Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 14 - 2021

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Ivo Dostál
Konzultant Hana Brůhová-Foltýnová
Jiří Jedlička
Koordinátor Pavlína George Praha 14
Zora Straková Praha 14

OPONENTURA

4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Všechny připomínky a nejasnosti byly v průběhu auditu vypořádány.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

-

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

-

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Budování dopravní infrastruktury, včetně infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů a rozvoj jednotlivých systémů městské hromadné dopravy je zakotveno ve strategických dokumentech  a probíhá průběžně  ve spolupráci s MHMP a TSK. Praha 14 aktivně spolupracuje se Správou železnic a SUDOP (Projektová a inženýrská a konzultační činnost v oblasti dopravní infrastruktury a pozemního stavitelství) na zpracování cyklostezek, navazujících naplánovanou rekonstrukci železniční trati, která umožní vylepšení stávajících cyklotras a výstavbu nových cyklostezek podél trati. Praha 14 postupně instaluje doprovodnou infrastrukturu. Snaží o usnadnění pohybu hendikepovaných osob ve veřejných prostorách, které MČ spravuje.  Plánovaní dopravy je z velké části realizováno ROPIDem. MHD v hl.m. Praze zajišťuje organizace zřizovaná MHMP Dopravní Podnik hlavního města Prahy (DPP), který má plně v kompetenci zvyšování komfortu MHD. DPP zajištuje nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé atd. Doprava v klidu je řešena v dokumentu Prahy 14 - Generelu dopravy Prahy 14. MČ Praha 14 u všech nově vznikajících staveb jednoznačně vyžaduje vznik nových odstavných stání na pozemcích stavebníka, nedovoluje možnost rozptylu stání do okolí nové stavby. V oblastech s deficitem stání probíhá průběžně zřizování nových stání v podobě parkovacích pruhů na úkor zeleně, avšak s apelem na ozelenění parkovacích ploch. Praha 14 buduje nová a legalizuje stávající parkovacích míst na stávajících komunikacích revizí uličního prostoru. Využívá se zbytných odstavných pruhů, snížení počtu jízdních pruhů ve prospěch parkování a realizací zón 30, případně obytných zón se stání v plochách komunikací dále navyšuje. Projednávají se taková omezení na placených parkovištích, aby byla parkoviště primárně k dispozici rezidentům z okolní obytné zástavby a potlačovala se funkce P+R.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 14 (dále jen P14) správně využívá při komplexním řešení problematiky v oblasti dopravy a mobility zastřešujících dokumentů řešících celé funkční území HMP, zejména PUMM. V oblastech, které spadají přímo do její kompetence, vytváří také strategické dokumenty své. Samotná činnost MČP14 při naplňování jednotlivých témat odpovídá možnostem daným kompetencemi a odpovídá standardům v ostatních obdobných částech města.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na úrovni hl. města Prahy existuje řada strategických dokumentů, které se věnují integrovanému plánování dopravy a mobility a jsou navzájem provázány. Podle evropské praxe proto vznikl Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (dále jen Plán). Plán udržitelné mobility Prahy a okolí řeší dopravu jako celek. Neodděluje od sebe její jednotlivé druhy, ale využívá předností každého z nich a zdůrazňuje jejich provázanost. Zahrnuje dopravu automobilovou, veřejnou, pěší, cyklistickou i zásobování. Plánování dopravy na úrovni MČ je realizováno v rámci Programového prohlášení Rady MČ Praha 14 pro období 2018 - 2022, Strategického plánu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 a Generelu dopravy. Aktivity vedoucí ke zvyšování atraktivity MHD zajišťuje převážně MHMP a jim zřízené organizace , DP hlm.Prahy, TSK, ROPID, IPR Praha a Operátor ICT. Postupuje se dle Plánu udržitelné mobility. MČ Praha 14 tyto ekonomické nástroje v současné době nevyužívá. Zavedení zón placeného stání se dlouhodobě řeší a tento záměr je sledován v návaznosti na jeho zavedení sousedními městskými částmi. Zatím se na základě průzkumů veřejného mínění k zavedení nepřistoupilo.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti řízení poptávky po dopravě může MČ ovlivnit pouze některé z aspektů, jinde přísluší gesce HMP a jím zřízených organizací. Problém zůstává parkování jak na sídlištích, tak zajištění dostatku parkovacích možností v režimu P+R. Při plánování MČ aktivně využívá dokumentů zpracovaných pro celé funkční území HMP, tak má problematiku dopravy zapracovánu i do svého Strategického plánu a na něj navázaných Akčních plánů.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Využívání environmentálně šetrných vozidel v MHD je v kompetenci  hl.m. Prahou a jim zřízeným organizacím, které dopravu na území Prahy provazují. Snižování emisí autobusové dopravy je jedním z klíčových strategických cílů DPP. Pro úředníky jsou na ÚMČ Praha 14 je k dispozici 1 elektromobil a 2 elektrokola. MČ v roce 2020 pořídila komunální stroj na el. pohon ALKÉ. Infrastruktura čerpacích stanic pro alternativní pohony je uspokojivá. MČ Praha 14 podpořila memorandum s PRE o rozšíření uličních dobíječek. Služby pro městskou část zajišťují organizace zřizované hl.m. Prahou k těmto účelům. Využívání environmentálně šetrných vozidel je v kompetenci jednotlivých organizací a postupně jsou zapracované ve výběrových řízeních. Převážnou většinu služeb pro městskou část zajišťují organizace zřizované hl.m. Prahou k těmto účelům. Využívání environmentálně šetrných vozidel je v kompetenci jednotlivých organizací a postupně jsou zapracované ve výběrových řízeních. Použití environmentálně šetrných vozidel není součástí podmínek u výběrových řízení MČ.


Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Nákup vozidel pro MHD  je v gesci DPP. Vozidla v majetku MČ jsou v rámci průběžné obnovy postupně nahrazována elektrickým pohonem. Infrastruktura pro alternativní pohony se postupně rozšiřuje. Zohlednění dodavatelů využívajících ekologicky šetrných vozidel při realizaci zakázek pro město není uplatňováno.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Pasport problémových míst existuje v rámci Generelu doprav a Školních plánů mobility. Praze 14 se nenachází místa, kde by se dopravní nehody vyskytovali pravidelně. Ve snaze o zvýšení bezpečnosti chodců Praha 14 pokračuje průběžně ve spolupráci s TSK v  navyšování počtu přisvětlených přechodů, buduje nové přechody a také na stávajících přechodech upravuje světelnou signalizaci nebo je rozšiřuje o ostrůvky mezi jízdními pruhy, aby byl přechod frekventovaných komunikací bezpečnější.  MČ je zapojena do Evropského týdne mobility. Akce jsou pravidelně realizovány, prevence v rámci BESIP je zajištěna na ZŠ i MŠ. Na 4 ze 6 ZŠ jsou zpracovány programy Bezpečná cesta do škol.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

ÚMČ se zaměřuje jak na infrastrukturní opatření (přechody, křižovatky), tak je pořádáno poměrně hodně propagačních akcí, i přímo ze strany ÚMČ. Aktivně se pravidelně podílí na ETM a některé místní školy dokonce zpracovaly "školní plán mobility".

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ nemá vlastní strategické dokumenty v této oblasti, je však pokryta dokumenty celoměstskými Plán udržitelné mobility Praha. Na úrovni MČ Praha 14 je zpracován Generel dopravy. Oblast dopravy je řečena ve Strategickém plnu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015-2025 a navazujícím Akčním plánu. Jedním z prioritních cílů  je snížit vliv dopravy na životní prostředí, zejména formou zklidňování dopravy. Dopravní problémy jsou také řešeny v Akčním plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období 2021 - 2022. Jedná se např.: snížení dopravní zátěže na hlavních dopravních osách.  Zatížení dopravou je sledováno hl.m. Prahou i na úrovni MČ. Je vytvořen nový Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2019 včetně opatření. Na základě vyhodnocování vlivů dopravy na měřících stanicích Prahy 14 a sledování intenzity dopravy jsou také identifikovány cíle a projekty ke jejich snížení.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Jako základ informací o vlivech dopravy na ŽP na P14 slouží převážně celoměstské dokumenty produkované HMP a jím podřízených organizací. Následně rámec pro realizaci opatření tvoří Strategický plán a jeho Akční plány v návaznosti na Generel dopravy (2014) a celoměstský PUMM.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- dobrá návaznost  na páteřní dálniční a silniční síť

- kvalitní dostupnost centra metrem

- existence koncepčních dokumentů pro oblast mobilitu

- spousta zelených a rekreačních ploch

- aktivní školy - zpracování školních plánů mobility

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- zatížení tranzitní dopravou na páteřních komunikacích a vnější dopravou do severovýchodního kvadrantu zázemí Prahy

- snížená prostupnost území z důvodu páteřních komunikací a železničních tratí

- kongesce na I/12 Ceskobrodska, a Kbelska, obl. Hloubetina

- problematické parkování na sídlištích

- dostupnost MHD k sídlišti Černý most II

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- rozvoj systému MHD - výstavba nových železničních zastávek (Rajská Zahrada, Běchovice-Malešice), prodloužení TRAM ze sídl. Lehovec na sídl. Černý Most

- nové projekty na zvýšení parkovacích míst

- výrazné rozšíření P+R v okolí Černého Mostu

- rozvoj cyklostezek

- projekty na zvýšení prostupnosti území zejména v severojižním směru Chlumecká+metro, zejména s ohledem na  pěší a cyklisty

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- rostoucí zátěž z provozu na páteřních komunikacích

- snížení prostupnosti území další výstavbou

- růst parkování příměstských vozidel v důsledku zavádění modrých zón v okolních MČ

- zavedení modrých zón pro parkování bez odpovídající nabídky alternativ

- omezování atraktivity MHD ze strany DPP/Ropid (prodlužování intervalů, zdražení jízdného)

- omezené možnosti financování dopravních staveb

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Jde o kvalitně zpracovaný audit. Pozitivně musím hodnotit i samotnou činnost MČ P14. I přes omezené pravomoci v mnoha oblastech se snaží v oblasti mobility o rozvíjení systému a směřování směrem k udržitelnému rozvoji. Vyzdvihnout lze snahu o systematický přístup skrze strategické dokumenty nebo zapojení škol do problematiky vzdělávání k udržitelné dopravě. Jako rizikové téma vyžadující zvýšenou pozornost vidím problémy s parkováním vozidel jimiž do města přijíždějí obyvatelé příměstských obcí v zázemí Prahy, kteří byli z centrální části Prahy vytlačeni v důsledku zavádění modrých zón.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

4 Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Budování dopravní infrastruktury, včetně infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů a rozvoj jednotlivých systémů městské hromadné dopravy je zakotveno ve strategických dokumentech  a probíhá průběžně  ve spolupráci s MHMP a TSK. Praha 14 aktivně spolupracuje se Správou železnic a SUDOP (Projektová a inženýrská a konzultační činnost v oblasti dopravní infrastruktury a pozemního stavitelství) na zpracování cyklostezek, navazujících naplánovanou rekonstrukci železniční trati, která umožní vylepšení stávajících cyklotras a výstavbu nových cyklostezek podél trati. Praha 14 postupně instaluje doprovodnou infrastrukturu. Snaží o usnadnění pohybu hendikepovaných osob ve veřejných prostorách, které MČ spravuje.  Plánovaní dopravy je z velké části realizováno ROPIDem. MHD v hl.m. Praze zajišťuje organizace zřizovaná MHMP Dopravní Podnik hlavního města Prahy (DPP), který má plně v kompetenci zvyšování komfortu MHD. DPP zajištuje nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé atd. Doprava v klidu je řešena v dokumentu Prahy 14 - Generelu dopravy Prahy 14. MČ Praha 14 u všech nově vznikajících staveb jednoznačně vyžaduje vznik nových odstavných stání na pozemcích stavebníka, nedovoluje možnost rozptylu stání do okolí nové stavby. V oblastech s deficitem stání probíhá průběžně zřizování nových stání v podobě parkovacích pruhů na úkor zeleně, avšak s apelem na ozelenění parkovacích ploch. Praha 14 buduje nová a legalizuje stávající parkovacích míst na stávajících komunikacích revizí uličního prostoru. Využívá se zbytných odstavných pruhů, snížení počtu jízdních pruhů ve prospěch parkování a realizací zón 30, případně obytných zón se stání v plochách komunikací dále navyšuje. Projednávají se taková omezení na placených parkovištích, aby byla parkoviště primárně k dispozici rezidentům z okolní obytné zástavby a potlačovala se funkce P+R.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 14 (dále jen P14) správně využívá při komplexním řešení problematiky v oblasti dopravy a mobility zastřešujících dokumentů řešících celé funkční území HMP, zejména PUMM. V oblastech, které spadají přímo do její kompetence, vytváří také strategické dokumenty své. Samotná činnost MČP14 při naplňování jednotlivých témat odpovídá možnostem daným kompetencemi a odpovídá standardům v ostatních obdobných částech města.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na úrovni hl. města Prahy existuje řada strategických dokumentů, které se věnují integrovanému plánování dopravy a mobility a jsou navzájem provázány. Podle evropské praxe proto vznikl Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (dále jen Plán). Plán udržitelné mobility Prahy a okolí řeší dopravu jako celek. Neodděluje od sebe její jednotlivé druhy, ale využívá předností každého z nich a zdůrazňuje jejich provázanost. Zahrnuje dopravu automobilovou, veřejnou, pěší, cyklistickou i zásobování. Plánování dopravy na úrovni MČ je realizováno v rámci Programového prohlášení Rady MČ Praha 14 pro období 2018 - 2022, Strategického plánu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 a Generelu dopravy. Aktivity vedoucí ke zvyšování atraktivity MHD zajišťuje převážně MHMP a jim zřízené organizace , DP hlm.Prahy, TSK, ROPID, IPR Praha a Operátor ICT. Postupuje se dle Plánu udržitelné mobility. MČ Praha 14 tyto ekonomické nástroje v současné době nevyužívá. Zavedení zón placeného stání se dlouhodobě řeší a tento záměr je sledován v návaznosti na jeho zavedení sousedními městskými částmi. Zatím se na základě průzkumů veřejného mínění k zavedení nepřistoupilo.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V oblasti řízení poptávky po dopravě může MČ ovlivnit pouze některé z aspektů, jinde přísluší gesce HMP a jím zřízených organizací. Problém zůstává parkování jak na sídlištích, tak zajištění dostatku parkovacích možností v režimu P+R. Při plánování MČ aktivně využívá dokumentů zpracovaných pro celé funkční území HMP, tak má problematiku dopravy zapracovánu i do svého Strategického plánu a na něj navázaných Akčních plánů.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Využívání environmentálně šetrných vozidel v MHD je v kompetenci  hl.m. Prahou a jim zřízeným organizacím, které dopravu na území Prahy provazují. Snižování emisí autobusové dopravy je jedním z klíčových strategických cílů DPP. Pro úředníky jsou na ÚMČ Praha 14 je k dispozici 1 elektromobil a 2 elektrokola. MČ v roce 2020 pořídila komunální stroj na el. pohon ALKÉ. Infrastruktura čerpacích stanic pro alternativní pohony je uspokojivá. MČ Praha 14 podpořila memorandum s PRE o rozšíření uličních dobíječek. Služby pro městskou část zajišťují organizace zřizované hl.m. Prahou k těmto účelům. Využívání environmentálně šetrných vozidel je v kompetenci jednotlivých organizací a postupně jsou zapracované ve výběrových řízeních. Převážnou většinu služeb pro městskou část zajišťují organizace zřizované hl.m. Prahou k těmto účelům. Využívání environmentálně šetrných vozidel je v kompetenci jednotlivých organizací a postupně jsou zapracované ve výběrových řízeních. Použití environmentálně šetrných vozidel není součástí podmínek u výběrových řízení MČ.


Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Nákup vozidel pro MHD  je v gesci DPP. Vozidla v majetku MČ jsou v rámci průběžné obnovy postupně nahrazována elektrickým pohonem. Infrastruktura pro alternativní pohony se postupně rozšiřuje. Zohlednění dodavatelů využívajících ekologicky šetrných vozidel při realizaci zakázek pro město není uplatňováno.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Pasport problémových míst existuje v rámci Generelu doprav a Školních plánů mobility. Praze 14 se nenachází místa, kde by se dopravní nehody vyskytovali pravidelně. Ve snaze o zvýšení bezpečnosti chodců Praha 14 pokračuje průběžně ve spolupráci s TSK v  navyšování počtu přisvětlených přechodů, buduje nové přechody a také na stávajících přechodech upravuje světelnou signalizaci nebo je rozšiřuje o ostrůvky mezi jízdními pruhy, aby byl přechod frekventovaných komunikací bezpečnější.  MČ je zapojena do Evropského týdne mobility. Akce jsou pravidelně realizovány, prevence v rámci BESIP je zajištěna na ZŠ i MŠ. Na 4 ze 6 ZŠ jsou zpracovány programy Bezpečná cesta do škol.

Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

ÚMČ se zaměřuje jak na infrastrukturní opatření (přechody, křižovatky), tak je pořádáno poměrně hodně propagačních akcí, i přímo ze strany ÚMČ. Aktivně se pravidelně podílí na ETM a některé místní školy dokonce zpracovaly "školní plán mobility".

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ nemá vlastní strategické dokumenty v této oblasti, je však pokryta dokumenty celoměstskými Plán udržitelné mobility Praha. Na úrovni MČ Praha 14 je zpracován Generel dopravy. Oblast dopravy je řečena ve Strategickém plnu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015-2025 a navazujícím Akčním plánu. Jedním z prioritních cílů  je snížit vliv dopravy na životní prostředí, zejména formou zklidňování dopravy. Dopravní problémy jsou také řešeny v Akčním plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období 2021 - 2022. Jedná se např.: snížení dopravní zátěže na hlavních dopravních osách.  Zatížení dopravou je sledováno hl.m. Prahou i na úrovni MČ. Je vytvořen nový Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2019 včetně opatření. Na základě vyhodnocování vlivů dopravy na měřících stanicích Prahy 14 a sledování intenzity dopravy jsou také identifikovány cíle a projekty ke jejich snížení.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Jako základ informací o vlivech dopravy na ŽP na P14 slouží převážně celoměstské dokumenty produkované HMP a jím podřízených organizací. Následně rámec pro realizaci opatření tvoří Strategický plán a jeho Akční plány v návaznosti na Generel dopravy (2014) a celoměstský PUMM.