Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Poruba - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jana Uchytilová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Kristýna Špačková Ostrava - Poruba
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod Poruba má od roku 2018 schválený Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030, který je úzce provázán se Strategickým plánem rozvoje města Ostravy 2017-2023. Rovněž existuje provázanost s dalšími koncepčními a rozvojovými dokumenty na úrovni města i obvodu. MOb Poruba tvoří na každý rok Akční plán, který má jednoznačnou vazbu na Strategický plán, rozpočet a další koncepční dokumenty, jako jsou např. urbanistické studie prostoru. 

Městský obvod se momentálně nachází na vysoké úrovni strategického a akčního plánování, kdy každý dílčí krok či projekt má jasnou návaznost, obvod tak od roku 2018 v podstatě eliminoval "ad hoc" řešení a ve své práci postupuje systematicky na základě schválených dokumentů. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod Poruba při správě a rozvoji vychází zejména ze Strategického plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030. Snaží se prostřednictvím svých aktivit naplňovat vytčenou strategii, a to jak z hlediska finančního, tak z hlediska orientace na klienta/občana, tak v rámci hospodárného zacházení se zdroji. Nedílnou součástí strategie je komunikace s občany a jejich participace na aktivitách obvodu. 

MOb Poruba podporuje ve své správě také řízení kvality, která vychází jak ze Strategického plánu, tak z dalších koncepčních dokumentů. 

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod Poruba v návaznosti na Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030 vytvořil v roce 2019 Plán komunikace a participace, v rámci kterého se řídí a optimalizuje své komunikační nástroje zaměřené na konkrétní cílové skupiny. Zároveň komunikuje otevřeně s orgány (komisemi, radou, zastupitelstvem) a předkládá jim vyhodnocený Akční plán včetně finančního vyhodnocení. 

Úřad městského obvodu Poruba je velmi transparentní, informace jsou zveřejňovány prostřednictvím různých platforem, zároveň probíhá pravidelný interní audit. 

Partnerství jsou vytvářena dlouhodobě a jsou ukotvena v Akčním plánu. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Ačkoli má MOb Poruba nastavenou metodiku šetření spokojenosti v rámci indikátorové soustavy Strategického plánu, doposud ji nevyhodnocovalo. Vyhodnocení kvalitativních indikátorů je pro městský obvod jak finančně, tak organizačně náročné, proto si požádal o dotaci z Operačního programu zaměstnanost na projekt "Přívětivý úřad Poruba", jehož součástí je průzkum veřejného mínění zaměřený právě na vyhodnocení kvalitativních indikátorů. Projekt byl doporučen k financování a průzkum veřejného mínění proběhne na podzim roku 2021 (dle aktuální situace). 

Nicméně šetření, která doposud proběhla ať už v rámci obvodu či celého statutárního města byla zohledněna při přípravě Strategického plánu a při plánování konkrétních projektů.

Městský obvod Poruba pravidelně zpracovává také pocitové mapy, které znázorňují pocity obyvatel na jednotlivých místech v obvodu (kde se cítí bezpečně či naopak nebezpečně, kde rádi tráví volný čas apod.).

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod Poruba má od roku 2018 schválený Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030, který je úzce provázán se Strategickým plánem rozvoje města Ostravy 2017-2023. Rovněž existuje provázanost s dalšími koncepčními a rozvojovými dokumenty na úrovni města i obvodu. MOb Poruba tvoří na každý rok Akční plán, který má jednoznačnou vazbu na Strategický plán, rozpočet a další koncepční dokumenty, jako jsou např. urbanistické studie prostoru. 

Městský obvod se momentálně nachází na vysoké úrovni strategického a akčního plánování, kdy každý dílčí krok či projekt má jasnou návaznost, obvod tak od roku 2018 v podstatě eliminoval "ad hoc" řešení a ve své práci postupuje systematicky na základě schválených dokumentů. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod Poruba při správě a rozvoji vychází zejména ze Strategického plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030. Snaží se prostřednictvím svých aktivit naplňovat vytčenou strategii, a to jak z hlediska finančního, tak z hlediska orientace na klienta/občana, tak v rámci hospodárného zacházení se zdroji. Nedílnou součástí strategie je komunikace s občany a jejich participace na aktivitách obvodu. 

MOb Poruba podporuje ve své správě také řízení kvality, která vychází jak ze Strategického plánu, tak z dalších koncepčních dokumentů. 

Oblast 1.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský obvod Poruba v návaznosti na Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018-2023 s výhledem do roku 2030 vytvořil v roce 2019 Plán komunikace a participace, v rámci kterého se řídí a optimalizuje své komunikační nástroje zaměřené na konkrétní cílové skupiny. Zároveň komunikuje otevřeně s orgány (komisemi, radou, zastupitelstvem) a předkládá jim vyhodnocený Akční plán včetně finančního vyhodnocení. 

Úřad městského obvodu Poruba je velmi transparentní, informace jsou zveřejňovány prostřednictvím různých platforem, zároveň probíhá pravidelný interní audit. 

Partnerství jsou vytvářena dlouhodobě a jsou ukotvena v Akčním plánu. 

Oblast 1.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Ačkoli má MOb Poruba nastavenou metodiku šetření spokojenosti v rámci indikátorové soustavy Strategického plánu, doposud ji nevyhodnocovalo. Vyhodnocení kvalitativních indikátorů je pro městský obvod jak finančně, tak organizačně náročné, proto si požádal o dotaci z Operačního programu zaměstnanost na projekt "Přívětivý úřad Poruba", jehož součástí je průzkum veřejného mínění zaměřený právě na vyhodnocení kvalitativních indikátorů. Projekt byl doporučen k financování a průzkum veřejného mínění proběhne na podzim roku 2021 (dle aktuální situace). 

Nicméně šetření, která doposud proběhla ať už v rámci obvodu či celého statutárního města byla zohledněna při přípravě Strategického plánu a při plánování konkrétních projektů.

Městský obvod Poruba pravidelně zpracovává také pocitové mapy, které znázorňují pocity obyvatel na jednotlivých místech v obvodu (kde se cítí bezpečně či naopak nebezpečně, kde rádi tráví volný čas apod.).

Oblast 1.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno