Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 14 - 2021

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Svatava Janoušková
Konzultant Jitka Burianová
Josef Herink
Koordinátor Pavlína George Praha 14
Zora Straková Praha 14

OPONENTURA

7 Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Podpora VUR ve formálním vzdělávání je zajištěna zejména finančními prostředky, které setrvale rostou. MČ se svou

podporou zaměřuje jak na učitele a žáky (projekty na zvýšení kompetencí pracovníků škol, síťování učitelů, Žákovské zastupitelstvo, Dětské fórum atd.), tak na školní prostředí (opatření pro snížení energetické náročnosti budov, monitoring energií a spotřeby vody). MČ neprovádí systematický monitoring VUR. Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi se různí dle lokality v rámci území MČ. MČ 

Na území MČ se nachází 6 základních škol a 10 mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14, dále pak speciální škola Tolerance a 5 středních škol. V září 2018 se otevřela soukromá základní škola v Hostavicích v roce 2019 soukromá škola Vela v Hloubětíně. Městská část Praha 14 pravidelně se školami komunikuje a spolupracuje. Komunikaci zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců z odboru Kanceláře starosty Oddělení strategického plánování a komunikace, Odboru řízení ekonomiky a školství a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Všechny základní a mateřské školy včetně stěžejních NNO byly zapojeny do projektu MAP II prostřednictvím něhož MČ podporuje síťování učitelů. MČ finančně zajištuje realizaci vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky a podporuje setkání pražských koordinátorů EVVO.

V roce 2020 proběhl monitoring VUR prostřednictvím dotazníku „Vzdělávání pro UR na ZŠ Prahy 14“, na základních školách. Dotazník vyplnily všechny ZŠ zřizované MČ Praha 14. Monitoring proběhl s cílem zjistit, jaký vztah mají základní školy  k udržitelnému rozvoji a jaká opatření v rámci této problematiky realizují. Monitoring byl tvořen s pomocí koordinátora EVVO.  Monitoring byl rozdělen do 5 částí: základní údaje o škole, dokumenty k VUR/EVVO ve škole, koordinace VUR/EVVO na škole, provoz školy a VUR/EVVO ve výuce. Monitoring mapující situaci každé školy, jejich potřeby a ambice k dalšímu rozvoji slouží k podchycení oblastí, na které se školy chtějí v rámci svého rozvoje zaměřit.

Zavedením energetického managementu došlo k systematickému řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí. Významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření snižující spotřebu energií. Dochází k neustálému zlepšování.

Dle šetření ECI A1 z roku 2018 míra spokojenosti se základním školstvím roste, míra spokojenosti s předškolním vzděláváním stagnuje. Dle Průzkumu názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14, který sloužil pro analytickou část aktualizace Strategického plánu MČ s spokojenost v roce 2019 s předškolním i základním vzděláváním vzrostla oproti roku 2013.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Systém VUR ve školách zřizovaných MČ je poměrně dobře zakotven. Většina škol se VUR věnuje, ve dvou třetinách škol jde EVVO, resp. VUR nad rámec povinností ukládaných RVP. MČ Praha 14 školy ve VUR podporuje finančně, mj. investicemi do modernizace učeben přírodních věd a polytechniky, které umožňují rozvíjet žákovské kompetence ve smyslu podcíle 4.4 Cílů UR. MČ podporuje otevřenost škol (např. „Dny otevřených škol“), ve kterém dochází k propojení školy s místní komunitou; zapojení dětí a mládeže do chodu MČ (Žákovské zastupitelstvo Prahy 14, dětská fóra) a také přítomnost koordinátorů EVVO ve většině škol. MČ od roku 2020 monitoruje průběh VUR na školách pomocí šetření „Vzdělávání pro UR na ZŠ Prahy 14“, díky němuž lze získat dobrou představu o realizaci VUR na školách. Podobná hodnocení by se měla stát do budoucna standardem, aby bylo zajištěna kontinuita dat, se kterými lze dále analyticky pracovat. Tohoto potenciálu si MČ vědoma. MČ se intenzivně věnuje úspornému provozu budov a nákladní s odpady ve školách, které zřizuje. Kladně hodnotíme, že téma úspor zdrojů je zařazeno rovněž do výuky a dochází tak k propojování formálního a informálního vzdělávání. Z šetření spokojenosti obyvatel (ECI) vyplývá, že spokojenost s mateřskými i základními školami mírně roste. Další potenciál pro růst spokojenosti zde však ještě existuje, což podpoří další strategické plánování v MČ Praha 14.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Činnost NNO je podporována formou dotačních programů, organizační a mediální podporou a možností zapůjčení vybavení. MČ podporuje subjekty zabývající se UR na svém území i jejich síťování. Realizují se kampaně a osvětové akce ve spolupráci s NNO, školami, veřejnými institucemi a podnikatelskými subjekty a tím vytváří partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty navzájem. NNO jsou také zapojeny do tvorby strategických dokumentů. Ekoškola ZŠ Gen. Janouška zřizovaná MČ Praha 14 působí jako neformální středisko enviromentální výchovy a vzdělávání na MČ Praha 14.

Paralelně vedle MČ jsou NNO podporovány také  MHMP a příslušnými dotačními programy. V hlavním městě Praze EVVO zajišťují střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové organizace, ale také školy a školská zařízení na základě svých školních vzdělávacích plánů. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro EVVO – členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina (Ekocentrum Podhoubí a Ekologické centrum, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr), ekocentra ČSOP (Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro děti a mládež a další akreditovaná ekocentra ČSOP) a Sdružení Tereza.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na území MČ působí organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a poskytují osvětu v této oblasti i oblastech souvisejících. V auditu MČ prokazuje, že činnost v oblasti neformálního vzdělávání v rámci VUR je dobrá a systém je na úrovni MČ stabilizovaný. Programy uváděných organizací se zaměřují na všechny cílové skupiny. Velmi inspirativní je síťování v oblasti UR, resp. VUR, kde se MČ daří propojit podnikatelský sektor, nevládní organizace i aktéry z MČ. Prozatím chybí systematický monitoring VUR v oblasti neformálního vzdělávání, který by MČ mohl mj. napomoci efektivně směřovat podporu v oblasti neformálního VUR. Pro monitoring by bylo zřejmě možné využít zajímavou aktivitu MČ s názvem Volnofest rozšířenou o další analýzu v rámci MČ. 

Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ nemá strategické dokumenty specificky se věnující VUR, oblast EVVO je pak obsažena ve Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2015 -2025. VUR je tedy v MČ podporováno, ale není nijak systematicky ukotveno ve strategických dokumentech. VUR je řešeno jako součást aktivit MA21. MČ pořádá osvětové akce v oblasti UR pravidelně a dlouhodobě (např. Seminář k UR, Den Země, Chceme tu mít čisto, Setkání kultur,, Evropský týden mobility, Dny Zdraví atd.). Témata vybírá dle aktuálních potřeb, trendů a možností spolupráce. Akce reflektují potřeby a zájmy všech věkových kategorií(děti, mládež, dospělí, senioři). Je pokryta široká škála témat.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V rámci MČ Praha 14 je realizována řada osvětových a vzdělávacích aktivit k tématům UR, přičemž řada těchto akcí má již svou tradici. Aktivity jsou voleny tak, aby se jich mohly účastnit různé cílové skupiny, a pokrývají všechny pilíře UR. Témata jsou vybírána dle aktuálních potřeb a celospolečenských trendů. Aktivity jsou vyhodnocovány společně s účastníky i realizátory (např. výstupy veřejného fóra, dětského fóra). Tato evaluace umožňuje proces zlepšování v dalším období.

Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Na MČ Praha 14 existuje dostatečně široké spektrum komunitních center, o jejichž činnost je velký zájem u různých cílových skupin obyvatel. Komunitních centra jsou rozmístěny ve všech lokalitách Prahy 14. V roce 2019 bylo vybudováno nové komunitní centrum H55 v Hloubětíně. Obyvatelé města mají možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých preferencí. Nabídka této činnosti je na městské části různorodá, široká. MČ Praha 14 disponuje 85 venkovními areály pro provozování sportovní činnosti nebo rekreačních volnočasových aktivit. Nejlépe vybavené čtvrtě jsou Černý most, Hloubětín a Kyje.  Potenciál tedy leží především v oblasti Hostavic a lokality „Na Hutích“. Sportoviště jsou dostupná veřejnosti a nabízí prostor pro většinu „konvenčních“ sportů. Najdou se ale i specifičtější prostory, jako např. skate park, koloběžková dráha, hřiště na korfbal či areál pro parkour. Většina dětských hřišť prošla v posledních letech rekonstrukcemi na základě schválené koncepce rozvoje dětských hřišť.Volnočasové akce jsou pořádány tak, aby nenarušovaly a nepoškozovaly životní prostření.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V MČ Praha 14 působí dostatečné množství komunitních center pokrývajících potřeby všech cílových skupin. Další z center bylo dobudováno v roce 2019. Občané mají příležitost využívat široké spektrum sportovišť pro organizované i neorganizované aktivity, jejichž počet se rozrůstá. K dispozici je také síť cyklostezek. MČ podporuje zájmovou činnost všech cílových skupin v MČ a to ve sportu, oblasti kultury, umělecké činnosti i aktivitách spojených s MA21, objem prostředků na podporu narůstá. Dobře jsou nastavena pravidla pro pořádání akcí tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování ŽP.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- stabilně dobrý přístup k VUR ve školách a školských zařízeních, které MČ zřizuje s portfoliem programů UR. Ve dvou třetinách škol jde EVVO, resp. VUR nad rámec povinností ukládaných RVP.

- MČ se věnuje úspornému provozu budov a nákladní s odpady ve školách, které zřizuje. Téma úspor zdrojů je zařazeno do výuky a dochází tak k propojování formálního a informálního vzdělávání.

- spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi je monitorována a trend spokojenosti má zlepšující se průběh.

- činnost v oblasti neformálního vzdělávání v rámci VUR je dobrá a systém je na úrovni MČ stabilizovaný. MČ spolupracuje jak se školami, tak s NNO a přístup ke vzdělávání má poměrně vyvážený a ucelených charakter z hlediska pokrytí témat i cílových skupin. Inspirativní je akce Volnofest, kde je možno sledovat nabídky aktivit nejen k VUR a sdílení zkušeností.

- inspirativní je síťování v oblasti UR, resp. VUR, kde se MČ daří propojit podnikatelský sektor, nevládní organizace i aktéry z MČ. Dobré vztahy jsou rozvíjeny mezi školami a místní komunitou (Otevřené školy), v rámci různých aktivit se síťují také učitelé.

- existuje široká nabídka volnočasových aktivit pro občany různých cílových skupin. Zázemí pro trávení volného času se stále rozšiřuje.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

-        -  monitoring VUR na školách proběhl poprvé se zajímavými výsledky. Potenciál tkví ve vytvoření stabilního systému. MČ se tím již intenzivně zabývá. S výsledky může MČ dále pracovat pro cílenou podporu školám tam, kde by ji vnímalo jako potřebnou. Tento potenciál se již začíná využívat (program Škola udržitelného rozvoje Prahy 14).

-          prozatím chybí monitoring činností organizací působících v oblasti neformálního vzdělávání a z toho plynoucí analýza. Monitoring by napomohl zmapovat reálnou situaci v neformálním vzdělávání v tématech UR, která by odhalila témata UR, která doposud nejsou vzděláváním pokryta.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Vládou byla přijata Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Tato strategie by měla přinést zásadní změnu vzdělávání z hlediska proměn vzdělávacího obsahu ve formálním vzdělávání, způsob předávání tohoto obsahu, či orientací na nové digitální technologie. Hlavní směry strategie zdůrazňují nutnost rozvoje gramotností a kompetencí žáků a v dokumentu zabývajícími se hlavními směry je mj. zmíněna nutnost rozvíjet kompetence ve výuce mimo ni tak, aby se žáci stávali aktivními občany a jednali v duchu udržitelného rozvoje společnosti. Udržitelný rozvoj je ve strategii dále zmíněn v oblasti celoživotního vzdělávání. Je tedy zřejmé, že podpora konceptu rozvoje kvalitního vzdělávání, ale zřejmě i UR bude ve strategii figurovat a školy, ale i mimoškolní prostředí bude podpořeno v tom tyto směry naplňovat.

Stále jsou také v platnosti Cíle udržitelného rozvoje od roku 2015 OSN (SDGs), které ČR přijala jako hodný globální rozvojový koncept a zohlednila jej ve vlastních strategiích (Česko 2030). Zdá se tedy, že podpora VUR, jak je vyspecifikováno v Metodice, má strategickou oporu na národní i mezinárodní úrovni.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Zhoršení možnosti realizovat vzdělávání, osvětové akce a kampaně k UR z důvodu opatření souvisejícími s epidemií Covid 19. Změna priorit ve vzdělávání (aktuální orientace na distanční vzdělávání směřující pouze k přenosu základního učiva).

Snížení zájmu decisní sféry a/nebo občanů o témata UR.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Na základě Auditu i návštěvy v místě lze konstatovat, že MČ Praha 14 přistupuje ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj zodpovědně. Snaží se jak o podporu škol a školských zařízení, které zřizuje v rámci formálního vzdělávání, tak o podporu dalších subjektů v MČ které napomáhají systém formálního i neformálního vzdělávání v rámci VUR dále rozvíjet a formovat.

V rámci auditu byly komentovány jednotlivé návodné otázky, ve kterých lze zaznamenat dílčí hodnocení expertního týmu, na nichž jsou postavena hodnocení uvedená hodnotícím Oponentním stanovisku k Auditu UR. Vybrané pozitivní aspekty přístupu MČ k VUR i potenciál k dalšímu rozvoji (doporučení) byly blíže specifikovány v oddíle Slabé stránky. Ty je třeba vnímat jako příležitosti pro další rozvoj či směřování MČ. Návštěva na místě však ukázala, že toto už se aktuálně děje.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Podpora VUR ve formálním vzdělávání je zajištěna zejména finančními prostředky, které setrvale rostou. MČ se svou

podporou zaměřuje jak na učitele a žáky (projekty na zvýšení kompetencí pracovníků škol, síťování učitelů, Žákovské zastupitelstvo, Dětské fórum atd.), tak na školní prostředí (opatření pro snížení energetické náročnosti budov, monitoring energií a spotřeby vody). MČ neprovádí systematický monitoring VUR. Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi se různí dle lokality v rámci území MČ. MČ 

Na území MČ se nachází 6 základních škol a 10 mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14, dále pak speciální škola Tolerance a 5 středních škol. V září 2018 se otevřela soukromá základní škola v Hostavicích v roce 2019 soukromá škola Vela v Hloubětíně. Městská část Praha 14 pravidelně se školami komunikuje a spolupracuje. Komunikaci zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců z odboru Kanceláře starosty Oddělení strategického plánování a komunikace, Odboru řízení ekonomiky a školství a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Všechny základní a mateřské školy včetně stěžejních NNO byly zapojeny do projektu MAP II prostřednictvím něhož MČ podporuje síťování učitelů. MČ finančně zajištuje realizaci vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky a podporuje setkání pražských koordinátorů EVVO.

V roce 2020 proběhl monitoring VUR prostřednictvím dotazníku „Vzdělávání pro UR na ZŠ Prahy 14“, na základních školách. Dotazník vyplnily všechny ZŠ zřizované MČ Praha 14. Monitoring proběhl s cílem zjistit, jaký vztah mají základní školy  k udržitelnému rozvoji a jaká opatření v rámci této problematiky realizují. Monitoring byl tvořen s pomocí koordinátora EVVO.  Monitoring byl rozdělen do 5 částí: základní údaje o škole, dokumenty k VUR/EVVO ve škole, koordinace VUR/EVVO na škole, provoz školy a VUR/EVVO ve výuce. Monitoring mapující situaci každé školy, jejich potřeby a ambice k dalšímu rozvoji slouží k podchycení oblastí, na které se školy chtějí v rámci svého rozvoje zaměřit.

Zavedením energetického managementu došlo k systematickému řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí. Významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována opatření snižující spotřebu energií. Dochází k neustálému zlepšování.

Dle šetření ECI A1 z roku 2018 míra spokojenosti se základním školstvím roste, míra spokojenosti s předškolním vzděláváním stagnuje. Dle Průzkumu názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14, který sloužil pro analytickou část aktualizace Strategického plánu MČ s spokojenost v roce 2019 s předškolním i základním vzděláváním vzrostla oproti roku 2013.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Systém VUR ve školách zřizovaných MČ je poměrně dobře zakotven. Většina škol se VUR věnuje, ve dvou třetinách škol jde EVVO, resp. VUR nad rámec povinností ukládaných RVP. MČ Praha 14 školy ve VUR podporuje finančně, mj. investicemi do modernizace učeben přírodních věd a polytechniky, které umožňují rozvíjet žákovské kompetence ve smyslu podcíle 4.4 Cílů UR. MČ podporuje otevřenost škol (např. „Dny otevřených škol“), ve kterém dochází k propojení školy s místní komunitou; zapojení dětí a mládeže do chodu MČ (Žákovské zastupitelstvo Prahy 14, dětská fóra) a také přítomnost koordinátorů EVVO ve většině škol. MČ od roku 2020 monitoruje průběh VUR na školách pomocí šetření „Vzdělávání pro UR na ZŠ Prahy 14“, díky němuž lze získat dobrou představu o realizaci VUR na školách. Podobná hodnocení by se měla stát do budoucna standardem, aby bylo zajištěna kontinuita dat, se kterými lze dále analyticky pracovat. Tohoto potenciálu si MČ vědoma. MČ se intenzivně věnuje úspornému provozu budov a nákladní s odpady ve školách, které zřizuje. Kladně hodnotíme, že téma úspor zdrojů je zařazeno rovněž do výuky a dochází tak k propojování formálního a informálního vzdělávání. Z šetření spokojenosti obyvatel (ECI) vyplývá, že spokojenost s mateřskými i základními školami mírně roste. Další potenciál pro růst spokojenosti zde však ještě existuje, což podpoří další strategické plánování v MČ Praha 14.

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Činnost NNO je podporována formou dotačních programů, organizační a mediální podporou a možností zapůjčení vybavení. MČ podporuje subjekty zabývající se UR na svém území i jejich síťování. Realizují se kampaně a osvětové akce ve spolupráci s NNO, školami, veřejnými institucemi a podnikatelskými subjekty a tím vytváří partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty navzájem. NNO jsou také zapojeny do tvorby strategických dokumentů. Ekoškola ZŠ Gen. Janouška zřizovaná MČ Praha 14 působí jako neformální středisko enviromentální výchovy a vzdělávání na MČ Praha 14.

Paralelně vedle MČ jsou NNO podporovány také  MHMP a příslušnými dotačními programy. V hlavním městě Praze EVVO zajišťují střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové organizace, ale také školy a školská zařízení na základě svých školních vzdělávacích plánů. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro EVVO – členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina (Ekocentrum Podhoubí a Ekologické centrum, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr), ekocentra ČSOP (Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro děti a mládež a další akreditovaná ekocentra ČSOP) a Sdružení Tereza.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na území MČ působí organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a poskytují osvětu v této oblasti i oblastech souvisejících. V auditu MČ prokazuje, že činnost v oblasti neformálního vzdělávání v rámci VUR je dobrá a systém je na úrovni MČ stabilizovaný. Programy uváděných organizací se zaměřují na všechny cílové skupiny. Velmi inspirativní je síťování v oblasti UR, resp. VUR, kde se MČ daří propojit podnikatelský sektor, nevládní organizace i aktéry z MČ. Prozatím chybí systematický monitoring VUR v oblasti neformálního vzdělávání, který by MČ mohl mj. napomoci efektivně směřovat podporu v oblasti neformálního VUR. Pro monitoring by bylo zřejmě možné využít zajímavou aktivitu MČ s názvem Volnofest rozšířenou o další analýzu v rámci MČ.