Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Ostrava - Slezská Ostrava - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jana Nedbalová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Denis Velčovský Ostrava - Slezská Ostrava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Audit městské části Slezská Ostrava (SO) dostatečně doložil integraci zdravotních hledisek ve svém plánování a rozhodování. Při tvorbě strategických dokumentů vychází především z městské, ale i krajské a národní úrovně. Ke stěžejním dokumentům patří Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017–2023, Strategický plán města Ostravy pro sport 2017-2025 a Strategický plán rozvoje městského obvodu do roku 2030. Na jeho tvorbě se podíleli také obyvatelé MO SO. Dotační program je nastavený podmínkám, které vycházejí z Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022, kde jsou zohledňovány také zdravotní služby. Městská část má Radou městského obvodu ustanoveny pracovní skupiny a Komisi sociální, zdravotní a pro handicapované občany. 


5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Slezská Ostrava vyvíjí celou řadu aktivit, které podporují zdraví, pohybovou aktivitu a zdravý životní styl. Spolupracuje s  řadou odborných organizací, neziskovým sektorem a zejména s podnikatelským prostředím, kde městský obvod Slezská Ostrava navázal významnou spolupráci. V preventivních aktivitách podporuje MČ SO všechny věkové kategorie, ale také handicapované občany a vytváří podmínky pro prorodinné aktivity. Velmi silnou stránkou MO SO je podpora seniorů a činnosti zaměřené na "zdravé stárnutí".

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast 5.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast 5.3 je nejslabší stránkou auditu, přestože snaha o co nejširší odpověď je zřejmá, vykazuje neúplné, event. až chybné interpretace. Je škoda, že zpracovatel této části auditu nevyužil grafické ukazatele, přestože k tomu byly všechny předpoklady (výborně zpracované tabulky). U některých odpovědí jsem postrádala slovní komentář, který by lépe zhodnotil situaci v porovnání se situací v kraji a celorepublikovým průměrem. V interpretaci ukazatelů je důležité porovnávat standardizovaná, nebo alespoň přepočtená, data. V opačném případě se může vyskytnout chybné sdělení (viz např. incidence na nádory). Doporučila bych komentáře ukazatelů zdravotního stavu přenechat odborníkům. Významným ukazatelem je předčasná úmrtnost (úmrtí do 65 let věku), bohužel v tomto případě byla data dostupná pouze za období 3 let. Doporučení je sledovat alespoň 5leté (optimálně i 10leté) období. Hodnocení zdravotního stavu v ORP (okrese) Ostrava ukazuje zajímavá zjištění, např. standardizovaná úmrtnost je zde výrazně nad průměrem ČR a mírně nad průměrem MSK. Roste kojenecká úmrtnost, která je taktéž nadprůměrná. Přibývá kampylobakterióz a sexuálně přenosných onemocnění, nadprůměrné hodnoty pozorujeme u onemocnění diabetem. Naopak pozitivní je zde nízká incidence hepatitid a překvapivě příznivý trend incidence na nádory v posledních sledovaných letech (do r. 2017).

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

5 Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Oceňuji přístup s jakým byly auditní otázky vypracovány ve všech oblastech hodnocení. Audit je vypracován s velkou pečlivostí a vypovídající hodnotou. Připomínky se týkají spíše části 5.3., kde některé auditní otázky jsou zahlceny podrobným popisem situace v rámci České republiky a již méně popisují situaci místně příslušnou (ORP). V části 5.3. bych doporučovala pro příště využít grafických ukazatelů, které lépe zobrazují vývoj situace, umožňují rychlejší srovnání a snižují chybovost interpretace.


Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ne
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Audit městské části Slezská Ostrava (SO) dostatečně doložil integraci zdravotních hledisek ve svém plánování a rozhodování. Při tvorbě strategických dokumentů vychází především z městské, ale i krajské a národní úrovně. Ke stěžejním dokumentům patří Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017–2023, Strategický plán města Ostravy pro sport 2017-2025 a Strategický plán rozvoje městského obvodu do roku 2030. Na jeho tvorbě se podíleli také obyvatelé MO SO. Dotační program je nastavený podmínkám, které vycházejí z Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022, kde jsou zohledňovány také zdravotní služby. Městská část má Radou městského obvodu ustanoveny pracovní skupiny a Komisi sociální, zdravotní a pro handicapované občany. 


Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část Slezská Ostrava vyvíjí celou řadu aktivit, které podporují zdraví, pohybovou aktivitu a zdravý životní styl. Spolupracuje s  řadou odborných organizací, neziskovým sektorem a zejména s podnikatelským prostředím, kde městský obvod Slezská Ostrava navázal významnou spolupráci. V preventivních aktivitách podporuje MČ SO všechny věkové kategorie, ale také handicapované občany a vytváří podmínky pro prorodinné aktivity. Velmi silnou stránkou MO SO je podpora seniorů a činnosti zaměřené na "zdravé stárnutí".

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast 5.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast 5.3 je nejslabší stránkou auditu, přestože snaha o co nejširší odpověď je zřejmá, vykazuje neúplné, event. až chybné interpretace. Je škoda, že zpracovatel této části auditu nevyužil grafické ukazatele, přestože k tomu byly všechny předpoklady (výborně zpracované tabulky). U některých odpovědí jsem postrádala slovní komentář, který by lépe zhodnotil situaci v porovnání se situací v kraji a celorepublikovým průměrem. V interpretaci ukazatelů je důležité porovnávat standardizovaná, nebo alespoň přepočtená, data. V opačném případě se může vyskytnout chybné sdělení (viz např. incidence na nádory). Doporučila bych komentáře ukazatelů zdravotního stavu přenechat odborníkům. Významným ukazatelem je předčasná úmrtnost (úmrtí do 65 let věku), bohužel v tomto případě byla data dostupná pouze za období 3 let. Doporučení je sledovat alespoň 5leté (optimálně i 10leté) období. Hodnocení zdravotního stavu v ORP (okrese) Ostrava ukazuje zajímavá zjištění, např. standardizovaná úmrtnost je zde výrazně nad průměrem ČR a mírně nad průměrem MSK. Roste kojenecká úmrtnost, která je taktéž nadprůměrná. Přibývá kampylobakterióz a sexuálně přenosných onemocnění, nadprůměrné hodnoty pozorujeme u onemocnění diabetem. Naopak pozitivní je zde nízká incidence hepatitid a překvapivě příznivý trend incidence na nádory v posledních sledovaných letech (do r. 2017).

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno