Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 14 - 2021

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Růžička
Konzultant Jiří Pálka
Jiří Valta
Koordinátor Pavlína George Praha 14
Zora Straková Praha 14

OPONENTURA

3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Sebehodnocení je zpracováno přehledně a srozumitelně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní, návodné otázky jsou zodpovězené, resp. byly prodiskutovány při návštěvě na místě.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 14 má schválený předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování. V roce 2019/2020 byla prošla směrnice pro „Provoz úřadu v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“ rozsáhlou revizí  a její platnost byla Radou městské části rozšířena na příspěvkové organizace zřízené městskou částí (17) Praha 14 pod názvem „Provoz organizace v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“. V roce 2019 bylo implementováno odpovědné zadávání veřejných zakázek  don směrnice „Zadávání veřejných zakázek“. Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ je závazná také pro příspěvkové organizace MČ Praha 14 (17) a akciovou a společnost Správa majetku a.s..

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Od minulého hodnocení udělala MČ v oblasti udržitelné spotřeby velký pokrok. Byly vydány nové interní předpisy regulující environmentálně šetrný provoz úřadu a jejich platnost rozšířena i na příspěvkové organizace.

V praktické rovině má MČ zavedenou širokou škálu postupů a opatření v oblastech předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi, energetických úspor, tisku, dopravy, propagace apod.

Pozitivně je potřeba hodnotit také snahu působit v tomto směru osvětově na občany a další subjekty, a to jak aplikací daných postupů na akcích pořádaných MČ, tak zavedením povinného environmentálního vyhodnocení akcí a projektů podpořených z dotačního programu MČ.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nakládání s odpady, zejména pokud jde o třídění komunálního odpadu, je městská část na velmi dobré úrovni. V budoucnu se chceme zaměřit na osvětu pro třídění nebezpečného odpadu a pro podporu prevence a dále na zahájení větší spolupráce se soukromým sektorem.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Vzhledem k tomu, že problematika nakládání s odpady je v kompetenci hl. m. Prahy, má MČ pouze omezené možnosti, jak se v této oblasti samostatně rozvíjet. Přesto se snaží odpadové hospodářství na území Prahy 14 rozvíjet i nad rámec celopražského systému. Příkladem může být sběr odpadních olejů či vlastní systém pro svoz bioodpadu. Zároveň MČ spolupracuje s městskou policií a firmou SUEZ v oblasti nakládání s injekčními jehlami a stříkačkami.

Na webových stránkách MČ mohou občané nalézt dostatečné množství informací o možnostech třídění a odevzdávání odpadu, včetně přehledných map s vyznačením sběrných hnízd a kontejnerů.

MČ se správně hodlá postupně více zaměřovat na osvětu pro podporu předcházení vzniku odpadu a navázat intenzivnější spolupráci se soukromým sektorem (zapojování živnostníků).

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V prosinci roku 2018 byla dokončena Energetická koncepce městské části Praha 14. Městská část Praha 14 v současné době disponuje nástrojem IMU pro automatizovaný sběr naměřených dat z měřidel jednotlivých komodit.  Naměřená data slouží jako ukazatel na místa, kde jsou problémové, nebo nadměrné úniky energií. Slouží také jako podklad k případným rekonstrukcím, optimalizaci hospodaření s energiemi, případně pro výpočet návratnosti investic. Spotřeba pohonných hmot  klesá, spotřeba tepla klesá, spotřeba, spotřeba plynu osciluje, spotřeba energie roste.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ má vybudovaný systém energetického managementu (byť ne standardizovaný podle ISO 50 001), který umožňuje automatický zápis dat a hlídání spotřeby sledovaných médií. Systém pokrývá všechny budovy ve správě MČ a jsou jím podchyceny všechny relevantní energonositelé a voda. MČ s daty průběžně pracuje, vyhodnocuje je a na jejich základě plánuje energetická opatření.

Energeticky úsporná opatření na budovách jsou průběžně implementována. Realizována již byla na 91 % budov. Zatím však nejsou využívány obnovitelné zdroje energie, byť v rámci vize jejich zapojení MČ plánuje (fotovoltaika, solární panely, akumulace, kogenerace).

K plánování projektů výstavby a rekonstrukcí je od počátku přizýván energetický manažer, aby byly již od počátku podchycené parametry budoucích energetických spotřeb – a tudíž provozních nákladů.

Funkci energetického manažera v současné době zastává vedoucí odboru investic (kumulovaná funkce); MČ však plánuje zřídit samostatnou pozici energetika.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Obecný předpis na úrovni MČ, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce neexistuje.Dosud tyto předpisy na MČ neexistují. Nicméně se MČ Praha 14 snaží zvyšovat kulturu výstavby na svém území konzultacemi a posuzováním nově vznikajících záměrů na svém území, a to i v úzké spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Praha

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ je velmi pokročilá v realizaci energeticky úsporných projektů (pokryto již 91 % budov v majetku MČ). V dalším období se hodlá více zaměřovat i na další aspekty udržitelné výstavby – obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika, solární panely, akumulace do baterií), osvětlení, sběr a využívání dešťové vody či zelené střechy a stěny.

Při výstavbě a rekonstrukcích zatím nejsou zvažovány aspekty recyklace, materiálové účinnosti a využívání druhotných surovin v kontextu oběhového hospodářství. Pilotní aktivitou je využití betonového recyklátu u komunikací.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Interní předpisy regulující udržitelnou spotřebu

Pestrá škála zavedených opatření environmentálně šetrného provozu

Systém energetického managementu poskytující množství cenných dat a jejich pravidelné vyhodnocování

Podchycení podřízených organizací v opatřeních udržitelné spotřeby a energie

Realizace velkého množství energeticky úsporných projektů

Odpadové aktivity nad rámec systému hl. m. Prahy

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Kumulovaná funkce energetického manažera

Zatím nulové využívání obnovitelných zdrojů energie

Neexistence formálně stanovených požadavků/principů pro přípravu a realizaci investic z hlediska spotřeby energie a udržitelné výstavby

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Působení na občany a externí subjekty směrem k udržitelnému chování

Využívání obnovitelných zdrojů energie

Prohloubení aktivit v oblasti předcházení vzniku odpadu

Zahrnutí „ne-energetických“ aspektů do výstavby a rekonstrukcí

Existující metodiky a kampaně na podporu udržitelného veřejného zadávání

Finanční mechanismy v novém programovém období 2021-2027

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Nestabilita rámcových podmínek ovlivňujících dlouhodobou návratnost opatření v oblasti USV

Nezájem části obyvatel o téma USV (zejm. odpovědné spotřeby)

Energetická náročnost MČ tažená spotřebou energie v soukromých budovách

Odlišné priority a záměry vedení MĆ v jednotlivých volebních obdobích

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Stav tématu ‚Udržitelná spotřeba a výroba‘ v MČ Praha 14 lze celkově hodnotit jako dobrý. V některých oblastech si MČ vede nadprůměrně, v některých oblastech naopak existují rezervy.

Velmi dobře je řešena oblast udržitelné spotřeby, ve které MČ nejenže má jasně stanovené, formalizované postupy (interní předpisy), ale především má prakticky zavedena mnohá opatření v široké škále aspektů (odpady, energie, doprava,…).

Aktivní je také v oblasti hospodaření s energií, ve které efektivně využívá systém energetického managementu a průběžně realizuje energeticky úsporná opatření na budovách ve svém majetku. Do budoucna lze vedle úspor doporučit též využívání OZE, s čímž MČ ve svých plánech počítá.

Rozvoj v oblasti odpadového hospodářství je do velké míry závislý na „nadřazeném“ systému hl. m. Prahy, přesto však MČ nalézá prostor pro realizaci některých aktivit nad jeho rámec. Do budoucna se chce MČ více zaměřit na předcházení vzniku odpadu, což hodnotitelé rozhodně podporují.

V mantinelech stanovených hl. m. Prahou se MČ musí pohybovat také v oblasti udržitelné výstavby. Té by se zasloužilo do budoucna věnovat větší pozornost, zejména ve smyslu podchycení opatření jdoucích za horizont energetických úspor ve výstavbě a rekonstrukcích (materiály a recyklace, OZE, dešťová a šedá voda, modro-zelená infrastruktura, atp.).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

MČ splňuje podmínky pro přidělení kategorie A MA21 v oblasti Udržitelná spotřeba a výroba. Hodnotitelé nestanovují pro přidělení žádné podmínky, předpokládají však, že pro další období a následné hodnocení se bude MČ řídit uvedenými doporučeními.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 14 má schválený předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování. V roce 2019/2020 byla prošla směrnice pro „Provoz úřadu v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“ rozsáhlou revizí  a její platnost byla Radou městské části rozšířena na příspěvkové organizace zřízené městskou částí (17) Praha 14 pod názvem „Provoz organizace v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“. V roce 2019 bylo implementováno odpovědné zadávání veřejných zakázek  don směrnice „Zadávání veřejných zakázek“. Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ je závazná také pro příspěvkové organizace MČ Praha 14 (17) a akciovou a společnost Správa majetku a.s..

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Od minulého hodnocení udělala MČ v oblasti udržitelné spotřeby velký pokrok. Byly vydány nové interní předpisy regulující environmentálně šetrný provoz úřadu a jejich platnost rozšířena i na příspěvkové organizace.

V praktické rovině má MČ zavedenou širokou škálu postupů a opatření v oblastech předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi, energetických úspor, tisku, dopravy, propagace apod.

Pozitivně je potřeba hodnotit také snahu působit v tomto směru osvětově na občany a další subjekty, a to jak aplikací daných postupů na akcích pořádaných MČ, tak zavedením povinného environmentálního vyhodnocení akcí a projektů podpořených z dotačního programu MČ.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Nakládání s odpady, zejména pokud jde o třídění komunálního odpadu, je městská část na velmi dobré úrovni. V budoucnu se chceme zaměřit na osvětu pro třídění nebezpečného odpadu a pro podporu prevence a dále na zahájení větší spolupráce se soukromým sektorem.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Vzhledem k tomu, že problematika nakládání s odpady je v kompetenci hl. m. Prahy, má MČ pouze omezené možnosti, jak se v této oblasti samostatně rozvíjet. Přesto se snaží odpadové hospodářství na území Prahy 14 rozvíjet i nad rámec celopražského systému. Příkladem může být sběr odpadních olejů či vlastní systém pro svoz bioodpadu. Zároveň MČ spolupracuje s městskou policií a firmou SUEZ v oblasti nakládání s injekčními jehlami a stříkačkami.

Na webových stránkách MČ mohou občané nalézt dostatečné množství informací o možnostech třídění a odevzdávání odpadu, včetně přehledných map s vyznačením sběrných hnízd a kontejnerů.

MČ se správně hodlá postupně více zaměřovat na osvětu pro podporu předcházení vzniku odpadu a navázat intenzivnější spolupráci se soukromým sektorem (zapojování živnostníků).