Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 13 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jan Příkryl
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Aneta Ečeková Máršálová Praha 13
Hana Zelenková Praha 13
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Počet registrovaných podnikatelských subjektů a ekonomicky aktivních subjektů na Praze 13 je stabilní. Ekonomicky aktivních subjektů dle statistik pravidelně každým rokem přibývá, cca o 500 subjektů. Díky růstu ekonomiky je velmi nízká nezaměstnanost, přesto by podpora města mohla být v této oblasti aktivnější, přesto podpora podnikání je zajišťována na úrovni celého hl. města Magistrátem HLMP a Ministerstvem průmyslu a obchodu na celostátní úrovni. 

Pro podporu zaměstnanosti přistupuje MČ P13 aktivně a to několika projekty: Projekt zpět do práce po rodičovské dovolené, dále pak projekt Úspěšný absolvent (uplatnitelnost na trhu práce). 


Městská část nemá zpracovanou koncepci na podporu vzniku nových podnikatelských subjektů, ani na podporu zaměstnanosti, ale prostřednictvím dílčích nástrojů se snaží podnikatelům a začínajícím podnikatelům pomáhat i přístupem státní správy , poradenskou a konzultační činností, poskytováním informací k řešení životních situací a příslušné legislativě, řešení problémů přímo spojených s podnikatelskou činností a hledání řešení problémů.


V rámci podpory podnikání stávajících subjektů a nových podnikatelů, jsou k dispozici kompletní informace na webu MČ Prahy 13: https://www.praha13.cz/Zivnostenske-podnikani-1.html


Akční plán pro rok 2018-2024 je průběžně monitorován a doplňován, celkové závěry však v vzhledem k časovému rozpětí nelze nyní analyzovat. Analýza SWOT ukazuje silné a slabé stránky, na které se MČ Praha 13 v  daném období bude zaměřovat. 


Oblast 6.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 13 se nepochybně snaží vytvořit pro podnikatele (a tím i pro růst zaměstnanosti) na svém území dobré podmínky, a audit k tomu podává dostatek empirických informací. Podpůrné aktivity vycházejí z dlouhodobých strategických záměrů (priorit), obsažených ve Strategického plánu a na něj navazujících Akčních plánech a svým obsahem dodržují principy udržitelného rozvoje. Zaměření podpory odpovídá kompetencím MČ a je svých charakterem komplexní (poradenství, pronájmy, vzdělávání, inzerce). Výstupy těchto činností jsou v auditu věrohodně kvantifikovány, stejně tak jako efekty z těchto činností (zejména růst počtu živností).


6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část se plně věnuje spolupráci s místními podniky a organizacemi a považuje je za důležité partnery. Realizujeme každým rokem mnoho aktivit týkající se spolupráce, podpory a participace s místními podnikateli či neziskovými organizacemi. Komunikace s podnikajícím sektorem zajišťuje v rámci plánovaných aktivit místní Agenda 21, odbor kanceláře starosty, kancelář tajemníka úřadu, kancelář strategického plánování a tiskový odbor.

Každoročně je plněno mnoho aktivit, kde je podnikající sektor zastoupen. Na web stránkách MČ Prahy 13 je možné dohledat dílčí aktivity dle roku realizace.

 

DEN ZDRAVÍ, DEN ZEMĚ, BEZPEČNÁ 13, KONCERT PRO PARK , IDEATON a mnohé další.

https://www.praha13.cz/mistni-Agenda-21-1


Při jednotlivých aktivitách je podnikající sektor aktivně zapojen.


Možnost k vyjádření má podnikající sektor, neziskové společnosti, místní spolky, soukromé osoby, jednotlivci atd. v rámci pravidelných setkání, jako jsou Veřejná fóra nebo Veřejná projednání.


V rámci místní Agendy 21 má podnikatelský sektor též svého zástupce, který zajišťuje aktivní působení tohoto sektoru v rámci činnosti a plánovaných aktivit.

V rámci realizací akcí je dán vždy prostor na zapojení ( podnik. sektoru i nezisk. sektoru). Statistika ani vyhodnocení celkového počtu subjektů není hodnotícím kritériem, tedy statistiky nejsou realizovány.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 13 se snaží podnikání na svém území podporovat a v rámci toho se snaží i o přímou spolupráci. Strategický plán pro tuto aktivitu vytváří vhodné východisko, jak ale ukazují údaje auditu, nejsou zatím výsledky této aktivity úplně přesvědčivé. Snad převážně pro nedostatečný zájem ze strany samotných podnikatelů. Řešení této situace je objektivně obtížné (rezidenční charakter MČ, absence dominantních firem, resp. velkých firem vázaných svým odbytem na lokální trh aj), přesto lze jako platformu této spolupráce doporučit  např. podnikatelská fóra. Tato bezprostřední a přitom transparentní výměna názorů a zkušeností (nejen mezi podnikateli a radnicí ale i mezi podnikateli samotnými) by mohla být následně přínosem i pro precizaci zaměření vlastních podpůrných aktivit. 

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 13 je výhodně situována na kraji Prahy, přičemž má výborné spojení c centrem hlavního města. Stejně snadný je i přístup do přilehlého Středočeského kraje a nezanedbatelnou výhodou je i snadná dostupnost mezinárodního letiště v Ruzyni.

Městskou část vnímají obyvatelé i návštěvníci jako výhodně situovanou, klidnou a bezpečnou část Prahy, plnou udržované zeleně a míst k relaxaci i aktivnímu odpočinku.

Cestovní ruch nebyl nikdy v naší městské části nijak rozvinutý. Městská část je zejména rezidenční oblastí s vybudovanou infrastrukturou a je primárně určena pro bydlení v krásném prostředí jihozápadního okraje Prahy.

Rozvoj cestovního ruchu není městskou částí koordinován ani s ohledem na únosnost území, ani s ohledem na zamezení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Cestovní ruch MČ zatím viditelně nezatěžuje, a pokud ojediněle dochází k nějakým negativním vlivům, jsou řešeny přímo dle situace.

Městská část Praha 13 byla, je a měla by i v budoucnu zůstat především rezidenční oblastí. V akčním plánu jako jednou z aktivit je propagace aktivit MČ v rámci podpory návštěvnosti MČ, která by měla spočívat ve vytvoření propagačních materiálů – letáky (vícejazyčné mutace), knihy apod. v tištěné i elektronické podobě a v rozšíření reklamních ploch. Koncepci cestovního ruchu nemá městská část zpracovanou.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cestovní ruch nehraje v životě Prahy 13 podstatnou roli - a audit tento fakt popisuje hodnověrně. Návštěvnost (včetně ubytovacích zařízení) souvisí s atraktivitou Prahy jako celku, nikoli MČ. Tím spíš je třeba ocenit snahu MČ o pořádání atraktivních společenských a kulturních akcí, které i z hlediska cestovního ruchu Prahu 13 zviditelňují, 

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Audit je (po opravě) zpracován přehledně a obsahuje dostatek informací k hodnocení aktivit MČ na poli podpory podnikání, zaměstnanosti a cestovního ruchu. 
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, po opravě je možné považovat Audit za kompletní. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, po opravě je práce s indikátory věrohodná a účelná. 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Počet registrovaných podnikatelských subjektů a ekonomicky aktivních subjektů na Praze 13 je stabilní. Ekonomicky aktivních subjektů dle statistik pravidelně každým rokem přibývá, cca o 500 subjektů. Díky růstu ekonomiky je velmi nízká nezaměstnanost, přesto by podpora města mohla být v této oblasti aktivnější, přesto podpora podnikání je zajišťována na úrovni celého hl. města Magistrátem HLMP a Ministerstvem průmyslu a obchodu na celostátní úrovni. 

Pro podporu zaměstnanosti přistupuje MČ P13 aktivně a to několika projekty: Projekt zpět do práce po rodičovské dovolené, dále pak projekt Úspěšný absolvent (uplatnitelnost na trhu práce). 


Městská část nemá zpracovanou koncepci na podporu vzniku nových podnikatelských subjektů, ani na podporu zaměstnanosti, ale prostřednictvím dílčích nástrojů se snaží podnikatelům a začínajícím podnikatelům pomáhat i přístupem státní správy , poradenskou a konzultační činností, poskytováním informací k řešení životních situací a příslušné legislativě, řešení problémů přímo spojených s podnikatelskou činností a hledání řešení problémů.


V rámci podpory podnikání stávajících subjektů a nových podnikatelů, jsou k dispozici kompletní informace na webu MČ Prahy 13: https://www.praha13.cz/Zivnostenske-podnikani-1.html


Akční plán pro rok 2018-2024 je průběžně monitorován a doplňován, celkové závěry však v vzhledem k časovému rozpětí nelze nyní analyzovat. Analýza SWOT ukazuje silné a slabé stránky, na které se MČ Praha 13 v  daném období bude zaměřovat. 


Oblast 6.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 13 se nepochybně snaží vytvořit pro podnikatele (a tím i pro růst zaměstnanosti) na svém území dobré podmínky, a audit k tomu podává dostatek empirických informací. Podpůrné aktivity vycházejí z dlouhodobých strategických záměrů (priorit), obsažených ve Strategického plánu a na něj navazujících Akčních plánech a svým obsahem dodržují principy udržitelného rozvoje. Zaměření podpory odpovídá kompetencím MČ a je svých charakterem komplexní (poradenství, pronájmy, vzdělávání, inzerce). Výstupy těchto činností jsou v auditu věrohodně kvantifikovány, stejně tak jako efekty z těchto činností (zejména růst počtu živností).


Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část se plně věnuje spolupráci s místními podniky a organizacemi a považuje je za důležité partnery. Realizujeme každým rokem mnoho aktivit týkající se spolupráce, podpory a participace s místními podnikateli či neziskovými organizacemi. Komunikace s podnikajícím sektorem zajišťuje v rámci plánovaných aktivit místní Agenda 21, odbor kanceláře starosty, kancelář tajemníka úřadu, kancelář strategického plánování a tiskový odbor.

Každoročně je plněno mnoho aktivit, kde je podnikající sektor zastoupen. Na web stránkách MČ Prahy 13 je možné dohledat dílčí aktivity dle roku realizace.

 

DEN ZDRAVÍ, DEN ZEMĚ, BEZPEČNÁ 13, KONCERT PRO PARK , IDEATON a mnohé další.

https://www.praha13.cz/mistni-Agenda-21-1


Při jednotlivých aktivitách je podnikající sektor aktivně zapojen.


Možnost k vyjádření má podnikající sektor, neziskové společnosti, místní spolky, soukromé osoby, jednotlivci atd. v rámci pravidelných setkání, jako jsou Veřejná fóra nebo Veřejná projednání.


V rámci místní Agendy 21 má podnikatelský sektor též svého zástupce, který zajišťuje aktivní působení tohoto sektoru v rámci činnosti a plánovaných aktivit.

V rámci realizací akcí je dán vždy prostor na zapojení ( podnik. sektoru i nezisk. sektoru). Statistika ani vyhodnocení celkového počtu subjektů není hodnotícím kritériem, tedy statistiky nejsou realizovány.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 13 se snaží podnikání na svém území podporovat a v rámci toho se snaží i o přímou spolupráci. Strategický plán pro tuto aktivitu vytváří vhodné východisko, jak ale ukazují údaje auditu, nejsou zatím výsledky této aktivity úplně přesvědčivé. Snad převážně pro nedostatečný zájem ze strany samotných podnikatelů. Řešení této situace je objektivně obtížné (rezidenční charakter MČ, absence dominantních firem, resp. velkých firem vázaných svým odbytem na lokální trh aj), přesto lze jako platformu této spolupráce doporučit  např. podnikatelská fóra. Tato bezprostřední a přitom transparentní výměna názorů a zkušeností (nejen mezi podnikateli a radnicí ale i mezi podnikateli samotnými) by mohla být následně přínosem i pro precizaci zaměření vlastních podpůrných aktivit. 

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 13 je výhodně situována na kraji Prahy, přičemž má výborné spojení c centrem hlavního města. Stejně snadný je i přístup do přilehlého Středočeského kraje a nezanedbatelnou výhodou je i snadná dostupnost mezinárodního letiště v Ruzyni.

Městskou část vnímají obyvatelé i návštěvníci jako výhodně situovanou, klidnou a bezpečnou část Prahy, plnou udržované zeleně a míst k relaxaci i aktivnímu odpočinku.

Cestovní ruch nebyl nikdy v naší městské části nijak rozvinutý. Městská část je zejména rezidenční oblastí s vybudovanou infrastrukturou a je primárně určena pro bydlení v krásném prostředí jihozápadního okraje Prahy.

Rozvoj cestovního ruchu není městskou částí koordinován ani s ohledem na únosnost území, ani s ohledem na zamezení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Cestovní ruch MČ zatím viditelně nezatěžuje, a pokud ojediněle dochází k nějakým negativním vlivům, jsou řešeny přímo dle situace.

Městská část Praha 13 byla, je a měla by i v budoucnu zůstat především rezidenční oblastí. V akčním plánu jako jednou z aktivit je propagace aktivit MČ v rámci podpory návštěvnosti MČ, která by měla spočívat ve vytvoření propagačních materiálů – letáky (vícejazyčné mutace), knihy apod. v tištěné i elektronické podobě a v rozšíření reklamních ploch. Koncepci cestovního ruchu nemá městská část zpracovanou.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cestovní ruch nehraje v životě Prahy 13 podstatnou roli - a audit tento fakt popisuje hodnověrně. Návštěvnost (včetně ubytovacích zařízení) souvisí s atraktivitou Prahy jako celku, nikoli MČ. Tím spíš je třeba ocenit snahu MČ o pořádání atraktivních společenských a kulturních akcí, které i z hlediska cestovního ruchu Prahu 13 zviditelňují, 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit Prahy 13 je v tématu 6 zpracován s velkým nasazením a s úsilím o dobrou prezentaci aktivit. 

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Podpora podnikání, zaměstnanosti a cestovního ruchu je MČ Praha 13 realizována - v rámci daných kompetencí - dlouhodobě a cílevědomě. Audit o této aktivitě podává kompletní informace, je přehledně zpracován a v tomto smyslu je dostatečným podkladem pro oponenturu, v jejímž rámci lze konstatovat uspokojivý stav řešení tématu. Jediným doporučením pro MČ do budoucna je potřeba hledání platformy pro bezprostřední výměnu názorů mezi podnikateli a radnicí (podnikatelská fóra).  

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek