Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 14 - 2021

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Martin Pělucha
Konzultant Jana Kouřilová
Viktor Květoň
Koordinátor Zora Straková Praha 14

OPONENTURA

6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je sestaven přehlednou formou a v průběhu hodnocení byl konzultován a dále adekvátně doplněn dle připomínek auditora.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a podává detailní informace k otázkám týkajících se problematiky Místní ekonomiky a podnikání.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

V určité omezené míře byly využity také doporučené indikátory, zejména pak příklady dobré praxe, které jsou využívány MČ Prahy 14.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ rozpracovala a schválila akční plán pro oblast podpora podnikání a získávaní a stabilizace finančních zdrojů. MČ reagovala na korona virovou krizi a realizovala opatření k podpoře podnikání.V roce 2019 byla vytvořena pracovní skupina pro podporu podnikání a rozvoj ekonomiky, jejímž úkolem je stanovit vhodnou strategii místního partnerství na podporu podnikání, podpory trhu práce a zvýšení atraktivity městské části Praha 14 a zpracovat akční plán plány rozvoje ekonomiky a podnikání v návaznosti na Strategický plán rozvoje MČ Prahy 14. Skupina se skládá z gesčního radního, koordinátora MA21 a zástupců podnikatelského sektoru. V roce 2020 byla uzavřena smlouva s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, která analýzu zpracovává. Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů i ekonomicky aktivních subjektů na MČ Praha 14 je stabilní a dlouhodobě vykazuje mírně vzestupný charakter. Počet vydání živnostenských oprávnění roste, počet registrovaných zemědělských podnikatelů roste. Počet aktivních fyzických osob podnikajících i obchodních společností od roku 1989 roste. Podíl nezaměstnaných klesal do roku 2020. Nezaměstnanost začala výrazně růst po začátku pandemie v nemoci covid-19, jejíž první případy se v Česku objevily 1. března 2020.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Sekci podpory místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků lze hodnotit celkově za uspokojivou a v posledních letech spíše za stabilní. V případě využívaných nástrojů na podporu obou výše uvedených témat lze identifikoval zlepšení v porovnání s auditovanou situací v roce 2017 zejména u vlastních nástrojů, které MČ Praha 14 prosazuje, tj. aktivity navázané na Strategický plán sestavený na dekádu 2015 - 2025. Jako pozitivní se jeví pravidelné hodnocení a aktualizace v návaznosti na Akční plány a konkrétní aktivity ve kterém je formulovaná klíčová oblast č. 4 Ekonomika a podnikání, jejíž plnění je podrobeno pravidelnému hodnocení (např. dotazníkový průzkum pro aktualizaci Akčního plánu MČ na období 2020 - 2021, vč. identifikace přístupů a nástrojů pro oživení podnikání v období pandemie Covid-19). V tomto kontextu lze vymezit významné aktivity přispívající ke stabilizaci situace v podnikání a zaměstnanosti, tj. např., samostatná sekce pro podnikání na webových stránkách MČ, různé akce (Snídaně s podnikateli, revize fungování farmářských trhů, podnikatelské fórum v roce 2020 pro vymezení zacílené podpory podnikatelům), příprava dalších podpůrných aktivit (např. coworkingové centrum). Naopak v případě nástrojů, které jsou v gesci pražského magistrátu lze vymezit jen slabé zapojení podnikatelských subjektů z MČ Prahy 14. V rámci nástrojů podpory zaměstnanosti jsou využívány spíše standardní nástroje, které bude nutné rozšířit s ohledem na další vývoj v míře nezaměstnanosti, zejména v případě menšin či obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit v MČ Prahy 14. Vývoj míry nezaměstnanosti byl v minulých letech příznivý s výkyvem v roce 2020, který však není nijak překvapivý a bylo možné jej očekávat. Teprve v následujících letech se v datech plně projeví, jestli se jedná o zhoršující se trend nebo je ad-hoc výkyv, který v roce 2020 byl způsoben nepřirozeným zásahem státu do běžného fungování ekonomiky v rámci restriktivních opatření spojených s Covid-19. Vývoj počtu aktivních podnikatelských subjektů je dlouhodobě rostoucí, v posledních letech spíše stabilní.


Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Na MČ Praha 14 jsou vytvářena vhodná partnerství  se soukromým sektorem a dochází k synergickým efektům. Soukromé podnikatelské subjekty v rámci vzájemné spolupráce přispívají finančními dary na rozvoj  městské části zejména na rozšíření občanské vybavenosti a infrastruktury, zlepšování kvality životního prostředí, rozvoj kultury a sportu, podporu vzdělávání žáků základních škol, pořádání sportovních dní na základních školách či pořádání lyžařských výcviků pro žáky 7. tříd základních škol, sociální a zdravotnické účely. Spolupráce probíhá také při realizaci kulturních, sportovních, společenských a osvětových akcí a kampaní. Při komunikaci s podnikateli MČ využívá online nástroje, včetně dotazníku potřeb podnikatelů, který je umístěn na webu MČ.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

MČ Prahy 14 má vytvořenou velmi dobrou strukturu a institucionální základ pro rozvíjení aktivní komunikace s místními podnikateli a firmami. Zároveň jsou významně rozvíjeny možnosti pro setkávání i mimo oficiální struktury v komisích Rady města. Velmi pozitivně lze hodnotit on-line komunikační nástroje, jejichž míra využívání by však měla podléhat průběžnému hodnocení (viz doporučení pro další fázi rozvoje MČ).

V roce 2020 je evidentní aktivní přístup MČ Prahy 14 k řešení předpokládaných negativních ekonomických dopadů na místní ekonomiku v souvislosti s celonárodními omezeními aplikovaných v důsledku pandemie Covid-19 (tj. spolupráce s Hospodářskou komorou, podnikatelské fórum či rozvíjení spolupráce i s velkými komerčními subjekty - např. Coca-Cola HBT, Centrum Černý Most, IKEA, Globus ČR, Decathlon). Pozitivně lze hodnotit představený příklad dobré praxe spolupráce s mísními podnikatelskými subjekty v rámci akce pilotního testování systému vratných / zálohových kelímků v roce 2019, což se následně dále využívá na všech větších akcích pořádaných MČ Prahy 14. Bez aktivní komunikace s podnikateli by tento příklad dobré praxe s pozitivním vlivem na životní prostředí nevznil.
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V současné době rozvoj cestovního ruchu v MČ Praha 14 je  regulován či koordinován minimálně jelikož cestovní ruch vázán spíše s městskými částmi Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 6, které disponují historickými památkami a zajímavostmi. MČ Praha 14 je využívána turisty převážně jen k ubytování. . MČ Praha 14 nemá zapracovanou koncepci cestovního ruchu. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení na MČ Praha 14 rostla do roku 2018.  Poplatky z  ubytovacích zařízení a za rekreační pobyty rostly do roku 2020. Hl. m. Praha je dlouhodobě nejnavštěvovanějším krajem v Česku. V roce 2020 došlo k výraznému úbytku návštěvníků, který byl způsoben epidemiologickými opatřeními, v jejichž důsledku došlo k zákazu cestování, uzavření hranic, ale i samotných ubytovacích zařízení. V důsledku epidemiologických opatření však Praha ve 2. i 3. čtvrtletí roku 2020 neměla v mezikrajském srovnání tak významné postavení. Praha ale nadále zůstala v záporných číslech, citelně zde chyběli a stále chybí zahraniční hosté. Údaje za městskou část za rok 2020 nejsou k dispozici. Dá se předpokládat, že s určitou mírou nepřesnosti  údaje za hl.m.Prahu můžeme vztáhnout na městskou část. Pravidelně každý rok se pořádají kulturně – společenské akce, které jsou hrazeny z rozpočtu městské části či rozpočtu příspěvkové organizace P14kulturní.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 14 nepatří mezi turistické destinace a naopak jako periferní část hlavního města se potýká s některými dalšími problémy, např. MČ je zatížena nákupní turistikou obyvatel hl. m. Prahy a spádového okolí Středočeského kraje. Proto není ani vyhledávanou turistickou destinací. MČ Praha 14 nemá zpracovanou koncepci cestovního ruchu, nicméně na území MČ existuje poměrně velké množství cyklotras a cyklostezek. V tomto kontextu by bylo vhodné koncepční rozpracování sítě a struktury zázemí pro cykloturistiku v návaznosti na přilehlé obce ve Středočeském kraji. Co se týká využívání ubytovacích kapacit, tak do roku 2019 lze zaznamenat narůstající trend ve využití ubytovací kapacity, což souvisí ani ne tak s cestovním ruchem, jako spíše využívání ubytovacích kapacit cizinců s pracovním povolením v ČR. Za rok 2020 nejsou dostupná data za příslušnou MČ, nicméně lze očekávat značné zhoršení situace s ohledem na restriktivní omezení v tomto oboru v průběhu pandemie Covid-19. MČ Praha 14 organizuje v uspokojivé míře akce, které jsou spojené se specifiky dané městské části a rozvíjí tak možnosti pro trávení volného času nejen pro obyvatele MČ, ale také z přilehlého okolí. S ohledem na charakter MČ Prahy 14 lze považovat prezentované akce za dostatečné pro rozvíjení aktivit spojených s místní turistikou.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- Zpracovaný a zejména průběžně hodnocený Strategický plán rozvoje MČ Prahy 14 na období 2015 - 2025, ve kterém je samostatná oblast "Ekonomika a podnikání"

- Aktivní přístup MČ Prahy v době pandemie k podpoře podnikání a zaměstnanosti

- Dlouhodobě stabilizovaný počet aktivních podnikatelských subjektů

- Velmi dobrá struktura a institucionální základ pro rozvíjení aktivní komunikace s místními podnikateli a firmami

- Existence poměrně velkého množství cyklotras a cyklostezek
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- Slabá participace podnikatelských subjektů v dotačních programech či iniciativách Magistrátu Hl. m. Prahy

- Dlouhodobě vysoký počet cizinců a menšin na území MČ Prahy 14

- Existence 3 sociálně vyloučených lokalit a s nimi spojené problémy lokálního trhu práce

- Zatížení MČ Prahy 14 nákupní turistikou

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- Identifikované další možnosti a potřeby podnikatelských subjektů v MČ (tj. propagace, poradenství, coworkingová centra)

- Využití dotačních prostředků pro budování zázemí a infrastruktury pro víceúčelové a rekreační aktivity

- Revitalizace nevyužívaných objektů vhodných pro rozvoj podnikatelských aktivitVNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- Dlouhodobé negativní důsledky pandemie Covid-19 na podmínky podnikání a zaměstnanosti (zejména ohrožených skupin osob na trhu práce - menšiny, sociálně slabé skupiny obyvatel)

- Zvýšení kriminality v souvislosti s krizí a tím zhoršení atraktivity pro podnikatelské aktivity s dopady na lokální trh práce.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

MČ Praha 14 dosahuje celkově uspokojivé a stabilní situace v tématice místní ekonomiky a podnikání. Co je pozitivní, tak v otázkách, ve kterých může MČ aktivně působit, tak dosahuje spíše zlepšení a dobré úrovně. Naopak v případě kontextových ukazatelů, které jsou do značné míry závislé na makroekonomickém či celospolečenském vývoji (např. míra nezaměstnanosti), dosahuje zhoršení.

Jako pozitivní se jeví pravidelné hodnocení a aktualizace dílčích Akčních plánů v návaznosti na hlavní Strategický plán v jeho klíčové oblasti č. 4 Ekonomika a podnikání. V případě nástrojů, které jsou v gesci pražského magistrátu lze vymezit jen slabé zapojení podnikatelských subjektů z MČ Prahy 14. V rámci nástrojů podpory zaměstnanosti jsou využívány spíše standardní nástroje, které bude nutné rozšířit s ohledem na další vývoj v míře nezaměstnanosti. Vývoj počtu aktivních podnikatelských subjektů je dlouhodobě rostoucí, v posledních letech spíše stabilní.

MČ Prahy 14 má vytvořenou velmi dobrou strukturu a institucionální základ pro rozvíjení aktivní komunikace s místními podnikateli a firmami. Zároveň jsou významně rozvíjeny možnosti pro setkávání i mimo oficiální struktury v komisích Rady města.V roce 2020 je evidentní aktivní přístup MČ Prahy 14 k řešení předpokládaných negativních ekonomických dopadů na místní ekonomiku v souvislosti s celonárodními omezeními aplikovaných v důsledku pandemie Covid-19 (tj. spolupráce s Hospodářskou komorou, podnikatelské fórum či rozvíjení spolupráce i s velkými komerčními subjekty - např. Coca-Cola HBT, Centrum Černý Most, IKEA, Globus ČR, Decathlon).

MČ Praha 14 nepatří mezi turistické destinace a naopak jako periferní část hlavního města se potýká s některými dalšími problémy, např. MČ je zatížena nákupní turistikou obyvatel hl. m. Prahy a spádového okolí Středočeského kraje. Proto není ani vyhledávanou turistickou destinací. MČ Praha 14 nemá zpracovanou koncepci cestovního ruchu, nicméně na území MČ existuje poměrně velké množství cyklotras a cyklostezek. Do roku 2019 lze zaznamenat narůstající trend ve využití ubytovací kapacity. MČ Praha 14 organizuje v uspokojivé míře akce, které jsou spojené se specifiky dané městské části a rozvíjí tak možnosti pro trávení volného času nejen pro obyvatele MČ, ale také z přilehlého okolí. S ohledem na charakter MČ Prahy 14 lze považovat prezentované akce za dostatečné pro rozvíjení aktivit spojených s místní turistikou.

Pro další období doporučujeme soustředit pozornost na následující záležitosti:

==================================

- Současné nástroje podpory zaměstnanosti bude nutné rozšířit s ohledem na další vývoj v míře nezaměstnanosti, zejména v případě menšin či obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit v MČ Prahy 14.

- Je vhodné i nadále pokračovat v proaktivním přístupu MČ Prahy 14 a rozvoji spolupráce s Hospodářskou komorou, podnikatelské fórum či rozvíjení spolupráce i s velkými komerčními subjekty - např. Coca-Cola HBT, Centrum Černý Most, IKEA, Globus ČR, Decathlon). Bude tak možné efektivně čelit negativním důsledkům restriktivních opatření pro podnikání.

- Na území MČ existuje poměrně velké množství cyklotras a cyklostezek. V tomto kontextu by bylo vhodné koncepční rozpracování sítě a struktury zázemí pro cykloturistiku v návaznosti na přilehlé obce ve Středočeském kraji.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

MČ Praha 14 učinilo řadu pozitivních kroků týkajících se problematiky rozvoje místní ekonomiky, podnikání a zaměstnanosti. Dle poskytnutých podkladů v auditu lze tuto MČ v této sekci hodnotit na úrovni A s tím, že existují některá doporučení/podmínky pro další období a vývoj. Podle názoru auditora a dalších konzultantů v této sekci nejsou tyto podmínky nijak zásadní a problematické, že by měly bránit udělení kategorie A v MA21.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ rozpracovala a schválila akční plán pro oblast podpora podnikání a získávaní a stabilizace finančních zdrojů. MČ reagovala na korona virovou krizi a realizovala opatření k podpoře podnikání.V roce 2019 byla vytvořena pracovní skupina pro podporu podnikání a rozvoj ekonomiky, jejímž úkolem je stanovit vhodnou strategii místního partnerství na podporu podnikání, podpory trhu práce a zvýšení atraktivity městské části Praha 14 a zpracovat akční plán plány rozvoje ekonomiky a podnikání v návaznosti na Strategický plán rozvoje MČ Prahy 14. Skupina se skládá z gesčního radního, koordinátora MA21 a zástupců podnikatelského sektoru. V roce 2020 byla uzavřena smlouva s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, která analýzu zpracovává. Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů i ekonomicky aktivních subjektů na MČ Praha 14 je stabilní a dlouhodobě vykazuje mírně vzestupný charakter. Počet vydání živnostenských oprávnění roste, počet registrovaných zemědělských podnikatelů roste. Počet aktivních fyzických osob podnikajících i obchodních společností od roku 1989 roste. Podíl nezaměstnaných klesal do roku 2020. Nezaměstnanost začala výrazně růst po začátku pandemie v nemoci covid-19, jejíž první případy se v Česku objevily 1. března 2020.

Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Sekci podpory místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků lze hodnotit celkově za uspokojivou a v posledních letech spíše za stabilní. V případě využívaných nástrojů na podporu obou výše uvedených témat lze identifikoval zlepšení v porovnání s auditovanou situací v roce 2017 zejména u vlastních nástrojů, které MČ Praha 14 prosazuje, tj. aktivity navázané na Strategický plán sestavený na dekádu 2015 - 2025. Jako pozitivní se jeví pravidelné hodnocení a aktualizace v návaznosti na Akční plány a konkrétní aktivity ve kterém je formulovaná klíčová oblast č. 4 Ekonomika a podnikání, jejíž plnění je podrobeno pravidelnému hodnocení (např. dotazníkový průzkum pro aktualizaci Akčního plánu MČ na období 2020 - 2021, vč. identifikace přístupů a nástrojů pro oživení podnikání v období pandemie Covid-19). V tomto kontextu lze vymezit významné aktivity přispívající ke stabilizaci situace v podnikání a zaměstnanosti, tj. např., samostatná sekce pro podnikání na webových stránkách MČ, různé akce (Snídaně s podnikateli, revize fungování farmářských trhů, podnikatelské fórum v roce 2020 pro vymezení zacílené podpory podnikatelům), příprava dalších podpůrných aktivit (např. coworkingové centrum). Naopak v případě nástrojů, které jsou v gesci pražského magistrátu lze vymezit jen slabé zapojení podnikatelských subjektů z MČ Prahy 14. V rámci nástrojů podpory zaměstnanosti jsou využívány spíše standardní nástroje, které bude nutné rozšířit s ohledem na další vývoj v míře nezaměstnanosti, zejména v případě menšin či obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit v MČ Prahy 14. Vývoj míry nezaměstnanosti byl v minulých letech příznivý s výkyvem v roce 2020, který však není nijak překvapivý a bylo možné jej očekávat. Teprve v následujících letech se v datech plně projeví, jestli se jedná o zhoršující se trend nebo je ad-hoc výkyv, který v roce 2020 byl způsoben nepřirozeným zásahem státu do běžného fungování ekonomiky v rámci restriktivních opatření spojených s Covid-19. Vývoj počtu aktivních podnikatelských subjektů je dlouhodobě rostoucí, v posledních letech spíše stabilní.