Starých Kyjích. Byty ve veřejném vlastnictví jsou ve větší míře pronajímány zranitelným skupinám obyvatel, což vytváří zvýšené nároky na infrastrukturu a služby, včetně služeb zdravotních a sociálních. S vyšší koncentrací magistrátních bytů souvisí také riziko vzniku vyloučených lokalit. Městská část Praha 14 má s Magistrátem hl. m. Prahy navázanou intenzivní spolupráci v oblasti využití bytového fondu.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením mají možnost využít Program sociálního bydlení, kdy v souladu s Koncepcí sociálního bydlení ČR 2015 – 2021 byl v rámci projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v městské části Praha 14“ byl vytvořen strategický dokument Koncepce sociálního bydlení v Městské části Praha 14. V rámci tohoto programu jsou vytvořeny mechanismy pro poskytnutí krizového bydlení a také nabízeno i dluhové poradenství. Městská část podporuje ze svého rozpočtu služby pro osoby bez přístřeší. V rámci dotačního řízení podporuje NNO, která vykonává terénní práci s osobami bez přístřeší.  Na základě smlouvy s organizací Naděje dojíždí na území městské části mobilní sociální služba, a to 2x týdně na určená stanoviště. Mobilní sociální služba je upravená sanitka pro tyto účely, která poskytuje základní lékařské ošetření, potravinovou pomoc a sociální poradenství.

 Městská část má vytvořenou síť svých „páteřních“ sociálních služeb, která pokrývá potřeby ohrožených rodin a dětí. Na území fungují sociální služby zaměřené na podporu rodičovských kompetencí, zaměřené na smysluplné trávení volného času ohrožených dětí. Aktivity nízkoprahových center jsou doplněny o pravidelné volnočasové aktivity realizované přímo Odborem sociálních věci a zdravotnictví. Na území Městské části fungují 3 kluby seniorů, dále Městská část poskytuje seniorům plavenky a pořádá Kurzy sebeobrany. Lze sledovat klesající trend počtu sociálně potřebných rodin.

Klienti odboru sociálních věcí a zdravotnictví si často stěžují na nedodržování lhůt pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi ze strany Úřadu práce ČR. Důvodem je především nedostatek pracovníků v této instituci a vysoká míra fluktuace zaměstnanců. Finanční nejistota, která je s tímto spojená dostává mnoho osob v hmotné nouzi do obtížně řešitelných situací a nezřídka ohrožuje také jejich setrvání ve stabilním bydlení.


Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úvod je zaměřen hodně na problematiku bydlení a dluhovou problematiku. Navrhuji stručně doplnit o témata bezdomovectví, ženy samoživitelek, osamělých seniorů a dětí ze sociálně slabých rodin. Zkrátka šířeji, jako vhled do tématu 9.1.

Výborně doplněno

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností je řešeno prostřednictvím realizace komunitního plánování sociálních služeb, podporou vzniku a fungování komunitních center a realizací projektů.  MČ Praha 14 nezřizuje žádné organizace poskytující sociální či návazné služby. Služby jsou poskytovaný prostřednictví kompletní sítě sociálních a návazných služeb, jejichž provozovatelé jsou podporováni v rámci dotačních titulů.  Od r. 2009 městská část komunitně plánuje, má vytvořenu komplexní síť sociálních služeb, na území městské části působí i sociální služby s tzv. celopražskou působností, vstup do těchto služeb není pro občany MČ nijak omezen. Dlouhodobě se nejen MČ Praha 14 potýká z nedostatečnými kapacitami služeb osobní asistence, což je způsobeno personální krizí nikoli nedostatečně nastavenými kapacitami v Krajské síti sociálních služeb. Informace o sociálních službách na Městské části je pravidelně aktualizovány na webových stránkách, dále pak tyto informace jsou součástí základního poradenství poskytovaného sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Na webu MČ je vytvořena mapa sociálních služeb na území MČ Praha 14 i s relevantními odkazy, zvláštní pozornost je věnována tzv. páteřním sociálním službám. Informace jsou také poskytovány v radničním měsíčníku "Čtrnáctka" ve formě konkrétních příběhů osob, které se do obtížné situace dostali.

 MČ disponuje poměrně velkým počtem komunitních center a klade si do budoucna za cíl vytvoření komunitních center ve všech lokalitách Prahy 14.Nabídka aktivit je v těchto centrech široká. Návštěvnost komunitních center postupně roste. V roce 2020 klesala z důvodu koronavirové pandemie vyjma komunitních center zaměřených na nízkoprahové a terénní práce, programy a poskytování sociálních služeb. Finanční podpora ve formě dotací MČ jednotlivým komunitním centrům narůstá. Městská část monitoruje kvalitu a přístup k inkluzivnímu vzdělávání, realizuje projekty zaměřené na začleňování dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem. 

Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez námitek

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 14 vytváří podmínky pro zapojení obyvatel do veřejného a komunitního života. Zároveň monitoruje participační procesy prostřednictvím evidence veřejných projednání, včetně počtu účastníků. Spolupráce se samotnou veřejností se neustále vyvíjí a posouvá. Proces zapojování veřejnosti se dále prohlubuje nejen v míře zapojení, ale i napříč jednotlivými fázemi procesů. S odkazem na výsledky dotazníkového šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel městské části Praha 14“ (2018) lze konstatovat, že obyvatelé hodnotí průměrně (známkou 6,5 na deseti bodové stupnici) spokojenost s možností účastnit se místního plánování, což je mírné zlepšení oproti roku 2015. Zároveň občané ale nepovažují možnost účasti na místním plánování za důležitou oblast života, kdy na škále od 1 do 6 (od nejvíce po nejméně důležitou) byla zaznamenána známka 4,9, což je ještě méně než v roce 2015.

MČ Praha 14 podporuje komunitní aktivity komplexním způsobem (finančně, organizačně, na bázi spolupráce s NNO...) a zřízená komunitní centra v jednotlivých lokalitách a konkrétní realizované projekty svým zaměřením napomáhají sociální inkluzi.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Výzkum z roku 2015 je už 6 let starý, to je hodně, situace může být významně odlišná. Jsou nějaká čerstvější data, které je možné využit.