Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Poruba - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Zdeněk Frélich
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Kristýna Špačková Ostrava - Poruba
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vodohospodářská politika není v kompetenci městského obvodu Poruby, nýbrž je řešena na úrovni celého statutárního města Ostrava v rámci společnosti Ostravské vody a kanalizace a.s.

Městský obvod podporuje šetření vodou osvětou v rámci svých vlastních akcí, nicméně širší osvěta je řešena také na úrovni celého SMO. 

Vzhledem k tomu, že MOb Poruba není ve většině řešených otázek kompetentní, nejsou ani shromažďována data pro samostatný obvod. 

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba může tuto oblast ovlivnit jen částečně, neboť vodohospodářská politika je řešena na úrovni celého statutárního města Ostrava v rámci společnosti Ostravské vody a kanalizace a.s.

MOb Poruba dělá aktivity osvětového charakteru, současně jsou postupně uplatňována adaptační opatření podporujcí vsak dešťové vody. Zásobování pitnou vodou je na dobré úrovni, spotřeba vody je odpovídající městu. 

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba se snaží aktivně podporovat opatření, která jsou vyhodnocena jako potřebná v důsledku změny klimatu a všechny své projekty připravuje se začleněním adaptačních opatření. Stejně tak pečuje o zelené plochy v obvodu, které se v rámci možností snaží rozšiřovat. V rámci obvodu také nedochází k zástavě zelených ploch, které nejsou určeny pro výstavbu. 

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jedná se o městský obvod s výraznou převahou zástavby, kdy extravilán hraje pouze menší roli. 

Městský obvod Poruba aktivně pečuje o zeleň na veřejných prostranstvích, nové výsadby jsou prováděny při revitalizacích veřejných prostranství. Městský obvod se podílí zčásti také na péči o zvláště chráněná nebo přírodně hodnotná území.

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba se v této oblasti aktivně neangažuje. 

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MOb Poruba má v této oblasti pouze velmi omezené možnosti - ochrana půdy je primárně řešena na centrální úrovni města nebo je mimo kompetenci.

Dochází k postupným dílčím záborům zemědělské půdy akceptovatelného rozsahu.

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Přestože se v Ostravě podařilo v posledních letech podstatně zlepšit kvalitu ovzduší, patří toto téma k nejaktuálnějším problémům místního životního prostředí. Důvody jsou množství a vydatnost zdrojů emisí (průmysl, lokální topeniště, doprava) a častý výskyt nepříznivých imisních situací v zimních měsících (souvislost s geografickými, klimatickými a meteorologickými podmínkami).

Tato problematika však nespadá do kompetencí městského obvodu Poruba a je řešena na úrovni celého statutárního města Ostrava či Moravskoslezského kraje.

Sebehodnocení v této oblasti je značně subjektivní, protože se městský obvod nachází v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, která je poznamenaná industriální minulostí a blízkostí polských hranic a problémy s kvalitou ovzduší jsou v porovnání se zbytkem republiky dalekosáhlejší. Velké zdroje znečišťování ovzduší v městském obvodu Poruba nejsou. Znečištění ovzduší je způsobeno převážně dopravou, v Porubě-Vsi částečně lokálními topeništi. Další znečištění je způsobeno přeshraničním přenosem z Polska či z okolních měst. Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kvalita ovzduší je významným tématem životního prostředí. Situace se na území Ostravska postupně zlepšuje, díky opatřením v dopravě, Kotlíkovým dotacím a opatřením v průmyslu se celá řada místních zdrojů znečištění zlepšila. Významný vliv však mají emise z Polska a rozptylové podmínky. Tato problematika spadá do kompetence MOb Poruba jen okrajově a je řešena na úrovni celého statutárního města Ostrava či Moravskoslezského kraje.

Příspěvek Poruby ke stavu ovzduší lze hodnotit jako nízký, trend je stabilní až mírně pozitivní.


Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je podán přehledně a srozumitelně, všechny otázky byly zodpovězeny. Připomínky ani náměty k přehlednosti a srozumitelnosti neuplatňujeme.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a dává odpověď na všechny návodné otázky. Některé odpovědi byly na základě konzultací/připomínek doplněny a zpřesněny. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá indikátory a uvádí jejich hodnoty.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vodohospodářská politika není v kompetenci městského obvodu Poruby, nýbrž je řešena na úrovni celého statutárního města Ostrava v rámci společnosti Ostravské vody a kanalizace a.s.

Městský obvod podporuje šetření vodou osvětou v rámci svých vlastních akcí, nicméně širší osvěta je řešena také na úrovni celého SMO. 

Vzhledem k tomu, že MOb Poruba není ve většině řešených otázek kompetentní, nejsou ani shromažďována data pro samostatný obvod. 

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba může tuto oblast ovlivnit jen částečně, neboť vodohospodářská politika je řešena na úrovni celého statutárního města Ostrava v rámci společnosti Ostravské vody a kanalizace a.s.

MOb Poruba dělá aktivity osvětového charakteru, současně jsou postupně uplatňována adaptační opatření podporujcí vsak dešťové vody. Zásobování pitnou vodou je na dobré úrovni, spotřeba vody je odpovídající městu. 

Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba se snaží aktivně podporovat opatření, která jsou vyhodnocena jako potřebná v důsledku změny klimatu a všechny své projekty připravuje se začleněním adaptačních opatření. Stejně tak pečuje o zelené plochy v obvodu, které se v rámci možností snaží rozšiřovat. V rámci obvodu také nedochází k zástavě zelených ploch, které nejsou určeny pro výstavbu. 

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jedná se o městský obvod s výraznou převahou zástavby, kdy extravilán hraje pouze menší roli. 

Městský obvod Poruba aktivně pečuje o zeleň na veřejných prostranstvích, nové výsadby jsou prováděny při revitalizacích veřejných prostranství. Městský obvod se podílí zčásti také na péči o zvláště chráněná nebo přírodně hodnotná území.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Poruba se v této oblasti aktivně neangažuje. 

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MOb Poruba má v této oblasti pouze velmi omezené možnosti - ochrana půdy je primárně řešena na centrální úrovni města nebo je mimo kompetenci.

Dochází k postupným dílčím záborům zemědělské půdy akceptovatelného rozsahu.

Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Přestože se v Ostravě podařilo v posledních letech podstatně zlepšit kvalitu ovzduší, patří toto téma k nejaktuálnějším problémům místního životního prostředí. Důvody jsou množství a vydatnost zdrojů emisí (průmysl, lokální topeniště, doprava) a častý výskyt nepříznivých imisních situací v zimních měsících (souvislost s geografickými, klimatickými a meteorologickými podmínkami).

Tato problematika však nespadá do kompetencí městského obvodu Poruba a je řešena na úrovni celého statutárního města Ostrava či Moravskoslezského kraje.

Sebehodnocení v této oblasti je značně subjektivní, protože se městský obvod nachází v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, která je poznamenaná industriální minulostí a blízkostí polských hranic a problémy s kvalitou ovzduší jsou v porovnání se zbytkem republiky dalekosáhlejší. Velké zdroje znečišťování ovzduší v městském obvodu Poruba nejsou. Znečištění ovzduší je způsobeno převážně dopravou, v Porubě-Vsi částečně lokálními topeništi. Další znečištění je způsobeno přeshraničním přenosem z Polska či z okolních měst. Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kvalita ovzduší je významným tématem životního prostředí. Situace se na území Ostravska postupně zlepšuje, díky opatřením v dopravě, Kotlíkovým dotacím a opatřením v průmyslu se celá řada místních zdrojů znečištění zlepšila. Významný vliv však mají emise z Polska a rozptylové podmínky. Tato problematika spadá do kompetence MOb Poruba jen okrajově a je řešena na úrovni celého statutárního města Ostrava či Moravskoslezského kraje.

Příspěvek Poruby ke stavu ovzduší lze hodnotit jako nízký, trend je stabilní až mírně pozitivní.


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- Celkově pozitivní trendy v jednotlivých oblastech životního prostředí

- Stabilní až mírně zlepšující se situace v oblasti kvality ovzduší - postupná dílčí opatření snižující vlastní příspěvek MOb ke znečištění

- Postupná realizace adaptačních opatření - např. Komunitní centrum Poruba, úpravy veřejných prostranství, pítka, údržba zeleně

- Vysoká kvalita vodohospodářské infrastruktury a další postupné zlepšování 

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

- Celkově horší kvalita životního prostředí v širším regionu oproti většině území ČR 

- Postupné zábory půdního fondu pro novou výstavbu

- Překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí, vysoký podíl znečištění z Polska, který nelze ovlivnit

- Omezené kompetence MOb Poruba v oblasti životního prostředí 

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

- Využití vysokých finančních dotací do oblasti životního prostředí

- Ekologizace dopravy, podpora veřejné dopravy

- Uplatňování adaptačních opatření při investičních akcích

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

- Další tlak na zábory půdního fondu ve vyšších třídách ochrany z důvodu výstavby

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Především děkujeme za zpracování sebehodnocení a čas mu věnovaný - vážíme si toho. 

Z hlediska audit uplatňujeme tyto návrhy a doporučení:

1) Zkusit zajistit data o spotřebě pitné vody pro území samotného MOb Poruba

2) Zajistit dostupný přehled o zemědělské půdě v I. a II. třídě ochrany využitelný při plánování investičních akcích

3) Uplatňování adaptačních opatření podporujících modrozelenou infrastrukturu při investičních akcích v souladu s Adaptační strategií města Ostravy

4) Doporučujeme veřejně evidovat uskutečněné a plánované projekty přispívající k ochraně životního prostředí

5) Z hlediska veřejné zeleně věnovat zvýšenou pozornost problematice jmelí a vývoji účinných opatření 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek