Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Slezská Ostrava - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Olga Starostová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Denis Velčovský Ostrava - Slezská Ostrava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Slezská Ostrava se vzhledem ke své historii (post-industriální oblast, kterou utlumování těžkého průmyslu, na kterém byla závislá velká část obyvatel, během pár let z prosperující oblasti srazilo do hluboké ekonomické i sociální krize) vypořádává s enormní zátěží. V porovnání se zbytkem republiky, který tento šok neprodělal, bohužel, nemůže obstát.

Na druhou stranu ale situaci velmi aktivně řeší. Navazuje spolupráci lokální v rámci obvodu, města i se zapojuje do programů pod záštitou EU. Opatření nejsou uplatňována nahodile, je zde propracovaný systém metodik na celo-městské úrovni, díky kterému obvody spolupracují na řešení, místo aby se jen snažili vystrnadit lidí v nouzi za své hranice a udělat z nich „problém někoho jiného“. 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doplnit stručný popis....

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod disponuje širokou sítí veřejných služeb, ať už se jedná o služby zdravotní, sociální či školské, kulturní, sportovní, dopravní. Zjednodušeně můžeme říci, že jde o službu ve veřejném či obecném zájmu, která je vytvořena, organizována a usměrňována orgánem veřejné správy k zabezpečení potřeb veřejnosti. Veřejným zájmem pak rozumíme požadavky společnosti, tedy občanů.


Vzdělání

Pokud jde o školská zařízení, tak na území městského obvodu se nachází dostatek základních i mateřských škol, které dětem zaručují přístup ke vzdělávání. V rámci procesu inkluze do vzdělávání na základních školách byly vytvořeny na základě strategického plánu sociálního začleňování Ostrava podmínky pro zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání, zvláště dětí a žáků ze socioekonomicky a kulturně znevýhodněného prostředí. Došlo také ke zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky. Tím rovněž dochází ke snižování sociálních nerovností. Na některých školách také vznikla školní poradenská pracoviště s cílem pomoci s integrací žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Tato pracoviště pak byla posílena o školní psychology a speciální pedagogy. Kromě základních škol má ve Slezské Ostravě své sídlo i Vysoká škola podnikání a práva a Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

Lékařská péče

Městský obvod rovněž disponuje širokou škálou zdravotnických služeb včetně odborných ambulancí (například poliklinika Modrý pavilon), dostupnými pediatry i praktickými lékaři pro dospělé.

Mobilita občanů

Pokud jde o dopravní obslužnost, na území městského obvodu je k dispozici městská hromadná doprava, která má širokou síť a dopravní obslužnost na celém území městského obvodu, a to i do vyloučených lokalit.  Rovněž se zde nachází dopravní terminál Hranečník, který zajišťuje dostupnost území Slezské Ostravy z okolních měst jako například Havířov, Karviná a Orlová, také je zde možné využít linky DPO směr Radvanice a Bartovice, Šenov a Petřvald.

Sociální služby

V oblasti sociální je městský obvod Slezská Ostrava dostatečně vybaven službami napříč všemi věkovými kategoriemi i cílovými skupinami, ať už se jedná o domy s pečovatelskou službou, azylový dům, nízkoprahová centra pro děti a mládež, domovy pro seniory, či  Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Působí zde také několik organizací v oblasti sociálně-aktivizačních služeb, ať už se jedná o Diecézní charitu ostravsko-opavskou, společnost Centrom či Vzájemné soužití. Plánování sociálních služeb pak vychází z Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava.

Na území městského obvodu mají své sídlo také dětské domovy (Domov Úsměv, DD Na Vizině, DÚM Ostrava-Kunčičky) a Středisko výchovné péče v Koblově.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Narhuji popisnou část textu dát do levého sloupce: celkové hodnocení oblasti: stručný popis dosavadního vývoje....

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jak je popsáno v jednotlivých odpovědích níže, obvod se dlouhodobě potýká s fenoménem sociálně vyloučených lokalit. Indikátory respektive jejich hodnoty v těchto oblastech se tak výrazně liší od zbytku obvodu. Na většině území panuje spokojenost s životní úrovní, bezpečím apod., pod pojmem dobrovolnické aktivity se rozumí zájmová sdružení, sportovní oddíly či tradiční spolky jako např. dobrovolní hasiči. Proto i podpora obvodu směřuje např. do spolupráce s těmito neziskovými organizacemi, podpory tradičních akcí apod.

V sociálně vyloučených lokalitách je kladen důraz především na podporu vzdělání, prevenci kriminality, intenzivní práci s mládeží a úzkou spolupráci s neziskovým sektorem ve snaze zlepšit situaci v těchto lokalitách. Šíře podpory je enormní, obvod disponuje komplexním systémem aktivit a opatření implementovaných na základě strategických dokumentů – více viz sebehodnocení oblast 9.4.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Slezská Ostrava je velmi aktivní na poli prevence kriminality a aktivně spolupracuje jak se statutárním městem, tak neziskovými organizacemi a místními do zlepšování situace v obvodu. Za účelem koordinace aktivit byly vypracovány strategické dokumenty včetně metodických pokynů pro účastníky programů. Městský obvod postupuje podle těchto odborných doporučení. 

Strategické dokumenty

V oblasti prevence kriminality má město Ostrava schválen strategický dokument Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017 - 2021, který představuje zásadní materiál určující okruhy a postupy preventivních opatření. Určuje priority, ke kterým bude město směřovat a rovněž opatření a aktivity, které budou přispívat k řešení identifikovaných problémů. Využívá a kombinuje aktivity z oblasti situační i sociální prevence a informování občanů a klade důraz na posilování systému prevence kriminality ve městě.

Multidisciplinární týmy

V rámci prevence kriminality byly zřízeny tzv. multidisciplinární týmy. Činnost Multidisciplinárních týmů v sociálně rizikových lokalitách ve městě Ostravě byla vytvořena na základě dosavadní praxe tzv. policejních buněk a multidisciplinárních týmů (MdT) působících v Ostravě od roku 2004 do roku 2016 a ze zkušeností získaných v průběhu realizace projektu od října 2016 do září 2019.

MdT působí v rizikových oblastech v Ostravě, zejména v sociálně vyloučených lokalitách, na ubytovnách a v jejich okolí. Spolupráce je důležitá při řešení potíží a nedostatků, které se v těchto místech vyskytují. Na území města Ostravy funguje celkem 7 multidisciplinárních týmů, kdy dva tyto týmy fungují v městském obvodě Slezská Ostrava, a to MdT Slezská Ostrava a MdT Ostrava - Kunčičky. Zástupci odboru sociálních věcí jsou aktivními členy těchto multidisciplninárních týmů a účastní se pravidelných měsíčních setkání, kde předkládají své podněty.

Multidisciplinární tým v sociálně rizikových lokalitách (MdT) je dobrovolné uskupení subjektů působících v místě s výskytem sociálně rizikových jevů, jehož cílem je nalézat prostřednictvím spolupráce, koordinace a výměny informací efektivní způsoby prevence a řešení aktuálních problémových situací v lokalitě. Může se jednat o problémy dané lokality, ale i jednotlivce. Týmy se původně zabývaly kriminalitou, postupně se jejich činnost rozšířila o problematiku sociálního začleňování a přesah do komunitního plánování sociálních služeb a doprovodných aktivit.  Tým tvoří zástupci veřejných institucí, neziskových organizací i komerčních subjektů působících v daném místě a zástupci místních obyvatel. Dle potřeby se zapojují i hosté. Profesně se jedná zejména o sociální pracovníky, policisty, strážníky, asistenty prevence kriminality, pedagogické pracovníky, organizátory (romských) komunit, zástupce místní samosprávy a státní správy, zástupce vlastníků nebo správců bytového fondu a další.

 

Cílem činnosti MdT je:

 • včasné rozpoznání projevů rizikového chování, kriminality a dalších sociálních problémů,
 • řešení těchto jevů na místní úrovni zejména formou:
 • výměny relevantních informací,
 • vzájemné podpory,
 • navázání spolupráce mezi subjekty a koordinace jejich činností,
 • zapojení místních obyvatel.

 Tým se zaměřuje zejména na:

 • sociální jevy považované společností za rizikové včetně kriminality:
 • narušování veřejného pořádku – nejčastěji narušování sousedského soužití a konflikty mezi osobami, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostoru včetně nepovolených skládek odpadu, konzumace alkoholu na veřejnosti, volné pobíhání psů,
 • poškozování a zcizování majetku – nejčastěji vandalismus, drobné krádeže, poškozování bytového fondu,
 • trestná činnost,
 • protiprávní podomní prodej – např. uzavírání smluv o dodávkách energií, změna zdravotní pojišťovny,
 • protiprávní provozování hazardních her – porušování zákazu provozování herních automatů, hraní hazardních her na ulici, hraní hazardních her nezletilými,
 • lichvářské praktiky a jevy s tím spojené – např. prodej základních potravin na dluh s úrokem, nevýhodné finanční podmínky bydlení nebo
 • nezákonné formy zaměstnávání – práce „na černo“, práce pouze částečně legalizovaná smlouvou (např. DPP + další peníze „na ruku“ bez smlouvy, smluvená minimální mzda + doplatek mimo smlouvu „na ruku“), nedodržování zákonných podmínek zaměstnávání, práce jako protislužba za půjčku,
 • záškoláctví a skryté záškoláctví,
 • výroba, distribuce a užívání návykových látek,
 • hygienicko-epidemiologická situace v místě:
 • výskyt a eliminace přenosu infekčních onemocnění nebo parazitárních nákaz (např. epidemie hepatitidy, úplavice, spalniček, zamoření štěnicemi),
 • provozně-technické problémy zejména spojené s bydlením (např. zastavení přívodu elektřiny, vody nebo tepla v bytovém domě nebo části ulice),
 • činnost veřejných služeb v území, např.:
 • zaměření činnosti pracovníků sociálních služeb na konkrétní jevy – zjišťování, monitoring nebo řešení,
 • zaměření výkonu služby policistů, strážníků nebo asistentů prevence kriminality (zaměření na konkrétní jevy nebo části území, posílení hlídek, preventivní akce apod.),
 • domlouvání a koordinace spolupráce a postupů zjišťování, sledování či řešení konkrétních jevů,
 • předávání informací, podnětů a návrhů kompetentním členům nebo mimo tým,
 • chybějící sociální a jiné služby a doprovodné aktivity – kapacita, druh, forma,
 • zapojení místních obyvatel do činnosti týmu a jejich participace na řešení problematických jevů.

Tým je otevřený podnětům zvenčí. Přijímá podněty místních obyvatel a dalších zainteresovaných subjektů pro svou činnost. Seznamuje veřejnost se svou činností a pořádá tzv. otevřená jednání určená obyvatelům

Projekt „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“.

Za dobu jeho fungování se podařilo vytvořit a zajistit fungování kvalitního týmu 6 motivovaných asistentů prevence kriminality (dále APK) fungujících současně jako příklady pozitivních vzorů v sociálně vyloučených lokalitách (dále jen SVL), zajistit plnou podporu činnosti týmu APK prostřednictvím metodického vedení a rozvoje mentorem týmu APK, včetně podpory rozvoje spolupráce APK se strážníky Městské policie Ostrava.

Paralelně byl podpořen rozvoj preventivních opatření směřujících ke zvyšování bezpečnosti prostřednictvím vzniku sjednocené metodiky a podpory činnosti 7 multidisciplinárních týmů působících na území 7 městských obvodů/lokalit s největší koncentrací SVL, které řešily aktuální problémy daných lokalit na téměř 200 setkáních. Pilotně byly ověřeny nové metody práce s osobami z SVL zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, prevenci kriminality a veřejný pořádek, a to se zapojením více než 100 osob do rozhodovacích procesů, participativních metod v rámci otevřených jednání či formou 12 realizovaných vzdělávacích seminářů.

Díky projektu došlo ke zlepšení vnímání činnosti APK ze strany romské menšiny, příslušné majority, ale i ze strany strážníků Městské policie Ostrava. Změnil se náhled na romskou komunitu jako na skupinu ryze problémovou. Zlepšila se koordinace a spolupráce aktérů působících v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality na území města Ostravy a došlo k větší participaci obyvatel SVL na aktivitách zvyšování bezpečnosti a zlepšení veřejného pořádku v SVL.

„Tým pro mládež“

Speciální multidisciplinární tým složený ze zástupců ostravských orgánů SPOD, Policie ČR, Městské policie Ostrava, Probační a mediační služby ČR, zástupců okresního soudu a státního zastupitelství v Ostravě, metodiků prevence ze ZŠ a SŠ. Tým pro mládež řeší otázky týkající se problematiky péče o rizikové a ohrožené děti, koordinuje spolupráci jednotlivých institucí, navrhuje možnosti řešení problémů na základě kasuistik. V rámci prevence je také využíván koordinovaný systém včasné intervence jako nástroj včasného záchytu protiprávního jednání rodičů a dětí. 

Zdroj: https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/prevence-kriminality/ , Metodika činnosti multidisciplinárních týmů

Oblast 9.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část textu doporučuji přesunout do stručného popisu....

