Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Slezská Ostrava - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Karel Bařinka
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Karolína Kopecká Ostrava - Slezská Ostrava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod bohužel nemá způsob, jak přímo prosazovat tyto požadavky, neb není majoritním vlastníkem nemovitostí v obvodu ani zpracovatelem územně plánovací dokumentace.

V rámci svých možností se ale snaží do procesu vzniku ÚPD aktivně vstupovat. Má vytvořeny mechanismy několikastupňové kontroly (možnost komentářů/námitek má politické vedení, odborné komise, odbor územního plánu a stavebního řádu a odbor investic a strategického rozvoje) respektive prosazování svých požadavků ať už přímo v rámci tvorby ÚPD, zadávání územních studií nebo jiných strategických dokumentů.

Městský obvod v roli investora samozřejmě na tyto aspekty dbá a snaží se podporovat především zkvalitnění stávající zástavby a infrastruktury namísto rozpínání do volné krajiny, které by zvyšovalo nároky na objem tranzitu, či nežádoucích změn využití území, které by znehodnotily kvalitu života občanů či životního prostředí obecně. S odkazem na příklady uvedené v jednotlivých otázkách této oblasti tak hodnotíme vývoj jako dobrý

 

.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.5. Bez připomínek, komentář dostatečný.    

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Městský obvod Slezská Ostrava v rámci své stavební činnosti nastavil stabilní trend zodpovědné a profesionální investiční činnosti založené na otevřeném přístupu k občanům (viz odpověď na návodnou otázku 1.3.1), transparentním hospodaření s veřejnými prostředky (viz 5. odstavec odpovědi na návodnou otázku 1.2.3) a aktivním využívání odborných znalostí interních i externích spolupracovníků. Byť zatím nedošlo k uspořádání plnohodnotné architektonické soutěže pod vedením ČKA, interní mechanismy výběru zhotovitelů obsahují kvalitativní mechanismy i záruky dlouhodobé spolupráce respektive dohledu autorů návrhů.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Problematika brownfieldů včetně sběru, aktualizace a vyhodnocování dat je organizována v Ostravě centrálně, viz odpověď na návodnou otázku 1.7.2. Tam je i více rozvedena historie a majetkoprávní situace těchto oblastí, které bohužel zásadně limitují možnosti města i obvodů (v situaci, kdy se jedná o soukromé vlastnictví, nemá obvod možnost s majetkem svévolně nakládat, čerpat na něj dotace, vázat na něj investiční pobídky či ho jiným způsobem komukoliv nabízet, byť s dobrým úmyslem). I přes tato omezení se podařilo ve spolupráci města, obvodu a soukromých společností zahájit revitalizaci rozsáhlého brownfieldu v Hrušově. Náklady na tuto investici jsou odhadovány na dvě miliardy Kč, jedná se tedy o významný úspěch nejen v rámci obvodu či města, ale i národním srovnání.

Aktivitu obvodu vzhledem k omezením popsaným výše směřujeme především do oblastí tzv. „sociálních brownfieldů“, zchátralých rezidenčních oblastí, kde existuje riziko vzniku ghett. Postup transformace na moderní bydlení včetně čerpání dotačních programů z různých zdrojů, je pečlivě plánován do několika let dopředu. Krom vlastních investic do nemovitostí městského obvodu tyto plány zahrnují i spolupráci s majoritními vlastníky nemovitostí na Slezské Ostravě, tak i jednotlivými nájemníky (více viz otázka 1.7.3. a oblast 1.8).

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod kontinuálně investuje do regenerace bytového fondu, technické vybavenosti i veřejných prostranství. V rámci možností post-industriálního regionu zatíženého vzhledem k historii lokality sociálně, ekonomicky i environmentálně vyvíjí nadstandardní aktivitu a snahu, která je zřetelně patrná na zlepšující se situaci v obvodu. Regenerace probíhá v souladu se strategickými dokumenty a díky pečlivému plánování, součinnosti s ostatními stakeholdery a rozfázování do jednotlivých etap, je nastolen stabilní trend systematické obnovy včetně vyhledávání/využití finančních prostředků z různých dotačních titulů. 

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Toto téma řeší na celoměstské úrovni Adaptační strategie statutárního města Ostravy (https://zdravaova.cz/adaptacni-strategie-na-zmeny-klimatu/ ) a na ní navázaný systém vyhodnocování a financování projektů. Na úrovni městských částí fungují jednak krizové orgány (např. protipovodňová komise), podřízené dokumenty (protipovodňový plán) a samozřejmě investice navázané na výše zmíněnou adaptační strategii (v minulém roce se městskému obvodu Slezská Ostrava podařilo čerpat z tohoto fondu na některé z projektů týkající se zelené infrastruktury).

 Celkově se tedy dá říct, že zde je připravenost na důsledky změn klimatu a fungující systém zavádění opatření napříč různými úrovněmi místní samosprávy.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je přehledný a srozumitelný, nejsou další připomínky.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je v zásadě kompletní, doplněn je komentáři v dostatečném rozsahu.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Indikátory jsou až na výjimky využity. Kde nejsou uvedeny, je dostatečný komentář.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod bohužel nemá způsob, jak přímo prosazovat tyto požadavky, neb není majoritním vlastníkem nemovitostí v obvodu ani zpracovatelem územně plánovací dokumentace.

V rámci svých možností se ale snaží do procesu vzniku ÚPD aktivně vstupovat. Má vytvořeny mechanismy několikastupňové kontroly (možnost komentářů/námitek má politické vedení, odborné komise, odbor územního plánu a stavebního řádu a odbor investic a strategického rozvoje) respektive prosazování svých požadavků ať už přímo v rámci tvorby ÚPD, zadávání územních studií nebo jiných strategických dokumentů.

Městský obvod v roli investora samozřejmě na tyto aspekty dbá a snaží se podporovat především zkvalitnění stávající zástavby a infrastruktury namísto rozpínání do volné krajiny, které by zvyšovalo nároky na objem tranzitu, či nežádoucích změn využití území, které by znehodnotily kvalitu života občanů či životního prostředí obecně. S odkazem na příklady uvedené v jednotlivých otázkách této oblasti tak hodnotíme vývoj jako dobrý

 

.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.5. Bez připomínek, komentář dostatečný.    

Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Městský obvod Slezská Ostrava v rámci své stavební činnosti nastavil stabilní trend zodpovědné a profesionální investiční činnosti založené na otevřeném přístupu k občanům (viz odpověď na návodnou otázku 1.3.1), transparentním hospodaření s veřejnými prostředky (viz 5. odstavec odpovědi na návodnou otázku 1.2.3) a aktivním využívání odborných znalostí interních i externích spolupracovníků. Byť zatím nedošlo k uspořádání plnohodnotné architektonické soutěže pod vedením ČKA, interní mechanismy výběru zhotovitelů obsahují kvalitativní mechanismy i záruky dlouhodobé spolupráce respektive dohledu autorů návrhů.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Problematika brownfieldů včetně sběru, aktualizace a vyhodnocování dat je organizována v Ostravě centrálně, viz odpověď na návodnou otázku 1.7.2. Tam je i více rozvedena historie a majetkoprávní situace těchto oblastí, které bohužel zásadně limitují možnosti města i obvodů (v situaci, kdy se jedná o soukromé vlastnictví, nemá obvod možnost s majetkem svévolně nakládat, čerpat na něj dotace, vázat na něj investiční pobídky či ho jiným způsobem komukoliv nabízet, byť s dobrým úmyslem). I přes tato omezení se podařilo ve spolupráci města, obvodu a soukromých společností zahájit revitalizaci rozsáhlého brownfieldu v Hrušově. Náklady na tuto investici jsou odhadovány na dvě miliardy Kč, jedná se tedy o významný úspěch nejen v rámci obvodu či města, ale i národním srovnání.

Aktivitu obvodu vzhledem k omezením popsaným výše směřujeme především do oblastí tzv. „sociálních brownfieldů“, zchátralých rezidenčních oblastí, kde existuje riziko vzniku ghett. Postup transformace na moderní bydlení včetně čerpání dotačních programů z různých zdrojů, je pečlivě plánován do několika let dopředu. Krom vlastních investic do nemovitostí městského obvodu tyto plány zahrnují i spolupráci s majoritními vlastníky nemovitostí na Slezské Ostravě, tak i jednotlivými nájemníky (více viz otázka 1.7.3. a oblast 1.8).

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod kontinuálně investuje do regenerace bytového fondu, technické vybavenosti i veřejných prostranství. V rámci možností post-industriálního regionu zatíženého vzhledem k historii lokality sociálně, ekonomicky i environmentálně vyvíjí nadstandardní aktivitu a snahu, která je zřetelně patrná na zlepšující se situaci v obvodu. Regenerace probíhá v souladu se strategickými dokumenty a díky pečlivému plánování, součinnosti s ostatními stakeholdery a rozfázování do jednotlivých etap, je nastolen stabilní trend systematické obnovy včetně vyhledávání/využití finančních prostředků z různých dotačních titulů. 

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Toto téma řeší na celoměstské úrovni Adaptační strategie statutárního města Ostravy (https://zdravaova.cz/adaptacni-strategie-na-zmeny-klimatu/ ) a na ní navázaný systém vyhodnocování a financování projektů. Na úrovni městských částí fungují jednak krizové orgány (např. protipovodňová komise), podřízené dokumenty (protipovodňový plán) a samozřejmě investice navázané na výše zmíněnou adaptační strategii (v minulém roce se městskému obvodu Slezská Ostrava podařilo čerpat z tohoto fondu na některé z projektů týkající se zelené infrastruktury).

 Celkově se tedy dá říct, že zde je připravenost na důsledky změn klimatu a fungující systém zavádění opatření napříč různými úrovněmi místní samosprávy.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno