Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Poruba - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Kateřina Janovská
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Kristýna Špačková Ostrava - Poruba
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ačkoli konkrétní agendu zdraví nemá městský obvod Poruba v kompetenci a tato agenda připadá statutárnímu městu Ostrava, zařazuje městský obvod Poruba oblast zdraví do Strategického plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030 a to v návaznosti na Strategický plán rozvoje  města Ostravy na období 2017-2023 a další koncepční dokumenty města.

Obvod v rámci oblasti zdraví podporuje zdraví obyvatel rozličnými aktivitami, jako jsou konkrétní investiční projekty pro zlepšování klimatu ve městě, ale také aktivní program pro Porubany na podporu zdraví a zdravého pohybu obyvatel, konkrétně například finančně podporuje ozdravné pobyty žáků porubských základních škol. Obvod také aktivně spolupracuje s fakultní nemocnicí Ostrava, která sídlí na území obvodu. 

Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Po úpravách auditu na základě první zpětné vazby a telefonické konzultace lze shrnout, že zpracovatel popsal podrobně aktivity a postupy, kterými město může ovlivnit a ovlivňuje zdraví a životní pohodu svých obyvatel. Některé odpovědi sice směšují relevantní a okrajovější (z hlediska zdraví) fakta, ale celkově lze tuto část auditu posoudit jako vyhovující s dobrou vypovídající hodnotou.    

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba nemá primárně v gesci agendu zdraví, nicméně se snaží podporovat zdraví svých obyvatel zejména nepřímými nástroji. Jde o osvětové aktivity zaměřené na zdraví nebo zdravý životní styl, na kterých obvod spolupracuje s významnými institucemi v obvodu a ve městě. Dále například osvětové kampaně, nejnověji na podporu očkování pro seniory. Právě na seniory se obvod ve svých aktivitách zaměřuje, protože si uvědomuje stárnutí svých obyvatel a snaží se jim vytvořit příjemné prostředí pro život. Nicméně obvod se snaží podpořit všechny své obyvatele bez ohledu na věkové kategorie, a to jak již zmíněnými aktivitami, tak budováním sítě sportovišť. 

Budoucí rozvoj této oblasti se odvíjí od priorit Strategického plánu rozvoje, obvod si uvědomuje demografické změny, a to zejména stárnutí obyvatel, proto se řídí velmi aktivní proseniorskou politikou (konkrétně popsáno v návodných otázkách). Obvod se však snaží také podporovat a rozšiřovat síť sportovních a dětských hřišť ve svém obvodu, ve spolupráci se statutárním městem Ostrava také postupně rozšiřuje síť cyklostezek, která již je v obvodu na velmi dobré úrovni. Jedním ze společných projektů se SMO je také podpora sdílených kol, což je v obvodu velmi oblíbeným projektem a lidé sdílená kola velmi využívají. 

Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část 5.2 auditu je zpracována na dobré úrovni a přiměřeně dokládá aktivity a opatření, které MČ pro zlepšení zdraví svých občanů organizuje nebo podporuje. Drobnou připomínkou je, že zpracovatel nezmiňuje spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi, popisuje především spolupráci s "velkými" partnery je např. Nemocnice, Zdrav.ústav apod., přičemž pro posílení komunitní spolupráce a udržitelnosti rozvoje je spolupráce s "drobnými" občanskými iniciativami velmi důležitá. Stejně tak lze připomenout, že nabídka vzdělávání zástupců státní správy a samosprávy k tématu posílení zdraví by přinesla mnoho benefitů nejen pro tyto zaměstnance, ale pomohla by ukázat na zásadní důležitost tématu zdraví pro život v celé MČ. 

Kladně lze hodnotit systematický přístup k podpoře zdraví seniorů, kde se téma prolíná i s tématem sociálních služeb.

Celkově audit i situaci v této oblasti hodnotím jako dobrou.      

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Data pro návodné otázky jsou ve většině případů dostupná na úroveň okresu Ostrava - město, v některých případech pouze na úroveň Moravskoslezského kraje. Nicméně vzhledem k tomu, že statutární město Ostrava má celkem 297 400 obyvatel, z čehož je 64 727 obyvatel z městského obvodu Poruba, můžeme tato dostupná data ve většině případu vztáhnout na obvod. 

Ve většině oblastí je zdraví obyvatel Ostravy v průměru horší než ve zbytku jak ČR, tak Moravskoslezského kraje. Tento trend se týká také střední délky života či úmrtnosti. 

Městský obvod Poruba má za úkol přizpůsobit prostředí obyvatelům Poruby tak, aby se jim zde žilo co nejlépe. Vzhledem ke zvyšování věkového průměru porubanů se obvod snaží o aktivní proseniorskou politiku, v rámci které nabízí jak standartní sociální služby, tak služby typu "senior taxi", tak aktivní kulturní i sportovní vyžití pro zdravé stárnutí seniorů. V důsledku změny klimatu a v rámci kvality ovzduší obecně, které je v Moravskoslezském kraji průměrně nižší kvality než ve zbytku ČR se obvod snaží revitalizovat veřejná prostranství, tak, aby měli porubané důvod ve městě trávit svůj volný čas a bylo jim zde příjemně. Jde zejména o prvky, které pomáhají adaptaci na změnu klimatu jako jsou propustné povrchy a retenční nádrže, ale také prvky, které zvelebují veřejný prostor, jako jsou vodní prvky, nový mobiliář apod. Pro obvod má také velký význam zeleň a její údržba. Poruba je jedním z nejzelenějších obvodů v rámci celého statutárního města. 

Velký důraz klade obvod také na osvětu v oblasti zdraví, každoročně pořádáme Den zdraví, kde neziskové a státní organizace šíří osvětu v této oblasti. Technicky se snažíme podporovat jakékoli organizace, které šíří osvětu vlastními silami. Osvěta v rámci např. bezpečného sexuálního života či drogové problematiky je šířená zejména na školách a je v gesci samotných školských zařízení, jejichž je obvod zřizovatelem. V rámci zdravého pohybu obyvatel a podpory sportu obvod spolupořádá několik sportovních událostí, podporuje místní sportovní spolky  účelovými dotacemi, veřejnosti zpřístupňuje Centra volného času, Komunitní centrum a sportovní hřiště.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je potřeba ocenit, že na základě připomínek k první verzi auditu zdraví zpracovatel zásadním způsobem přepracoval část auditu 5.3, takže ta je nyní předkládána v plně vypovídající formě (chápu nedostupnost některých aktuálních dat - např. u prevalence diabetu a alergií). Ačkoliv zdravotní stav obyvatel Ostravy vykazuje ve většině ukazatelů horší hodnoty než průměr ČR (i kraje), zpracování otázek je velmi kvalitní, proto je tato část hodnocena celkově jako dobrá. Bylo by vhodné, kdyby tato analytická data o zdravotním stavu obyvatel MČ (resp. Ostravy) byla pro další období podkladem pro další cílené směřování zdravotní politiky MČ, zejména v problémových oblastech, tedy např. k aktivitám primární a sekundární prevence nádorů, prevence pohlavně přenosných nákaz apod. Tak by se naplnil hlavní smysl auditu - být podkladem pro cílené zlepšování situace. Jako drobnou připomínku uvádím, že při komentáři k vysoké incidenci zhoubných novotvarů v Ostravě ve srovnání s průměrem kraje i ČR jsou uváděny jako možné příčiny faktory životního a pracovního prostředí a není zmiňován životní styl občanů, který u nejčastějších typů nádorů hraje většinou zásadní roli.