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

9 Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Slezská Ostrava se vzhledem ke své historii (post-industriální oblast, kterou utlumování těžkého průmyslu, na kterém byla závislá velká část obyvatel, během pár let z prosperující oblasti srazilo do hluboké ekonomické i sociální krize) vypořádává s enormní zátěží. V porovnání se zbytkem republiky, který tento šok neprodělal, bohužel, nemůže obstát.

Na druhou stranu ale situaci velmi aktivně řeší. Navazuje spolupráci lokální v rámci obvodu, města i se zapojuje do programů pod záštitou EU. Opatření nejsou uplatňována nahodile, je zde propracovaný systém metodik na celo-městské úrovni, díky kterému obvody spolupracují na řešení, místo aby se jen snažili vystrnadit lidí v nouzi za své hranice a udělat z nich „problém někoho jiného“. 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doplnit stručný popis....

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod disponuje širokou sítí veřejných služeb, ať už se jedná o služby zdravotní, sociální či školské, kulturní, sportovní, dopravní. Zjednodušeně můžeme říci, že jde o službu ve veřejném či obecném zájmu, která je vytvořena, organizována a usměrňována orgánem veřejné správy k zabezpečení potřeb veřejnosti. Veřejným zájmem pak rozumíme požadavky společnosti, tedy občanů.


Vzdělání

Pokud jde o školská zařízení, tak na území městského obvodu se nachází dostatek základních i mateřských škol, které dětem zaručují přístup ke vzdělávání. V rámci procesu inkluze do vzdělávání na základních školách byly vytvořeny na základě strategického plánu sociálního začleňování Ostrava podmínky pro zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání, zvláště dětí a žáků ze socioekonomicky a kulturně znevýhodněného prostředí. Došlo také ke zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky. Tím rovněž dochází ke snižování sociálních nerovností. Na některých školách také vznikla školní poradenská pracoviště s cílem pomoci s integrací žáků ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Tato pracoviště pak byla posílena o školní psychology a speciální pedagogy. Kromě základních škol má ve Slezské Ostravě své sídlo i Vysoká škola podnikání a práva a Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

Lékařská péče

Městský obvod rovněž disponuje širokou škálou zdravotnických služeb včetně odborných ambulancí (například poliklinika Modrý pavilon), dostupnými pediatry i praktickými lékaři pro dospělé.

Mobilita občanů

Pokud jde o dopravní obslužnost, na území městského obvodu je k dispozici městská hromadná doprava, která má širokou síť a dopravní obslužnost na celém území městského obvodu, a to i do vyloučených lokalit.  Rovněž se zde nachází dopravní terminál Hranečník, který zajišťuje dostupnost území Slezské Ostravy z okolních měst jako například Havířov, Karviná a Orlová, také je zde možné využít linky DPO směr Radvanice a Bartovice, Šenov a Petřvald.

Sociální služby

V oblasti sociální je městský obvod Slezská Ostrava dostatečně vybaven službami napříč všemi věkovými kategoriemi i cílovými skupinami, ať už se jedná o domy s pečovatelskou službou, azylový dům, nízkoprahová centra pro děti a mládež, domovy pro seniory, či  Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Působí zde také několik organizací v oblasti sociálně-aktivizačních služeb, ať už se jedná o Diecézní charitu ostravsko-opavskou, společnost Centrom či Vzájemné soužití. Plánování sociálních služeb pak vychází z Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Ostrava.

Na území městského obvodu mají své sídlo také dětské domovy (Domov Úsměv, DD Na Vizině, DÚM Ostrava-Kunčičky) a Středisko výchovné péče v Koblově.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Narhuji popisnou část textu dát do levého sloupce: celkové hodnocení oblasti: stručný popis dosavadního vývoje....

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jak je popsáno v jednotlivých odpovědích níže, obvod se dlouhodobě potýká s fenoménem sociálně vyloučených lokalit. Indikátory respektive jejich hodnoty v těchto oblastech se tak výrazně liší od zbytku obvodu. Na většině území panuje spokojenost s životní úrovní, bezpečím apod., pod pojmem dobrovolnické aktivity se rozumí zájmová sdružení, sportovní oddíly či tradiční spolky jako např. dobrovolní hasiči. Proto i podpora obvodu směřuje např. do spolupráce s těmito neziskovými organizacemi, podpory tradičních akcí apod.

V sociálně vyloučených lokalitách je kladen důraz především na podporu vzdělání, prevenci kriminality, intenzivní práci s mládeží a úzkou spolupráci s neziskovým sektorem ve snaze zlepšit situaci v těchto lokalitách. Šíře podpory je enormní, obvod disponuje komplexním systémem aktivit a opatření implementovaných na základě strategických dokumentů – více viz sebehodnocení oblast 9.4.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Slezská Ostrava je velmi aktivní na poli prevence kriminality a aktivně spolupracuje jak se statutárním městem, tak neziskovými organizacemi a místními do zlepšování situace v obvodu. Za účelem koordinace aktivit byly vypracovány strategické dokumenty včetně metodických pokynů pro účastníky programů. Městský obvod postupuje podle těchto odborných doporučení. 

Strategické dokumenty

V oblasti prevence kriminality má město Ostrava schválen strategický dokument Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017 - 2021, který představuje zásadní materiál určující okruhy a postupy preventivních opatření. Určuje priority, ke kterým bude město směřovat a rovněž opatření a aktivity, které budou přispívat k řešení identifikovaných problémů. Využívá a kombinuje aktivity z oblasti situační i sociální prevence a informování občanů a klade důraz na posilování systému prevence kriminality ve městě.

Multidisciplinární týmy

V rámci prevence kriminality byly zřízeny tzv. multidisciplinární týmy. Činnost Multidisciplinárních týmů v sociálně rizikových lokalitách ve městě Ostravě byla vytvořena na základě dosavadní praxe tzv. policejních buněk a multidisciplinárních týmů (MdT) působících v Ostravě od roku 2004 do roku 2016 a ze zkušeností získaných v průběhu realizace projektu od října 2016 do září 2019.

MdT působí v rizikových oblastech v Ostravě, zejména v sociálně vyloučených lokalitách, na ubytovnách a v jejich okolí. Spolupráce je důležitá při řešení potíží a nedostatků, které se v těchto místech vyskytují. Na území města Ostravy funguje celkem 7 multidisciplinárních týmů, kdy dva tyto týmy fungují v městském obvodě Slezská Ostrava, a to MdT Slezská Ostrava a MdT Ostrava - Kunčičky. Zástupci odboru sociálních věcí jsou aktivními členy těchto multidisciplninárních týmů a účastní se pravidelných měsíčních setkání, kde předkládají své podněty.

Multidisciplinární tým v sociálně rizikových lokalitách (MdT) je dobrovolné uskupení subjektů působících v místě s výskytem sociálně rizikových jevů, jehož cílem je nalézat prostřednictvím spolupráce, koordinace a výměny informací efektivní způsoby prevence a řešení aktuálních problémových situací v lokalitě. Může se jednat o problémy dané lokality, ale i jednotlivce. Týmy se původně zabývaly kriminalitou, postupně se jejich činnost rozšířila o problematiku sociálního začleňování a přesah do komunitního plánování sociálních služeb a doprovodných aktivit.  Tým tvoří zástupci veřejných institucí, neziskových organizací i komerčních subjektů působících v daném místě a zástupci místních obyvatel. Dle potřeby se zapojují i hosté. Profesně se jedná zejména o sociální pracovníky, policisty, strážníky, asistenty prevence kriminality, pedagogické pracovníky, organizátory (romských) komunit, zástupce místní samosprávy a státní správy, zástupce vlastníků nebo správců bytového fondu a další.

 

Cílem činnosti MdT je:

 • včasné rozpoznání projevů rizikového chování, kriminality a dalších sociálních problémů,
 • řešení těchto jevů na místní úrovni zejména formou:
 • výměny relevantních informací,
 • vzájemné podpory,
 • navázání spolupráce mezi subjekty a koordinace jejich činností,
 • zapojení místních obyvatel.

 Tým se zaměřuje zejména na:

