Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 14 - 2021

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje
Oponent Ivo Bělonohý
Konzultant Anika Chalupská
Pavel Kajml
Koordinátor Pavlína George Praha 14
Zora Straková Praha 14

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Městská část Praha 14 pro Audit UR použilo předepsaný formulář. Audit je v oblasti 1.A Správa věcí veřejných - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, přehledný a srozumitelný. Bez připomínek, všechny otázky či připomínky byly vyřešeny před a při jednání na místě, v nadstandardní míře i doplněním v následujících krocích.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je v oblasti 1.A Správa věcí veřejných - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou, slovním popisem či číselnými výsledky.

Městská část ve svém sebehodnocení využila možnost text doložit častým použitím odkazů na dokumenty MČ, přístupné jednoduchým prokliknutím. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ke všem (až na výjimky) jednotlivým indikátorům jsou uvedeny důkazy nebo odkazy (webové linky) na ně a hodnoty výstupů. Za podoblasti 1.1 až 1.4 bez připomínek.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ Praha 14 naplňuje tento model prostřednictvím naplňování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 - 2025, dvouletých Akčních plánů, koncepcí. Základním koncepčním dokumenty jsou Programové prohlášení Rady městské části Praha 14 pro období 2019–2022,  Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 období 2015 – 2025 a Koncepce kvality. Je zavedeno strategické řízení a plánování a projektové řízení. V návaznosti na koncepční dokumenty probíhá optimalizace veřejných služeb. Investice jsou realizovány na základě strategických koncepčních dokumentů, rozpočtu a plánu investičních akcí (investiční zásobník) a také zásobníku projektů.

Praha má v rámci ČR zvláštní postavení, je totiž zároveň obcí i krajem. Z toho vyplývá složitější proces územního plánování v hlavním městě. Územně plánovací dokumentaci pořizuje Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, schvalovací proces je v kompetenci Zastupitelstva hlavního města Prahy. Městská část se k němu může vyjadřovat a podávat připomínky jako dotčený orgán. Provázanost strategických rozvojových dokumentů MČ Praha 14 s ÚPD existuje. MČ vychází při svém plánování z platného Územního plánu Prahy, Územně analytických podkladů, popř. Regulačních plánů. Všechny koncepční dokumenty jsou zpracovávány tak, aby respektovaly nadřazené strategie. Z hlediska horizontální provázanosti na úrovni městské části:Dílčí strategie, střednědobé a krátkodobé plány, akční plány a studie respektují Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 nebo jsou podkladem (např. Demografická studie pro MČ Praha 14, Analýza kvality života z roku 2019). Strategický plán rozvoje respektuje cíle globální a závazky přijaté městskou částí, tedy i deklaraci, kterou se městská část v roce 20O9 připojila k systému a cílům MA21. Strategie je v souladu také s cíly UR.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Vyšší hodnocení výsledků i trendu v porovnání s hodnocením městské části.

Nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů, jejich provázání vzájemné, provázání s nadřazenými dokumenty i s dokumenty nižšího stupně je základním předpokladem pro rozvoj městské části a jejího území. Příkladná spolupráce s dalšími subjekty v místě a důraz na udržitelné aktivity i cíle a jejich faktické naplňování a prokazatelné výsledky směřují k udržitelnému rozvoji. Nastavení strategických dokumentů a uvádění jednotlivých cílů a opatření v praxi je na excelentní úrovni.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 14 má zpracovány nástroje pro finanční řízení v souladu se zákonnými předpisy, hodnotí finanční stabilitu města, hodnotí zadluženost města. Má nastavený řídící a kontrolní systém v souladu se zákonem o finanční kontrole. Praha 14 má zavedeny tři metody kvality. Úřad má zaveden systém pro ekologické chování, procesy a činnosti jsou realizovány v souladu s principy 3E. 

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Vyšší hodnocení výsledků i trendu v porovnání s hodnocením městské části.

Organizace má nastaveny a aktivně využívá systémy řízení kvality, energetický management, uplatňuje principy sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a principy udržitelného rozvoje s prokazatelnými výsledky této činnosti. Organizace není zadlužena a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky hospodaření s finančními prostředky díky zavedenému zdravému finančnímu i strategickému řízení.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část Praha 14 se snaží být úřadem otevřeným, který v maximální možné míře komunikuje s občany a podnikateli v městské části a reaguje na jejich podněty. V oblasti komunikace pokračovalo město v systému popsaném v minulém období, který dále rozvíjelo především o zavádění nových nástrojů eGovernmentu. Byla kompletně aktualizována metodika zapojování veřejnosti. Praha 14 má zavedené efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem. Pro komunikaci v uvnitř i vně úřadu využívá běžné způsoby komunikace a dostupné technologie. ÚMČ Praha 14 se chová otevřeně, transparentně, komunikuje s veřejností, využívá se E - government. Komunikaci s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje MČ Praha 14 při plánování svého rozvoje. Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování životních podmínek v Praze 14, zajistit transparentnost rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako takovou.Každý měsíc je zpracován přehled stížností pro Výbor kontrolní. Kancelář tajemníka vypracovává a předkládá tajemníkovi ÚMČ Praha 14 a  Radě MČ. dvakrát do roka  zprávu  o stížnostech doručených vždy k 30. 6. a 31. 12. běžného roku, a to, vyřízených  i dosud nevyřízených v termínu do konce následujícího kalendářního měsíce po ukončení příslušného pololetí  s rozborem jejich obsahu, příčin, zjištěných závad  a oprávněnosti.  Jednou ročně je zpracován v rámci ČSN EN ISO 9001:2009 ve Zprávě o přezkoumání QMS vedením.  Praha 14 vytváří vhodná partnerství, která prokazují synergické efekty. Partnerství jsou vytvářena a dlouhodobě využívána na místní, národní i mezinárodní úrovni. Rozvoj partnerství podporují i nejrůznější společné projekty.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením městské části.

Městská část velmi uspokojivě pracuje s principy participace a veřejného projednávání, rozvíjí nové formy elektronické komunikace, identifikuje jednotlivé zainteresované strany a partnery. Velmi dobře komunikuje s občany a dalšími osobami a subjekty. Přetrvává doporučení zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy městské části, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy ze závěrečného účtu, z výročních zpráv zřízených a založených organizací a další základní informace, např. o naplňování strategických dokumentů, o realizaci MA21 a udržitelného rozvoje apod. Dále nové doporučení přijmout rozsáhlejší preventivní opatření proti možnému vzniku korupce, zařadit je do databáze či katalogu rizik a rozšířit je na celou městskou část jako právnickou osobu vč. zřizovaných organizací.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Spokojenost je šetřena pomocí metodiky CI2, sledování společného Evropského indikátoru ECI A.1 Spokojenost občanů  místním společenstvím a dle metodiky pro zpracování Analýz kvality života/ Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14. Pozitivním aspektem však je, že se míra spokojenosti dle metodiky ECI A.1. v roce 2018, oproti šetření v roce 2015, zvýšila o 5 procentních bodů. Celková spokojenost dle metodiky ro zpracování Analýz kvality života/ Průzkum názorů se v roce 2019 se oproti roku 2013 zvýšila o 7 procentních bodů.

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením městské části.

Zjišťování spokojenosti obyvatel a dalších osob a subjektů má městská část nastavena systematicky a komplexně a může být vzorem pro jiné municipality. Zpracování důkladné analýzy výsledků, resp. jejich příčin a systematičtější zapracování do aktualizace strategických dokumentů, akčních plánů, nástrojů řízení a rozpočtu by mělo být výzvou pro další zlepšování.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

·  Městská část má excelentně propracovaný a využívaný systém strategií a plánování na strategické úrovni (Programové prohlášení Rady městské části Praha 14 pro období 2019–2022,  Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 období 2015 – 2025 a Koncepce kvality)  i na nižších úrovních (výčet několika desítek rozvojových dokumentů), který umožňuje zachytit všechny problémy, rizika i oblasti UR a komplexně a efektivně je řídit s ohledem na všechny kvalitativní, ekonomické, sociální a environmentální aspekty

·  Tvorba strategií, strategických a dalších dokumentů zejména z vlastních zdrojů a vlastními zaměstnanci zajišťuje stanovení reálných cílů a opatření a ztotožnění se s nimi při jejich naplňování

·   Masivní a stabilizovaný systém řízení městské části a jejího úřadu v plném naplňování v PDCA cyklu

·  Samospráva, zaměstnanci městské části i jejích organizací, ale i partneři a veřejnost berou udržitelné chování jako běžný standard (přijali je za své)

·  Aktivní zapojení zástupců  samosprávy a týmová práce zaměstnanců města v horizontální i vertikální linii

·  Stabilní a kvalitní aparát strategického plánování a řízení a naplňování principů UR

·  Prověřený širokospektrý systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti, využívání moderních IT pro komunikaci problémů, záměrů a participaci městské části s veřejností

·  Politická podpora udržitelného chování

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

·  Drobná rezerva v jinak silné oblasti deskripce a řízení rizik – oblast rizik případné korupce

·  Potřeba systematičtějšího vyhodnocování stížností, petic a výstupů ze šetření spokojenosti, analýzy  příčin definovaných systémových problémů a jejich komplexní promítnutí do aktualizace strategických i dílčích dokumentů a jejich naplňování

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

·  Podporovat zvyšování výkonnosti a kvality i u klíčových organizací městské části

·  Schopnost městské části získávat podporu na rozvojové aktivity – metodickou, konzultační i finanční.

·  Zapojení veřejnosti, podnikatelské a neziskové sféry do strategického plánování a rozvoje městské části a zlepšování podmínek života ve municipalitě, kde působí

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

·  Nadměrná regulace veřejného sektoru a správy ze strany zákonodárných a výkonných orgánů státu.

·  Pokračující nestabilita politického a ekonomického prostředí v ČR, nekoncepčnost vládnutí, nejistota schopnosti státních orgánů připravit kvalitní podklady a podmínky pro čerpání dotací z fondů EU v plánovacím období 2021+ na smysluplné a účelné projekty

·  Změny v rozpočtovém určení výnosu z daní do krajů, měst a obcí se specifiky pro hlavní město Prahu a jeho městské části, ztěžující dlouhodobější strategické plánování, i v návaznosti na ekonomické dopady pandemie nemoci COVID-19

·  Vady současné právní úpravy pro skutečně kvalitní a odpovědné zadávání veřejných zakázek

·  Případné zhoršení spolupráce s klíčovými aktéry k řešení problémů městské části mimo její kompetence

·  Nepochopení poměrně složitého systému ze strany případných nových zástupců politické reprezentace samosprávy a snaha o případné demonstrativní „odstraňování byrokracie“ (snižování počtu úředníků, rušení některých iniciativ a procesů apod.)

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Organizace naplnila většinu doporučení z oponentury předchozího Auditu UR z roku 2018.

 

Doporučení pro příští hodnocení:

·  Přetrvává doporučení zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy městské části, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy ze závěrečného účtu, z výročních zpráv zřízených a založených organizací a další základní informace, např. o naplňování strategických dokumentů, o realizaci MA21 a udržitelného rozvoje apod.

·  Zvážit možnost výrazněji se zabývat prioritizací jednotlivých investic ve vazbě na aktuální naplňování příjmové stránky rozpočtu a současně vyvíjejících se dotačních možností.

·  Přijmout rozsáhlejší preventivní opatření proti možnému vzniku korupce, zařadit je do databáze či katalogu rizik a rozšířit je na celou městskou část jako právnickou osobu vč. zřizovaných organizací.

·  Zvážit vytvoření veřejně přístupného (web) jednotného seznamu (soupisu) partnerských subjektů (partnerská města, partnerské organizace, místní a regionální partnerství) v členění dle jednotlivých segmentů a popisu konkrétní spolupráce/partnerství.

·  Systematicky zpracovávat soubor opatření na základě výstupů z šetření spokojenosti občanů, zaměstnanců, klientů, podnikatelů, NNO a dalších osob a subjektů jako podklady pro aktualizaci strategických dokumentů, navazujících akčních plánů, rozpočtu apod.

 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Městská část Praha 14 má Audit UR velmi kvalitně zpracovaný. Během auditu nebyly identifikovány zásadní problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny), které by bránily dosažení kategorie A.


V oblasti plánování je doložen systémový a strategický přístup k rozvoji i kvalitnímu řízení městské části včetně všech veřejných služeb, poskytovaných úřadem, zřízených či založených organizací, ale i třetích subjektů. Tento přístup se projevuje i v oblasti realizační a přezkumné fáze, práci s veřejností a dalšími klienty. Městská část je díky tomu schopna i rychle a účinně reagovat na nejrůznější změny, např. aktuální pandemie, změny v samosprávě, v legislativě apod. a mj. tím i zajistit kontinuitu všech procesů v rámci naplňování MA21.


Naplňování principů udržitelného rozvoje, ale i sociálně, ekonomicky a environmentálně odpovědného přístupu není pro městskou část cílem, ale základním nástrojem a vžitou „vlastností“ pro veškerou činnost a trvalém rozvoji městské části, jejího území a aktivit v jeho hranicích (i mimo ně).

V porovnání s Auditem UR z roku 2018 došlo v MČ Praha 14 v oblasti 1A Správa věcí veřejných k trvalému pokroku a přirozenému zařazení městské části mezi lídry v této oblasti v rámci České republiky.


Strategické plánování a řízení  městské části Praha 14 je na excelentní úrovni a současně definuje i velký potenciál pro další (udržitelný) rozvoj.

Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

MČ Praha 14 naplňuje tento model prostřednictvím naplňování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 - 2025, dvouletých Akčních plánů, koncepcí. Základním koncepčním dokumenty jsou Programové prohlášení Rady městské části Praha 14 pro období 2019–2022,  Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 období 2015 – 2025 a Koncepce kvality. Je zavedeno strategické řízení a plánování a projektové řízení. V návaznosti na koncepční dokumenty probíhá optimalizace veřejných služeb. Investice jsou realizovány na základě strategických koncepčních dokumentů, rozpočtu a plánu investičních akcí (investiční zásobník) a také zásobníku projektů.

Praha má v rámci ČR zvláštní postavení, je totiž zároveň obcí i krajem. Z toho vyplývá složitější proces územního plánování v hlavním městě. Územně plánovací dokumentaci pořizuje Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, schvalovací proces je v kompetenci Zastupitelstva hlavního města Prahy. Městská část se k němu může vyjadřovat a podávat připomínky jako dotčený orgán. Provázanost strategických rozvojových dokumentů MČ Praha 14 s ÚPD existuje. MČ vychází při svém plánování z platného Územního plánu Prahy, Územně analytických podkladů, popř. Regulačních plánů. Všechny koncepční dokumenty jsou zpracovávány tak, aby respektovaly nadřazené strategie. Z hlediska horizontální provázanosti na úrovni městské části:Dílčí strategie, střednědobé a krátkodobé plány, akční plány a studie respektují Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 nebo jsou podkladem (např. Demografická studie pro MČ Praha 14, Analýza kvality života z roku 2019). Strategický plán rozvoje respektuje cíle globální a závazky přijaté městskou částí, tedy i deklaraci, kterou se městská část v roce 20O9 připojila k systému a cílům MA21. Strategie je v souladu také s cíly UR.

Oblast 1.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Vyšší hodnocení výsledků i trendu v porovnání s hodnocením městské části.

Nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů, jejich provázání vzájemné, provázání s nadřazenými dokumenty i s dokumenty nižšího stupně je základním předpokladem pro rozvoj městské části a jejího území. Příkladná spolupráce s dalšími subjekty v místě a důraz na udržitelné aktivity i cíle a jejich faktické naplňování a prokazatelné výsledky směřují k udržitelnému rozvoji. Nastavení strategických dokumentů a uvádění jednotlivých cílů a opatření v praxi je na excelentní úrovni.

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

MČ Praha 14 má zpracovány nástroje pro finanční řízení v souladu se zákonnými předpisy, hodnotí finanční stabilitu města, hodnotí zadluženost města. Má nastavený řídící a kontrolní systém v souladu se zákonem o finanční kontrole. Praha 14 má zavedeny tři metody kvality. Úřad má zaveden systém pro ekologické chování, procesy a činnosti jsou realizovány v souladu s principy 3E. 

Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Vyšší hodnocení výsledků i trendu v porovnání s hodnocením městské části.

Organizace má nastaveny a aktivně využívá systémy řízení kvality, energetický management, uplatňuje principy sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a principy udržitelného rozvoje s prokazatelnými výsledky této činnosti. Organizace není zadlužena a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky hospodaření s finančními prostředky díky zavedenému zdravému finančnímu i strategickému řízení.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městská část Praha 14 se snaží být úřadem otevřeným, který v maximální možné míře komunikuje s občany a podnikateli v městské části a reaguje na jejich podněty. V oblasti komunikace pokračovalo město v systému popsaném v minulém období, který dále rozvíjelo především o zavádění nových nástrojů eGovernmentu. Byla kompletně aktualizována metodika zapojování veřejnosti. Praha 14 má zavedené efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem. Pro komunikaci v uvnitř i vně úřadu využívá běžné způsoby komunikace a dostupné technologie. ÚMČ Praha 14 se chová otevřeně, transparentně, komunikuje s veřejností, využívá se E - government. Komunikaci s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje MČ Praha 14 při plánování svého rozvoje. Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování životních podmínek v Praze 14, zajistit transparentnost rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako takovou.Každý měsíc je zpracován přehled stížností pro Výbor kontrolní. Kancelář tajemníka vypracovává a předkládá tajemníkovi ÚMČ Praha 14 a  Radě MČ. dvakrát do roka  zprávu  o stížnostech doručených vždy k 30. 6. a 31. 12. běžného roku, a to, vyřízených  i dosud nevyřízených v termínu do konce následujícího kalendářního měsíce po ukončení příslušného pololetí  s rozborem jejich obsahu, příčin, zjištěných závad  a oprávněnosti.  Jednou ročně je zpracován v rámci ČSN EN ISO 9001:2009 ve Zprávě o přezkoumání QMS vedením.  Praha 14 vytváří vhodná partnerství, která prokazují synergické efekty. Partnerství jsou vytvářena a dlouhodobě využívána na místní, národní i mezinárodní úrovni. Rozvoj partnerství podporují i nejrůznější společné projekty.

Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením městské části.

Městská část velmi uspokojivě pracuje s principy participace a veřejného projednávání, rozvíjí nové formy elektronické komunikace, identifikuje jednotlivé zainteresované strany a partnery. Velmi dobře komunikuje s občany a dalšími osobami a subjekty. Přetrvává doporučení zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy městské části, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy ze závěrečného účtu, z výročních zpráv zřízených a založených organizací a další základní informace, např. o naplňování strategických dokumentů, o realizaci MA21 a udržitelného rozvoje apod. Dále nové doporučení přijmout rozsáhlejší preventivní opatření proti možnému vzniku korupce, zařadit je do databáze či katalogu rizik a rozšířit je na celou městskou část jako právnickou osobu vč. zřizovaných organizací.