Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Poruba - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tereza Votočková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Kristýna Špačková Ostrava - Poruba
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba pro tuto oblast nemá vlastní vnitřní předpis a řídí se platnou legislativou. Dokument není ani na úrovni SMO. 

Oblast 3.1
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ostrava Poruba nemá dokument, který konkretizuje zásady udržitelného nakupování. Je k dispozici dokument, který upravuje nákup, nakládání s majetkem MOb Poruba, byť v něm nejsou zásady uvedeny?

Je možné uvažovat o zpracování strategického plánu TUR, dokumentu upravující nákup, který bude obsahovat kritéria jako energetická třída spotřebičů. Tato kritéria předpokládám, že jsou uplatňována, přestože nejsou uvedena v písemném dokumentu. 

Do dokumentu je možné v návaznosti na další části MA21 konkretizovat hierarchii nakládání s majetkem (např. prodej a darování jsou upřednostněny před fyzickou likvidací, kde je možné). 

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Problematika odpadového hospodářství je primárně řešena na úrovni celého statutárního města Ostrava. SMO se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2008 a má zpracovaný Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy na období let 2017 - 2021, tento plán se zpracovává vždy na konkrétní období. SMO ve spolupráci s OZO ostrava s.r.o. vede informační a osvětové kampaně v těchto oblastech, veškeré informace v oblasti odpadového hospodářství jsou pro občany a firmy snadno dostupné. Městský obvod Poruba se snaží aktivně podporovat problematiku odpadového hospodářství v rámci své gesce, vede např. osvětové kampaně (např. proti černým skládkám) nebo buduje podzemní kontejnery pro estetizaci veřejných prostranství. 

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nakládání s odpady, zejména pokud jde o třídění komunálního odpadu, je ve městě na velmi dobré úrovni. Celý systém je však primárně určen statutárním městem Ostrava a MOb nemá přímý vliv na systém. Město Ostrava má POH, jehož platnost končí v tomto roce. MOb vede osvětové kampaně např. proti černým skládkám a soustředí se na udržování sítě kontejnerů na tříděný odpad. MOb Poruba má 60 kontejnerů na sběr jedlých tuků a olejů, tato část města byla vybrána pro pilotní projekt SMO.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Energetický management je v kompetenci statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba proto neeviduje vybraná data - nepracuje s nimi. V energetické politice obvod vychází z platné legislativy a z norem přijatým SMO.