Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Slezská Ostrava - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Simona Škarabelová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Denis Velčovský Ostrava - Slezská Ostrava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Slezská Ostrava významně podporuje rozvoj kultury a kulturního vyžití občanů ve všech směrech. Kulturní akce jsou plánovány jednotlivě s dostatečným časovým předstihem a bez nutnosti podpory strategickými plány a dokumenty, většinou se jedná o opakované každoroční akce. Největší z akcí, Den Slezské, proběhla v roce 2019 již po čtrnácté a veřejnost ji obecně považuje za velmi populární, o čemž vypovídá každoročně se zvyšující účast veřejnosti, řádově několik tisíc.

 

MOb disponuje dostatečným zázemím pro pořádání kulturních i jiných akcí (viz 8.1.2). Zároveň umožňuje využívat tato zázemí i příspěvkovým organizacím a spolkům, které mají zájem uspořádat vlastní kulturní akci pro veřejnost. MOb kromě poskytnutí zázemí podporuje takové aktivity i formou individuálně posuzovaných dotací a propagací akcí ve Slezskoostravských novinách, na faceboooku MOb, případně na webu MOb.

 

MOb pravidelně diskutuje s občany nejen o kultuře (v rámci facebooku MOb a také na pravidelných "Setkáních vedení městského obvodu s občany") a požadavky či názory občanů jsou často zohledňovány při příštím plánování akcí.

 

Kromě kulturních akcí pro veřejnost vydal městský obvod v posledních třech letech tři publikace, zaměřené na historii i současnost Slezské Ostravy, které jsou dostupné veřejnosti (viz 8.1.7).

 

Výdaje městského obvodu na podporu kultury se pohybovali v letech 2017-2019 mezi 3-5 mil. Kč s rostoucí tendencí (viz 8.1.3), což považujeme vzhledem k rozloze a počtu obyvatel obvodu za přiměřené.


Oblast 8.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění souhrnného SLOVNÍHO hodnocení této oblasti.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na území obvodu se nachází mnoho kulturních památek (8.2.4), památky jsou přístupné veřejnosti. Městský obvod přibližuje veřejnosti historii památek vydáním publikací (viz 8.1.7) a také pravidelnou rubrikou o historii Slezské Ostravy ve Slezskoostravských novinách. V současné době vydal městský obvod publikaci Slezská Ostrava, ve které seznamuje čtenáře s historií i současností Slezské Ostravy. Publikaci má městský obvod v plánu nabídnout ostravským informačním centrům k prodeji veřejnosti s cílem podpořit povědomí nejen ostravské veřejnosti o památkách na území MOb a významně podpořit turistický ruch. Součástí publikace je i velká podrobná mapa Slezské Ostravy, mnoho fotografického materiálu, je dvojjazyčná (česky a anglicky) a nechybí ani GPS souřadnice jednotlivých památek a zajímavých míst, o kterých je v publikaci zmiňováno.

 

Městský obvod zajišťuje péči o památky, které jsou v jeho majetku, částečně vlastními zdroji a částečně přispívá formou dotací statutární město Ostrava. Vlastníci památek, které nejsou v majetku městského obvodu, mohou podat individuální žádost o poskytnutí dotace (viz 8.2.2). Otevřené granty na péči o kulturní památky MOb nevyhlašuje.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Slezská Ostrava nemá otevřený grantový ani dotační systém pro kulturní projekty. Dotační programy mimo jiné pro oblast kultury vyhlašuje statuární město Ostrava. V rámci těchto dotací mohou o neinvestiční příspěvky žádat i městské obvody, které jsou organizační jednotkami města (stejné IČO). Kulturní činnost nezávislých subjektů podporuje městský obvod formou individuálních dotací.

 

Samotný městský obvod každoročně pořádá řadu akcí se zaměřením na rozvoj kulturního povědomí nejen slezskoostravských občanů, ale i občanů celé Ostravy. Akce jsou určeny pro širokou veřejnost všech věkových kategorií. Jako čerstvý držitel titulu Obec přátelská seniorům vytváří dobré podmínky pro posílení sociálních kontaktů a začleňování seniorů do společenského života.

 

O všech akcích pořádaných městským obvodem i jinými subjekty jsou občané pravidelně informováni prostřednictvím facebooku a webových stránek a v pravidelných rubrikách Slezskoostravských novin.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosila bych o krátké slovní rozvedení hodnocení této,případně podpřené argumenty.

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkově je vzhled města Ostravy koordinován statutárním městem Ostrava. Speciálně za tímto účelem existuje projekt FajnOVA (www.fajnova.cz), součástí které se strategický plán rozvoje města na rok 2017 – 2023 https://fajnova.cz/strategicky-plan/.

 

Mimo to městský obvod Slezská Ostrava řeší vzhled a celkovou úroveň obvodu Slezská Ostrava formou pravidelného úklidu a údržby a každoročního monitoringu stavu městského mobiliáře, a to jednak svými zdroji nebo pomocí dalších subjektů (viz 8.4.3). Občané obvodu se mohou v rámci pravidelných „Setkání vedení MOb s občany", popřípadě pomocí internetové aplikace Čistá Ostrava (https://fajnova.cz/nova-aplikace-pro-krasnou-a-cistou-ostravu/) k celkovému vzhledu obvodu vyjádřit či projevit názor, poskytnout nápad apod. a také upozornit na problém, díky čemuž městský obvod může reagovat pružněji.

 

Vzhledem k industriálnímu charakteru města Ostravy je vzhled města do značné míry ovlivněn jeho průmyslovou minulostí. To se samozřejmě projevuje i v kulturní sféře, kdy město využívá ke zvýšení popularity a atraktivity revitalizované průmyslové zóny (brownfields) formou pořádání kulturních akcí v těchto lokalitách, například Dolní oblast Vítkovic (Colours of Ostrava, Beats for Love, Létofest), či oblast Karolina (Oktoberfest).

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění SLOVNÍHO souhrnného hodnocení této části, tj. 8.4

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městský obvod Slezská Ostrava významně podporuje rozvoj kultury a kulturního vyžití občanů ve všech směrech. Kulturní akce jsou plánovány jednotlivě s dostatečným časovým předstihem a bez nutnosti podpory strategickými plány a dokumenty, většinou se jedná o opakované každoroční akce. Největší z akcí, Den Slezské, proběhla v roce 2019 již po čtrnácté a veřejnost ji obecně považuje za velmi populární, o čemž vypovídá každoročně se zvyšující účast veřejnosti, řádově několik tisíc.

 

MOb disponuje dostatečným zázemím pro pořádání kulturních i jiných akcí (viz 8.1.2). Zároveň umožňuje využívat tato zázemí i příspěvkovým organizacím a spolkům, které mají zájem uspořádat vlastní kulturní akci pro veřejnost. MOb kromě poskytnutí zázemí podporuje takové aktivity i formou individuálně posuzovaných dotací a propagací akcí ve Slezskoostravských novinách, na faceboooku MOb, případně na webu MOb.

 

MOb pravidelně diskutuje s občany nejen o kultuře (v rámci facebooku MOb a také na pravidelných "Setkáních vedení městského obvodu s občany") a požadavky či názory občanů jsou často zohledňovány při příštím plánování akcí.

 

Kromě kulturních akcí pro veřejnost vydal městský obvod v posledních třech letech tři publikace, zaměřené na historii i současnost Slezské Ostravy, které jsou dostupné veřejnosti (viz 8.1.7).

 

Výdaje městského obvodu na podporu kultury se pohybovali v letech 2017-2019 mezi 3-5 mil. Kč s rostoucí tendencí (viz 8.1.3), což považujeme vzhledem k rozloze a počtu obyvatel obvodu za přiměřené.


Oblast 8.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění souhrnného SLOVNÍHO hodnocení této oblasti.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený