Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Poruba - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tereza Votočková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Kristýna Špačková Ostrava - Poruba
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
Oblast 3.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba pro tuto oblast nemá vlastní vnitřní předpis a řídí se platnou legislativou. Dokument není ani na úrovni SMO. 

Oblast 3.1
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ostrava Poruba nemá dokument, který konkretizuje zásady udržitelného nakupování. Je k dispozici dokument, který upravuje nákup, nakládání s majetkem MOb Poruba, byť v něm nejsou zásady uvedeny?

Je možné uvažovat o zpracování strategického plánu TUR, dokumentu upravující nákup, který bude obsahovat kritéria jako energetická třída spotřebičů. Tato kritéria předpokládám, že jsou uplatňována, přestože nejsou uvedena v písemném dokumentu. 

Do dokumentu je možné v návaznosti na další části MA21 konkretizovat hierarchii nakládání s majetkem (např. prodej a darování jsou upřednostněny před fyzickou likvidací, kde je možné). 

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Problematika odpadového hospodářství je primárně řešena na úrovni celého statutárního města Ostrava. SMO se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 5/2008 a má zpracovaný Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy na období let 2017 - 2021, tento plán se zpracovává vždy na konkrétní období. SMO ve spolupráci s OZO ostrava s.r.o. vede informační a osvětové kampaně v těchto oblastech, veškeré informace v oblasti odpadového hospodářství jsou pro občany a firmy snadno dostupné. Městský obvod Poruba se snaží aktivně podporovat problematiku odpadového hospodářství v rámci své gesce, vede např. osvětové kampaně (např. proti černým skládkám) nebo buduje podzemní kontejnery pro estetizaci veřejných prostranství. 

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nakládání s odpady, zejména pokud jde o třídění komunálního odpadu, je ve městě na velmi dobré úrovni. Celý systém je však primárně určen statutárním městem Ostrava a MOb nemá přímý vliv na systém. Město Ostrava má POH, jehož platnost končí v tomto roce. MOb vede osvětové kampaně např. proti černým skládkám a soustředí se na udržování sítě kontejnerů na tříděný odpad. MOb Poruba má 60 kontejnerů na sběr jedlých tuků a olejů, tato část města byla vybrána pro pilotní projekt SMO.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Energetický management je v kompetenci statutárního města Ostrava, městský obvod Poruba proto neeviduje vybraná data - nepracuje s nimi. V energetické politice obvod vychází z platné legislativy a z norem přijatým SMO. 

Oblast 3.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má systém energetického managementu (EnMS), má energetického managera. Aktivity MOb jsou dány městem, MOb má vlastního energetického technika. Zajímavým pilotním projektem je sledování uhlíkové stopy pro objekt magistrátu.