 • sociální jevy považované společností za rizikové včetně kriminality:
 • narušování veřejného pořádku – nejčastěji narušování sousedského soužití a konflikty mezi osobami, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostoru včetně nepovolených skládek odpadu, konzumace alkoholu na veřejnosti, volné pobíhání psů,
 • poškozování a zcizování majetku – nejčastěji vandalismus, drobné krádeže, poškozování bytového fondu,
 • trestná činnost,
 • protiprávní podomní prodej – např. uzavírání smluv o dodávkách energií, změna zdravotní pojišťovny,
 • protiprávní provozování hazardních her – porušování zákazu provozování herních automatů, hraní hazardních her na ulici, hraní hazardních her nezletilými,
 • lichvářské praktiky a jevy s tím spojené – např. prodej základních potravin na dluh s úrokem, nevýhodné finanční podmínky bydlení nebo
 • nezákonné formy zaměstnávání – práce „na černo“, práce pouze částečně legalizovaná smlouvou (např. DPP + další peníze „na ruku“ bez smlouvy, smluvená minimální mzda + doplatek mimo smlouvu „na ruku“), nedodržování zákonných podmínek zaměstnávání, práce jako protislužba za půjčku,
 • záškoláctví a skryté záškoláctví,
 • výroba, distribuce a užívání návykových látek,
 • hygienicko-epidemiologická situace v místě:
 • výskyt a eliminace přenosu infekčních onemocnění nebo parazitárních nákaz (např. epidemie hepatitidy, úplavice, spalniček, zamoření štěnicemi),
 • provozně-technické problémy zejména spojené s bydlením (např. zastavení přívodu elektřiny, vody nebo tepla v bytovém domě nebo části ulice),
 • činnost veřejných služeb v území, např.:
 • zaměření činnosti pracovníků sociálních služeb na konkrétní jevy – zjišťování, monitoring nebo řešení,
 • zaměření výkonu služby policistů, strážníků nebo asistentů prevence kriminality (zaměření na konkrétní jevy nebo části území, posílení hlídek, preventivní akce apod.),
 • domlouvání a koordinace spolupráce a postupů zjišťování, sledování či řešení konkrétních jevů,
 • předávání informací, podnětů a návrhů kompetentním členům nebo mimo tým,
 • chybějící sociální a jiné služby a doprovodné aktivity – kapacita, druh, forma,
 • zapojení místních obyvatel do činnosti týmu a jejich participace na řešení problematických jevů.

Tým je otevřený podnětům zvenčí. Přijímá podněty místních obyvatel a dalších zainteresovaných subjektů pro svou činnost. Seznamuje veřejnost se svou činností a pořádá tzv. otevřená jednání určená obyvatelům

Projekt „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“.

Za dobu jeho fungování se podařilo vytvořit a zajistit fungování kvalitního týmu 6 motivovaných asistentů prevence kriminality (dále APK) fungujících současně jako příklady pozitivních vzorů v sociálně vyloučených lokalitách (dále jen SVL), zajistit plnou podporu činnosti týmu APK prostřednictvím metodického vedení a rozvoje mentorem týmu APK, včetně podpory rozvoje spolupráce APK se strážníky Městské policie Ostrava.

Paralelně byl podpořen rozvoj preventivních opatření směřujících ke zvyšování bezpečnosti prostřednictvím vzniku sjednocené metodiky a podpory činnosti 7 multidisciplinárních týmů působících na území 7 městských obvodů/lokalit s největší koncentrací SVL, které řešily aktuální problémy daných lokalit na téměř 200 setkáních. Pilotně byly ověřeny nové metody práce s osobami z SVL zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, prevenci kriminality a veřejný pořádek, a to se zapojením více než 100 osob do rozhodovacích procesů, participativních metod v rámci otevřených jednání či formou 12 realizovaných vzdělávacích seminářů.

Díky projektu došlo ke zlepšení vnímání činnosti APK ze strany romské menšiny, příslušné majority, ale i ze strany strážníků Městské policie Ostrava. Změnil se náhled na romskou komunitu jako na skupinu ryze problémovou. Zlepšila se koordinace a spolupráce aktérů působících v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality na území města Ostravy a došlo k větší participaci obyvatel SVL na aktivitách zvyšování bezpečnosti a zlepšení veřejného pořádku v SVL.

„Tým pro mládež“

Speciální multidisciplinární tým složený ze zástupců ostravských orgánů SPOD, Policie ČR, Městské policie Ostrava, Probační a mediační služby ČR, zástupců okresního soudu a státního zastupitelství v Ostravě, metodiků prevence ze ZŠ a SŠ. Tým pro mládež řeší otázky týkající se problematiky péče o rizikové a ohrožené děti, koordinuje spolupráci jednotlivých institucí, navrhuje možnosti řešení problémů na základě kasuistik. V rámci prevence je také využíván koordinovaný systém včasné intervence jako nástroj včasného záchytu protiprávního jednání rodičů a dětí. 

Zdroj: https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/prevence-kriminality/ , Metodika činnosti multidisciplinárních týmů

Oblast 9.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část textu doporučuji přesunout do stručného popisu....

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno