Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Praha 12 - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tomáš Hák
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Dziadkiewiczová Praha 12
Denisa Vildmanová Praha 12
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Zásobování pitnou vodou je ve standardní kvalitě zajištěno pro celou aglomeraci Prahy, tedy i pro celou MČ Praha 12. Zároveň však samotná městská část nemůže zásadně neovlivnit hospodaření vodárenské společnosti včetně investice do vodovodní infrastruktury, která patrně není v ideální kondici a v důsledku tohoto dochází k významným ztrátám pitné vody. MČ systematicky sleduje spotřebu v objektech ve vlastní správě a zejména v souvislosti s probíhající výstavbou nové radnice a ukončením provozu nevyhovujících budov ve kterých je nyní úřad umístěn dojte i v oblasti pitné vody k zásadní úspoře.   

Ohledně omezení odtoku a využívání či zasakování srážkové vody došlo během sledovaného období k nastartování těchto aktivit a v bodě 2.1.4 jsou uvedena převážně dodatečná opatření na starších objektech ve správě městské částí.  U nových objektů je využití srážkové vody samozřejmostí (např. budova nové radnice).  

Osvětové akce přímo zaměřené konkrétně na hospodaření s pitnou vodou chybějí, ale v širším smyslu jsou součástí např . každoročních osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, Dne Země a souvisejí i s aktivitami k adaptaci na klimatickou změnu, které MČ připravuje. K lepšímu hospodaření s vodou v krajině přispívají i významné aktivity MČ k podpoře ekologické zemědělství.

Trvajícím problémem je kanalizační systém v oblasti Točné a Cholupic, na druhé straně MČ se tomuto problému velmi intenzivně věnuje, ve spolupráci s hlavním městem je současně v přípravě či realizaci několik staveb, které povedou k modernímu technickému řešení. Zároveň však městská část zajistila i provizorní technické řešení pro obyvatele domů bez připojení na  centrální ČOV či na  domovní ČOV,  bylo dostupné výpustné místo  a zároveň majitelům těchto objektů přispívá na řádnou obsluhu a přispívá k tomu, aby s odpadními vody z bezodtokých jímek bylo nakládáno řádným způsobem.

Přestože je situace v oblasti čištění odpadních vod složitější než v jiných městských částech, dochází jednoznačně k významnému a plánovitému zlepšování. 


Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Městská část je v podpoře ekologické stability a biologické rozmanitosti velmi aktivní a příkladná.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městská část, jako samospráva, je velmi aktivní v oblasti ochrany půdy a vody (krajiny).  Lesní pozemky MČ  nevlastní, ale všichni zdejší vlastníci lesa hospodaří certifikovaným způsobem nebo o certifikaci usilují.

Státní správa v oblasti ochrany ZPF a lesa zajišťuje své úkoly řádným způsobem. 

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2.4 Kvalita ovzduší

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

2 Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Zásobování pitnou vodou je ve standardní kvalitě zajištěno pro celou aglomeraci Prahy, tedy i pro celou MČ Praha 12. Zároveň však samotná městská část nemůže zásadně neovlivnit hospodaření vodárenské společnosti včetně investice do vodovodní infrastruktury, která patrně není v ideální kondici a v důsledku tohoto dochází k významným ztrátám pitné vody. MČ systematicky sleduje spotřebu v objektech ve vlastní správě a zejména v souvislosti s probíhající výstavbou nové radnice a ukončením provozu nevyhovujících budov ve kterých je nyní úřad umístěn dojte i v oblasti pitné vody k zásadní úspoře.   

Ohledně omezení odtoku a využívání či zasakování srážkové vody došlo během sledovaného období k nastartování těchto aktivit a v bodě 2.1.4 jsou uvedena převážně dodatečná opatření na starších objektech ve správě městské částí.  U nových objektů je využití srážkové vody samozřejmostí (např. budova nové radnice).  

Osvětové akce přímo zaměřené konkrétně na hospodaření s pitnou vodou chybějí, ale v širším smyslu jsou součástí např . každoročních osvětových akcí k udržitelnému rozvoji, Dne Země a souvisejí i s aktivitami k adaptaci na klimatickou změnu, které MČ připravuje. K lepšímu hospodaření s vodou v krajině přispívají i významné aktivity MČ k podpoře ekologické zemědělství.

Trvajícím problémem je kanalizační systém v oblasti Točné a Cholupic, na druhé straně MČ se tomuto problému velmi intenzivně věnuje, ve spolupráci s hlavním městem je současně v přípravě či realizaci několik staveb, které povedou k modernímu technickému řešení. Zároveň však městská část zajistila i provizorní technické řešení pro obyvatele domů bez připojení na  centrální ČOV či na  domovní ČOV,  bylo dostupné výpustné místo  a zároveň majitelům těchto objektů přispívá na řádnou obsluhu a přispívá k tomu, aby s odpadními vody z bezodtokých jímek bylo nakládáno řádným způsobem.

Přestože je situace v oblasti čištění odpadních vod složitější než v jiných městských částech, dochází jednoznačně k významnému a plánovitému zlepšování. 


Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Oblast 2.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
2
Silné zlepšení

Městská část je v podpoře ekologické stability a biologické rozmanitosti velmi aktivní a příkladná.

Oblast 2.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Oblast 2.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městská část, jako samospráva, je velmi aktivní v oblasti ochrany půdy a vody (krajiny).  Lesní pozemky MČ  nevlastní, ale všichni zdejší vlastníci lesa hospodaří certifikovaným způsobem nebo o certifikaci usilují.

Státní správa v oblasti ochrany ZPF a lesa zajišťuje své úkoly řádným způsobem. 

Oblast 2.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 2.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno