Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 14 - 2021

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Tereza Raabová
Konzultant Linda Krajčovič
Pavla Lukešová
Koordinátor Zora Straková Praha 14

OPONENTURA

8 Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 14 se dlouhodobě věnuje oblasti kultury na svém území. V současnosti postupuje v realizaci kultury na svém území dle platného dokumentu Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 - 2024, na základě nějž vytváří na svém území dostupný vyváženě kulturní prostor pro všechny své obyvatele.

Na rozvoji kultury a příbuzných témat, jako je volný čas, vzdělání a sport, intenzivně spolupracuje interně meziodborově na ÚMČ Praha 14, ale i vně se zástupci p. o. Praha 14 kulturní, neziskového i podnikatelského sektoru, dalších státních subjektů a veřejnosti.

V roce 2020 došlo k zásadním personálním změnám v organizaci,  což vedlo v oblasti řízení, managementu a chodu organizace k zastavení dalšího rozvoje v oblasti kultury, sportu a volného času. Přestože Praha 14 jako jedna z mála obcí má vytvořen funkční, rozvinutý, inovativní  model řízení a realizace oblasti kultury, sportu a volného času došlo k jeho částečné destabilizaci. Rizikem se v plně funkčním systému se tak může stát gesční politik s odlišnými vizemi. Oblastí kultury, sportu a volného času je od 6/2021 pověřen nový gesční radní, který navazuje na původní vize a cíle MČ, pokračuje v naplňování Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 – 2024 a nastavuje nástroje a procesy pro stabilizaci řízení a rozvoje oblasti kultury, sportu a volného času s cílem návratu ke směřování rozvoje MČ v těchto oblastech kde P14 byla vnímána jako vzor pro ostatní města. Zároveň se MČ bude snažit do budoucna eliminovat politické změny na dění v těchto gescích zapojením více poradních orgánů jako jsou komise a výbory.

Na MČ Praha 14 je průběžně investováno do kulturních zařízení (Kulturní dům Kyje, KC Kardašovská, KC Plechárna, KC H55), ve výstavbě jsou nová KC Baštýřská a KC Splavná, každoročně je vyhlašován dotační program na podporu kultury, sportu a volného času a probíhá intenzivní spolupráce na propagaci kultury v rámci možností MČ Praha 14 a spřátelených organizací (weby MČ, fb – sdílení událostí, tištěná periodika, atd.).

Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
-1
Zhoršující se

MČ Praha 14 má nadstandardní vztah ke kultuře a jako jedna z mála má propracovanou strategii kultury a volnočasových aktivit. Nově vznikl (akční) plán rozvoje a pokračuje snaha rozšiřovat infrastrukturu pro kulturní a komunitní život ve všech místních lokalitách MČ.

Důležitou roli hraje Praha 14 kulturní p.o., na které stojí značná odpovědnost za kulturu, je proto velmi důležité pro zřizovatele na ni dohlížet a koordinovat její aktivity ve prospěch MČ, přitom zachovávat zdravou míru autonomie p.o. Praha 14 má velmi dobře zpracované strategie a nastavené procesy, které předpokládají udržitelnost a další rozvoj p.o. a celé kultury, přesto se potvrzuje, že vše je především o lidech a spolupráci. Velmi kladně hodnotíme pravdivé informace o vývoji, které mohou být užitečné pro další municipality. 

Věříme, že se po krátkém období "destabilizace" a koronavirové přestávky podaří znovu navázat za špičkovou úroveň kultury oceňovanou v minulém auditu. 

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
MČ Praha 14 je mladou MČ a na svém území má minimum historických památek, o které v rámci svých možností pečuje. Udržuje své hmotné i nehmotné kulturní historické dědictví.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ má především možnosti rozvíjet a zpřístuňovat nehmotné kulturní dědictví, což také dělá např. prostřednictvím grantů, tradičních akcí a slavností, naučných stezek, kronik apod. Přesto má dobrý přehled i o hmotném kulturním dědictví a stavu památek na svém území. V rámci svých možností napomáhá jejich zpřístupňování a využívání místními občany (např. rekonstrukce zámečku Hostavice na ZŠ). 

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V rámci zapojování občanů do života na MČ a vzhledem k úloze p. o. Praha 14 kulturní se daří realizovat aktivity, které reagují na potřeby občanů. MČ podporuje jak tradiční akce, tak i nové projekty. Probíhá úzká komunikace se spolupracujícími neziskovými organizacemi, které škálu kulturních a uměleckých aktivit dle požadavků občanů úměrně doplňují.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

V MČ je široká škála kulturních akcí a volnočasových aktivit, MČ je podporuje a sama iniciuje především díky své p.o., ale má přehled i o nezávislé scéně, se kterou je v neustálém kontaktu. Grantový systém je transparentní, ke zvážení je celková výše finanční alokace. Kladně hodnotím participativní rozpočet a další metody participace. MČ podporuje také mobilitu místních umělců a jejich spolupráci s nemístními umělci.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

MČ Praha 14 je mladší městskou částí s minimálním poměrem vlastnictví budov a prostor na své území. Přesto se od svého založení zaměřuje na to, aby byl veřejný prostor pro místní obyvatele přívětivý, vhodně doplněný mobiliářem, bezpečný a ideálně zelený. O veřejný prostor pečuje ve spolupráci s dalšími subjekty a vlastníky a zjišťuje tak místním obyvatelům dostatečnou životní úroveň, dostupné příjemné prostředí pro trávení volného času, kulturní vyžití a setkávání. O veřejný prostor na svém území pravidelně pečuje, průběžně jej obnovuje a udržuje a dle možností jej rozšiřuje využitím vhodných objektů či přírodních ploch.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ se velmi aktivně věnuje zvyšování atraktivity a vzhledu území. Má tuto oblast strategicky zpracovanou ve svém Strategickém plánu rozvoje a pracuje také s koncepčními dokumenty hl. m. Prahy a IPR. Velmi dobře se jí daří participativně projednávat všechny záměry s veřejností. Daří se revitalizovat veřejná prostranství a brownfieldy a zpřístupňovat je veřejnosti.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Vybudovaná síť KD a KC s bohatým programem a nabídkou volnočasových aktivit

Vysoká úroveň participace a komunikace s místní komunitou

Znalost nezávislé scény a její podpora, spoluráce p.o. s nezávislými aktéry a veřejností

Půjčovna vybavení pro veřejnost

Zpřístupňování kulturního dědictví (zámeček, brownfieldy, stezky, kroniky, jarmarky...)

Systematicky nastavený přístup k péči o veřejná prostranství

Celkový přístup ke kultuře a školství jako k rozvojovému faktoru MČ, otevřenost v auditu

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Destabilizace Prahy 14 kulturní p.o., a tím celého ekosystému kultury v MČ

I přes velmi dobře nastavené strategie a procesy se nepodařilo po volbách a odchodu ředitele p.o. udržet nastavený trend, avšak vedení MČ si toho bylo dobře vědomo a bylo ochotno kvůli tomu rozpustit koalici 

Grantový systém a participativní rozpočet jsou transparentní a dobře přístupné, doporučuju však zvýšit alokaci i motivovat více žadatelů do GS


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Znovu nastavit dobrou úroveň spolupráce mezi p.o. a vedením MČ, najít vhodné vedení p.o.

Nadále rozvíjet program a aktivity ve všech KD a KC

Podporovat začínající umělce a organizace - všímat si jich v KD a KC, informovat o grantovém systému a dalších formách podpory 

Příležitostí je zrušení všech vládních opatření COVID-19 a touha lidí se znovu potkávat

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Potenciální rizika:

Novému vedení p.o. se nepodaří navázat na kvalitní práci předchozího úspěšného období 

Další vlna pandemie a/nebo neochota lidí chodit na kulturní akce a hromadné volnočasové aktivity

Politické spory ovlivňující i kulturu

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Již v minulém auditu bylo evidentní, že MČ Praha 14 má nadstandardní vztah ke kultuře a jako jedna z mála městských částí v ČR má kvalitně zpracovanou strategii kultury a volnočasových aktivit, stejně jako výzkumy spokojenosti, analýzy komunity (Antropictures) a další dokumenty. Pokračuje snaha rozšiřovat infrastrukturu pro kulturní a komunitní život ve všech místních lokalitách MČ, také se MČ snaží zpřístupňovat kulturní dědictví hmotné i nehmotné. Nadstandardně hodnotíme také participativní formy zapojování veřejnosti.

Důležitou roli hraje Praha 14 kulturní p.o., na které stojí značná odpovědnost za kulturu, je proto velmi důležité pro zřizovatele na ni dohlížet a koordinovat její aktivity ve prospěch MČ, přitom zachovávat zdravou míru autonomie p.o. Bohužel i přes dobře zpracované strategie a nastavené procesy, které předpokládají udržitelnost a další rozvoj p.o. a celé kultury, se nepodařilo trend udržet z důvodu personálních změn po volbách a ve vedení p.o. O to důležitejší je kritická sebereflexe vedení MČ a vůle zvrátit zhoršující se stav. Oceňujeme otevřenost vedení MČ popsat poslední vývoj pravdivě a bez obalu, jen tak může posloužit i dalším municipalitám pro jejich kulturní politiku. Věříme, že se po krátkém období "destabilizace" a koronavirové přestávky podaří znovu navázat za špičkovou úroveň kultury oceňovanou v minulém auditu. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

V minulém auditu jsme hodnotili stav jako excelentní, nyní jako uspokojivý bez podmínek. Držíme palce, aby se kultura na Praze 14 po COVIDové přestávce a personálních změnách na důležitých postech vrátila na úroveň excelence.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

8 Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 14 se dlouhodobě věnuje oblasti kultury na svém území. V současnosti postupuje v realizaci kultury na svém území dle platného dokumentu Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 - 2024, na základě nějž vytváří na svém území dostupný vyváženě kulturní prostor pro všechny své obyvatele.

Na rozvoji kultury a příbuzných témat, jako je volný čas, vzdělání a sport, intenzivně spolupracuje interně meziodborově na ÚMČ Praha 14, ale i vně se zástupci p. o. Praha 14 kulturní, neziskového i podnikatelského sektoru, dalších státních subjektů a veřejnosti.

V roce 2020 došlo k zásadním personálním změnám v organizaci,  což vedlo v oblasti řízení, managementu a chodu organizace k zastavení dalšího rozvoje v oblasti kultury, sportu a volného času. Přestože Praha 14 jako jedna z mála obcí má vytvořen funkční, rozvinutý, inovativní  model řízení a realizace oblasti kultury, sportu a volného času došlo k jeho částečné destabilizaci. Rizikem se v plně funkčním systému se tak může stát gesční politik s odlišnými vizemi. Oblastí kultury, sportu a volného času je od 6/2021 pověřen nový gesční radní, který navazuje na původní vize a cíle MČ, pokračuje v naplňování Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 – 2024 a nastavuje nástroje a procesy pro stabilizaci řízení a rozvoje oblasti kultury, sportu a volného času s cílem návratu ke směřování rozvoje MČ v těchto oblastech kde P14 byla vnímána jako vzor pro ostatní města. Zároveň se MČ bude snažit do budoucna eliminovat politické změny na dění v těchto gescích zapojením více poradních orgánů jako jsou komise a výbory.

Na MČ Praha 14 je průběžně investováno do kulturních zařízení (Kulturní dům Kyje, KC Kardašovská, KC Plechárna, KC H55), ve výstavbě jsou nová KC Baštýřská a KC Splavná, každoročně je vyhlašován dotační program na podporu kultury, sportu a volného času a probíhá intenzivní spolupráce na propagaci kultury v rámci možností MČ Praha 14 a spřátelených organizací (weby MČ, fb – sdílení událostí, tištěná periodika, atd.).

Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
-1
Zhoršující se

MČ Praha 14 má nadstandardní vztah ke kultuře a jako jedna z mála má propracovanou strategii kultury a volnočasových aktivit. Nově vznikl (akční) plán rozvoje a pokračuje snaha rozšiřovat infrastrukturu pro kulturní a komunitní život ve všech místních lokalitách MČ.

Důležitou roli hraje Praha 14 kulturní p.o., na které stojí značná odpovědnost za kulturu, je proto velmi důležité pro zřizovatele na ni dohlížet a koordinovat její aktivity ve prospěch MČ, přitom zachovávat zdravou míru autonomie p.o. Praha 14 má velmi dobře zpracované strategie a nastavené procesy, které předpokládají udržitelnost a další rozvoj p.o. a celé kultury, přesto se potvrzuje, že vše je především o lidech a spolupráci. Velmi kladně hodnotíme pravdivé informace o vývoji, které mohou být užitečné pro další municipality. 

Věříme, že se po krátkém období "destabilizace" a koronavirové přestávky podaří znovu navázat za špičkovou úroveň kultury oceňovanou v minulém auditu.