Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 13 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Anika Chalupská
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Aneta Ečeková Máršálová Praha 13
Hana Zelenková Praha 13
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ P13 má zpracován nový Strategický plán MČ Praha 13 pro období 2018 – 2024, který navazuje na dřívější Strategii rozvoje městské části Praha 13, což byl dokument, který vytvářel podrobný popis stavu, jakého chceme v rámci městské části Prahy 13 dosáhnout v časovém horizontu 8 let a na základě této představy určoval žebříček hodnot, priorit a stanovit strategické cíle, jejichž dosažením se kýženému stavu maximálně přiblížíme, a to vše ve struktuře: kde jsme, kde chceme být, co uděláme, jak to uděláme.
Tento nový Strategický plán MČ Praha 13 pro období 2018 – 2024 byl zpracováván od dubna 2017 zhruba rok a půl a je klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování a směřování městské části. Nový strategický plán nevznikal pouhou aktualizací původního. Původní strategický plán sice byl východiskem, ale nový plán byl od začátku postaven na nových analytických zjištěních, průzkumech, vychází ze skutečných potřeb a možností městské části Prahy 13, odhaluje silné i slabé stránky či případné ohrožení dalšího rozvoje a hlavně čerpá z názorů veřejnosti i odborníků. 


Poslání, vize, motto a strategické cíle:

Poslání, vize, motto a Strategické cíle Městské části Praha 13 jsou popsány v klíčovém dokumentu, kterým je Strategický plán městské části Praha 13:

 

Motto: „Moderní a vstřícný úřad“

Naším mottem vyjadřujeme, že občané žijící na území městské části a všichni občané (viz zainteresované strany) využívající naše služby chápeme jako zákazníky a jako se zákazníky s nimi i jednáme. Chceme být komunikativní a ke svým zákazníkům přátelští. Úřad usiluje o svou transparentnost a odstraňujeme úřední anonymitu.Díky interně zavedeným systémům řízení, absolvování jejich pravidelných auditů a aktivně vyhledávaných podnětů zvenčí nadále zlepšujeme kvalitu poskytovaných služeb, minimalizujeme dopady své činnosti na životní prostředí a zvyšujeme úroveň zabezpečení informací, s nimiž pracujeme. Svými kroky potvrzujeme roli „průkopníka“ a vzorové organizace nejen ve veřejné správě. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část má řadu navzájem provázaných strategických dokumentů, v souladu s nadřazenými dokumenty Hlavního města Prahy. Kvalitu řízení zajišťují interní  neveřejné systémy. Plnění a plánování opatření z akčních plánů je v gesci pracovní skupiny. Veřejnost má možnost ad hoc témata řešit zapojením se do tzv. inkubátoru.

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 13 si v rámci úsilí o efektivní řízení opírá o interní systémy řízení kvality, ale i zacílením na vyhledávání potencionálních zdrojů úspor - v oblasti energií, vody. Dílčí aktivity jsou zaměřeny i na opatření směrem k udržitelné mobilitě.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 13 využívá tradiční i nejnovější nástroje komunikace směrem navenek. Místy i nad rámec zákona zveřejňuje informace důležité pro chod úřadu a jeho rozhodování. Synergie a spolupráce nastává zejména se subjekty, které jsou již na úřad navázány - ať už dotačně, nebo zakázkově, příspěvkově apod. 

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ dlouhodobě pracuje se systémem dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců (od roku 2007). Témata zahrnují následující: obecnou spokojenost a dále osobní spokojenost zaměstnanců, jejich motivaci, loajálnost, osobní rozvoj, mzdu, benefity a pracovní podmínky. Výsledky z průzkumu jsou komunikovány napříč úřadem. Zaměstnance zapojujeme do personální strategie i dalšími anketami, zpětná vazba je pro nás silným nástrojem ke stanovování personálních strategií (např. anketa k poskytování benefitů ze SFZ, anketa k nově zavedenému systému hodnocení zaměstnanců, zpětná vazba ke vzdělávání).

 

Trvale usilujeme o dosažení lepšího souladu s požadavky a přáními našich občanů. Jako součást naší cesty k excelenci jsme upravili náš proces zjišťování zpětné vazby a spokojenosti zákazníků. Realizovaný průzkum (2014 a 2017) face-to-face mezi obyvateli městské části, který byl zaměřen na vnímanou kvalitu života, potřeby a očekávání občanů. Šetření proběhla v roce 2014 a 2017 na vzorku 1366, respektive 1311 respondentů a byla provedena ze základního souboru obyvatelstva Prahy 13 staršího 15 let na základě předem určených kvót, které zohledňují rozložení obyvatelstva v jednotlivých oblastech. Data ukazují velmi vysokou spokojenost s životem na Praze 13. Nespokojenost vyjadřuje dlouhodobě méně než 5% obyvatel. Výsledky průzkumu lze segmentovat.

 

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 13 si mapuje spokojenost obyvatel opakovaným dotazováním od roku 2009. Trend nevykazuje zhoršování, spokojenost obyvatel je buď stabilní nebo rostoucí. Na podněty ze šetření reaguje vedení radnice adekvátními opatřeními.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Oblast 1.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ P13 má zpracován nový Strategický plán MČ Praha 13 pro období 2018 – 2024, který navazuje na dřívější Strategii rozvoje městské části Praha 13, což byl dokument, který vytvářel podrobný popis stavu, jakého chceme v rámci městské části Prahy 13 dosáhnout v časovém horizontu 8 let a na základě této představy určoval žebříček hodnot, priorit a stanovit strategické cíle, jejichž dosažením se kýženému stavu maximálně přiblížíme, a to vše ve struktuře: kde jsme, kde chceme být, co uděláme, jak to uděláme.
Tento nový Strategický plán MČ Praha 13 pro období 2018 – 2024 byl zpracováván od dubna 2017 zhruba rok a půl a je klíčovým dokumentem pro dlouhodobé plánování a směřování městské části. Nový strategický plán nevznikal pouhou aktualizací původního. Původní strategický plán sice byl východiskem, ale nový plán byl od začátku postaven na nových analytických zjištěních, průzkumech, vychází ze skutečných potřeb a možností městské části Prahy 13, odhaluje silné i slabé stránky či případné ohrožení dalšího rozvoje a hlavně čerpá z názorů veřejnosti i odborníků. 


Poslání, vize, motto a strategické cíle:

Poslání, vize, motto a Strategické cíle Městské části Praha 13 jsou popsány v klíčovém dokumentu, kterým je Strategický plán městské části Praha 13:

 

Motto: „Moderní a vstřícný úřad“

Naším mottem vyjadřujeme, že občané žijící na území městské části a všichni občané (viz zainteresované strany) využívající naše služby chápeme jako zákazníky a jako se zákazníky s nimi i jednáme. Chceme být komunikativní a ke svým zákazníkům přátelští. Úřad usiluje o svou transparentnost a odstraňujeme úřední anonymitu.Díky interně zavedeným systémům řízení, absolvování jejich pravidelných auditů a aktivně vyhledávaných podnětů zvenčí nadále zlepšujeme kvalitu poskytovaných služeb, minimalizujeme dopady své činnosti na životní prostředí a zvyšujeme úroveň zabezpečení informací, s nimiž pracujeme. Svými kroky potvrzujeme roli „průkopníka“ a vzorové organizace nejen ve veřejné správě. 

Oblast 1.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část má řadu navzájem provázaných strategických dokumentů, v souladu s nadřazenými dokumenty Hlavního města Prahy. Kvalitu řízení zajišťují interní  neveřejné systémy. Plnění a plánování opatření z akčních plánů je v gesci pracovní skupiny. Veřejnost má možnost ad hoc témata řešit zapojením se do tzv. inkubátoru.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 1.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 13 si v rámci úsilí o efektivní řízení opírá o interní systémy řízení kvality, ale i zacílením na vyhledávání potencionálních zdrojů úspor - v oblasti energií, vody. Dílčí aktivity jsou zaměřeny i na opatření směrem k udržitelné mobilitě.

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 1.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 13 využívá tradiční i nejnovější nástroje komunikace směrem navenek. Místy i nad rámec zákona zveřejňuje informace důležité pro chod úřadu a jeho rozhodování. Synergie a spolupráce nastává zejména se subjekty, které jsou již na úřad navázány - ať už dotačně, nebo zakázkově, příspěvkově apod. 

Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ dlouhodobě pracuje se systémem dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců (od roku 2007). Témata zahrnují následující: obecnou spokojenost a dále osobní spokojenost zaměstnanců, jejich motivaci, loajálnost, osobní rozvoj, mzdu, benefity a pracovní podmínky. Výsledky z průzkumu jsou komunikovány napříč úřadem. Zaměstnance zapojujeme do personální strategie i dalšími anketami, zpětná vazba je pro nás silným nástrojem ke stanovování personálních strategií (např. anketa k poskytování benefitů ze SFZ, anketa k nově zavedenému systému hodnocení zaměstnanců, zpětná vazba ke vzdělávání).

 

Trvale usilujeme o dosažení lepšího souladu s požadavky a přáními našich občanů. Jako součást naší cesty k excelenci jsme upravili náš proces zjišťování zpětné vazby a spokojenosti zákazníků. Realizovaný průzkum (2014 a 2017) face-to-face mezi obyvateli městské části, který byl zaměřen na vnímanou kvalitu života, potřeby a očekávání občanů. Šetření proběhla v roce 2014 a 2017 na vzorku 1366, respektive 1311 respondentů a byla provedena ze základního souboru obyvatelstva Prahy 13 staršího 15 let na základě předem určených kvót, které zohledňují rozložení obyvatelstva v jednotlivých oblastech. Data ukazují velmi vysokou spokojenost s životem na Praze 13. Nespokojenost vyjadřuje dlouhodobě méně než 5% obyvatel. Výsledky průzkumu lze segmentovat.

 

Oblast 1.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Praha 13 si mapuje spokojenost obyvatel opakovaným dotazováním od roku 2009. Trend nevykazuje zhoršování, spokojenost obyvatel je buď stabilní nebo rostoucí. Na podněty ze šetření reaguje vedení radnice adekvátními opatřeními.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno