Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiřina Vargová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Milan Válek Praha 10
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nemá partnerské město v tzv. rozvojovém světě a nepodporuje systematicky konkrétní projekty humanitární pomoci nebo rozvojové spolupráce. Spolupracuje s některými organizacemi, které se zabývají humanitární a rozvojové pomoci. Této oblasti se věnuje nový strategický plán MČ Praha 10, různé programy s podporou uvedené pomoci realizují školy zřizované MČ Praha 10.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 10 má v této tématické části GO rezervy. Vzhledem k tomu, že si je zdejší komunita (nyní kategorie C MA21) tohoto stavu vědoma, což dosvědčují navrhované realizační aktivity „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Prahy 10 pro období 2020-2030“ (schváleného V/2020), konkrétně v jeho „10. oblasti Odpovědná Praha 10-Globální odpovědnost“, navrhuji tuto tématickou část GO hodnotit coby uspokojivou. Jedná se o slibný začátek systematického postupu k jejímu zlepšování.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 zatím systematicky nezvyšuje povědomí občanů o globálních souvislostech. Toto téma řeší školy zřizované MČ Praha 10 v frámci spolupráce s různými organizacemi a zapojením se do předmětných programů.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Osvěta široké veřejnosti ke změnám klimatu je realizována nahodile, a to v rámci Dnů Země. Na základě hodnocení dostupných informací vztahujících se k podkapitolám 10.2.1. + 10.2.2., je možné snahy směřující ke zvyšování povědomí o globálních souvislostech a globální odpovědnosti mezi veřejností Prahy 10 zatím hodnotit úrovní lehce“ uspokojivou. Stávající stav je "podhoubím" k rozšiřování systematicky intenzivnější a kvalifikované osvěty UR a GO, vč. ochrany klimatu, a to nejen v rámci vzdělávacích organizací na území MČ, ale i vůči místní široké veřejnosti.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má zřízenou pozici energetického manažera od září 2019. Energetickou koncepci zatím nemá zpracovanou, ani nesleduje Ekologickou stopu. Tyto oblasti jsou řešeny ve "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030". MČ disponuje mnoha příklady dobré praxe v oblasti zmírnění klimatických změn a udržitelného rozvoje.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitivním zjištěním stávajícího stavu této části GO, jsou realizace aktivit "dobrých praxí" podporujících UR MČ a také nedávné zřízení samostatné pozice energetického manažera. Velkým příslibem jsou budoucí realizace opatření vyplývají z implementace jak „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Prahy 10 pro období 2020-2030“ (čerstvě schváleného V/2020), tak z„Implementačního plánu Strategie adaptace hl.města Prahy na klimatickou změnu“ (schváleného ZHMP 2018). Avšak místní samospráva nyní nedisponuje energetickou koncepcí a nemonitoruje a nevyhodnocuje žádný z ECI indikátorů k této tématické části relevantní, tj. ani ekologickou či uhlíkovou stopu, ani místní příspěvky ke globálním změnám klimatu. Toto sledování je nutné nejen z hlediska vyhodnocování jejich vývojových trendů na území MČ, ale i z důvodů hodnocení efektivity zde realizovaných aktivit vůči klimatickým změnám. Toto hodnocení stačí provádět v pětiletých časových periodách.

Na základě těchto zjištění a v porovnání s ostatními srovnatelnými municipalitami, není férové ponechat zde navrhované sebehodnocení na úrovni uspokojení.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nemá partnerské město v tzv. rozvojovém světě a nepodporuje systematicky konkrétní projekty humanitární pomoci nebo rozvojové spolupráce. Spolupracuje s některými organizacemi, které se zabývají humanitární a rozvojové pomoci. Této oblasti se věnuje nový strategický plán MČ Praha 10, různé programy s podporou uvedené pomoci realizují školy zřizované MČ Praha 10.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 10 má v této tématické části GO rezervy. Vzhledem k tomu, že si je zdejší komunita (nyní kategorie C MA21) tohoto stavu vědoma, což dosvědčují navrhované realizační aktivity „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Prahy 10 pro období 2020-2030“ (schváleného V/2020), konkrétně v jeho „10. oblasti Odpovědná Praha 10-Globální odpovědnost“, navrhuji tuto tématickou část GO hodnotit coby uspokojivou. Jedná se o slibný začátek systematického postupu k jejímu zlepšování.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 zatím systematicky nezvyšuje povědomí občanů o globálních souvislostech. Toto téma řeší školy zřizované MČ Praha 10 v frámci spolupráce s různými organizacemi a zapojením se do předmětných programů.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Osvěta široké veřejnosti ke změnám klimatu je realizována nahodile, a to v rámci Dnů Země. Na základě hodnocení dostupných informací vztahujících se k podkapitolám 10.2.1. + 10.2.2., je možné snahy směřující ke zvyšování povědomí o globálních souvislostech a globální odpovědnosti mezi veřejností Prahy 10 zatím hodnotit úrovní lehce“ uspokojivou. Stávající stav je "podhoubím" k rozšiřování systematicky intenzivnější a kvalifikované osvěty UR a GO, vč. ochrany klimatu, a to nejen v rámci vzdělávacích organizací na území MČ, ale i vůči místní široké veřejnosti.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 má zřízenou pozici energetického manažera od září 2019. Energetickou koncepci zatím nemá zpracovanou, ani nesleduje Ekologickou stopu. Tyto oblasti jsou řešeny ve "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030". MČ disponuje mnoha příklady dobré praxe v oblasti zmírnění klimatických změn a udržitelného rozvoje.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitivním zjištěním stávajícího stavu této části GO, jsou realizace aktivit "dobrých praxí" podporujících UR MČ a také nedávné zřízení samostatné pozice energetického manažera. Velkým příslibem jsou budoucí realizace opatření vyplývají z implementace jak „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Prahy 10 pro období 2020-2030“ (čerstvě schváleného V/2020), tak z„Implementačního plánu Strategie adaptace hl.města Prahy na klimatickou změnu“ (schváleného ZHMP 2018). Avšak místní samospráva nyní nedisponuje energetickou koncepcí a nemonitoruje a nevyhodnocuje žádný z ECI indikátorů k této tématické části relevantní, tj. ani ekologickou či uhlíkovou stopu, ani místní příspěvky ke globálním změnám klimatu. Toto sledování je nutné nejen z hlediska vyhodnocování jejich vývojových trendů na území MČ, ale i z důvodů hodnocení efektivity zde realizovaných aktivit vůči klimatickým změnám. Toto hodnocení stačí provádět v pětiletých časových periodách.

Na základě těchto zjištění a v porovnání s ostatními srovnatelnými municipalitami, není férové ponechat zde navrhované sebehodnocení na úrovni uspokojení.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno