Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 14 - 2021

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Kateřina Janovská
Konzultant Jana Nedbalová
Stanislav Wasserbauer
Koordinátor Pavlína George Praha 14
Zora Straková Praha 14

OPONENTURA

5 Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je zpracován s chvályhodnou snahou o přehlednost a rozčlenění dle témat, je však v některých částech až příliš podrobný, zabíhající do ne úplně důležitých detailů, někde se informace opakují. Pro další audity doporučuji větší stručnost, pozornost věnovat zásadním věcem. Kladně hodnotím, že zpracovatel zapracoval veškeré připomínky ze zpětné vazby k první verzi auditu a z návštěvy na místě.

   

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit zodpovídá všechny návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá všechny indikátory k daným otázkám.  

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Zdravotní politika je řešena na úrovni MČ Praha 14 a také z pozice hl.m. Prahy na úrovni MHMP. MČ Praha 14 zabývá systematickým plánováním a analyzováním zdravotních služeb a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór, komunitního plánování, výsledků šetření místních specifických indikátorů a společných evropských indikátorů. Problematika zdraví je provázána do strategických dokumentů města. Snažíme se o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování městské části. Cíle zdraví 21 se prolínají v PROGRAMOVÉM PROHLÁŠENÍ RADY MČ PRAHY 14 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022, Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021 – 2025  a navazujících akčních plánů, Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a v navrhovaném Zdravotním plánu MČ Praha 14.

Plánování zdravotních služeb probíhá zejména na úrovni hl. m. Prahy. Rozhoduje o financování, rozložení nemocnic, s pojišťovnami vede celkovou politiku zdravotnictví na celém území Prahy. Hl. m. Praha rozhoduje o rozmístění lékařů i o umístění pohotovostí a lékáren. MHMP vede evidenci zdravotnických zařízení a zveřejňuje ji na svých stránkách, spravuje polikliniku Parník, která pošla významnou rekonstrukcí a optimalizací zasmluvněných lékařů..

Plánování zdravotních a souvisejících služeb v rámci MČ Praha 14 probíhá  v omezené míře na základě průběžných analýz kvality života obyvatel a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Veřejné fórum, Dětské fórum, Fórum prevence, projednávání Střednědobého plánu sociálních služeb apod.). MČ připravila ve spolupráci s pracovní skupinou externím odborníků Zdravotní plán - předpokládané schválení dokumentu v průběhu roku 2021. MČ Praha 14 nemá konkrétní dotační program na podporu zdraví, ale zdraví podporuje skrz jiné dotační programy nebo realizací každoročních kampaní, které jsou koordinovány a financovány z rozpočtu MČ.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část 5.1 auditu oblasti zdraví je zpracována rozsáhle a podrobně. Kladně lze hodnotit, že zpracovatel do finální verze auditu zapracoval veškeré připomínky, které vzešly z první zpětné vazby i z diskuze při návštěvě v Praze 14.  Někde je situace popisována až obšírně, včetně ne zcela souvisejících detailů, což poněkud ztěžuje orientaci v textu.

Celkově lze však shrnout, že audit splňuje v této části vše, co je očekáváno, totiž poskytuje informace o systému plánování zdravotních služeb a zdravotní politiky MČ. Praha 14 je v tomto ohledu aktivním subjektem, který využívá svých kompetencí a možností pro zlepšování zdraví obyvatel a kvality prostředí MČ.         

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ v rámci podpory zdraví intenzivně spolupracuje s neziskovým i podnikatelským sektorem. Pravidelná spolupráce se zástupci NNO probíhá při tvorbě strategických dokumentů včetně připravovaného Zdravotního plánu Prahy 14. MČ spolupracuje s privátními lékaři, kteří jsou zapojeni především do Programu Zdraví a kampani Dny zdraví, kde jsou v roli přednášejících či odborníků v rámci workshopů či provádějí různá měření a testování. MČ Praha 14 včetně příspěvkové organizace Praha14kulturní realizuje řadu preventivních aktivit a aktivit  zaměřených  na podporu zdraví a zdravého životního stylu. MČ poskytuje finanční zdroje organizacím zabývajícím se podporou pohybu a zdravého životního stylu v rámci dotačních programů. Systematicky se věnuje problematice aktivního stárnutí a podpoře pohybových aktivit u všech věkových skupin. Nabídka míst pro sportování, připočteme-li k nim hřiště ZŠ, ať již venkovních (veřejný prostor, stadiony, hřiště) nebo krytých (haly, tělocvičny) apod. je v prostředí MČ dostatečná, postupně je dále rozvíjena. K problematice zdraví, dostupnosti zdravotních služeb atd. se občané mou vyjádřit v rámci veřejných lokálních fór, veřejných projednání či realizovaných dotazníkových šetření Spokojenost obyvatel s místním společenstvím či analýzy kvality života.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část 5.2 představuje silnou stránku auditu. MČ Praha 14 se v širokém rozsahu věnuje aktivitám zaměřeným na podporu a ochranu veřejného zdraví, na budování infrastruktury i na neinvestiční opatření pro zlepšení místních životních podmínek. Příkladem dobré praxe je např. program Prevence rakoviny prsu aj . 

Obsah aktivit navazuje na strategické dokumenty, zmíněné v části 5.1. Praha 14 sleduje demografický vývoj a přizpůsobuje mu zdravotní politiku. Při plánování a následné propagaci aktivit staví na aktivní komunikaci s občany a na zjišťování situace průzkumy a anketami. Bylo by vhodné výsledky těchto průzkumů (např. situace s kuřáctvím dětí, s nepříliš příznivým vývojem struktury mobility apod.) přenést do strategických dokumentů, zejména do Zdravotního plánu - zatím se tak děje pouze nepřímo.    

Další drobné poznámky jsou zmíněné v textu u hodnocení jednotlivých otázek.   


Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu nikoliv pro městské části. Ukazatele počtu onemocnění v MČ Praha 14 nejsou jednoznačné. Lze se domnívat, že je možné s určitou mírou nepřesnosti ukazatele vztáhnout k Praze 14.Od počátku roku 2020 je MČ Praha 14 v kontaktu s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, která začala  pracovat na aktualizaci publikace „Zpráva o zdravotním stavu obyvatel hlavního města Prahy“ z roku 2015. Vydání aktualizované podoby mělo vyjít na konci  roku 2020. Vzhledem k nutnosti vyčkání na statistické zpracování ucelených časových řad dat a jejich následnému analytickému zpracování, které jsou nutnou součástí aktualizace a zejména vzhledem k pandemické situaci, zpráva není vydána a předpokládaná aktualizace bude dokončena v druhé polovině roku 2021. Dostupná data z portálu UZIS jsou pouze za období 2015 - 2017, v některých případech za rok 2018. Nelze tedy jednoznačně hodnotit zdraví obyvatel za období 2018 - 2020 bez dostupných dat a informací. Z dostupných dat lze konstatovat , že z pohledu životního stylu a zdravotního stavu se obyvatelé hl. m. Prahy považují za zdravější než je celorepublikový průměr, podíl obézních lidí je nižší než v jiných krajích. Střední délky života občanů v Praze při narození a v 65 letech roste, přičemž u žen je střední délka života vyšší než u mužů. Ve srovnání s ČR jsou hodnoty pro populaci v hl. m. Praze významně vyšší. Hlavní město jakožto metropole je dlouhodobě na špici pohlavně přenosných nemocí v rámci celé ČR. Celková standardizovaná úmrtnost v Praze je klesající a v rámci ČR pod republikovým průměrem, velmi nízká je kojenecká úmrtnost.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část 5.3 auditu se zabývá podkladovými daty o zdravotním stavu obyvatel, které jsou zásadní pro tvorbu zdravotní politiky dané municipality. Ačkoliv data na úroveň jednotlivých MČ Prahy nelze získat (nebo jsou nespolehlivá), pro základní orientaci lze pracovat s údaji za celé hlavní město.

Po připomínkování první verze auditu zpracovatel zásadním způsobem dopracovat tuto část, takže nyní poskytuje dostatečnou odpověď na všechny auditní otázky. Z textu je zřejmé, že autor čerpal z externích zdrojů a vzhledem se specifičnosti tématu není plně orientovaný v problematice, takže některé komentáře vykazují nepřesnosti, přesto však oceňuji snahu získat odpovědi na auditní otázky v situaci, kdy není k dispozici aktuální zpráva o zdravotním stavu obyvatel Hl. Města Prahy a původní zpráva z r. 2015 obsahuje údaje pouze do r. 2013. 

Za zásadní považuji, aby se tato podkladová data, resp. jejich vyhodnocení, staly součástí podkladů pro cílenou zdravotní politiku MČ a pro konkrétní směřování intervenčních aktivit MČ. Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
 • většina indikátorů zdravotního stavu je v Praze na velmi dobré úrovni, vyšší než je průměr v ČR. Týká se to především rozhodujících ukazatelů jako je střední délka života při narození či v 65 letech nebo ukazatele standardizované úmrtnosti celkové i do 65 let. Přestože zdravotní data ÚZIS jsou k dispozici pouze do r. 2019 a v letech 2020 a 2021  došlo ke zhoršení situace vzhledem k pandemii Covid 19, úroveň zdravotního stavu obyvatel v Praze lze posuzovat jako silnou stránku 
 • pro obyvatele MČ je k dispozici silné zázemí zdravotnických zařízení Hl. města Prahy, a to jak ambulantní, tak i lůžkové a následné péče
 • Městská část dlouhodobě věnuje pozornost zdravotní politice a má k dispozici dobře zpracované strategické dokumenty rozvoje péče o tuto oblast včetně podpory preventivních programů. Provádí i vlastní průzkumy a šetření ke zmapování situace a postojů veřejnosti 
 • Městská část zohledňuje demografický vývoj a přizpůsobuje mu svoji zdravotní politiku
 • v Městské části jsou nastavené komunikační strategie pro komunikaci s veřejností  
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
 • v Městské části dochází ke zvyšování průměrného věku obyvatel, zvyšuje se počet seniorů a pro tuto věkovou kategorii není a v budoucnu nebude dostačující kapacita sociálních služeb ani zdravotních služeb zaměřených na seniory (geriatrické ambulantní služby, zdravotně sociální služby, domovy se zvláštním režimem apod.)
 • v MČ je relativně vysoký podíl osob žijících rizikovým způsobem života, sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením 
 • nedostatek vhodných dotačních titulů, zaměřených cíleně na programy zdravotní primární prevence a zvyšování zdravotní gramotnosti
 • celkový nárůst byrokratických nároků v celém segmentu státní správy a samosprávy
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
 • vytváření a zlepšování podmínek pro zdraví ve městě budováním infrastruktury (pěší trasy, cyklotrasy, zeleň, drobné vodní plochy, hřiště a sportoviště apod.) 
 • zvyšující se zájem občanů o zdraví a správný životní styl
 • souvislost zdraví obyvatel s ostatními oblastmi života ve městě - zlepšení v jiných oblastech (např. školství a výchova, sociální služby, kultura) má kladný vliv na zdraví 
 • zásobárna příkladů dobré praxe z jiných měst
 • mediální atraktivita tématu zdraví, zejména vzhledem k současné epid.situaci, může vést k posílení zájmu občanů o péči o zdraví
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
 • nepříznivý vývoj pandemické situace Covid 19
 • trvalá hrozba jiných mimořádných situací s výrazným negativním dopadem na zdraví obyvatel, jejichž vznik je z pozice měs téměř neovlivnitelný (např. povodně či jiné klimatické jevy, epidemie apod.)
 • hospodářská nestabilita, nedostatek financí
 • vzrůst extremistických nálad u určité části obyvatel, např. v důsledku nepříznivé hospodářské situace či jiných mimořádných domácích i zahraničních situací
 • negativní vliv sociálních sítí, šíření neověřených a nesprávných polopravd a dezinformací v oblasti péče o zdraví (např. odmítání všech očkování apod.)
 • zhoršování životního prostředí v Městské části vlivem zvyšující se intenzity dopravy a průmyslu 
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Po prostudování finální verze auditu oblasti Zdraví obyvatel chci vyjádřit uznání MČ Praha 14 za dlouhodobý, systémový a komplexní přístup k problematice zdraví obyvatel. Jednotlivá doporučení jsou uvedená v textu u jednotlivých otázek, resp. částí 5.1.až 5.3.  Po konzultaci s kolegy konzultanty doporučuji pro další období 

- využívat podkladová data (z analýzy zdravotního stavu, z průzkumů a anket apod.) pro modifikace a cílené zacílení intervenčních programů i pro směřování zdravotní politiky městské části

- v problémových oblastech se inspirovat příklady dobré praxe z jiných měst 

- ačkoliv demografický vývoj ukazuje stárnutí populace, stejnou pozornost jako seniorské věkové skupině je nutno věnovat mladé generaci (dětem a mladýh dospělým) v oblasti výchovy ke zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti. Kompetentnost v této oblasti je nejlepší zárukou dobrého zdraví v budoucí dospělosti. Ačkoliv se to pravděpodobně v MČ do značné míry děje, není to z auditu jednoznačně patrné

- zvýšenou pozornost věnovat v dalším období podpoře aktivní mobility občanů. Týká se to především pěší chůze, která by se opět měla stát hlavním typem pohybu v okruhu bydliště, místních škol, zájmových činností apod.     

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje a zlepšování zdraví obyvatel, bez podmínek. Souhlas s úrovní - kategorie A. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

5 Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Zdravotní politika je řešena na úrovni MČ Praha 14 a také z pozice hl.m. Prahy na úrovni MHMP. MČ Praha 14 zabývá systematickým plánováním a analyzováním zdravotních služeb a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór, komunitního plánování, výsledků šetření místních specifických indikátorů a společných evropských indikátorů. Problematika zdraví je provázána do strategických dokumentů města. Snažíme se o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování městské části. Cíle zdraví 21 se prolínají v PROGRAMOVÉM PROHLÁŠENÍ RADY MČ PRAHY 14 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022, Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021 – 2025  a navazujících akčních plánů, Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a v navrhovaném Zdravotním plánu MČ Praha 14.

Plánování zdravotních služeb probíhá zejména na úrovni hl. m. Prahy. Rozhoduje o financování, rozložení nemocnic, s pojišťovnami vede celkovou politiku zdravotnictví na celém území Prahy. Hl. m. Praha rozhoduje o rozmístění lékařů i o umístění pohotovostí a lékáren. MHMP vede evidenci zdravotnických zařízení a zveřejňuje ji na svých stránkách, spravuje polikliniku Parník, která pošla významnou rekonstrukcí a optimalizací zasmluvněných lékařů..

Plánování zdravotních a souvisejících služeb v rámci MČ Praha 14 probíhá  v omezené míře na základě průběžných analýz kvality života obyvatel a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Veřejné fórum, Dětské fórum, Fórum prevence, projednávání Střednědobého plánu sociálních služeb apod.). MČ připravila ve spolupráci s pracovní skupinou externím odborníků Zdravotní plán - předpokládané schválení dokumentu v průběhu roku 2021. MČ Praha 14 nemá konkrétní dotační program na podporu zdraví, ale zdraví podporuje skrz jiné dotační programy nebo realizací každoročních kampaní, které jsou koordinovány a financovány z rozpočtu MČ.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část 5.1 auditu oblasti zdraví je zpracována rozsáhle a podrobně. Kladně lze hodnotit, že zpracovatel do finální verze auditu zapracoval veškeré připomínky, které vzešly z první zpětné vazby i z diskuze při návštěvě v Praze 14.  Někde je situace popisována až obšírně, včetně ne zcela souvisejících detailů, což poněkud ztěžuje orientaci v textu.

Celkově lze však shrnout, že audit splňuje v této části vše, co je očekáváno, totiž poskytuje informace o systému plánování zdravotních služeb a zdravotní politiky MČ. Praha 14 je v tomto ohledu aktivním subjektem, který využívá svých kompetencí a možností pro zlepšování zdraví obyvatel a kvality prostředí MČ.         

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ v rámci podpory zdraví intenzivně spolupracuje s neziskovým i podnikatelským sektorem. Pravidelná spolupráce se zástupci NNO probíhá při tvorbě strategických dokumentů včetně připravovaného Zdravotního plánu Prahy 14. MČ spolupracuje s privátními lékaři, kteří jsou zapojeni především do Programu Zdraví a kampani Dny zdraví, kde jsou v roli přednášejících či odborníků v rámci workshopů či provádějí různá měření a testování. MČ Praha 14 včetně příspěvkové organizace Praha14kulturní realizuje řadu preventivních aktivit a aktivit  zaměřených  na podporu zdraví a zdravého životního stylu. MČ poskytuje finanční zdroje organizacím zabývajícím se podporou pohybu a zdravého životního stylu v rámci dotačních programů. Systematicky se věnuje problematice aktivního stárnutí a podpoře pohybových aktivit u všech věkových skupin. Nabídka míst pro sportování, připočteme-li k nim hřiště ZŠ, ať již venkovních (veřejný prostor, stadiony, hřiště) nebo krytých (haly, tělocvičny) apod. je v prostředí MČ dostatečná, postupně je dále rozvíjena. K problematice zdraví, dostupnosti zdravotních služeb atd. se občané mou vyjádřit v rámci veřejných lokálních fór, veřejných projednání či realizovaných dotazníkových šetření Spokojenost obyvatel s místním společenstvím či analýzy kvality života.

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část 5.2 představuje silnou stránku auditu. MČ Praha 14 se v širokém rozsahu věnuje aktivitám zaměřeným na podporu a ochranu veřejného zdraví, na budování infrastruktury i na neinvestiční opatření pro zlepšení místních životních podmínek. Příkladem dobré praxe je např. program Prevence rakoviny prsu aj . 

Obsah aktivit navazuje na strategické dokumenty, zmíněné v části 5.1. Praha 14 sleduje demografický vývoj a přizpůsobuje mu zdravotní politiku. Při plánování a následné propagaci aktivit staví na aktivní komunikaci s občany a na zjišťování situace průzkumy a anketami. Bylo by vhodné výsledky těchto průzkumů (např. situace s kuřáctvím dětí, s nepříliš příznivým vývojem struktury mobility apod.) přenést do strategických dokumentů, zejména do Zdravotního plánu - zatím se tak děje pouze nepřímo.    

Další drobné poznámky jsou zmíněné v textu u hodnocení jednotlivých otázek.