Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 10 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Stanislav Wasserbauer
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Milan Válek Praha 10
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 dlouhodobě plánuje v rámci procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb MČ Praha 10. V novém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" je oblast Zdraví řešena v oblasti 5 Zdraví a sport. V "Programovém prohlášení RMČ Praha 10 na volební období 2018-2022" je oblasti zdraví také věnováno. Z důvodu omezených možností městské části je především věnována pozornost spolupráce s organizacemi ve zdravotní oblasti, místní nemocnicí, zdravotním střediskem, zdravotnickou školou v oblasti preventivních a osvětových programů.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tato část auditu je zpracována v dostatečné kvalitě, přehledně a srozumitelně. I přes skutečnost, že MČ nemá Zdravotní plán, prokazuje poměrně kvalitní úroveň systematického plánování a integraci zdravotních hledisek do plánování, a to nejen v oblasti zdravotních služeb, ale i v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí, vč. podpory zdravého životního stylu, zdravých životních podmínek, sportu i volnočasových aktivit. Nejdůležitější strategický dokument MČ se taktéž zabývá podporou zdraví a prevencí nemocí. 

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 dlouhodobě komunitně plánuje sociální, zdravotní a návazné služby. Pořádá mnoho aktivit pro různé věkové skupiny k podpoře zdraví. Spolupracuje s různými organizacemi a spolky v této oblasti. Ve svém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" se této oblasti také věnuje. 

Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 vykazuje výčet značného množství akcí a aktivit, jak v oblasti léčby nemocí a sociální péče, tak i v oblasti ochrany a podpory, prevence nemocí, vytváření a podpory zdravých životních podmínek. MČ při hodnocení auditu spolupracovala, doplnila některé informace, vypořádala se s připomínkami. Audit dostatečně dokládá činnost města a péči, kterou věnuje této oblasti. Situaci hodnotím jako dobrou. 

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nemá dostupná data pro svoji městskou část, proto vycházíme převážně ze Zdravotnické ročenky ČR, Zprávy o stavu zdraví obyvatel  vydané Hygienickou stanicí hl. m. Praha. Úroveň vnímání zdraví obyvatel MČ Praha 10 bylo zjišťováno v rámci dotazníkového šetření indikátoru A1 ze sady ECI.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této části auditu se zřetelně ukazuje, že je nezbytné, aby analýzu a hodnocení ukazatelů zdravotního stavu a jejich vývoje provádělo město (MČ) min. ve spolupráci s odborníky nebo, aby odborníci, kteří dané problematice rozumějí a zabývají se jí, tuto analýzu a odpovědi pro MČ (město) přímo připravili. Některé návodné otázky nejsou vyhodnoceny správně, např. incidence zhoubných nádorů (nadprůměrné počty u obou pohlaví ve srovnání s ČR?), sexuálně přenosné nákazy (kde jsou hodnoceny absolutní počty případů, ne incidence) nebo salmonelózy (kde jsou hodnoceny pouze 3 roky), případně výskyt infekčních hepatitid atd. U předčasné úmrtnosti je víceméně nesprávně hodnocena naděje na dožití atd. U všech ukazatelů zdraví jsou přitom v portálu ÚZIS k dispozici data min. za 15-ti leté období. Oblast 5.3 je nejslabší stránkou auditu, vykazuje neúplné a nepřesné interpretace a závěry. Je také škoda, že zpracovatel této části auditu nevyužil grafické ukazatele. U některých odpovědí chybí porovnání s celorepublikovým průměrem. V interpretaci ukazatelů je důležité porovnávat standardizovaná, nebo alespoň přepočtená, data, ne pouze absolutní data. 

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

5 Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 dlouhodobě plánuje v rámci procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb MČ Praha 10. V novém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" je oblast Zdraví řešena v oblasti 5 Zdraví a sport. V "Programovém prohlášení RMČ Praha 10 na volební období 2018-2022" je oblasti zdraví také věnováno. Z důvodu omezených možností městské části je především věnována pozornost spolupráce s organizacemi ve zdravotní oblasti, místní nemocnicí, zdravotním střediskem, zdravotnickou školou v oblasti preventivních a osvětových programů.

Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tato část auditu je zpracována v dostatečné kvalitě, přehledně a srozumitelně. I přes skutečnost, že MČ nemá Zdravotní plán, prokazuje poměrně kvalitní úroveň systematického plánování a integraci zdravotních hledisek do plánování, a to nejen v oblasti zdravotních služeb, ale i v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí, vč. podpory zdravého životního stylu, zdravých životních podmínek, sportu i volnočasových aktivit. Nejdůležitější strategický dokument MČ se taktéž zabývá podporou zdraví a prevencí nemocí. 

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 dlouhodobě komunitně plánuje sociální, zdravotní a návazné služby. Pořádá mnoho aktivit pro různé věkové skupiny k podpoře zdraví. Spolupracuje s různými organizacemi a spolky v této oblasti. Ve svém "Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030" se této oblasti také věnuje. 

Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 vykazuje výčet značného množství akcí a aktivit, jak v oblasti léčby nemocí a sociální péče, tak i v oblasti ochrany a podpory, prevence nemocí, vytváření a podpory zdravých životních podmínek. MČ při hodnocení auditu spolupracovala, doplnila některé informace, vypořádala se s připomínkami. Audit dostatečně dokládá činnost města a péči, kterou věnuje této oblasti. Situaci hodnotím jako dobrou. 

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 10 nemá dostupná data pro svoji městskou část, proto vycházíme převážně ze Zdravotnické ročenky ČR, Zprávy o stavu zdraví obyvatel  vydané Hygienickou stanicí hl. m. Praha. Úroveň vnímání zdraví obyvatel MČ Praha 10 bylo zjišťováno v rámci dotazníkového šetření indikátoru A1 ze sady ECI.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této části auditu se zřetelně ukazuje, že je nezbytné, aby analýzu a hodnocení ukazatelů zdravotního stavu a jejich vývoje provádělo město (MČ) min. ve spolupráci s odborníky nebo, aby odborníci, kteří dané problematice rozumějí a zabývají se jí, tuto analýzu a odpovědi pro MČ (město) přímo připravili. Některé návodné otázky nejsou vyhodnoceny správně, např. incidence zhoubných nádorů (nadprůměrné počty u obou pohlaví ve srovnání s ČR?), sexuálně přenosné nákazy (kde jsou hodnoceny absolutní počty případů, ne incidence) nebo salmonelózy (kde jsou hodnoceny pouze 3 roky), případně výskyt infekčních hepatitid atd. U předčasné úmrtnosti je víceméně nesprávně hodnocena naděje na dožití atd. U všech ukazatelů zdraví jsou přitom v portálu ÚZIS k dispozici data min. za 15-ti leté období. Oblast 5.3 je nejslabší stránkou auditu, vykazuje neúplné a nepřesné interpretace a závěry. Je také škoda, že zpracovatel této části auditu nevyužil grafické ukazatele. U některých odpovědí chybí porovnání s celorepublikovým průměrem. V interpretaci ukazatelů je důležité porovnávat standardizovaná, nebo alespoň přepočtená, data, ne pouze absolutní data. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit oblasti Zdraví je v částech 5.1 a 5.2 zpracován kvalitně a podrobně, se zřejmou snahou co nejlépe popsat situaci ve městě. Je zřejmá kvalitní úroveň systematického plánování a integrace zdravotních hledisek do plánování, a to i v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu. Pro kategorii C jsou odpovědi na jednotlivé návodné otázky v částech 5.1 a 5.2 auditu zcela dostačující. Část 5.3 auditu není, bohužel, zpracována příliš kvalitně, ač na to byl zpracovatel v průběhu auditu upozorněn. Doporučuji proto pro příští audit odborné zpracování alespoň zkrácené verze analýzy zdravotního stavu nebo vypracování odpovědí odborníkem, který se v této oblasti orientuje.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Doporučení: vzhledem k nepříliš uspokojivému zpracování části 5.3 auditu a vzneseným připomínkám doporučuji, aby pro příští audit byla tato část zpracována odborně správným způsobem a se správnými interpretacemi a závěry.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek