Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 13 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Michal Němec
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Aneta Ečeková Máršálová Praha 13
Hana Zelenková Praha 13
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 13 se dlouhodobě zaměřuje na vytváření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby realizací sociální a rodinné politiky, prostřednictvím podpory poskytovatelů sociálních a návazných služeb, rozvíjením programů sociální prevence apod. Celá oblast sociální politiky městské části je koncepčně ukotvena ve Strategickém plánu městské části Praha 13 na období 2018 – 2024 a v koncepčním dokumentu Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 13, na který navazuje prováděcí dokument definující prioritní služby, jejich rozvoj a podporu, především formou rozvoje dotačního programu. Dokument se soustředil zejména na tzv. nepobytové služby, čímž byl vyvážen investiční záměr výstavby Domova pro seniory. V roce 2019 byl dotační program nově doplněn o oblast rodinné politiky v návaznosti na schválení Koncepce rodinné politiky MČ Praha 13 v červnu roku 2018. Městská část Praha 13 schválila Koncepci rodinné politiky jako jedna z prvních městských částí v Praze a stala se tak příkladem dobré praxe pro další městské části. Městská část Praha 13 realizuje některé záměry koncepce sociální politiky prostřednictvím své příspěvkové organizace Střediska sociálních služeb Prahy 13, jehož stěžejní činností je poskytování pečovatelské služby seniorům a osobám se zdravotním postižením v domácím prostředí. Pro případ, že není možné zajistit péči o seniory ani s využitím terénních sociálních služeb, vybudovala MČ Praha 13 Domov pro seniory Zity Kabátové. Zastřešujícím gestorem sociální a rodinné politiky MČ Praha 13 je odbor sociální péče. Veškerá činnost odboru Soc. péče se vedle plnění úkolů v přenesené působnosti státu zaměřuje na preventivní programy směrem ke všem cílovým skupinám.

Č Praha 13 se dlouhodobě zaměřuje na vytváření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby realizací sociální a rodinné politiky, prostřednictvím podpory poskytovatelů sociálních a návazných služeb, rozvíjením programů sociální prevence apod. Celá oblast sociální politiky městské části je koncepčně ukotvena ve Strategickém plánu městské části Praha 13 na období 2018 – 2024 a v koncepčním dokumentu Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 13, na který navazuje prováděcí dokument definující prioritní služby, jejich rozvoj a podporu, především formou rozvoje dotačního programu. Dokument se soustředil zejména na tzv. nepobytové služby, čímž byl vyvážen investiční záměr výstavby Domova pro seniory. V roce 2019 byl dotační program nově doplněn o oblast rodinné politiky v návaznosti na schválení Koncepce rodinné politiky MČ Praha 13 v červnu roku 2018. Městská část Praha 13 schválila Koncepci rodinné politiky jako jedna z prvních městských částí v Praze a stala se tak příkladem dobré praxe pro další městské části.

Městská část Praha 13 realizuje některé záměry koncepce sociální politiky prostřednictvím své příspěvkové organizace Střediska sociálních služeb Prahy 13, jehož stěžejní činností je poskytování pečovatelské služby seniorům a osobám se zdravotním postižením v domácím prostředí. Pro případ, že není možné zajistit péči o seniory ani s využitím terénních sociálních služeb, vybudovala MČ Praha 13 Domov pro seniory Zity Kabátové.

 

Zastřešujícím gestorem sociální a rodinné politiky MČ Praha 13 je odbor sociální péče. Veškerá činnost odboru Soc. péče se vedle plnění úkolů v přenesené působnosti státu zaměřuje na preventivní programy směrem ke všem cílovým skupinám. 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 13 poskytuje informace o všech veřejných službách prostřednictvím všech dostupných informačních kanálů (web, TV Praha 13, časopis STOP, infostojany rodinné politiky rozmístěné na exponovaných zejména veřejných místech, veletrh a výstava sociálních služeb Prahy 13, veřejná projednání aj.). Sociální nerovnost MČ Praha 13 řeší prostřednictvím programů sociální prevence a sociální práce na obcích, týkajících se všech cílových skupin, vycházejících ze strategických dokumentů městské části.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z demografické analýzy vyplývá, že Praha 13 má oproti HMP poměrně mladou věkovou strukturu s relativně vysokým podílem mladých do 30 let. Dále demografická analýza ukazuje na to, že v letech 2024 – 2025 se nárazově zvýší počet seniorů 65+.


Součástí celkové bytové politiky městské části se měly stát startovací byty.  


Na základě této skutečnosti byla opakovaně s Magistrátem hl. m. Prahy projednána možnost výstavby bytového domu na pozemku, který je ve vlastnictví HMP v Oistrachově ulici. Projekt, který je ve fázi příprav, by měl zahrnovat startovací byty pro mladé začínající rodiny a ústupové bydlení pro seniory.


Městská část disponuje pouze s 84 byty, které jsou obsazeny. Při uvolnění bytu spolupracuje Odbor majetkový, bytový a investiční s odborem sociální péče.


Městská část Praha 13 využívá krom výše uvedených 12 bytů HMP pro sociální účely další byty pro sociální účely ze svého bytového fondu. Jedná se o čtyři byty v Heranově 1547. Dalších 19 ubytovacích jednotek je k dispozici pro seniory v obtížné bytové situaci ve Středisku sociálních služeb, příspěvkové organizaci MČ Praha 13. 


Pro zdravotně postižené občany má MČ Praha 13 osmnáct bytů zvláštního určení, a to 8 na adrese Petržílkova 2588 a 10 na adrese Rotavská.
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bezpečnost a prevence kriminality patří dlouhodobě k prioritám MČ Praha 13. Realizaci prevence kriminality je realizována mimo jiné oddělením prevence a rozvoje sociálních služeb začleněném do odboru soc. péče P13. 

Městská část v rámci svých dílčích kompetencí dlouhodobě vytváří prostředí pro zlepšování jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality. Obecně tak činí celkovým zaměřením svých politik na rozvoj kvality života, což má ve svém důsledku vliv na pocit bezpečí obyvatel a míru kriminality. Praha 13 je součástí širšího „organismu“ ČR, respektive hlavního města Prahy. Městská část dlouhodobě financuje širokou škálu aktivit a programů. 

Z dlouhodobého hlediska se oblast kvality života v ČR, Praze a v městské části zvyšuje – zlepšují se „makroukazatele“ (včetně dlouhodobého trendu snižovaní nápadu trestné činnosti). Městská část Praha 13 „zhodnocuje “ svoje investice do revitalizace území (infrastruktura, vnitrobloky, školy, polikliniky apod.) a náklady vynaložené na správu jednotlivých politik, včetně realizace dlouhodobých preventivních programů. 


Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

9 Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 13 se dlouhodobě zaměřuje na vytváření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby realizací sociální a rodinné politiky, prostřednictvím podpory poskytovatelů sociálních a návazných služeb, rozvíjením programů sociální prevence apod. Celá oblast sociální politiky městské části je koncepčně ukotvena ve Strategickém plánu městské části Praha 13 na období 2018 – 2024 a v koncepčním dokumentu Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 13, na který navazuje prováděcí dokument definující prioritní služby, jejich rozvoj a podporu, především formou rozvoje dotačního programu. Dokument se soustředil zejména na tzv. nepobytové služby, čímž byl vyvážen investiční záměr výstavby Domova pro seniory. V roce 2019 byl dotační program nově doplněn o oblast rodinné politiky v návaznosti na schválení Koncepce rodinné politiky MČ Praha 13 v červnu roku 2018. Městská část Praha 13 schválila Koncepci rodinné politiky jako jedna z prvních městských částí v Praze a stala se tak příkladem dobré praxe pro další městské části. Městská část Praha 13 realizuje některé záměry koncepce sociální politiky prostřednictvím své příspěvkové organizace Střediska sociálních služeb Prahy 13, jehož stěžejní činností je poskytování pečovatelské služby seniorům a osobám se zdravotním postižením v domácím prostředí. Pro případ, že není možné zajistit péči o seniory ani s využitím terénních sociálních služeb, vybudovala MČ Praha 13 Domov pro seniory Zity Kabátové. Zastřešujícím gestorem sociální a rodinné politiky MČ Praha 13 je odbor sociální péče. Veškerá činnost odboru Soc. péče se vedle plnění úkolů v přenesené působnosti státu zaměřuje na preventivní programy směrem ke všem cílovým skupinám.

Č Praha 13 se dlouhodobě zaměřuje na vytváření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby realizací sociální a rodinné politiky, prostřednictvím podpory poskytovatelů sociálních a návazných služeb, rozvíjením programů sociální prevence apod. Celá oblast sociální politiky městské části je koncepčně ukotvena ve Strategickém plánu městské části Praha 13 na období 2018 – 2024 a v koncepčním dokumentu Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 13, na který navazuje prováděcí dokument definující prioritní služby, jejich rozvoj a podporu, především formou rozvoje dotačního programu. Dokument se soustředil zejména na tzv. nepobytové služby, čímž byl vyvážen investiční záměr výstavby Domova pro seniory. V roce 2019 byl dotační program nově doplněn o oblast rodinné politiky v návaznosti na schválení Koncepce rodinné politiky MČ Praha 13 v červnu roku 2018. Městská část Praha 13 schválila Koncepci rodinné politiky jako jedna z prvních městských částí v Praze a stala se tak příkladem dobré praxe pro další městské části.

Městská část Praha 13 realizuje některé záměry koncepce sociální politiky prostřednictvím své příspěvkové organizace Střediska sociálních služeb Prahy 13, jehož stěžejní činností je poskytování pečovatelské služby seniorům a osobám se zdravotním postižením v domácím prostředí. Pro případ, že není možné zajistit péči o seniory ani s využitím terénních sociálních služeb, vybudovala MČ Praha 13 Domov pro seniory Zity Kabátové.

 

Zastřešujícím gestorem sociální a rodinné politiky MČ Praha 13 je odbor sociální péče. Veškerá činnost odboru Soc. péče se vedle plnění úkolů v přenesené působnosti státu zaměřuje na preventivní programy směrem ke všem cílovým skupinám. 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Praha 13 poskytuje informace o všech veřejných službách prostřednictvím všech dostupných informačních kanálů (web, TV Praha 13, časopis STOP, infostojany rodinné politiky rozmístěné na exponovaných zejména veřejných místech, veletrh a výstava sociálních služeb Prahy 13, veřejná projednání aj.). Sociální nerovnost MČ Praha 13 řeší prostřednictvím programů sociální prevence a sociální práce na obcích, týkajících se všech cílových skupin, vycházejících ze strategických dokumentů městské části.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Z demografické analýzy vyplývá, že Praha 13 má oproti HMP poměrně mladou věkovou strukturu s relativně vysokým podílem mladých do 30 let. Dále demografická analýza ukazuje na to, že v letech 2024 – 2025 se nárazově zvýší počet seniorů 65+.


Součástí celkové bytové politiky městské části se měly stát startovací byty.  


Na základě této skutečnosti byla opakovaně s Magistrátem hl. m. Prahy projednána možnost výstavby bytového domu na pozemku, který je ve vlastnictví HMP v Oistrachově ulici. Projekt, který je ve fázi příprav, by měl zahrnovat startovací byty pro mladé začínající rodiny a ústupové bydlení pro seniory.


Městská část disponuje pouze s 84 byty, které jsou obsazeny. Při uvolnění bytu spolupracuje Odbor majetkový, bytový a investiční s odborem sociální péče.


Městská část Praha 13 využívá krom výše uvedených 12 bytů HMP pro sociální účely další byty pro sociální účely ze svého bytového fondu. Jedná se o čtyři byty v Heranově 1547. Dalších 19 ubytovacích jednotek je k dispozici pro seniory v obtížné bytové situaci ve Středisku sociálních služeb, příspěvkové organizaci MČ Praha 13. 


Pro zdravotně postižené občany má MČ Praha 13 osmnáct bytů zvláštního určení, a to 8 na adrese Petržílkova 2588 a 10 na adrese Rotavská.
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bezpečnost a prevence kriminality patří dlouhodobě k prioritám MČ Praha 13. Realizaci prevence kriminality je realizována mimo jiné oddělením prevence a rozvoje sociálních služeb začleněném do odboru soc. péče P13. 

Městská část v rámci svých dílčích kompetencí dlouhodobě vytváří prostředí pro zlepšování jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality. Obecně tak činí celkovým zaměřením svých politik na rozvoj kvality života, což má ve svém důsledku vliv na pocit bezpečí obyvatel a míru kriminality. Praha 13 je součástí širšího „organismu“ ČR, respektive hlavního města Prahy. Městská část dlouhodobě financuje širokou škálu aktivit a programů. 

Z dlouhodobého hlediska se oblast kvality života v ČR, Praze a v městské části zvyšuje – zlepšují se „makroukazatele“ (včetně dlouhodobého trendu snižovaní nápadu trestné činnosti). Městská část Praha 13 „zhodnocuje “ svoje investice do revitalizace území (infrastruktura, vnitrobloky, školy, polikliniky apod.) a náklady vynaložené na správu jednotlivých politik, včetně realizace dlouhodobých preventivních programů. 


Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno